Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie za podatnika placówki utworzonej w ramach stowarzyszenia.
Fragment:
T. uzyskuje przychód z tytułu wpływów z Zespołu Szkół ... z tytułu użytkowania budynków i infrastruktury szkoły. Ponadto Zespół Szkół ... posiada zdolność do zaciągania zobowiązań, przy czym konieczne jest współdziałanie z T., co potwierdza zawarta w dniu 26 czerwca 2007 r. umowa o przystąpienie do długu, w której to Zespół Szkół ... zaciągnął i zobowiązał się do spłaty kredytu na rozbudowę szkoły, tj. rozbudowę istniejącego budynku ZS... w B. Inwestycja ta dotyczy rozbudowy, przebudowy budynku szkoły oraz budowy sali sportowej wraz ze wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu, której inwestorem oraz głównym właścicielem jest T.. Zespół Szkół... nie posiada osobowości prawnej, został utworzony przez T., który spełnia funkcję nadzorczą i przeznacza na szkoły główne środki finansowe. T. dokonuje oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół. Zespół Szkół zawiera umowy we własnym imieniu, jednakże wskazać należy, ze ryzyko gospodarcze ich działalności ponosi T.. ZS... nie jest podmiotem w pełni samodzielnym, bowiem część działań wymaga zgody organów T.. W powyższym zakresie wskazać należy, że organem prowadzącym i nadzorującym Zespół Szkół... jest .. T.. Szkoły tworzące Zespół Szkół... zachowują swoją odrębność.
2016
28
lis

Istota:
Czy Zespół Szkół oraz Towarzystwo są samodzielnymi (odrębnymi) podatnikami, czy są jednym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Stosownie do treści art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów. Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; organizację szkoły lub placówki; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
2016
26
lis

Istota:
Czy wpłaty uzyskane od Rodziców na budowę placu zabaw stanowią dla szkoły przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, czy należy je potraktować jako czynność podlegającą artykułowi 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zadeklarowana kwota zostanie przeznaczona przez Zespół Szkół wyłącznie na cel wskazany w deklaracji. Deklarujący przekaże Zespołowi Szkół zadeklarowaną kwotę przelewem na konto ......................................................... właściwe do opłacenia czesnego za naukę szkolną, lub gotówką w kasie Zespołu Szkół w ciągu 7 dni od dnia złożenia podpisanej deklaracji w dziale finansowym Zespołu Szkół. W przypadku nieuzbierania odpowiedniej kwoty na cel wskazany w niniejszej deklaracji Zespół Szkół zwróci wpłaconą przez Deklarującego kwotę bonu sportowego w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji celu wskazanego w deklaracji. Zespół Szkół będzie sukcesywnie zwracał równowartość wpłaconego bonu sportowego poprzez comiesięczną kompensatę o kwotę 100 zł czesnego za naukę ucznia/uczennicy aż do wyczerpania wpłaconej przedpłaty. W przypadku wpłaty bonu w kwocie powyżej 1800 zł warunki spłaty będą ustalane indywidualnie między Zespołem Szkół a Deklarującym taką wpłatę. Maksymalny okres spłaty bonu sportowego przez Zespól Szkół wynosi 18 miesięcy. Niniejsze uzgodnienia w żaden sposób nie uchybiają warunkom porozumienia stron zawartych w w/w umowie o naukę szkolną, a w szczególności postanowieniom o warunkach i zasadach uiszczania czesnego należnego Zespołowi Szkół, oraz warunkom i zasadom rozwiązania umowy o naukę szkolną.” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
10
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego udostępnienia przez Gminę (za pośrednictwem Szkoły) instrumentów muzycznych uczniom do ćwiczeń we własnym zakresie poza Szkołą
Fragment:
Na terenie Gminy funkcjonuje szkoła muzyczna będąca jednostką budżetową objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (dalej: „ Szkoła ”). Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Gmina. Szkoła nie jest oddzielnie od Gminy zarejestrowana na potrzeby VAT. Szkoła jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego. Szkoła świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Szkoła realizuje swoje zadania m.in. przez prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie korzystają z instrumentów muzycznych stanowiących pomoce dydaktyczne będące własnością Szkoły, udostępnianych nieodpłatnie. Celem umożliwienia rozwoju zainteresowań oraz udoskonalenia zdolności muzycznych, w szczególności dzieciom, które nie dysponują własnymi instrumentami, instrumenty (pomoce dydaktyczne Szkoły) są również odpłatnie udostępniane przez Gminę za pośrednictwem Szkoły do ćwiczeń we własnym zakresie poza budynkiem Szkoły (np. w weekendy). Odpłatność za przedmiotowe usługi jest dokonywana na rachunek bankowy Gminy. W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że: Szkoła (niebędąca podatnikiem VAT) nie osiąga przychodów opodatkowanych VAT na własny rachunek. W tym zakresie Gmina wskazuje, iż wszelkie ewentualne wpłaty dotyczące działalności tej jednostki są dokonywane za pośrednictwem Gminy, która w razie konieczności wykazuje je w swoich ewidencjach i deklaracjach VAT.
2016
26
lip

Istota:
Zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku możliwości nadania szkole odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest organem prowadzącym dla trzech szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Wnioskodawca działa w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty.Szkoły są tworzone po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca otrzymuje (poszczególne szkoły) dotację edukacyjną (dydaktyczną) z jednostek samorządu terytorialnego właściwych miejscowo dla lokalizacji szkół, która jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca ma nadany Numer Identyfikacji Podatkowej. Pracodawcą w rozumieniu prawa pracy oraz płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne jest Wnioskodawca. Organ prowadzący dokonując zakupu towarów i usług dla szkół wskazuje na dokumencie zakupu swoje dane i swój NIP. Dokument zakupu zawiera jednocześnie informacje, bądź w tytule dokumentu zakupu, bądź w polu „ uwagi ”, na rzecz której szkoły jest nabywany dany towar czy usługa. W przypadku nabycia towaru na potrzeby wszystkich szkół, organ prowadzący dokonuje stosunkowego rozbicia kwoty zakupu na poszczególne szkoły. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy organ prowadzący dokonując zakupu towarów i usług związanych z działalnością szkół może wskazywać na dokumencie zakupu swoje dane i swój NIP, wskazując jednocześnie w treści dokumentu i zakupu odpowiednią informację na potrzeby której szkoły dany towar czy usługa została nabyta...
2016
19
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zajęć przygotowawczych prowadzonych przez szkoły wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego
Fragment:
Jak stanowi art. 82 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, założonym zgodnie z art. 82 ust. 1–3, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.
2016
10
cze

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pt. „Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto”, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.
Fragment:
Stypendia wypłacane były uczniom o niskim dochodzie na rodzinę i należało je przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z edukacją, a w szczególności: zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakupu podręczników do nauki, związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę. W ramach projektu ponoszone były także koszty administracyjne oraz działań promocyjnych tj. zakup papieru, toneru, pieczątek, tablicy pamiątkowej. Podstawowym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich, podniesienie spójności społecznej mieszkańców wsi, poziomu wykształcenia oraz zwiększenie ilości osób ze średnim wykształceniem. Projekt nie będzie podlegał czynnościom opodatkowanym. W wyniku realizacji projektu nie będą generowane przychody. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. „ Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto ” Zespół Szkól będący płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług (Dz.
2016
19
maj

Istota:
Zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Z posiłku w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły (pedagogiczni i niepedagogiczni). Opłata wnoszona za korzystanie z posiłku jest równa wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania tego posiłku. Wysokość kosztów surowca ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej. Pozostałe koszty, związane z przygotowaniem posiłków pokrywane są z budżetu Szkoły Podstawowej. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest na rzecz uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej, w celu osobistego spożycia. Szkoła przygotowuje także obiady uczniom innych szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy .... Ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej korzystają również grupy uczniów i ich opiekunów przyjeżdżające na zawody sportowe, konkursy, zgrupowania harcerskie itp. przebywające na terenie Gminy .... Szkoła Podstawowa świadczy ponadto usługi wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatny wymiar pięciu godzin dydaktycznych. Ponadto Szkoła Podstawowa zamierza okazjonalnie świadczyć usługi wynajmu pomieszczeń na cele niemieszkalne. Szkoła Podstawowa nie jest i nigdy nie była czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.
2016
12
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia VAT w związku z termomodernizacją budynku szkoły.
Fragment:
Przedsięwzięcie przyczyni się również do obniżenia kosztów utrzymania placówki przez zmniejszenie nakładów na ogrzewanie szkoły. Przedmiotową inwestycję realizować będzie w latach 2016–2017 Miasto. Po zrealizowaniu inwestycji powstała infrastruktura przekazana zostanie w postaci nakładów inwestycyjnych/środka trwałego nieodpłatnie jednostce budżetowej, którą jest Szkoła Podstawowa. Trwałym zarządcą przedmiotowego obiektu jest Szkoła Podstawowa. Beneficjentem środków pozyskanych na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020 będzie Miasto. Nadmienia się, że: Szkoła Podstawowa jest odrębnym od Gminy ale niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Szkoła Podstawowa nie jest czynnym podatnikiem VAT. Szkoła wykorzystuje swój budynek do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia nieodpłatnych usług edukacyjnych świadczonych w ramach zadań statutowych jednostki niepodlegających opodatkowaniu. Szkoła wykorzystuje również część budynku – salę gimnastyczną do drobnych wynajmów na cele sportowe, które opiewają na bardzo niskie kwoty. W uzupełnieniu Wnioskodawca przekazał następujące informacje: Tytuł realizowanego projektu: „ ... ”. Data rozpoczęcia inwestycji: z uwagi na konieczność wymiany kotła w związku z wystąpieniem awarii dotychczas używanego źródła ciepła inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2015 r.
2016
12
maj

Istota:
Czy Gmina powinna wystawiać PIT-8C rodzicom dzieci dowożonych samodzielnie?
Fragment:
Po przeprowadzonym postępowaniu w celu uzyskania najniższej ceny Gmina zawarła umowę z PKS, który podjął się obowiązku regularnego dowożenia dzieci do szkół. Na podstawie wykazu dzieci sporządzonym przez szkołę Gmina wykupuje bilety miesięczne. Ponieważ Gmina posiada zabudowę rozproszoną, kolonijną niektórzy rodzice szczególnie młodszych dzieci zwrócili się do Wójta o umożliwienie dowożenia dzieci własnym transportem, gdyż często dowiezienie dzieci na miejsce zbiórki jest dłuższą trasą niż późniejsza jazda autobusem lub też ktoś z rodziców pracuje w ... i razem dowozi dzieci. Na podstawie wniosku rodzica, potwierdzonego przez dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego i kalendarzowego Gmina zwraca koszty dowożenia dzieci w cenie biletów miesięcznych z tej miejscowości do szkoły w .... Gmina również zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, zapewnia dowóz uczniom niepełnosprawnym do szkół specjalnych. W tym celu zawierana jest umowa z rodzicem dziecka na każdy rok szkolny. Na koniec miesiąca na podstawie zaświadczenia ze szkoły i przedstawionego rachunku rodzica Gmina wypłaca zwrot kosztów przejazdu ucznia. Przedstawiony stan faktyczny dotyczy 2015 r. Na koniec roku Gmina sporządza dla każdego z rodziców, którzy samodzielnie dowozili dzieci PIT-8C. Przechodząc na grunt (...)
2016
21
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.