IBPB-1-3/4510-686/15/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
IBPB-1-3/4510-686/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. dochód
 4. statut
 5. szkoła publiczna
 6. szkoły
 7. uczelnie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Politechnika (dalej: „Wnioskodawca”) założyła, jako organ prowadzący, Gimnazjum Akademickie (dalej jako „Gimnazjum”) oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące (dalej jako „Liceum”). Gimnazjum i Liceum (zwane dalej „Szkołami”) są szkołami publicznymi, świadczącymi usług nauki oraz wychowania nieodpłatnie w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, we współpracy z organem prowadzącym. Szkoły wchodzą jednocześnie w skład Zespołu Szkół Akademickich Politechniki (zwanego dalej „Zespołem Szkół”) utworzonego przez Politechnikę, będącą jednocześnie jego organem prowadzącym.

Szkoły zostały zarejestrowane w urzędowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szczegółowe zasady działania i organizacji szkół określone zostały w Statucie Gimnazjum, Statucie Liceum oraz Statucie Zespołu Szkół.

Gimnazjum zostało otworzone na podstawie art. 58 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm., zwanej dalej „UoSO”) i funkcjonuje na podstawie:

 • Decyzji Prezydenta udzielającej zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum;
 • Statutu Politechniki;
 • Aktu założycielskiego;
 • Uchwały Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki.

Podmiot ten realizuje cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, we współpracy z organem prowadzącym (Politechniką), w tym m.in.: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenie Gimnazjum oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjum kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący, a jego działalność podlega nadzorowi Rektora Politechniki.

Liceum zostało utworzone na podstawie art. 58 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO i działa na podstawie:

 • Decyzji Prezydenta udzielającej zezwolenia na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego;
 • Statutu Politechniki ;
 • Aktu założycielskiego;
 • Uchwały Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki.

Podmiot ten realizuje cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, we współpracy z organem prowadzącym (Politechniką), w tym m.in.: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły oraz przygotowanie do matury. Liceum kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący, a jego działalność podlega nadzorowi Rektora Politechniki.

Podstawowe zasady utworzenia i funkcjonowania Zespołu Szkół zostały określone w Statucie Politechniki. W szczególności, zgodnie z postanowieniami ww. Statutu, do kompetencji opiniodawczych Senatu należy opiniowanie wniosków Rektora w sprawie utworzenia, przekształcenia lub zniesienia Zespołu Szkół, wyrażenie opinii w sprawie prowadzenia przez Politechnikę gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, a także opiniowanie projektu Statutu Zespołu Szkół. Jednocześnie zgodnie z § 47 Statutu Politechniki, Zespół Szkół jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkołą publiczną. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Politechnika, za wyjątkiem nadzoru pedagogicznego, który sprawuje kurator oświaty na podstawie odrębnych przepisów. Szkołą kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, jest także bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach Zespołu Szkół. Dyrektor jest organizatorem oraz kierownikiem procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz opiekuńczego.

Podstawą utworzenia i działania Zespołu Szkół są:

 • przepisy UoSO, a w szczególności art. 62 w zw. z art. 58 oraz w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO;
 • Statut Politechniki;
 • Uchwała Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki;
 • Akt założycielski Zespołu Szkół.

Zadaniem Zespołu Szkół jest administracyjna finansowa oraz organizacyjna obsługa Szkół.

Zarówno Szkołom, jak i Zespołowi Szkół został nadany numer REGON. Pierwotnie Liceum i Gimnazjum posługiwało się odrębnym numerem NIP, do czasu utworzenia Zespołu Szkół. W dniu 4 września 2014 r. został nadany odrębny numer NIP Zespołowi Szkół. Jednocześnie, w tej samej dacie, złożone zostały zgłoszenia aktualizacyjne Gimnazjum i Liceum, w których zgłoszone zostało „ustanie bytu prawnego”, a jako datę zakończenia działalności wskazano 1 września 2014 r. (tj. datę rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół).

Zespół Szkół występuje w roli pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w Gimnazjum i Liceum pracowników. Każda ze szkół (Gimnazjum, Liceum i Zespół Szkół), posiada odrębne od Politechniki statuty i jest kierowana przez (wspólnego) Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

W świetle Statutu Zespołu Szkół do zadań Dyrektora należy:

 1. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, po uzgodnieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół,
 2. Kierowanie działalnością dydaktyczną i wychowawczą Zespołu Szkół;
 3. Koordynata działań organów Zespołu Szkół i w razie potrzeby także prowadzenie mediacji pomiędzy nimi w sprawach spornych;
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, przenoszenia ich do innych grup i oddziałów, a także skreślenia z listy uczniów;
 5. Sprawowanie nadzoru nad rekrutacją uczniów i opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 6. Organizacja egzaminów przeprowadzanych w Zespole Szkół;
 7. Dbanie o udostępnione i powierzone Zespołowi Szkół mienie;
 8. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności, samorządności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i ust. 2a Ustawy;
 10. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców;
 11. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 12. Wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej - w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa oraz niezwłoczne zawiadomienie o wstrzymaniu wykonania uchwały organu prowadzącego Zespół oraz wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego - w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa;
 13. Powoływanie - stosownie do potrzeb - komisji, zespołów nauczycieli, które pracują w sposób ciągły lub doraźny;
 14. Wyznaczanie nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stażu;
 15. Kierowanie polityką kadrową Zespołu Szkół, określanie zakresów obowiązków pracowników;
 16. Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pracownikom niebędącym nauczycielami Zespołu Szkół;
 17. Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami Zespołu Szkół;
 18. Podejmowanie decyzji dotyczących możliwości udziału osób prywatnych, przedstawicieli instytucji lub organizacji w zajęciach oraz wszystkich przedsięwzięciach szkolnych;
 19. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i fundacjami krajowymi zagranicznymi, programowo wspierającymi kształcenie uczniów uzdolnionych;
 20. Realizowanie programu wychowawczego Szkoły poprzez organizowanie:
  1. nauczania, wychowania i życia zbiorowego uczniów,
  2. współpracy Zespołu Szkół, domu i innych środowisk wychowawczych;
 21. Zarządzanie sprawami administracyjno-gospodarczymi Zespołu Szkół oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół;
 22. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 23. Określenie ewentualnego wzoru jednolitego stroju szkolnego obowiązującego w Zespole Szkół i określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia w Zespole Szkół nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach;
 24. Udzielanie zgody na podjęcie w Zespole Szkół działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w art. 56 Ustawy, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego;
 25. Reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnątrz.

Zgodnie z postanowieniami Statutów Szkół, szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej, o ile nie określa ich organ prowadzący, określają odrębne przepisy dotyczące systemu oświaty i sposobów gospodarowania finansami publicznymi właściwymi dla organu prowadzącego. Działalność Gimnazjum i Liceum finansowana jest w pierwszej kolejności ze środków przyznanych w ramach subwencji oświatowej przez właściwe organy samorządu terytorialnego z uwzględnieniem dotacji organu prowadzącego i darowizn pochodzących od podmiotów trzecich. Otrzymywane kwoty dotacji pokrywają jednak wyłącznie część kosztów działalności Szkół. Politechnika, będąca organem prowadzącym Szkół, wyposażyła je we wszystkie niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania środki trwałe oraz wyposażenie (m.in. meble, wyposażenie sal i laboratoriów, komputery itp.), które pozostają w dalszym ciągu własnością Wnioskodawcy. Szkoły prowadzone są w wydzielonej części budynku Politechniki, z której Szkoły korzystają nieodpłatnie.

Dodatkowo, w świetle art. 5 ust. 7 UoSO, organ prowadzący (Politechnika) odpowiada za działalność założonej szkoły, w związki z czym do jego zadań należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wychowania opieki;
 • zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej oraz obsługi organizacyjnej szkoły;
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zespół Szkół, prowadzi wspólne dla Gimnazjum, Liceum i Zespołu Szkół i zarazem odrębne od Politechniki, księgi rachunkowe. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 7 pkt 3 UoSO, organ prowadzący ma obowiązek zapewnić Szkołom obsługę w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Jednocześnie, w świetle art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ww. ustawy rachunkowość, jednostki (Szkół) obejmuje:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy dochody Politechniki w części przeznaczonej na cele oświatowe określone w Statucie Politechniki tj. związane z funkcjonowaniem Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania przez organ podatkowy, że Szkoły (Zespół Szkół) nie są odrębnym od Politechnik podatnikiem CIT, to dochody Politechniki w części przeznaczonej na cele oświatowe tj. związane z funkcjonowaniem Szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół, będą zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest co do zasady dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest natomiast nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność oświatowa, w części przeznaczonej na te cele. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy i przysługuje pod warunkiem, że dochód jest przeznaczony oraz faktycznie wydatkowany na określony cel preferowany przez ustawodawcę. Kryterium przesądzającym o uznaniu dochodu za zwolniony od podatku jest zatem przeznaczenie dochodu na cele statutowe, które powinny mieścić się w katalogu działalności wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak natomiast wynika z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie to ma zastosowanie jeżeli dochód jest przeznaczony oraz bez względu na termin wydatkowany na cele określone przez ustawodawcę, w tym także na nabycie środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie nie dotyczy m.in. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach (tj. cele inne niż działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, itd.)

Wytyczne dotyczące wykładni wskazanych powyżej przepisów dostarcza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz praktyka organów podatkowych. W pierwszej kolejności należy wskazać na uchwałę składu Siedmiu Sędziów NSA z 20 listopada 2000 r. (sygn. FPS 9/00), zgodnie z którą nie ma (...) podstaw do uznania, że ustawodawca nie zamierzał preferować czy też stymulować instrumentami podatkowymi takich działań, które mają na celu dofinansowywanie /a więc wspieranie/ np. nauki, kultury, ochrony zdrowia, ograniczając zwolnienie podatkowe do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio. Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że działalność w wielu dziedzinach wymaga współdziałania różnych podmiotów oraz finansowania z różnych źródeł.

W podobnym duchu wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z 13 lipca 2007 r. (sygn. III SA/Wa 3452/06). W ocenie Sądu, intencją ustawodawcy, wprowadzającego omawianą ulgę podatkową, nie było premiowanie jakichkolwiek grup zawodowych, dziedzin przemysłu lub branż, ale propagowanie działań osób prawnych, które są skierowane do ogółu i przyczyniają się do rozwoju celów wskazanych w ustawie. Ten sam Sąd w wyroku z 5 października 2012 r. (III SA/Wa 383/12) uznał, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 dotyczy sfery działalności statutowej podatników. Wolne od podatku są dochody przeznaczone na te rodzaje działalności, które zostały expressis verbis wymienione w tym przepisie - dalej „cele statutowe”. Cele te stanowią w istocie odrębną od innych kategorię zwolnień podatkowych, co podkreśla brzmienie art. 17 ust. 1b, w związku z czym (...) należy je rozumieć jako pewien katalog rodzajów działalności (aktywności) podatników ukierunkowanych na osiągnięcie określonego rezultatu. Z zakresu przedmiotowego tego katalogu wynika, że jest nim zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych (cel publiczny). Ustawodawca w tym przypadku preferuje pod względem podatkowym niektóre rodzaje działalności (aktywności) podatników, jednakże pod warunkiem dążenia do osiągnięcia społecznie użytecznych celów (cele statutowe). Do takich wniosków prowadzi wykładnia celowościowa i systemowa ww. przepisu, gdyż przyjęcie tylko wykładni literalnej wypacza jego sens i uniemożliwią właściwe zrozumienie.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ma zatem na celu premiowanie określonych działań (aktywności), wymienionych expressis verbis w tym przepisie. Jedną z form aktywności (działalności) propagowanych przez ustawodawcę jest „działalność oświatowa”. Ustawa nie definiuje pojęcia działalność oświatowa, natomiast zgodnie ze słownikową definicją, oświata jest to proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie (Słownik Języka Polskiego PWN, wersja internetowa).

Tymczasem, w świetle postanowień UoSO, Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. System oświaty obejmuje m.in. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które mogą być co do zasady zakładane i prowadzone przez inną osobę prawną (art. 2 w zw. z art. 5 UoSO).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że Politechnika jest podmiotem posiadającym osobowość prawną na podstawie art. 12 ustawy o szkolnictwie wyższym. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że na mocy art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o szkolnictwie wyższym, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych jest podstawowym zadaniem uczelni wyższych.

Gimnazjum i Liceum realizują cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, we współpracy z organem prowadzącym (Politechniką), w tym m.in.: Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Gimnazjum oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, natomiast Liceum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego ukończenia oraz przygotowanie do matury. W konsekwencji, w ocenie Politechniki, działalność Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, stanowi działalność „oświatową” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, do zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, uprawnia podatnika faktyczne przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel statutowy, zgodny z odrębnym przepisami prawa, które w jego przedmiocie normują (np. wyrok NSA w wyroku z 3 marca 2009 r., sygn. II FSK 1728/07). Analogiczne stanowisko prezentują organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1340/14/SD wskazał, że zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: (i) celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, oraz (ii) uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Organ ten podkreślił, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podatnik nie będzie zatem uprawniony do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w przypadku przeznaczenia uzyskanych dochodów na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU, w sytuacji gdy cel ten nie stanowi zarazem jego celu statutowego. Jak podkreślił NSA w wyroku z 12 marca 2009 r. (II FSK 1781/07) działalność statutową fundacji stanowi tylko wyłącznie działalność, która została ujęta w statucie fundacji. Nie stanowi przy tym działalności statutowej fundacji, działalność nie ujęta w jej statucie, nawet jeśli jest to działalność dobroczynna wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Przechodząc na grunt postanowień Statutu Politechniki, Wnioskodawca zauważa, że podstawowe zasady utworzenia i funkcjonowania Zespołu Szkół zostały określone bezpośrednio w Statucie Politechniki. W szczególności, zgodnie z postanowieniami ww. Statutu, do kompetencji opiniodawczych Senatu należy opiniowanie wniosków Rektora w sprawie utworzenia, przekształcenia lub zniesienia Zespołu Szkół, wyrażenie opinii w sprawie prowadzenia przez Politechnikę gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, a także opiniowanie projektu Statutu Zespołu Szkół. Jednocześnie, zgodnie z § 47 Statutu Politechniki, Zespół Szkół jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkołą publiczną. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Politechnika, za wyjątkiem nadzoru pedagogicznego, który sprawuje kurator oświaty na podstawie odrębnych przepisów. Szkołą kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora. W świetle postanowień Statutu, Politechnika jest zatem zarówno organem założycielskim, jak i organem prowadzącym i nadzorującym działalność Zespołu Szkół. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, kształt regulacji statutowych Politechniki również nie pozostawia wątpliwości, że Szkoły zostały powołane w celu wykonywania zadań w obszarze oświaty, w rozumieniu przepisów UoSO.

W związku z powyższym, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku uznania przez organ podatkowy, że Szkoły (Zespół Szkół) nie są odrębnym od Politechniki podatnikiem CIT, Politechnika będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w przypadku wydatkowania środków finansowych (tj. dochodu przeznaczonego na cele oświatowe) na działalność Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze. zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 updop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie, art. 17 ust. 1b updop, wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z treści art. 17 ust. 1a updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolny od podatku będzie dochód podmiotów, prowadzących określoną w tym przepisie działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia dochodów (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a updop), który zostanie w myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy, przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany wyłącznie na działalność statutową (tj. działalność określoną w statucie danego podmiotu).

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że jeżeli dochody Wnioskodawcy zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w ww. celach statutowych (działalność oświatowa), to będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, dochody Politechniki w części przeznaczonej na cele oświatowe tj. związane z funkcjonowaniem Szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół, będą zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.