ILPB1/415-1391/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Czy pobieranie wynagrodzenia przez właściciela szkoły za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, rozliczane z otrzymywanej dotacji ze starostwa powiatowego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji powoduje brak obowiązku rozliczania tych dochodów w zeznaniu rocznym?
ILPB1/415-1391/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. dyrektor
 3. szkoły
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w formie szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, które wpisane są do rejestru placówek oświatowych (są to szkoła policealna dla dorosłych i liceum dla dorosłych).

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą, ponieważ prowadzenie szkoły jest zarobkową działalnością usługową, prowadzoną we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły.

Źródłem finansowania szkół są dotacje otrzymywane z budżetu powiatu (środki przekazuje starostwo powiatowe), zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, jak również wpłaty od słuchaczy z tytułu czesnego.

Przychody z czesnego płaconego przez uczniów pokrywają m.in. wydatki na funkcjonowanie szkoły. Natomiast dotacje zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty są wykorzystywane wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w tym również wynagrodzeń pracowników.

Szkoły prowadzone są osobiście przez Zainteresowanego, jednocześnie sprawującego funkcję dyrektora szkół. Jako dyrektor placówki niepublicznej odpowiedzialny jest za całość spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły tj. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkól, zatwierdzanie programów i planów pracy, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, opracowanie zakresu obowiązków pracowników, zatrudniania pracowników bądź rozwiązywania z nimi stosunku pracy, analizę wyników pracy nauczycieli, wydatkowania i rozliczania dotacji, reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Od 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora szkoły. Wynagrodzenie jego, pozostałych nauczycieli i pracowników rozliczane jest z dotacji otrzymywanej ze starostwa powiatowego. Obowiązujący obecnie art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, umożliwia sfinansowanie z dotacji wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni funkcję dyrektora.

Jako podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą Zainteresowany ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowany według stawki liniowej 19%. Natomiast w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są ewidencjonowane w przychodach otrzymywane dotacje, ani też w kosztach wydatki na działalność bieżącą sfinansowane z dotacji ze względu na zwolnienie z opodatkowania dotacji w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie wydatków związanych z dotacją prowadzone jest odrębnie i przedstawiane właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pobieranie wynagrodzenia przez właściciela szkoły za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, rozliczane z otrzymywanej dotacji ze starostwa powiatowego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji powoduje brak obowiązku rozliczania tych dochodów w zeznaniu rocznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja w części przeznaczonej na wynagrodzenie własne za pełnienie funkcji dyrektora szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie stanowi dla jej dyrektora wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne osiągając dochody z działalności gospodarczej, są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty dotacji otrzymanej przez szkołę stanowią przychód z działalności gospodarczej. W odniesieniu do tych przychodów zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Stosownie do powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z brzmienia art. 218 ustawy o finansach publicznych wynika, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Zatem dotacje przyznawane na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty prowadzonej przez Wnioskodawcę szkole są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i spełnione są warunki uprawniające do stosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, jak również Zainteresowany nie ma żadnych obowiązków związanych z wykazywaniem tych dochodów w informacji PIT-4, oraz PIT-11 jak również w zeznaniu rocznym.

Z powyższego wynika, że otrzymana dotacja, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega w całości zwolnieniu, dlatego fakt przekazania środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenie własne beneficjenta dotacji, pełniącego jednocześnie funkcje dyrektora szkoły, nie powoduje obowiązku opodatkowania dotacji lub części dotacji przekazanej na to wynagrodzenie.

Stanowisko wyżej przedstawione znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych w analogicznych stanach faktycznych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2013 r., sygn. ILPB1/415-186/13-2/AA, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2013 r., sygn. IPTPB1/415-368/13-4/AP, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2013 r., sygn. ILPB1/415-648/13-2/AP, oraz interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. lLPB1/415-89/14-4/AA, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-406/14/ESZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych szkół w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) są podatnikami podatku dochodowego w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne szkół o uprawnieniach szkół publicznych stanowią przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie szkół o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu, należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Natomiast - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Taką odrębną ustawą jest ustawa o systemie oświaty.

W myśl art. 90 ust. 2 ww. ustawy, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty).

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju (art. 90 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

 1. pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
 2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
  1. książki i inne zbiory biblioteczne,
  2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
  3. sprzęt sportowy i rekreacyjny,
  4. meble,
  5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

W związku z tym, dotacje przyznane szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje podmiotowe z jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na prowadzenie szkół o uprawnieniach szkół publicznych są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku uznać należy, że pobieranie wynagrodzenia przez właściciela szkoły za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, rozliczane z otrzymywanej dotacji ze starostwa powiatowego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji powoduje brak obowiązku rozliczania tych dochodów w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.