IPPB5/423-959/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły. I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPPB5/423-959/14-4/KSinterpretacja indywidualna
  1. działalność statutowa
  2. parking
  3. rada rodziców
  4. szkoły
  5. wynajem
  6. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Rady Rodziców z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przy szkole przeznaczonych na cele statutowe Szkoły (pytanie 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów Rady Rodziców z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przy szkole przeznaczonych na cele statutowe Szkoły.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przy Publicznym Gimnazjum w W. znajduje się spory ogrodzony teren, który w przyszłości przeznaczony będzie na parking autobusów szkolnych. W czerwcu 2014 r. teren został uprzątnięty, wywieziona została ziemia i zrodził się pomysł, aby teren ten wykorzystać na uruchomienie płatnego parkingu przy szkole na okoliczność niedzielnego targu. Pomysł zyskał poparcie zarówno Wójta Gminy jak i pracowników Posterunku Policji w W. - zwłaszcza, że niedzielny targ powoduje ogromne zamieszanie na ulicach Wierzbicy i utrudnia sprawne poruszanie się kierowcom.

W dniu 18.06.2014 r. podczas spotkania Zarządu Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły podjęta została decyzja o uruchomieniu parkingu przez Radę Rodziców i pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na statutową działalność Szkoły. Pozyskiwanie funduszy przez Radę Rodziców jest zgodne z jej Regulaminem.

Uzgodniono m.in., że cena biletu będzie wynosiła 3zł i nie będzie uzależniona od czasu pozostawienia samochodu na parkingu. Parking będzie czynny w każdą niedzielę od 8:00 do 12:00. Bilety parkingowe przygotowane będą przez sekretariat Szkoły. Będą datowane, numerowane i podbite pieczątką Rady Rodziców. Pieniądze pobierać będą pracownicy obsługi Szkoły.

W każdy poniedziałek pracownicy będą rozliczać się z biletów a zarobione pieniądze będą wpłacać na KP Rady Rodziców. Pieniądze te będą wykazywane po stronie dochodów Rady Rodziców. Ze względu na fakt, że parking nie jest utwardzony w czasie nieprzyjaznej pogody - silne opady deszczu i śniegu - parking będzie nieczynny.

Za 4 niedziele 22.06.2014 - 13.07.2014 uzyskano kwotę 114 złotych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy taka działalność Rady Rodziców i sposób pozyskiwania funduszy na działalność statutową Szkoły jest zgodna z prawem...
  2. Czy uzyskiwane w ten sposób dochody przeznaczone na działalność statutu Szkoły są zwolnione z opodatkowania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedz na pytanie 2, dotyczące zwolnienia z opodatkowania dochodów Rady Rodziców z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przy szkole przeznaczonych na cele statutowe Szkoły. W zakresie pytania 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przy szkole przez Rade Rodziców jest zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów Rady Rodziców z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przy szkole przeznaczonych na cele statutowe Szkoły (pytanie 2) jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) w art. 6 zawiera katalog zwolnień podmiotowych. Zgodnie z ust. 1 pkt 3 przywołanego artykułu, zwalnia się od podatku jednostki budżetowe.

Objęcie tej grupy podatników zwolnieniem podmiotowym związane jest z charakterem prawnym i zasadami gospodarki finansowej tych jednostek.

Jednostkami budżetowymi są bowiem - zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej (...).

Z treści złożonego wniosku wynika, że przy Gimnazjum znajduje się ogrodzony teren, który w przyszłości przeznaczony będzie na parking autobusów szkolnych. W czerwcu 2014 r. teren został uprzątnięty, wywieziona została ziemia. Powstał pomysł, aby teren ten wykorzystać na uruchomienie płatnego parkingu przy szkole na okoliczność niedzielnego targu. Pomysł zyskał poparcie zarówno Wójta Gminy jak i pracowników Posterunku Policji.

W dniu 18.06.2014 r. podczas spotkania Zarządu Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły podjęta została decyzja o uruchomieniu parkingu przez Radę Rodziców i pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na statutową działalność Szkoły. Pozyskiwanie funduszy przez Radę Rodziców jest zgodne z jej Regulaminem.

Bilety parkingowe przygotowane będą przez sekretariat Szkoły. Będą datowane, numerowane i podbite pieczątką Rady Rodziców. Pieniądze pobierać będą pracownicy obsługi Szkoły. W każdy poniedziałek pracownicy będą rozliczać się z biletów a zarobione pieniądze będą wykazywane po stronie dochodów Rady Rodziców.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w Szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

Jak natomiast stanowi art. 53 ust. 4 ww. ustawy, rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności (...).

Z powyższych regulacji ustawy o systemie oświaty wynika, że rada rodziców utworzona przez rodziców uczniów szkoły, jako ich reprezentant, jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. Zatem w konsekwencji, rada rodziców jako wewnętrzny, społeczny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. Nie może więc zostać uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

W świetle powyższego, kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły.

I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.