Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół (...)”.
Fragment:
W ramach realizacji projektu, zostanie zabudowana instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zespołu Szkół. Instalacja ta zapewni produkcję energii elektrycznej, wykorzystując w tym celu promieniowanie słońca. Wnioskodawca będzie inwestorem projektu, na niego będą wystawiane faktury przez wykonawcę. Zarządzającym obiektem będzie Dyrektor Szkoły. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie gminnym. Zespół Szkół, które będzie wykorzystywać infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu, jest jednostką budżetową Wnioskodawcy oraz od dnia 1 stycznia 2017 r. podlega centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie VAT z Wnioskodawcą. Ponadto na rok 2017 Wnioskodawca ustalił dla Zespołu Szkół, sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, tzw. prewspółczynnik, który wyniósł 1% oraz współczynnik, wyliczony na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, który wyniósł 96%. Wyliczony on został uwzględniając, prowadzoną w szkole działalność gospodarczą związaną z wynajmem sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, powierzchni pod sklepik, montażem automatów vendingowych.
2017
12
sie

Istota:
W jaki sposób Spółka mogłaby skorzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 45 Ustawy CIT, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego, w którym osiągnięto dochód z prowadzenia szkół, w okresie od stycznia do listopada kolejnego roku Spółka poniesie wydatki na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 8 Ustawy CIT w wysokości wyższej niż kwota dochodu osiągnięta z prowadzenia szkół, a w grudniu tego roku poniesie wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 8 Ustawy CIT w kwocie równej kwocie dochodu z prowadzenia szkół osiągniętego w minionym roku, mając na uwadze mechanizm przewidziany w art. 25 ust. 4 Ustawy CIT
Fragment:
Spółka prowadzi kilka szkół, tj. szkołę podstawową, gimnazjum, liceum oraz wykonuje inne aktywności gospodarcze, tj. prowadzi m.in. szkołę językową, wynajmuje powierzchnię, wykonuje działalność sportową. Spółka osiąga przychody zarówno z działalności szkolnej (tj. z prowadzenia szkół), jak i z pozaszkolnej, tj. z innych wymienionych rodzajów działalności. Spółka ponosi również koszty związane z prowadzeniem szkół, jak i z działalnością niezwiązaną z prowadzeniem szkół. Spółka ustala dochód osiągany z poszczególnych rodzajów działalności w następujący sposób: koszty i przychody dające się przypisać do poszczególnych działalności księgowane są na wyodrębnione dla tych działalności konta księgowe; koszty nie dające się przypisać do poszczególnych działalności np. wydziałowe, związane z prowadzeniem szkół oraz działalności innej niż związanej ze szkołami w jednym budynku, oraz ogólnozakładowe przypisywane są do poszczególnych rodzajów działalności wg tzw. klucza przychodowego, a więc proporcjonalnie do wysokości przychodów uzyskiwanych z poszczególnych działalności. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. W związku (...)
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1-3 ustawy w odniesieniu do wydatków poniesionych na termomodernizację Budynku Gimnazjum.
Fragment:
Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja budynku Gimnazjum (dalej jako: „ Budynek Gimnazjum ”) i budynku hali sportowej z zapleczem należącej do Szkoły Podstawowej (dalej: „ Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej ”), (dalej łącznie: „ Budynki ”). Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej jest budynkiem odrębnym od budynku Szkoły Podstawowej, z którym jest połączony łącznikiem. Gimnazjum (dalej: „ Gimnazjum ”) i Szkoła Podstawowa (dalej: „ Szkoła Podstawowa ”) są obecnie odrębnymi jednostkami budżetowymi Gminy, którym Budynki zostały przekazane w trwały zarząd (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Realizacja Projektu w Budynku Gimnazjum obejmować będzie docieplenie na wysokości powyżej istniejącej okładziny kamiennej okalającej parter i kolorystyki elewacji Budynku Gimnazjum, a także docieplenie przegród wewnętrznych oddzielających powierzchnię użytkową od nieużytkowej oraz termomodernizację dachu łącznika wraz z wymianą istniejącej blachy. Realizacja Projektu w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej obejmować będzie docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku, zmodyfikowanie rur spustowych w celu dopasowania ich do projektowanej warstwy termoizolacji. Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię.
2017
25
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją Projektu w zakresie termomodernizacji Budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej oraz termomodernizacji Budynku Gimnazjum.
Fragment:
Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja budynku Gimnazjum (dalej jako: „ Budynek Gimnazjum ”) i budynku hali sportowej z zapleczem należącej do Szkoły Podstawowej (dalej: „ Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej ”), (dalej łącznie: „ Budynki ”). Budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej jest budynkiem odrębnym od budynku Szkoły Podstawowej, z którym jest połączony łącznikiem. Gimnazjum (dalej: „ Gimnazjum ”) i Szkoła Podstawowa (dalej: „ Szkoła Podstawowa ”) są obecnie odrębnymi jednostkami budżetowymi Gminy, którym Budynki zostały przekazane w trwały zarząd (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Realizacja Projektu w Budynku Gimnazjum obejmować będzie docieplenie na wysokości powyżej istniejącej okładziny kamiennej okalającej parter i kolorystyki elewacji Budynku Gimnazjum, a także docieplenie przegród wewnętrznych oddzielających powierzchnię użytkową od nieużytkowej oraz termomodernizację dachu łącznika wraz z wymianą istniejącej blachy. Realizacja Projektu w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej obejmować będzie docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku, zmodyfikowanie rur spustowych w celu dopasowania ich do projektowanej warstwy termoizolacji. Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię.
2017
25
lip

Istota:
Brak opodatkowania usług żywienia uczniów i kadry dydaktycznej szkoły, czynności sporządzenia i wydania legitymacji szkolnych i ich duplikatów oraz czynności organizowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Fragment:
Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Jak stanowi art. 67a ust. 4, ww. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.
2017
18
lip

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia dyrektora szkoły niebędącego jednocześnie jej właścicielem (dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej).
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w X. Szkoła prowadzona jest w myśl przepisów o systemie oświaty, a otrzymane dotacje przeznacza na pokrycie bieżących wydatków szkoły związanych bezpośrednio z nauczaniem. Dotacje te pochodzą z budżetu samorządu terytorialnego. Wnioskodawca prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opodatkowuje na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wnioskodawca zatrudnia od 1 marca 2014 roku na podstawie umowy o pracę swoją żonę, na stanowisku Dyrektora Szkoły. Co miesiąc zgodnie z umową Wnioskodawca wypłaca żonie wynagrodzenie, od którego zgodnie z przepisami odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.
2017
20
maj

Istota:
To szkoły obsługiwane przez Wnioskodawcę, zgodnie z treścią art. 8 Ordynacji podatkowej w powiązaniu z przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z czym do wystawienia swoim pracownikom jednej deklaracji PIT-11 za cały rok podatkowy zobowiązane będą dane placówki (szkoły).
Fragment:
Oświaty jest jednostką obsługującą pod względem księgowym i płacowym szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy. Gminny Zespół ds. Oświaty ma nadany numer NIP. Ponieważ szkoły nie miały nadanego „ własnego ” numeru NIP płatnikiem zaliczek na podatek za pracowników szkół był Gminny Zespół ds. Oświaty. W trakcie roku 2016 poszczególne szkoły złożyły lub mają złożyć wnioski o nadanie własnego numeru NIP. Do końca roku 2016 wszystkie szkoły będą miały własny NIP i będą płatnikami zaliczek na podatek dla swoich pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeżeli przez część roku 2016 płatnikiem zaliczek na podatek jest Gminny Zespół ds. Oświaty, a przez pozostałą część roku płatnikiem zaliczek na podatek będzie szkoła to czy za 2016 rok pracownicy szkół powinni otrzymać jedną czy dwie deklaracje PIT-11? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminny Zespół ds. Oświaty stoi na stanowisku, że za 2016 rok należy wystawić jedną deklarację PIT-11 dla pracowników szkół. W deklaracji PIT-11 płatnikiem zaliczek – wpisać należy dane poszczególnych szkół. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca był dyrektorem szkoły niepublicznej. Przepisy u.s.o. nie stoją na przeszkodzie powołaniu na dyrektora osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej, która to spółka jest założycielem szkoły niepublicznej. Przy czym powołanie osoby fizycznej na stanowisko dyrektora jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły niepublicznej. W omawianym przypadku funkcja dyrektora szkoły niepublicznej nie będzie sprawowana na podstawie odrębnej umowy, lecz będzie funkcją wynikającą z aktu wewnętrznego spółki jawnej, tj. uchwały wspólników o powołaniu. Oznacza to, że w wyniku wspólnej decyzji wspólników spółki jawnej Wnioskodawca zostanie powołany na dyrektora szkoły niepublicznej oraz nastąpi wyznaczenie zakresu zadań oraz wielkości wynagrodzenia dyrektora. Przepisy u.s.o. oraz przepisy k.s.h. nie stoją na przeszkodzie takiemu ułożeniu wzajemnych relacji między wspólnikami spółki jawnej. Przy czym powołanie dyrektora szkoły niepublicznej jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego tę szkołę. Jak była już mowa wcześniej dotacja oświatowa otrzymana przez spółkę jawną na prowadzenie szkoły niepublicznej będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. proporcjonalnie do jego prawa udziału w zyskach spółki jawnej.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca był dyrektorem szkoły niepublicznej. Przepisy u.s.o. nie stoją na przeszkodzie powołaniu na dyrektora osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej, która to spółka jest założycielem szkoły niepublicznej. Przy czym powołanie osoby fizycznej na stanowisko dyrektora jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły niepublicznej. W omawianym przypadku funkcja dyrektora szkoły niepublicznej nie będzie sprawowana na podstawie odrębnej umowy, lecz będzie funkcją wynikającą z aktu wewnętrznego spółki jawnej, tj. uchwały wspólników o powołaniu. Oznacza to, że w wyniku wspólnej decyzji wspólników spółki jawnej Wnioskodawca zostanie powołany na dyrektora szkoły niepublicznej oraz nastąpi wyznaczenie zakresu zadań oraz wielkości wynagrodzenia dyrektora. Przepisy u.s.o. oraz przepisy k.s.h. nie stoją na przeszkodzie takiemu ułożeniu wzajemnych relacji między wspólnikami spółki jawnej. Przy czym powołanie dyrektora szkoły niepublicznej jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego tę szkołę. Jak była już mowa wcześniej dotacja oświatowa otrzymana przez spółkę jawną na prowadzenie szkoły niepublicznej będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. proporcjonalnie do jego prawa udziału w zyskach spółki jawnej.
2017
16
maj

Istota:
Nieopodatkowania/zwolnienia z opodatkowania przez Gminę usług zapewnienia posiłków uczniom szkoły i gimnazjum
Fragment:
Gmina podjęła wspólne rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy, w tym ze Szkołą Podstawową .... (działającą w formie jednostki budżetowej Gminy) [dalej: Szkoła] oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących .... (działającym w formie jednostki budżetowej Gminy). W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki dla uczniów Szkoły oraz uczniów Gimnazjum ... będącego częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących w .... [dalej: Gimnazjum] i w której uczniowie ww. placówek spożywają posiłki [dalej: Stołówka]. Stołówka jest prowadzona zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) [dalej: Ustawa o systemie oświaty]. Stołówka wyposażona jest m.in. w pomieszczenie kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki. Zapewnienie posiłków przez Gminę, spożywanych przez uczniów Szkoły i Gimnazjum w Stołówce [dalej: Posiłki], następuje za odpłatnością. Co do zasady odpłatność za Posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły i Gimnazjum, w kwocie ustalonej przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty do odpłatności za Posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania Stołówki.
2017
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.