ILPB3/423-511/11-4/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy prowadzenie uproszczonej ewidencji rachunkowej zawierającej kwoty osiąganych przychodów ze sprzedaży, kwoty ponoszonych wydatków, a także dającej możliwość prawidłowego ustalenia dochodów z prowadzonej działalności jest wystarczające dla tego typu działalności, a zrealizowany dochód przekazany i wykorzystany w całości na cele statutowe Szkoły zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły Podstawowej przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2011 r. (data wpływu 27 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z działalności sklepiku szkolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 04 stycznia 2012 r. (data wpływu 09 stycznia 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z działalności sklepiku szkolnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W Szkole Podstawowej zamierza się otworzyć sklepik szkolny, który prowadzony będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych (tj. kółka przedsiębiorczości) przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli. Sklepik prowadzony będzie w oparciu o program opracowany przez nauczycieli nadzorujących pracę sklepiku. Zakupy towarów do sklepiku oraz przychody osiągane ze sprzedaży udokumentowane będą dowodami, które zostaną zaewidencjonowane w uproszczonej ewidencji, z której wynikać będzie wysokość osiąganych przychodów. Ewidencja ta stanowić będzie podstawę do określenia dochodu zrealizowanego w związku z prowadzoną działalnością.

Całość osiąganych dochodów zostanie przeznaczona na cele statutowe szkoły (zakup nagród dla uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach, organizację imprez okolicznościowych, konkursów, wyjazdów szkolnych itp.).

W piśmie uzupełniającym z dnia 04 stycznia 2012 r. (data wpływu 09 stycznia 2012 r.), Wnioskodawca doprecyzował opisane zdarzenie przyszłe i wyjaśnił, co następuje.

  1. Sklepik szkolny prowadzony będzie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela w ramach kółka przedsiębiorczości, czyli zajęć pozalekcyjnych. Decyzję o prowadzeniu sklepiku przez uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o postanowienia art. 36 i 36a ustawy o systemie oświaty, które mówią o tym, że działalnością szkoły kieruje dyrektor, któremu to stanowisko powierza organ prowadzący szkołę.
    Dyrektor, w myśl art. 47 ustawy o samorządzie gminnym, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, a to oznacza, że może wyrazić zgodę na funkcjonowanie sklepiku, a ponadto może wskazać formę jego działalności przez podjęcie decyzji, że sklepik będzie prowadzony przez uczniów, czyli de facto przez Szkołę.
  2. Sklepik szkolny nie będzie podmiotem wyodrębnionym ze struktury Szkoły, nie będzie posiadał wyodrębnionego majątku, samodzielności i zdolności zaciągania zobowiązań, nie będzie miał samodzielnej struktury organizacyjnej. Działalność sklepiku określona zostanie w Regulaminie, w którym zostaną zawarte zasady jego organizacji, obowiązki i uprawnienia załogi sklepiku, postanowienia finansowe. O wydatkach ze środków uzyskanych z działalności sklepiku decydować będzie Dyrektor w porozumieniu z opiekunem i kierownikiem sklepiku. Wszystkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostaną przeznaczone na cele statutowe Szkoły.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prowadzenie uproszczonej ewidencji rachunkowej zawierającej kwoty osiąganych przychodów ze sprzedaży, kwoty ponoszonych wydatków, a także dającej możliwość prawidłowego ustalenia dochodów z prowadzonej działalności jest wystarczające dla tego typu działalności, a zrealizowany dochód przekazany i wykorzystany w całości na cele statutowe Szkoły zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie uproszczonej ewidencji rachunkowej zawierającej kwoty osiąganych przychodów ze sprzedaży, kwoty ponoszonych wydatków, a także dającej możliwość prawidłowego ustalenia dochodu z prowadzonej działalności, a zrealizowany dochód w całości przekazany i wykorzystany na cele statutowe Szkoły zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl ww. artykułu, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, posiadające status jednostki budżetowej - a taką jednostką jest Szkoła - podlegają zwolnieniu podmiotowemu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma charakter bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy też przeznaczenia zwolnionych z opodatkowania środków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż zamierza otworzyć sklepik szkolny, który prowadzony będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych (tj. kółka przedsiębiorczości) przez uczniów Szkoły pod opieką nauczycieli.

Całość osiągniętych dochodów, która będzie wynikać z uproszczonej ewidencji, zostanie przeznaczona na cele statutowe Szkoły.

W kontekście powyższego, Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzenie uproszczonej ewidencji rachunkowej zawierającej kwoty osiąganych przychodów ze sprzedaży, kwoty ponoszonych wydatków, a także dającej możliwość prawidłowego ustalenia dochodów z prowadzonej działalności jest wystarczające dla tego typu działalności, a zrealizowany dochód przekazany i wykorzystany w całości na cele statutowe Szkoły zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – a taką jest Szkoła działająca jako jednostka budżetowa – podlegają zwolnieniu podmiotowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, zwolnienie to obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy przeznaczenia.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2004 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Powyższe wynika także z uregulowania art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 2001 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

W myśl art. 5a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Jednocześnie z brzmienia art. 79 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem należy, iż tut. Organ podziela stanowisko Podatnika, iż Szkoła – jako jednostka budżetowa, będąca podstawową formą organizacyjną jednostek sektora finansów publicznych, korzysta bezwarunkowo ze zwolnienia wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Mając jednak na uwadze fakt, że Szkoła jest jednostką budżetową, zasadnym będzie odniesienie się do przepisów obowiązujących na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Prowadzenie w taki sposób gospodarki finansowej określane jest zasadą rozliczeń brutto, z którego wynikają dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze – wielkość wydatków jednostek budżetowych nie jest związana z ich dochodami, po drugie – jednostki te nie mogą dysponować zrealizowanymi przez siebie dochodami. Celem ich działania nie jest osiągnięcie zysku.

Dodatkowo należy wskazać na treść art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych określa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616), co zawarte zostało w § 1 tego rozporządzenia.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić zatem należy, iż skoro jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, uzyskane dochody zaś odprowadzają do tych budżetów, to zasadnym jest stwierdzenie, iż stanowisko Podatnika w kwestii zwolnienia dochodów z tytułu prowadzenia sklepiku - jest nieprawidłowe.

Tym samym prowadzenie sklepiku szkolnego będącego w strukturze Szkoły, nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do prowadzenia uproszczonej ewidencji rachunkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.