Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia dyrektora szkoły niebędącego jednocześnie jej właścicielem (dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej).
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w X. Szkoła prowadzona jest w myśl przepisów o systemie oświaty, a otrzymane dotacje przeznacza na pokrycie bieżących wydatków szkoły związanych bezpośrednio z nauczaniem. Dotacje te pochodzą z budżetu samorządu terytorialnego. Wnioskodawca prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opodatkowuje na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wnioskodawca zatrudnia od 1 marca 2014 roku na podstawie umowy o pracę swoją żonę, na stanowisku Dyrektora Szkoły. Co miesiąc zgodnie z umową Wnioskodawca wypłaca żonie wynagrodzenie, od którego zgodnie z przepisami odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.
2017
20
maj

Istota:
To szkoły obsługiwane przez Wnioskodawcę, zgodnie z treścią art. 8 Ordynacji podatkowej w powiązaniu z przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z czym do wystawienia swoim pracownikom jednej deklaracji PIT-11 za cały rok podatkowy zobowiązane będą dane placówki (szkoły).
Fragment:
Oświaty jest jednostką obsługującą pod względem księgowym i płacowym szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy. Gminny Zespół ds. Oświaty ma nadany numer NIP. Ponieważ szkoły nie miały nadanego „ własnego ” numeru NIP płatnikiem zaliczek na podatek za pracowników szkół był Gminny Zespół ds. Oświaty. W trakcie roku 2016 poszczególne szkoły złożyły lub mają złożyć wnioski o nadanie własnego numeru NIP. Do końca roku 2016 wszystkie szkoły będą miały własny NIP i będą płatnikami zaliczek na podatek dla swoich pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeżeli przez część roku 2016 płatnikiem zaliczek na podatek jest Gminny Zespół ds. Oświaty, a przez pozostałą część roku płatnikiem zaliczek na podatek będzie szkoła to czy za 2016 rok pracownicy szkół powinni otrzymać jedną czy dwie deklaracje PIT-11? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminny Zespół ds. Oświaty stoi na stanowisku, że za 2016 rok należy wystawić jedną deklarację PIT-11 dla pracowników szkół. W deklaracji PIT-11 płatnikiem zaliczek – wpisać należy dane poszczególnych szkół. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca był dyrektorem szkoły niepublicznej. Przepisy u.s.o. nie stoją na przeszkodzie powołaniu na dyrektora osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej, która to spółka jest założycielem szkoły niepublicznej. Przy czym powołanie osoby fizycznej na stanowisko dyrektora jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły niepublicznej. W omawianym przypadku funkcja dyrektora szkoły niepublicznej nie będzie sprawowana na podstawie odrębnej umowy, lecz będzie funkcją wynikającą z aktu wewnętrznego spółki jawnej, tj. uchwały wspólników o powołaniu. Oznacza to, że w wyniku wspólnej decyzji wspólników spółki jawnej Wnioskodawca zostanie powołany na dyrektora szkoły niepublicznej oraz nastąpi wyznaczenie zakresu zadań oraz wielkości wynagrodzenia dyrektora. Przepisy u.s.o. oraz przepisy k.s.h. nie stoją na przeszkodzie takiemu ułożeniu wzajemnych relacji między wspólnikami spółki jawnej. Przy czym powołanie dyrektora szkoły niepublicznej jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego tę szkołę. Jak była już mowa wcześniej dotacja oświatowa otrzymana przez spółkę jawną na prowadzenie szkoły niepublicznej będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. proporcjonalnie do jego prawa udziału w zyskach spółki jawnej.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca był dyrektorem szkoły niepublicznej. Przepisy u.s.o. nie stoją na przeszkodzie powołaniu na dyrektora osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej, która to spółka jest założycielem szkoły niepublicznej. Przy czym powołanie osoby fizycznej na stanowisko dyrektora jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły niepublicznej. W omawianym przypadku funkcja dyrektora szkoły niepublicznej nie będzie sprawowana na podstawie odrębnej umowy, lecz będzie funkcją wynikającą z aktu wewnętrznego spółki jawnej, tj. uchwały wspólników o powołaniu. Oznacza to, że w wyniku wspólnej decyzji wspólników spółki jawnej Wnioskodawca zostanie powołany na dyrektora szkoły niepublicznej oraz nastąpi wyznaczenie zakresu zadań oraz wielkości wynagrodzenia dyrektora. Przepisy u.s.o. oraz przepisy k.s.h. nie stoją na przeszkodzie takiemu ułożeniu wzajemnych relacji między wspólnikami spółki jawnej. Przy czym powołanie dyrektora szkoły niepublicznej jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego tę szkołę. Jak była już mowa wcześniej dotacja oświatowa otrzymana przez spółkę jawną na prowadzenie szkoły niepublicznej będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. proporcjonalnie do jego prawa udziału w zyskach spółki jawnej.
2017
16
maj

Istota:
Nieopodatkowania/zwolnienia z opodatkowania przez Gminę usług zapewnienia posiłków uczniom szkoły i gimnazjum
Fragment:
Gmina podjęła wspólne rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy, w tym ze Szkołą Podstawową .... (działającą w formie jednostki budżetowej Gminy) [dalej: Szkoła] oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących .... (działającym w formie jednostki budżetowej Gminy). W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki dla uczniów Szkoły oraz uczniów Gimnazjum ... będącego częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących w .... [dalej: Gimnazjum] i w której uczniowie ww. placówek spożywają posiłki [dalej: Stołówka]. Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) [dalej: Ustawa o systemie oświaty]. Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenie kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki. Zapewnienie posiłków przez Gminę, spożywanych przez uczniów Szkoły i Gimnazjum w Stołówce [dalej: Posiłki], następuje za odpłatnością. Co do zasady odpłatność za Posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły i Gimnazjum, w kwocie ustalonej przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty do odpłatności za Posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania Stołówki.
2017
13
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na realizacji programu rozwoju szkolnictwa zawodowego
Fragment:
Projektem objętych zostanie 16 Szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego; Liceum Plastyczne w Zespole Szkół; Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Spożywczych; Technikum w Zespole Szkół; Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechaniczno - Samochodowych; Technikum w Zespole Szkół; Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego; Technikum w Zespole Szkół; Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych; Technikum w Centrum Edukacji; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych; 1 placówka – Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wyżej wymienione szkoły są jednostkami budżetowymi Miasta. Do dnia 31 grudnia 2016 r. spośród ww. Szkół czynnymi podatnikami VAT były: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach umów cywilnoprawnych, dotyczących zwłaszcza opodatkowanego podatkiem od towarów i usług wynajmu sal lekcyjnych oraz organizacji szkoleń (zwolnione z VAT). Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w zakresie dochodów uzyskiwanych z czynszów za wynajem sal.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia właściciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora.
Fragment:
W myśl art. 90 ust. 1 ww. ustawy, niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit a) ww. ustawy stanowi, że dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2017
10
maj

Istota:
Czy w wyżej wymienionych sytuacjach prawidłowo został naliczony podatek od towarów i usług?
Czy w wyżej wymienionych sytuacjach prawidłowo zastosowano zwolnienie z naliczania podatku od towarów i usług?
Fragment:
Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, jest integralną częścią szkoły i jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością statutową Szkoły - art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), tekst jednolity ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943). Szkoła jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miejsko gminne ośrodki pomocy społecznej, Urzędy Gminne i Szkoła Podstawowa są jednostkami budżetowymi. Pomiędzy miejsko gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową a Szkołą zawarte jest porozumienie. Szkoła nie ma zawartych umów z pozostałymi uczniami Szkoły Podstawowej (nieobjętymi dożywianiem) oraz z rodzicami uczniów Szkoły. Sprzedaż posiłków wygląda następująco: uczniowie Szkoły - nie jest naliczany podatek, uczniowie Szkoły i podopieczni (osoby dorosłe) objęte dożywianiem na podstawie porozumienia - faktury dla miejsko gminnych ośrodków pomocy społecznej - nie jest naliczany podatek, uczniowie Szkoły objęci dożywianiem na podstawie umów - faktury dla Gmin - naliczany jest 8% podatek, pracownicy Szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) - naliczany jest 8 % podatek, uczniowie tutejszej szkoły podstawowej - indywidualnie zamawiający obiady, oraz osoby prywatne - naliczany jest 8% podatek.
2017
10
maj

Istota:
Czy świadczone usługi przygotowania posiłków dla podopiecznych miejsko gminnych ośrodków pomocy społecznej są zwolnione od podatku?
Fragment:
Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, jest integralną częścią Szkoły i jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością statutową Szkoły - art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), tekst jednolity ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943). Szkoła jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miejsko gminne ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminne i Szkoła Podstawowa są jednostkami budżetowymi. Pomiędzy miejsko gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, urzędem gminy, Szkołą Podstawową a Szkołą zawarte jest porozumienie. Szkoła nie ma zawartych umów z pozostałymi uczniami Szkoły Podstawowej (nieobjętymi dożywianiem) oraz z rodzicami uczniów Szkoły. Sprzedaż posiłków wygląda następująco: uczniowie Szkoły - nie jest naliczany podatek, uczniowie Szkoły i podopieczni (osoby dorosłe) objęte dożywianiem na podstawie porozumienia - faktury dla miejsko gminnych ośrodków pomocy społecznej - nie jest naliczany podatek, uczniowie Szkoły objęci dożywianiem na podstawie umów - faktury dla Gmin - naliczany jest 8% podatek, pracownicy Szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) - naliczany jest 8 % podatek, uczniowie tutejszej szkoły podstawowej - indywidualnie zamawiający obiady, oraz osoby prywatne - naliczany jest 8% podatek.
2017
10
maj

Istota:
Zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą „...” poniesionych po dniu 1 stycznia 2017 r. oraz prawa do ubiegania się o zwrot tego podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie oraz wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Należy zatem uznać, że przeprowadzanie remontów obiektów szkolnych, zadań inwestycyjnych w tym zakresie oraz wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne, należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, rezultaty Projektu będą od 1 stycznia 2017 r. wykorzystywane przez Gminę zarówno na potrzeby świadczenia nieodpłatnych usług edukacyjnych realizowanych w ramach jej zadań statutowych oraz do wykonywania działalności gospodarczej (najem pomieszczeń w celach komercyjnych oraz w celach mieszkaniowych). W rezultacie należy stwierdzić, że w świetle przedstawionych powyżej regulacji prawnych: w odniesieniu do wydatków poniesionych od 1 stycznia 2017 r., Gminie będzie przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją Projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zw. z art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 tejże ustawy.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży posiłków uczniom oraz nauczycielom.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina (zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT, po centralizacji rozliczeń) prowadzi trzy jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową, Zespół Szkół oraz Przedszkole. Szkoły, jak i Przedszkole, są jednostkami budżetowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną, w której zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, przygotowujących posiłki na miejscu, jak również dowożone są do Szkoły i do Przedszkola. W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, szkoła może zorganizować stołówkę, której celem jest zapewnienie żywienia uczniom. Zespół Szkół nie prowadzi działalności dla zysku. Posiłki sprzedawane są uczniom i nauczycielom Szkoły, w której jest stołówka szkolna oraz uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Zespół Szkół nie prowadzi kasy fiskalnej. Wpłaty od rodziców dzieci przyjmowane są konto danej jednostki. Rodzice Zespołu Szkół wpłacają na konto tej szkoły, a Szkoły Podstawowej i Przedszkola na konta tych jednostek. Rozliczenia Zespołu Szkół między Szkołą Podstawową i Przedszkolem odbywają się na podstawie not księgowych, które wystawiane są na bazie wydanych obiadów ze stołówki za dany miesiąc do Szkoły Podstawowej czy Przedszkola. Zespół Szkół nie sprzedaje obiadów pracownikom niepedagogicznym, ani osobom obcym.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.