Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

Wyłączenia od opodatkowania odpłatnych usług: wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, wyżywienia uczniów i personelu pedagogicznego, organizacji półkolonii i zielonych szkół.

Fragment:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, przy czym warunki korzystania ze stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z opłat w całości lub części. Z posiłków w szkołach korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach, w celu osobistego spożycia. Ponadto Szkoły organizują i pobierają opłaty za półkolonie oraz zielone szkoły. Art. 92c ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje szkoły jako jednego z możliwych organizatorów wypoczynku. Na organizatorze wypoczynku spoczywa szereg obowiązków w tym zapewnienie m.in.: bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, odpowiedniej kadry, dostępu do opieki medycznej, programu wypoczynku oraz zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników.

2018
29
maj

Istota:

W zakresie
- braku opodatkowania czynności polegającej na wydawaniu duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
- braku opodatkowania pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;
- braku opodatkowania sprzedaży posiłków w przedszkolu dla dzieci i nauczycieli oraz w szkole (przygotowanych i sprzedawanych przez stołówkę przedszkolną) dla uczniów, wychowanków i nauczycieli innych szkół

Fragment:

Ponadto kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy, jest rozstrzygnięcie zagadnienia, czy Gmina wykonując zadania polegające na opiece nad dziećmi ponad podstawę programową oraz na żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu i wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych, a przygotowanych i sprzedawanych przez stołówkę przedszkolną dla uczniów, wychowanków i nauczycieli innych szkół, działa jako podatnik VAT, a tym samym prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną od podatku od towarów i usług odpowiednio na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 24 ustawy, czy też nie jest podatnikiem w świetle art. 15 ust. 6 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 15 cyt. ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, (...)

2018
23
maj

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

Fragment:

W świetle art. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4 –13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 15 cyt. ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

2018
16
kwi

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług nauczania oraz sposobu ich dokumentowania.

Fragment:

Wnioskodawca planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.; dalej: „ u.s.o. ”). Szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanych w art. 2 u.s.o. (dalej: „ Szkoła ”). Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ. Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej, świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania (dalej: „ Usługi edukacyjne ”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”)? Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Fragment:

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e oraz 3h-3j, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. (art. 5 ust. 2 ww. ustawy) Stosownie do art. 85 ust. 1 i 3 ww. ustawy, niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, założonym zgodnie z art. 82 ust. 1-3, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W ramach działalności prowadzi punkt przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum zostały wpisane na listę szkół niepublicznych oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, placówki te uzyskały uprawnienia szkoły publicznej. Natomiast punkt przedszkolny został wpisany do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a tej ustawy i realizuje program uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego. Punkt przedszkolny nie jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną w języku angielskim dla młodzieży międzynarodowej zgodnie z brytyjskim systemem nauczania (English National Curriculum). Program nauczania obejmuje wszystkie etapy edukacji angielskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Szkoła przygotowuje młodzież do zdawania wszystkich głównych egzaminów brytyjskiego szkolnictwa takich jak SAT, IGCSE, AS i A level’s. Zarówno nauka w szkole i pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym jest odpłatny. Za zajęcia podstawowe i pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym Wnioskodawca wystawia faktury ze zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy opłaty pobierane przez Szkołę od uczniów i absolwentów szkół wydanie duplikatów legitymacji, indeksów, świadectw, dyplomów i zaświadczeń o przebiegu szkolenia są należnościami za czynności podlegające opodatkowaniu VAT?
2. Czy opłata rekrutacyjna pobierana przez Szkołę od kandydata w związku z prowadzonym procesem rekrutacji do szkoły jest należnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Przyjęcie do Szkoły związane jest z wniesieniem na konto lub do kasy Szkoły opłaty rekrutacyjnej, która pobierana jest na podstawie uchwały nr ... Rady Pedagogicznej Szkoły z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej od roku szkolnego 2011/2012. Osiągnięte dochody są w całości gromadzone na wydzielonym rachunku szkoły utworzonym na podstawie uchwały Sejmiku Województwa X w X (art. 223 ustawy o finansach publicznych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opłaty pobierane przez Szkołę od uczniów i absolwentów szkół wydanie duplikatów legitymacji, indeksów, świadectw, dyplomów i zaświadczeń o przebiegu szkolenia są należnościami za czynności podlegające opodatkowaniu VAT? Czy opłata rekrutacyjna pobierana przez Szkołę od kandydata w związku z prowadzonym procesem rekrutacji do szkoły jest należnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? Zdaniem Szkoły, opłata pobierana od uczniów i absolwentów za wydanie dokumentów regulowanych przepisami prawa takich jak: legitymacja, indeks, świadectwo, dyplom potwierdzający ukończenie szkoły i zaświadczenia za przebieg szkolenia podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą podstawową.

2018
9
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Stosownie do art. 17 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (art. 17 ust. 3). Do obowiązków gminy należy również, na podstawie art. 17 ust. 3a ww. ustawy o systemie oświaty: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 (...)

2018
28
lut

Istota:

 • wyliczenia proporcji, poprzez zsumowanie obrotu Gimnazjum nr ... od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i Szkoły Podstawowej nr ... za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy,
 • wyliczenia prewspółczynnika, poprzez zsumowanie obrotu za 2016 r. lub 2017 r. z działalności gospodarczej Gimnazjum nr ... i Szkoły Podstawowej nr ... oraz zsumowanie za 2016 r. lub 2017 r. dochodów wykonanych Gimnazjum nr ... i Szkoły Podstawowej nr ..., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90c ustawy.
 • Fragment:

  Następnie proporcją tą zostanie skorygowana kwota podatku naliczonego w 2017 r. przez przejęte gimnazjum i przez szkołę przejmującą i wykazana zostanie w deklaracji „ cząstkowej ” VAT-7 za styczeń 2018 złożonej przez szkołę przejmującą czyli Szkołę Podstawową nr ...? Czy prawidłowe będzie postępowanie podatnika w celu realizacji art. 90c ust. 2 ustawy o PTU w ten sposób, iż dokona się sumowania rocznego obrotu za 2016 r. lub 2017 r. z działalności gospodarczej dwóch jednostek (przejętej i przejmującej) Gimnazjum nr ... i szkoły przejmującej tj. Szkoły Podstawowej nr ... oraz sumowania za 2016 r. lub 2017 r. dochodów wykonanych dwóch jednostek (przejętej i przejmującej) Gimnazjum nr ... i szkoły przejmującej tj. Szkoły Podstawowej nr ... i na podstawie tych danych zostanie obliczony prewspółczynnik. Następnie prewspółczynnikiem tym zostanie skorygowana kwota podatku naliczonego w 2017 r. przejętego gimnazjum i szkoły przejmującej i wykazana zostanie w deklaracji „ cząstkowej ” VAT-7 za styczeń 2018 złożonej przez szkołę przejmującą czyli Szkołę Podstawową nr ...? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o PTU, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 80 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

  2018
  17
  lut

  Istota:

  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu z tytułu wykonywania zadań własnych polegających na opiece nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, za które pobierane są opłaty stanowiące dochód gminy;
  - uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu z tytułu żywienia dzieci i nauczycieli w przedszkolu oraz wydawania posiłków w stołówkach szkolnych, a przygotowanych i sprzedawanych przez stołówkę przedszkolną dla uczniów, wychowanków i nauczycieli innych szkół

  Fragment:

  Gmina rozlicza podatek VAT łącznie ze wszystkimi gminnymi jednostkami budżetowymi, wśród których są jednostki budżetowe powołane w celu realizacji zadań własnych gminy (m.in. gminne przedszkole, szkoły podstawowe, szkoła muzyczna), określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), tj. edukacji publicznej. Jednostka budżetowa ZOFAS t.j. Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół w S. jest jednostką organizacyjną Gminy. Zespół został utworzony do prowadzenia obsługi finansowej, księgowej, administracyjnej szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola publicznego oraz szkoły muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina S. Działalność jednostek oświatowych w szczególności obejmuje: usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w szkołach, usługi opieki nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, usługi żywienia dzieci i nauczycieli w przedszkolu, usługi sprzedaży posiłków dla uczniów szkół i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina a przygotowywanych w stołówce przedszkolnej, usługi wydania duplikatów świadectw i legitymacji. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż 5 godzin dziennie.