Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Wyliczenie prewspółczynnika i współczynnika przez zsumowanie obrotu gimnazjum za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. z obrotem przejmującej go szkoły podstawowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz przez zsumowanie dochodów wykonanych gimnazjum za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. z dochodami wykonanymi przejmującej go szkoły podstawowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90c oraz art. 91 ustawy, a także wyliczenie prewspółczynnika i współczynnika przez zsumowanie obrotu Gimnazjum nr 4 za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. z obrotem przejmującej go nowej Szkoły Podstawowej nr 8 za okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz przez zsumowanie dochodów wykonanych Gimnazjum nr 4 za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. z dochodami wykonanymi przejmującej go nowej Szkoły Podstawowej nr 8 za okres od 1września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90c oraz art. 91 ustawy.

Fragment:

Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3, zostały włączone w struktury podstawówek (odpowiednio Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10), natomiast Gimnazjum nr 4 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 8. Odnosząc się w pierwszej kolejności do korekty podatku naliczonego odliczonego wstępnie w 2017 r. przez gimnazja, tj. Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3, oraz szkoły podstawowe, które przejęły ww. gimnazja (tj. odpowiednio Szkołę Podstawową nr 9, Szkołę Podstawową nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 10), należy wskazać, że Wnioskodawca wyliczając wartość prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z ww. rozporządzeniem, dla potrzeb korekty za 2017 r., powinien zsumować obroty gimnazjum za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i szkoły podstawowej, która przejęła dane gimnazjum, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz dochody wykonane ww. jednostek za okresy, o których mowa wyżej. Ponadto należy wskazać, że ustalając proporcję na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, celem korekty o której mowa w art. 91 ustawy, szkoła podstawowa jako jednostka budżetowa przejmująca gimnazjum, jest zobowiązana do przyjęcia łącznego obrotu szkoły podstawowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz gimnazjum, które przejęła za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

2018
13
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną”

Fragment:

Na parterze przewidziano segment żywieniowy, przedszkolny, sportowy oraz dydaktyczny szkoły, który zajmuje również pierwsze piętro obiektu. Planuje się wykonanie sal dydaktycznych, w tym pracowni komputerowo-multimedialnej i matematyczno-przyrodniczej, które zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce. Przewidziano rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym. Realizowane zadanie obejmuje nowy plac zabaw przewidziany wyłącznie dla dzieci przedszkolnych, patio przed wejściem do budynku szkoły wyposażone w ławki i miejsca relaksu dla uczniów, oświetlenie terenu, stanowiska edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć na świeżym powietrzu. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania wystawiane będą na Gminę. Zakończenie inwestycji zostanie udokumentowane protokołem odbioru. Efekt inwestycji będącej przedmiotem wniosku będzie zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wartość realizowanej inwestycji przekraczać będzie kwotę 15.000 zł. Po odbiorze inwestycji Gmina przyjmie na stan środków trwałych i zwiększy wartość budynku szkoły podstawowej (...). Cały kompleks szkolny (sala gimnastyczna, obiekt szkolny) jest udostępniana nieodpłatnie celem prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć dla młodzieży z terenu Gminy.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z § 1 statutu Zespołu Szkół, przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia (...) w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Szkół, ZS jest zespołem szkół i placówek publicznych, którego organem prowadzącym jest Miasto. W skład Zespołu Szkół (ZS) wchodzą: Technikum; Branżowa Szkoła; Centrum Kształcenia Ustawicznego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych; Centrum Kształcenia Praktycznego; Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół, jako samorządowa jednostka budżetowa, jest objęty ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t. j.), zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 pkt 3). Ustawa Prawo oświatowe nakłada jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie oświaty, do których należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (art. 11 ust. 2). Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 8 ust. 16, zadaniem oświatowym powiatu jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

2018
28
lis

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej uczniom, dzieciom przedszkolnym, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym.

Fragment:

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W myśl art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę (art. 106 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

2018
11
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług wypożyczenia instrumentów muzycznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a w związku z art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT.

Fragment:

ZS obejmuje Szkołę Podstawową realizującą ogólnokształcący program nauczania właściwy dla szkoły podstawowej oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia i Szkołę Muzyczną I stopnia realizujące dodatkowo program nauczania szkół artystycznych z zakresu teorii muzyki oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. Zespół Szkół nr w ramach swojej działalności prowadzi tzw. Fundusz Muzyczny, który tworzą środki finansowe wpłacane przez rodziców/opiekunów uczniów szkół muzycznych Jednostki w ramach darowizny (dobrowolnej składki), środki wpłacane przez sponsorów oraz środki wpłacane z tytułu wypożyczenia instrumentów muzycznych na rzecz rodziców/opiekunów młodzieży uczęszczającej do klas szkół muzycznych Jednostki w celu użytkowania tych instrumentów przez uczniów klas muzycznych. Zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Instrumentów Muzycznych w ZS, ZS umożliwia uczniom szkoły wypożyczanie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też, że wypożyczony instrument będzie przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom szkoły wyłącznie na podstawie umowy. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego.

2018
20
paź

Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, wnoszone przez rodziców uczniów;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, regulowane przez GOPS;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty dotyczące wyżywienia dla nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez szkoły opłaty dotyczące pobytu uczniów w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty, dotyczących wydania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji dla uczniów oraz byłych uczniów szkół.
 • Fragment:

  W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że świadczenie przez stołówkę usług żywienia uczniów szkół, dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami w szkołach, za które pobierane są opłaty wypełnia definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina świadcząc odpłatnie te usługi działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez szkoły podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice uczniów szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkół niebędący nauczycielami w szkołach. Stąd też, realizacja opisanego we wniosku świadczenia w zakresie zapewnienia posiłków uczniom szkół, dzieciom w wieku przedszkolnym, nauczycielom i pracownikom szkół niebędących nauczycielami w szkołach stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. sygn. I SA/Wr 1056/17 w którym stwierdził, że: „ pomimo, że niewątpliwie działalność powiatu w postaci odpłatnego zakwaterowania uczniów szkół w bursie szkolnej jest dokonywana jako władza publiczna, to jej opodatkowanie wynika z zaistnienia rzeczywistej konkurencji na rynku, istnienia możliwości prowadzenia burs przez podmioty prywatne.

  2018
  29
  wrz

  Istota:

  Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

  Fragment:

  (...) szkół publicznych; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1; zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: ośmioletnią szkołę podstawową; szkoły ponadpodstawowe: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki (...)

  2018
  21
  wrz

  Istota:

  Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie oraz sprzedaży posiłków dla uczniów w szkołach, a także braku uznania z tytułu ww. czynności Gminy za podatnika.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 15 cyt. ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

  2018
  19
  wrz

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina B jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W 2018 roku Wnioskodawca będzie remontować Szkołę Podstawową w A, która mieści się w zabytkowym pałacu. Zarówno przed jak i po wykonaniu tej inwestycji budynek Szkoły będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej inwestycji pn. „ (...) ”. Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odliczać podatek VAT naliczony od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odliczać podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług polegających na pełnieniu zadań dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzonej przez Wnioskodawcę szkoły oraz zaliczania tych wynagrodzeń do limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT.

  Fragment:

  W kontekście powyższych wyjaśnień należy uznać, że czynności polegające na pełnieniu funkcji dyrektora lub nauczyciela w prowadzonych szkołach stanowią część składową ogółu usług świadczonych przez Wnioskodawcę – tj. usług w zakresie kształcenia i wychowania na rzecz uczniów uczęszczających do tych szkół. Na wykonanie ww. usług edukacyjnych składa się szereg czynności, takich jak zapewnienie lokalu, zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej i innych pracowników obsługujących daną szkołę, zakup niezbędnych towarów do funkcjonowania takiej placówki oraz kierowanie szkołą – którą to funkcję wypełnia dyrektor szkoły. W niniejszej sprawie wspólnicy spółki będą świadczyć usługi dyrektora lub nauczyciela placówki w ramach wykonywanej całościowej usługi kształcenia i wychowania dzieci w prowadzonych szkołach. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadząc szkoły niepubliczne świadczy wyłącznie usługi edukacyjne a prowadzone szkoły są wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez poszczególne samorządy. Tym samym potwierdzone jest spełnienie wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy) wszystkich wymagań dotyczących prowadzenia takich szkół. Zatem mając na (...)