Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • wyliczenia proporcji, poprzez zsumowanie obrotu Gimnazjum nr ... od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i Szkoły Podstawowej nr ... za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy,
 • wyliczenia prewspółczynnika, poprzez zsumowanie obrotu za 2016 r. lub 2017 r. z działalności gospodarczej Gimnazjum nr ... i Szkoły Podstawowej nr ... oraz zsumowanie za 2016 r. lub 2017 r. dochodów wykonanych Gimnazjum nr ... i Szkoły Podstawowej nr ..., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90c ustawy.
 • Fragment:
  Następnie proporcją tą zostanie skorygowana kwota podatku naliczonego w 2017 r. przez przejęte gimnazjum i przez szkołę przejmującą i wykazana zostanie w deklaracji „ cząstkowej ” VAT-7 za styczeń 2018 złożonej przez szkołę przejmującą czyli Szkołę Podstawową nr ...? Czy prawidłowe będzie postępowanie podatnika w celu realizacji art. 90c ust. 2 ustawy o PTU w ten sposób, iż dokona się sumowania rocznego obrotu za 2016 r. lub 2017 r. z działalności gospodarczej dwóch jednostek (przejętej i przejmującej) Gimnazjum nr ... i szkoły przejmującej tj. Szkoły Podstawowej nr ... oraz sumowania za 2016 r. lub 2017 r. dochodów wykonanych dwóch jednostek (przejętej i przejmującej) Gimnazjum nr ... i szkoły przejmującej tj. Szkoły Podstawowej nr ... i na podstawie tych danych zostanie obliczony prewspółczynnik. Następnie prewspółczynnikiem tym zostanie skorygowana kwota podatku naliczonego w 2017 r. przejętego gimnazjum i szkoły przejmującej i wykazana zostanie w deklaracji „ cząstkowej ” VAT-7 za styczeń 2018 złożonej przez szkołę przejmującą czyli Szkołę Podstawową nr ...? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o PTU, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 80 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.
  2018
  28
  lut

  Istota:
  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu z tytułu wykonywania zadań własnych polegających na opiece nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, za które pobierane są opłaty stanowiące dochód gminy;
  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu z tytułu żywienia dzieci i nauczycieli w przedszkolu oraz wydawania posiłków w stołówkach szkolnych, a przygotowanych i sprzedawanych przez stołówkę przedszkolną dla uczniów, wychowanków i nauczycieli innych szkół
  Fragment:
  Gmina rozlicza podatek VAT łącznie ze wszystkimi gminnymi jednostkami budżetowymi, wśród których są jednostki budżetowe powołane w celu realizacji zadań własnych gminy (m.in. gminne przedszkole, szkoły podstawowe, szkoła muzyczna), określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), tj. edukacji publicznej. Jednostka budżetowa ZOFAS t.j. Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół w S. jest jednostką organizacyjną Gminy. Zespół został utworzony do prowadzenia obsługi finansowej, księgowej, administracyjnej szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola publicznego oraz szkoły muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina S. Działalność jednostek oświatowych w szczególności obejmuje: usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w szkołach, usługi opieki nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, usługi żywienia dzieci i nauczycieli w przedszkolu, usługi sprzedaży posiłków dla uczniów szkół i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina a przygotowywanych w stołówce przedszkolnej, usługi wydania duplikatów świadectw i legitymacji. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż 5 godzin dziennie.
  2018
  17
  lut

  Istota:
  Określenie na jaki podmiot powinny być wystawiane faktury za zakup towarów i usług związanych z funkcjonowania niepublicznej szkoły
  Fragment:
  Wszelkie zawierane umowy, wystawiane i otrzymywane rachunki i faktury dotyczące szkoły niepublicznej, jak i prywatnej szkoły muzycznej zawierają NIP Wnioskodawcy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa uzyskała odrębny numer REGON. Zważając na powyższe należy wskazać, że Wnioskodawca jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ta nie posiada osobowości prawnej i została utworzona po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej ma nadany numer NIP i REGON. Płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących pracę na rzecz szkoły jest Wnioskodawca. Wnioskodawca jako organ założycielski szkoły nieposiadającej osobowości prawnej jest także stroną stosunków prawnych dotyczących działalności szkoły, tj. umów o pracę, zleceń i tym samym pracodawcom zatrudnianych na potrzeby szkoły pracowników, stroną umów najmu i najemcą lokali wynajmowanych na potrzeby działalności szkoły, a także stroną innych stosunków prawnych zaciągniętych na potrzeby zapewnienia szkole normalnej działalności, takich jak umowy telekomunikacyjne, umowy z zakładem energetycznym, itp.
  2018
  15
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, obliczonego przy zastosowaniu współczynników wyliczonych na podstawie art. 86 ust. 22 oraz art. 90 ust. 2 ustawy.
  Fragment:
  W chwili obecnej Miasto realizuje w swoich jednostkach oświatowych następujące projekty obejmujące lata 2015-2019: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo-cementowych (ścianki działowe, okładziny ścian) w Szkole (...) (do 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół); projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w Szkole (...) (do 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół). Przedmiotem projektu opisanego w pkt 1 jest realizacja inwestycji polegającej na unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest występujących w budynku szkoły. W wyniku realizacji projektu zostanie zutylizowana 32,424 Mg azbestu zebranego z powierzchni 2947,69 m 2 powierzchni szkoły, co pozwoli na zmniejszenie ilości azbestu występującego na terenie całego Miasta o ponad 39%. Projekt (pkt 1) przewiduje typowe rozwiązania remontowo-budowlane związane z usuwaniem materiałów niebezpiecznych typu azbest. Prace prowadzone będą zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego ww. rozporządzenie. Projekt opisany w pkt 2 jest inwestycją polegającą na montażu źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych).
  2018
  10
  lut

  Istota:
  W zakresie nieuznania za podatnika podatku VAT Gminy z tytułu świadczenia usług wyżywienia uczniów w publicznych szkołach i dzieci w publicznych przedszkolach, a także nauczycieli i pracowników tych instytucji
  Fragment:
  W myśl art. 2 tej ustawy system oświaty obejmuje m.in. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły. Stosownie do treści art. 8 ust. 15 Prawa oświatowego zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, należy do zadań własnych gmin. Szkoły, przedszkola lub ich zespoły w Gminie prowadzą stołówki, o których mowa w art. 106 Prawa oświatowego. Art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego pozwala szkołom organizować stołówkę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Stosownie do treści art. 106 ust. 2 Prawa oświatowego korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zgodnie z art. 106 ust. 3 Prawa oświatowego warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (co wynika z art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego). Organ prowadzący szkołę może na podstawie art. 106 ust. 5 Prawa oświatowego zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  2018
  6
  lut

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania wykonywanych czynności
  Fragment:
  Ad 1) Zgodnie z art. 106 Prawa Oświatowego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Szkoły publiczne prowadzące stołówki mają na celu pełnienie przede wszystkim funkcji socjalno-bytowych polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej, a nie świadczenie usług gastronomicznych. Ponieważ szkoła nie prowadzi stołówki dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki są kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk czy też refundację kosztów, których zgodnie z przepisami oświatowymi nie można przerzucać na korzystających z usług stołówki szkolnej. Funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki oświatowe, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki oświatowe są m.in. powołane.
  2018
  17
  sty

  Istota:
  W zakresie braku konieczności zmiany numeru NIP Szkoły Podstawowej w związku z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a Gminą na prowadzenie Szkoły Podstawowej.
  Fragment:
  Szkoła Podstawowa posiada odrębny statut, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Kierownictwo nad Szkołą prowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podpisanej przez Zarząd Stowarzyszenia. Nauczyciele są zatrudnieni przez Dyrektora Szkoły. Budżet na każdy rok szkolny zatwierdza i kontroluje Zarząd Stowarzyszenia. Szkoła posiada inny NIP niż Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z umową Szkoła Podstawowa posiada majątek, na który składają się niskocenne środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, takie jak: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy. Statut określa organy Szkoły, którymi są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Statut określa cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz organizację pracy szkoły. Dotację przekazuje jednostka samorządu terytorialnego właściwa do prowadzenia danego typu szkoły, tj. Gmina D., na terenie której prowadzona jest Szkoła. Dotacja jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły. Przy Szkole istnieje oddział przedszkolny. Początkiem września 2017 r. zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi z siedzibą w Ś. złożyło wniosek o rozwiązanie umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Ś.
  2018
  16
  sty

  Istota:
  Czy w związku z przekształceniem 8-letnia Szkoła Podstawowa ma stosować wyliczoną dla Zespołu Szkół procentową proporcję, w jakiej odliczano podatek naliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jak ma wyliczyć ww. proporcję na rok 2018, tj. czy na podstawie danych Zespołu Szkół (do 1 września), a następnie 8-letniej Szkoły Podstawowej, czy zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym proporcję ustala się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego?
  Fragment:
  Gmina, przy pomocy jednostek budżetowych, jakim są szkoły wykonuje zadania z zakresu edukacji. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Szkoła, której dotyczy pytanie do 1 września 2017 r. funkcjonowała jako Zespół Szkół, w skład którego wchodziło publiczne gimnazjum oraz szkoła podstawowa. Szkoły połączone w zespół, tj. gimnazjum i szkoła podstawowa, przestały być odrębnymi jednostkami budżetowymi. Z momentem połączenia ww. szkół w zespół doszło do połączenia odrębnych jednostek budżetowych w jedną jednostkę budżetową. Zespół Szkół przed reformą edukacji traktowany był więc jako jednostka budżetowa. W sierpniu bieżącego roku, w związku z reformą oświaty, została podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół, w skład którego wchodziła jedynie 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum w 8-letnią Szkołę Podstawową. Na podstawie ww. uchwały dotychczasowy Zespół Szkół został przekształcony w 8-letnią Szkołę Podstawową. Przed rzeczoną reformą, dla Zespołu Szkół wyliczono i stosowano procentową proporcję, w jakiej odliczane podatek naliczony zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, który Zespół Szkół stosował do 1 września 2017 r.
  2018
  11
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz nauczycieli innych szkół prowadzonych przez Gminę, szkół prowadzonych przez inne gminy, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz ustalenie czy dla zastosowania zwolnienia ma znaczenie okoliczność, że płatności za posiłki uczniów mogą być dokonywane przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania uczniów.
  Fragment:
  Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: ośmioletnią szkołę podstawową; szkoły ponadpodstawowe: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 106 ust. 2 ww. ustawy). Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 106 ust. 3 ww. ustawy).
  2017
  21
  gru

  Istota:
  W zakresie:
  - wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wydawania przez szkoły duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
  - zwolnienia z opodatkowania usług wyżywienia świadczonych na rzecz uczniów oraz pracowników pedagogicznych.
  Fragment:
  Szkoły umożliwiają uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawują opiekę nad uczniami, prowadząc zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania rozwoju uczniów w SOSW oraz w szkołach funkcjonują stołówki szkolne. Ze stołówki korzystają uczniowie szkoły jak również pracownicy pedagogiczni. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Za wyżywienie uczniów, dzieci z oddziału przedszkolnego i nauczycieli w SOSW jest wystawiana faktura ze stawką VAT – zwolniona. W szkołach opłaty za wyżywienie są opodatkowane stawką zw. art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Na podstawie pobranych opłat za wyżywienie szkoła na koniec miesiąca robi zestawienie zbiorcze na podstawie jednego dokumentu księgowego. Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cytowanej ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stołówka prowadzona jest przez personel danej szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym).
  2017
  16
  gru
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.