Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi niepubliczną placówkę systemu oświaty (szkołę gimnazjalną) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której pełni funkcję dyrektora. Szkoła otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację oświatową na podstawie art. 90 ust. 2a ostawy o systemie oświaty, natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1 ww. ustawy, wynagrodzenie dyrektora pokrywane jest z kwot dotacji otrzymywanych z JST. W związku z tym, mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazać należy, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, finansowane ze środków dotacji oświatowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej (szkoły gimnazjalnej), będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, będzie wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi niepubliczną placówkę systemu oświaty (szkołę gimnazjalną) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której pełni funkcję dyrektora. Szkoła otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację oświatową na podstawie art. 90 ust. 2a ostawy o systemie oświaty, natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1 ww. ustawy, wynagrodzenie dyrektora pokrywane jest z kwot dotacji otrzymywanych z JST. W związku z tym, mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazać należy, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, finansowane ze środków dotacji oświatowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej (szkoły gimnazjalnej), będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, będzie wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi niepubliczną placówkę systemu oświaty (szkołę gimnazjalną) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której pełni funkcję dyrektora. Szkoła otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację oświatową na podstawie art. 90 ust. 2a ostawy o systemie oświaty, natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1 ww. ustawy, wynagrodzenie dyrektora pokrywane jest z kwot dotacji otrzymywanych z JST. W związku z tym, mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazać należy, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, finansowane ze środków dotacji oświatowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej (szkoły gimnazjalnej), będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, będzie wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi niepubliczną placówkę systemu oświaty (szkołę gimnazjalną) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której pełni funkcję dyrektora. Szkoła otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację oświatową na podstawie art. 90 ust. 2a ostawy o systemie oświaty, natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1 ww. ustawy, wynagrodzenie dyrektora pokrywane jest z kwot dotacji otrzymywanych z JST. W związku z tym, mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazać należy, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, finansowane ze środków dotacji oświatowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej (szkoły gimnazjalnej), będącego jednocześnie organem prowadzącym tę szkolę, będzie wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r.
2017
4
lut

Istota:
Opodatkowanie stawką 23% pozalekcyjnych zajęć z robotyki.
Fragment:
Będą to zarówno nauczyciele - pracownicy szkoły oraz osoby nie będące pracownikami danych szkół (studenci). Wynagrodzenia wypłacane będą w oparciu o dwa różne źródła finansowania. W odniesieniu do nauczycieli, wynagrodzenie w części będzie wypłacane w oparciu o umowę zlecenia, natomiast pozostała część w ramach umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Studenci zaś będą wynagradzani wyłącznie w formie umowy zlecenia. Opłaty za udział w zajęciach będą zatem w części pokrywały koszt wynagrodzenia osób prowadzących. Z racji tego, że bezpośrednim organizatorem zajęć będzie szkoła, to ona zapewni niezbędne materiały dydaktyczne, a ich koszt będzie pokrywany bezpośrednio ze środków budżetowych. Opłaty ponoszone przez rodziców uczniów zapisanych na zajęcia z robotyki, wpłacane będą przelewem na konto szkoły. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pozalekcyjnych W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do świadczonych przez szkołę usług w zakresie pozalekcyjnych zajęć z robotyki prawidłowo stosowana będzie stawka podatku od towarów i usług 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu świadczenia przez szkoły usług w zakresie robotyki powinien stosować opodatkowanie według podstawowej stawki podatku od towarów i usług.
2017
5
sty

Istota:
Prawo do odzyskania lub odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej (...)”.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza w bieżącym roku wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji (...). Zakładany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to IV kwartał 2016 r., okres realizacji przedmiotowego projektu 2017-2018. Budynek jest własnością Gminy, użytkowany nieodpłatnie przez Publiczną Szkołę Podstawową. Gmina nie czerpie i nie będzie czerpała żadnych korzyści majątkowych z wynajmowania pomieszczeń szkoły i nie zamierza zmieniać przeznaczenia budynku przez cały okres trwałości projektu. Opisany we wniosku projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową gminy i należy do zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Budynek szkoły nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy realizując projekt pn. „ Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej (...) ” Gmina będzie miała możliwość w całości lub w części odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT poniesionego w ramach projektu.
2016
31
gru

Istota:
Wnioskodawczyni, osoba fizyczna jest płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych i winna posiadać numer NIP, nie zaś prowadzona przez Wnioskodawczynię szkoła. Tym samym nie ma możliwości nadania szkole odrębnego od jej podmiotu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.
Fragment:
(...) szkoły lub placówki; dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w: art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej, art. 7 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum; dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Zgodnie z art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; datę i numer wpisu do ewidencji; nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; adres szkoły lub placówki; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci; (uchylony). Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej placówkę, tak więc sama placówka nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył.
2016
17
gru

Istota:
Uznanie za podatnika placówki utworzonej w ramach stowarzyszenia.
Fragment:
T. uzyskuje przychód z tytułu wpływów z Zespołu Szkół ... z tytułu użytkowania budynków i infrastruktury szkoły. Ponadto Zespół Szkół ... posiada zdolność do zaciągania zobowiązań, przy czym konieczne jest współdziałanie z T., co potwierdza zawarta w dniu 26 czerwca 2007 r. umowa o przystąpienie do długu, w której to Zespół Szkół ... zaciągnął i zobowiązał się do spłaty kredytu na rozbudowę szkoły, tj. rozbudowę istniejącego budynku ZS... w B. Inwestycja ta dotyczy rozbudowy, przebudowy budynku szkoły oraz budowy sali sportowej wraz ze wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem terenu, której inwestorem oraz głównym właścicielem jest T.. Zespół Szkół... nie posiada osobowości prawnej, został utworzony przez T., który spełnia funkcję nadzorczą i przeznacza na szkoły główne środki finansowe. T. dokonuje oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół. Zespół Szkół zawiera umowy we własnym imieniu, jednakże wskazać należy, ze ryzyko gospodarcze ich działalności ponosi T.. ZS... nie jest podmiotem w pełni samodzielnym, bowiem część działań wymaga zgody organów T.. W powyższym zakresie wskazać należy, że organem prowadzącym i nadzorującym Zespół Szkół... jest .. T.. Szkoły tworzące Zespół Szkół... zachowują swoją odrębność.
2016
28
lis

Istota:
Czy Zespół Szkół oraz Towarzystwo są samodzielnymi (odrębnymi) podatnikami, czy są jednym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Stosownie do treści art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów. Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; organizację szkoły lub placówki; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
2016
26
lis

Istota:
Czy wpłaty uzyskane od Rodziców na budowę placu zabaw stanowią dla szkoły przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, czy należy je potraktować jako czynność podlegającą artykułowi 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zadeklarowana kwota zostanie przeznaczona przez Zespół Szkół wyłącznie na cel wskazany w deklaracji. Deklarujący przekaże Zespołowi Szkół zadeklarowaną kwotę przelewem na konto ......................................................... właściwe do opłacenia czesnego za naukę szkolną, lub gotówką w kasie Zespołu Szkół w ciągu 7 dni od dnia złożenia podpisanej deklaracji w dziale finansowym Zespołu Szkół. W przypadku nieuzbierania odpowiedniej kwoty na cel wskazany w niniejszej deklaracji Zespół Szkół zwróci wpłaconą przez Deklarującego kwotę bonu sportowego w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji celu wskazanego w deklaracji. Zespół Szkół będzie sukcesywnie zwracał równowartość wpłaconego bonu sportowego poprzez comiesięczną kompensatę o kwotę 100 zł czesnego za naukę ucznia/uczennicy aż do wyczerpania wpłaconej przedpłaty. W przypadku wpłaty bonu w kwocie powyżej 1800 zł warunki spłaty będą ustalane indywidualnie między Zespołem Szkół a Deklarującym taką wpłatę. Maksymalny okres spłaty bonu sportowego przez Zespól Szkół wynosi 18 miesięcy. Niniejsze uzgodnienia w żaden sposób nie uchybiają warunkom porozumienia stron zawartych w w/w umowie o naukę szkolną, a w szczególności postanowieniom o warunkach i zasadach uiszczania czesnego należnego Zespołowi Szkół, oraz warunkom i zasadom rozwiązania umowy o naukę szkolną.” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.