IBPBI/1/415-1481/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-1481/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. szkoły
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkół dla dorosłych, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Działalność szkół finansowana jest z dotacji przedmiotowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego oraz wpłat czesnego przez słuchaczy. Sposób uiszczania opłat czesnego przez słuchaczy reguluje statut oraz umowa o pobieranie nauki podpisywana z każdym słuchaczem. Zgodnie ze statutem, słuchacz informowany jest przed rozpoczęciem nauki o wysokości oferowanego czesnego za cały okres nauki. Podstawą rozpoczęcia nauki jest podpisanie umowy o pobieranie nauki, w której to umowie słuchacz jest szczegółowo informowany o kwocie czesnego, terminie płatności, opłatach dodatkowych (w sytuacji przystąpienia do egzaminu poprawkowego) oraz o opłacie dodatkowej za wyznaczenie drugiego terminu egzaminu (w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpi do egzaminuw ustalonym pierwszym terminie). Z umowy tej wynika obowiązek wpłaty czesnego co miesiąc, w równych wysokościach (z własnego stanowiska w sprawie wynika jednoznacznie, że w opisanym stanie faktycznym, w zawartych umowach wskazano miesięczne okresy rozliczeniowe), a w przypadku słuchaczy klas kończących szkołę - uregulowania całości należności przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. Faktycznie jednak słuchacz dokonuje wpłat w równych kwotach co miesiąc lub w kwotach nierównych, uzupełniając zaległość po wezwaniu do zapłaty, bądź nie wpłaca należności wcale, a co za tym idzie – nie otrzymuje świadectwa ukończenia nauki. Pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem szkoły następuje z otrzymanych dotacji.

Szkoła nie wystawia dla wszystkich słuchaczy rachunków, Rachunki wystawiane są tylko dla tych słuchaczy, którzy się o to zwrócą. Pozostali słuchacze dokonują wpłat dowolnie na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły, na podstawie dowodów „KP”, w różnych kwotach i za różne okresy.

Na podstawie podpisanej umowy o pobieranie nauki raz w miesiącu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowana jest kwota przychodu, a wynikająca z umowy należność stanowi podstawę do ustalenia dochodu, po uwzględnieniu kosztów nierozliczonych dotacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu czesnego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek podatkowy z tytułu czesnego powstaje co miesiąc, zgodnie z umową podpisaną ze słuchaczem i wskazanym w tej umowie miesięcznym okresem rozliczeniowym. Nieistotne jest faktyczne uregulowanie tej należności przez słuchacza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego,tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów.

W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h – 1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Z kolei w myśl art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkoły dla dorosłych. Wnioskodawczyni zawiera ze słuchaczem umowę o pobieranie nauki, w której słuchacz jest szczegółowo informowany o kwocie czesnego, terminie płatności, opłatach dodatkowych (w sytuacji przystąpienia do egzaminu poprawkowego) oraz o opłacie dodatkowej za wyznaczenie drugiego terminu egzaminu (w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpi w ustalonym pierwszym terminie). Z umowy tej wynika obowiązek wpłaty czesnego co miesiąc, w równych wysokościach (w umowach wskazano miesięczny okres rozliczeniowy), a w przypadku słuchaczy klas kończących szkołę, obowiązek uregulowania całości należności przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła nie wystawia dla wszystkich słuchaczy rachunków, lecz tylko dla tych słuchaczy, którzy się o to zwrócą. Pozostali słuchacze dokonują wpłat dowolnie na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły, na podstawie dowodów „KP”, w różnych kwotach i za różne okresy.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią, a określonym słuchaczem jest umową, która jest wykonywana stale, w określonym czasie. Przedmiotowa umowa przewiduje ponadto miesięczne okresy rozliczeniowe. W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we wniosku, przychód należny z tytułu czesnego powstanie zawsze w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie, a więc w ostatnim dniu miesiąca.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu czesnego otrzymywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania przychodów
ILPB3/423-406/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

szkoły
IBPBI/1/415-1480/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.