Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną”

Fragment:

Na parterze przewidziano segment żywieniowy, przedszkolny, sportowy oraz dydaktyczny szkoły, który zajmuje również pierwsze piętro obiektu. Planuje się wykonanie sal dydaktycznych, w tym pracowni komputerowo-multimedialnej i matematyczno-przyrodniczej, które zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce. Przewidziano rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym. Realizowane zadanie obejmuje nowy plac zabaw przewidziany wyłącznie dla dzieci przedszkolnych, patio przed wejściem do budynku szkoły wyposażone w ławki i miejsca relaksu dla uczniów, oświetlenie terenu, stanowiska edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć na świeżym powietrzu. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania wystawiane będą na Gminę. Zakończenie inwestycji zostanie udokumentowane protokołem odbioru. Efekt inwestycji będącej przedmiotem wniosku będzie zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wartość realizowanej inwestycji przekraczać będzie kwotę 15.000 zł. Po odbiorze inwestycji Gmina przyjmie na stan środków trwałych i zwiększy wartość budynku szkoły podstawowej (...). Cały kompleks szkolny (sala gimnastyczna, obiekt szkolny) jest udostępniana nieodpłatnie celem prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć dla młodzieży z terenu Gminy.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z § 1 statutu Zespołu Szkół, przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia (...) w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Szkół, ZS jest zespołem szkół i placówek publicznych, którego organem prowadzącym jest Miasto. W skład Zespołu Szkół (ZS) wchodzą: Technikum; Branżowa Szkoła; Centrum Kształcenia Ustawicznego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych; Centrum Kształcenia Praktycznego; Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół, jako samorządowa jednostka budżetowa, jest objęty ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t. j.), zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 pkt 3). Ustawa Prawo oświatowe nakłada jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie oświaty, do których należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (art. 11 ust. 2). Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 8 ust. 16, zadaniem oświatowym powiatu jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

2018
28
lis

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej uczniom, dzieciom przedszkolnym, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym.

Fragment:

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W myśl art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę (art. 106 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

2018
11
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług wypożyczenia instrumentów muzycznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a w związku z art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT.

Fragment:

ZS obejmuje Szkołę Podstawową realizującą ogólnokształcący program nauczania właściwy dla szkoły podstawowej oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia i Szkołę Muzyczną I stopnia realizujące dodatkowo program nauczania szkół artystycznych z zakresu teorii muzyki oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. Zespół Szkół nr w ramach swojej działalności prowadzi tzw. Fundusz Muzyczny, który tworzą środki finansowe wpłacane przez rodziców/opiekunów uczniów szkół muzycznych Jednostki w ramach darowizny (dobrowolnej składki), środki wpłacane przez sponsorów oraz środki wpłacane z tytułu wypożyczenia instrumentów muzycznych na rzecz rodziców/opiekunów młodzieży uczęszczającej do klas szkół muzycznych Jednostki w celu użytkowania tych instrumentów przez uczniów klas muzycznych. Zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Instrumentów Muzycznych w ZS, ZS umożliwia uczniom szkoły wypożyczanie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też, że wypożyczony instrument będzie przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom szkoły wyłącznie na podstawie umowy. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego.

2018
20
paź

Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, wnoszone przez rodziców uczniów;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, regulowane przez GOPS;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty dotyczące wyżywienia dla nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez szkoły opłaty dotyczące pobytu uczniów w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty, dotyczących wydania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji dla uczniów oraz byłych uczniów szkół.
 • Fragment:

  W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że świadczenie przez stołówkę usług żywienia uczniów szkół, dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami w szkołach, za które pobierane są opłaty wypełnia definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina świadcząc odpłatnie te usługi działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez szkoły podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice uczniów szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkół niebędący nauczycielami w szkołach. Stąd też, realizacja opisanego we wniosku świadczenia w zakresie zapewnienia posiłków uczniom szkół, dzieciom w wieku przedszkolnym, nauczycielom i pracownikom szkół niebędących nauczycielami w szkołach stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. sygn. I SA/Wr 1056/17 w którym stwierdził, że: „ pomimo, że niewątpliwie działalność powiatu w postaci odpłatnego zakwaterowania uczniów szkół w bursie szkolnej jest dokonywana jako władza publiczna, to jej opodatkowanie wynika z zaistnienia rzeczywistej konkurencji na rynku, istnienia możliwości prowadzenia burs przez podmioty prywatne.

  2018
  29
  wrz

  Istota:

  Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

  Fragment:

  (...) szkół publicznych; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1; zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: ośmioletnią szkołę podstawową; szkoły ponadpodstawowe: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki (...)

  2018
  21
  wrz

  Istota:

  Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie oraz sprzedaży posiłków dla uczniów w szkołach, a także braku uznania z tytułu ww. czynności Gminy za podatnika.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 15 cyt. ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

  2018
  19
  wrz

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina B jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W 2018 roku Wnioskodawca będzie remontować Szkołę Podstawową w A, która mieści się w zabytkowym pałacu. Zarówno przed jak i po wykonaniu tej inwestycji budynek Szkoły będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej inwestycji pn. „ (...) ”. Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odliczać podatek VAT naliczony od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odliczać podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług polegających na pełnieniu zadań dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzonej przez Wnioskodawcę szkoły oraz zaliczania tych wynagrodzeń do limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT.

  Fragment:

  W kontekście powyższych wyjaśnień należy uznać, że czynności polegające na pełnieniu funkcji dyrektora lub nauczyciela w prowadzonych szkołach stanowią część składową ogółu usług świadczonych przez Wnioskodawcę – tj. usług w zakresie kształcenia i wychowania na rzecz uczniów uczęszczających do tych szkół. Na wykonanie ww. usług edukacyjnych składa się szereg czynności, takich jak zapewnienie lokalu, zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej i innych pracowników obsługujących daną szkołę, zakup niezbędnych towarów do funkcjonowania takiej placówki oraz kierowanie szkołą – którą to funkcję wypełnia dyrektor szkoły. W niniejszej sprawie wspólnicy spółki będą świadczyć usługi dyrektora lub nauczyciela placówki w ramach wykonywanej całościowej usługi kształcenia i wychowania dzieci w prowadzonych szkołach. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadząc szkoły niepubliczne świadczy wyłącznie usługi edukacyjne a prowadzone szkoły są wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez poszczególne samorządy. Tym samym potwierdzone jest spełnienie wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy) wszystkich wymagań dotyczących prowadzenia takich szkół. Zatem mając na (...)

  2018
  8
  wrz

  Istota:

  Odpłatne świadczenia w zakresie wyżywienia uczniów i nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach, spełniają/będą spełniały zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy definicję świadczenia usług, a Wnioskodawca działa/będzie działać w tym zakresie jako podatnik, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe – zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). W myśl art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.