Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły korzystać w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. ze współczynników, o których mowa w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ustawy, ustalonych dla zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie danych za rok 2016 dotyczących zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 90 ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie łącznych obrotów za rok 2017 szkół podstawowych oraz zespołów szkół,na bazie których powstały.
Fragment:
W związku z powyższym szkoły podstawowe powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy za rok 2017 na podstawie danych za rok 2016, który to współczynnik dotyczy zespołów szkół (sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów). Współczynnik tak przyjęty może również w świetle § 8 rozporządzenia stanowić prognozę na rok 2018 dla powstałych ośmioletnich szkół podstawowych. Uwzględniając natomiast dokonaną analizę należy stwierdzić, że ustalając proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy na 2018 rok, powstałe ośmioletnie szkoły podstawowe jako jednostki budżetowe, są zobowiązane do przyjęcia łącznego obrotu danej jednostki budżetowej za rok 2017, tj. w związku z faktem, że od 1 września 2017 r. na bazie zespołów szkół (sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów) powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe – łącznego obrotu zespołu szkół oraz ośmioletniej szkoły podstawowej, która na bazie tego zespołu powstała. Zatem po zakończeniu roku 2017 Gmina dokona wyliczenia ostatecznej proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy, dla ośmioletniej szkoły podstawowej w oparciu o rzeczywiste obroty za 2017 r. ustalone w oparciu o dane zespołu szkół (sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum) i ośmioletniej szkoły podstawowej. Reasumując, szkoły podstawowe powstałe na mocy przepisów (...)
2017
12
paź

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług wyżywienia świadczonych na rzecz uczniów szkół niepublicznych prowadzonych przez podmioty trzecie.
Fragment:
W szczególności, w stołówce szkolnej Gimnazjum są/będą przygotowywane posiłki, które następnie są/będą dowożone do Szkół. Odbiorcami (konsumentami) posiłków w Szkołach są/będą ich uczniowie. Gimnazjum wystawia/będzie wystawiało faktury VAT (z podaniem danych Gminy jako podatnika) na rzecz Szkół na podstawie przedstawionej przez Szkoły listy uczniów z wyszczególnioną liczbą zamawianych posiłków dla każdego ucznia w danym miesiącu. Gimnazjum sprzedaje/będzie sprzedawało posiłki na rzecz Szkół po kosztach wytworzenia („ wsad do kotła ”). Gimnazjum nie nalicza/ nie będzie naliczało dodatkowych kosztów za posiłki. Rodzice uczniów Szkół wpłacają/będą wpłacali do Szkół opłaty za posiłki dostarczane do Szkół przez Gimnazjum, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty, tj. tylko za sam „ wsad do kotła ”. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) Gimnazjum jako samorządowa jednostka budżetowa Gminy zostało z dniem 1 stycznia 2017 r. objęte obowiązkową centralizacją rozliczeń VAT w Gminie.
2017
26
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Urzędu oraz budynku Zespołu Szkół.
Fragment:
(...) Szkół należy wykorzystać wskazaną „ pre-proporcję ” przewidzianą dla Zespołu Szkół. Zasadne byłoby zastosowanie wskazanych proporcji skalkulowanych odpowiednio dla Urzędu i Zespołu Szkół, ponieważ efekty rzeczowe Inwestycji w odniesieniu do termomodernizacji budynku Urzędu będą wykorzystywane przez Urząd, natomiast w odniesieniu do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół będą wykorzystywane przez Zespół Szkół, zatem wydatki na przedmiotową Inwestycję będą dotyczyły odpowiednio obszaru działalności wskazanych jednostek organizacyjnych. Co więcej, podkreślenia wymaga, iż w przypadku gdyby wydatki będące przedmiotem wniosku były ponoszone bezpośrednio przez ww. jednostki (odpowiednio w części dotyczącej wydatków ponoszonych na ich siedziby), nie budziłoby wątpliwości zastosowanie sposobu określenia proporcji skalkulowanego właśnie dla tych jednostek (tj. odpowiednio Urzędu i Zespołu Szkół). Zdaniem Gminy, właśnie tak skalkulowane proporcje odpowiadają specyfice wykonywanej odpowiednio przez Urząd i Zespół Szkół działalności i dokonywanych przez ww. jednostki nabyć. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
2017
21
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji półkolonii, kolonii, „zielonych szkół”, „białych szkół” dla uczniów z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Fragment:
Organizowanie kolonii, półkolonii, „ białej ” czy „ zielonej szkoły ”, nie powoduje uzyskiwania dochodu przez Szkołę. Odpłatności tak są kalkulowane, aby pokryły koszty zakupu towarów i usług od innych podatników. Szkoła we własnym zakresie zapewnia opiekę uczestnikom na kolonii, półkolonii, „ białej szkole ” czy „ zielonej szkole ”. Nauczyciele Szkoły są wychowawcami i opiekunami. Z kolonii, półkolonii, „ białej ” czy „ zielonej szkoły ”, korzystają w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Wnioskodawcy. Jeżeli opiekunowie są w stanie przyjąć większą liczbę uczestników od zgłoszonych uczniów Szkoły Wnioskodawcy, to przyjmowani są uczniowie z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy. Na „ zieloną szkołę ” wyjeżdżają wyłącznie uczniowie Szkoły Wnioskodawcy, konkretnej klasy, w której rodzice uczniów wyrażają zgodę na taki wyjazd, który zastępuje tradycyjne zajęcia w klasie. W świetle powyższego Wnioskodawca uznał za istotne potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług organizacji półkolonii, kolonii, „ zielonej szkoły ” czy „ białej szkoły ” dla uczniów z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy.
2017
12
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Zastosowane zabezpieczenia cieplne pozwolą na utrzymanie odpowiednich temperatur wewnątrz budynku szkoły. Miasto ..... jest właścicielem infrastruktury, która w ramach projektu zostanie poddana kompleksowej modernizacji energetycznej, tj. budynku szkolnego przy ul. ..... znajdującego się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr ... w ...... Na mocy Uchwały nr .... Rady Miejskiej w .... z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr ... im. .... do Zespołu Szkół nr ... w .... z dniem 1 września 2017 roku włącza się Szkołę Podstawową nr ... im. ... w .... z siedzibą przy ul. .... w skład Zespołu Szkół nr ... w ...., z siedzibą przy ul. ..... W wyniku włączenia Szkoły do Zespołu z dniem 31 sierpnia 2017 roku Szkoła, jako odrębna jednostka budżetowa ulega likwidacji. Od 1 września 2017 roku wejdzie obok Gimnazjum nr ... w .... i ... Liceum Ogólnokształcącego w ..... w skład Zespołu Szkół nr .... Mienie znajdujące się w użytkowaniu Szkoły zostanie przeznaczone na potrzeby Zespołu Szkół nr ..... Miasto .... jest właścicielem majątku znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr ... w .... Wobec powyższego struktura właścicielska oraz sposób wykorzystania budynku Szkoły Podstawowej nr ... w .... po realizacji projektu pozostanie bez zmian.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat za wyżywienie uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Fragment:
Gmina, przy pomocy jednostek budżetowych, a w szczególności Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dalej jako Szkoła), wykonuje zadania z zakresu edukacji, w tym wyżywienia uczniów i przedszkolaków Szkoły, za które pobiera opłaty. Klasyfikacja statystyczna usług świadczonych przez Publiczną Szkołę Podstawową zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. to 85.2 – usługi szkół podstawowych. Obiady dla uczniów i przedszkolaków, na które składają się zupa, drugie danie oraz napój, są przygotowywane przez pracowników stołówki, która to stołówka znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej. Stołówka znajdująca się w Publicznej Szkole Podstawowej nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Sprzedaż obiadów nie jest dokonywana także osobom trzecim. Publiczna Szkoła Podstawowa pobiera opłaty z tytułu wyżywienia dla uczniów i przedszkolaków. Opłaty z tytułu wyżywienia dla uczniów i przedszkolaków obejmują tzw. wkład do kotła (koszty związane z zakupem składników potrzebnych do przygotowania posiłków). Do Publicznej Szkoły Podstawowej uczęszczają także uczniowie, którzy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania do obiadów. Rozliczenie z tytułu obiadów w powyższym zakresie następuje między Szkołą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej na podstawie wystawianych not księgowych przez Szkołę dla Ośrodka Pomocy.
2017
9
wrz

Istota:
Czy w sytuacji gdy Spółka osiąga dochody z prowadzenia kilku szkół, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 Ustawy CIT jeżeli dochód, który można przypisać jako osiągnięty z prowadzenia jednej szkoły (np. liceum) zostanie przeznaczony na cele innej szkoły
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w sytuacji gdy Spółka osiąga dochody z prowadzenia kilku szkół, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 Ustawy CIT jeżeli dochód, który można przypisać jako osiągnięty z prowadzenia jednej szkoły (np. liceum) zostanie przeznaczony na cele innej szkoły (np. szkoły podstawowej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Spółka osiąga dochody z prowadzenia kilku szkół, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust 1 pkt 45 Ustawy CIT jeżeli dochód, który można przypisać jako osiągnięty z prowadzenia jednej szkoły (np. liceum) zostanie przeznaczony na cele innej szkoły (np. szkoły podstawowej). Odwołując się do treści art. 17 ust. 1 pkt 45 w zw. z art. 17 ust 8 Ustawy CIT, przepisy te nie wskazują, na cele której z prowadzonych szkół podatnik może wydatkować dochód przeznaczony na cele szkoły. W szczególności brak jest zakazu przeznaczenia dochodu osiągniętego z prowadzenia jednej szkoły na rzecz innej szkoły prowadzonej przez tego samego podatnika w kontekście możliwości zastosowania zwolnienia. W związku z tym, skoro jeden podatnik prowadzi kilka szkół, w sytuacji gdy na podstawie prowadzonej ewidencji dla celów podatkowych byłby w stanie ustalić wartość osiągniętego dochodu przypadającego na daną szkołę, nie utraci prawa do zwolnienia jeżeli przeznaczy ten dochód na przykład na zakup środków trwałych stanowiących pomoce dydaktyczne wykorzystywane w innej szkole podatnika.
2017
30
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół (...)”.
Fragment:
W ramach realizacji projektu, zostanie zabudowana instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zespołu Szkół. Instalacja ta zapewni produkcję energii elektrycznej, wykorzystując w tym celu promieniowanie słońca. Wnioskodawca będzie inwestorem projektu, na niego będą wystawiane faktury przez wykonawcę. Zarządzającym obiektem będzie Dyrektor Szkoły. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie gminnym. Zespół Szkół, które będzie wykorzystywać infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu, jest jednostką budżetową Wnioskodawcy oraz od dnia 1 stycznia 2017 r. podlega centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie VAT z Wnioskodawcą. Ponadto na rok 2017 Wnioskodawca ustalił dla Zespołu Szkół, sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, tzw. prewspółczynnik, który wyniósł 1% oraz współczynnik, wyliczony na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, który wyniósł 96%. Wyliczony on został uwzględniając, prowadzoną w szkole działalność gospodarczą związaną z wynajmem sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, powierzchni pod sklepik, montażem automatów vendingowych.
2017
12
sie

Istota:
W jaki sposób Spółka mogłaby skorzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 45 Ustawy CIT, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego, w którym osiągnięto dochód z prowadzenia szkół, w okresie od stycznia do listopada kolejnego roku Spółka poniesie wydatki na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 8 Ustawy CIT w wysokości wyższej niż kwota dochodu osiągnięta z prowadzenia szkół, a w grudniu tego roku poniesie wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 8 Ustawy CIT w kwocie równej kwocie dochodu z prowadzenia szkół osiągniętego w minionym roku, mając na uwadze mechanizm przewidziany w art. 25 ust. 4 Ustawy CIT
Fragment:
Spółka prowadzi kilka szkół, tj. szkołę podstawową, gimnazjum, liceum oraz wykonuje inne aktywności gospodarcze, tj. prowadzi m.in. szkołę językową, wynajmuje powierzchnię, wykonuje działalność sportową. Spółka osiąga przychody zarówno z działalności szkolnej (tj. z prowadzenia szkół), jak i z pozaszkolnej, tj. z innych wymienionych rodzajów działalności. Spółka ponosi również koszty związane z prowadzeniem szkół, jak i z działalnością niezwiązaną z prowadzeniem szkół. Spółka ustala dochód osiągany z poszczególnych rodzajów działalności w następujący sposób: koszty i przychody dające się przypisać do poszczególnych działalności księgowane są na wyodrębnione dla tych działalności konta księgowe; koszty nie dające się przypisać do poszczególnych działalności np. wydziałowe, związane z prowadzeniem szkół oraz działalności innej niż związanej ze szkołami w jednym budynku, oraz ogólnozakładowe przypisywane są do poszczególnych rodzajów działalności wg tzw. klucza przychodowego, a więc proporcjonalnie do wysokości przychodów uzyskiwanych z poszczególnych działalności. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. W związku (...)
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1-3 ustawy w odniesieniu do wydatków poniesionych na termomodernizację Budynku Gimnazjum.
Fragment:
Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja budynku Gimnazjum (dalej jako: „ Budynek Gimnazjum ”) i budynku hali sportowej z zapleczem należącej do Szkoły Podstawowej (dalej: „ Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej ”), (dalej łącznie: „ Budynki ”). Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej jest budynkiem odrębnym od budynku Szkoły Podstawowej, z którym jest połączony łącznikiem. Gimnazjum (dalej: „ Gimnazjum ”) i Szkoła Podstawowa (dalej: „ Szkoła Podstawowa ”) są obecnie odrębnymi jednostkami budżetowymi Gminy, którym Budynki zostały przekazane w trwały zarząd (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Realizacja Projektu w Budynku Gimnazjum obejmować będzie docieplenie na wysokości powyżej istniejącej okładziny kamiennej okalającej parter i kolorystyki elewacji Budynku Gimnazjum, a także docieplenie przegród wewnętrznych oddzielających powierzchnię użytkową od nieużytkowej oraz termomodernizację dachu łącznika wraz z wymianą istniejącej blachy. Realizacja Projektu w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej obejmować będzie docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku, zmodyfikowanie rur spustowych w celu dopasowania ich do projektowanej warstwy termoizolacji. Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię.
2017
25
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.