Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, wnoszone przez rodziców uczniów;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez jednostki oświatowe opłaty dotyczące posiłków dla uczniów, regulowane przez GOPS;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty dotyczące wyżywienia dla nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są przez szkoły opłaty dotyczące pobytu uczniów w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania;
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczeń, za które pobierane są opłaty, dotyczących wydania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji dla uczniów oraz byłych uczniów szkół.
 • Fragment:

  W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że świadczenie przez stołówkę usług żywienia uczniów szkół, dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i pracowników szkół niebędących nauczycielami w szkołach, za które pobierane są opłaty wypełnia definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina świadcząc odpłatnie te usługi działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez szkoły podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice uczniów szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkół niebędący nauczycielami w szkołach. Stąd też, realizacja opisanego we wniosku świadczenia w zakresie zapewnienia posiłków uczniom szkół, dzieciom w wieku przedszkolnym, nauczycielom i pracownikom szkół niebędących nauczycielami w szkołach stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. sygn. I SA/Wr 1056/17 w którym stwierdził, że: „ pomimo, że niewątpliwie działalność powiatu w postaci odpłatnego zakwaterowania uczniów szkół w bursie szkolnej jest dokonywana jako władza publiczna, to jej opodatkowanie wynika z zaistnienia rzeczywistej konkurencji na rynku, istnienia możliwości prowadzenia burs przez podmioty prywatne.

  2018
  29
  wrz

  Istota:

  Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

  Fragment:

  (...) szkół publicznych; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1; zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: ośmioletnią szkołę podstawową; szkoły ponadpodstawowe: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki (...)

  2018
  21
  wrz

  Istota:

  Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie oraz sprzedaży posiłków dla uczniów w szkołach, a także braku uznania z tytułu ww. czynności Gminy za podatnika.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W myśl art. 8 ust. 15 cyt. ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

  2018
  19
  wrz

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina B jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W 2018 roku Wnioskodawca będzie remontować Szkołę Podstawową w A, która mieści się w zabytkowym pałacu. Zarówno przed jak i po wykonaniu tej inwestycji budynek Szkoły będzie służył do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej inwestycji pn. „ (...) ”. Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odliczać podatek VAT naliczony od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odliczać podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków na remont Szkoły Podstawowej w A. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług polegających na pełnieniu zadań dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzonej przez Wnioskodawcę szkoły oraz zaliczania tych wynagrodzeń do limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT.

  Fragment:

  W kontekście powyższych wyjaśnień należy uznać, że czynności polegające na pełnieniu funkcji dyrektora lub nauczyciela w prowadzonych szkołach stanowią część składową ogółu usług świadczonych przez Wnioskodawcę – tj. usług w zakresie kształcenia i wychowania na rzecz uczniów uczęszczających do tych szkół. Na wykonanie ww. usług edukacyjnych składa się szereg czynności, takich jak zapewnienie lokalu, zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej i innych pracowników obsługujących daną szkołę, zakup niezbędnych towarów do funkcjonowania takiej placówki oraz kierowanie szkołą – którą to funkcję wypełnia dyrektor szkoły. W niniejszej sprawie wspólnicy spółki będą świadczyć usługi dyrektora lub nauczyciela placówki w ramach wykonywanej całościowej usługi kształcenia i wychowania dzieci w prowadzonych szkołach. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca prowadząc szkoły niepubliczne świadczy wyłącznie usługi edukacyjne a prowadzone szkoły są wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez poszczególne samorządy. Tym samym potwierdzone jest spełnienie wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy) wszystkich wymagań dotyczących prowadzenia takich szkół. Zatem mając na (...)

  2018
  8
  wrz

  Istota:

  Odpłatne świadczenia w zakresie wyżywienia uczniów i nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach, spełniają/będą spełniały zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy definicję świadczenia usług, a Wnioskodawca działa/będzie działać w tym zakresie jako podatnik, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe – zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). W myśl art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

  2018
  22
  sie

  Istota:

  Prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków inwestycyjnych i promocyjnych związanych z projektem pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej (...)”.

  Fragment:

  Szkoła Podstawowa była i jest nadal wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, niemającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Szkoła podstawowa prowadzi swoją działalność w trzech budynkach: w budynku przy ul. A, w którym prowadzona jest działalność statutowa szkoły (działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) oraz działalność gospodarcza polegająca na odpłatnym wynajmie pomieszczeń (sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług) oraz żywieniu uczniów i nauczycieli (sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług), w budynku przy ul. Ax, w którym prowadzona jest działalność statutowa szkoły (działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) oraz działalność gospodarcza polegająca na odpłatnym wynajmie pomieszczeń (sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług), w budynku przy ul. B, w którym znajduje się tylko sala gimnastyczna szkoły przeznaczona na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego uczniów (działalność statutowa niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) oraz jest ona odpłatnie wynajmowana klubom sportowym na prowadzenie zajęć sportowych (sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług).

  2018
  15
  sie

  Istota:

  Miasto jako podatnik podatku VAT z tytułu wykonywania czynności pobytu i nauczania dzieci w szkołach, przedszkolach i w żłobkach, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz korzystania przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w tych placówkach oświatowych

  Fragment:

  W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 ust. 3 cyt. ustawy). Na podstawie art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Z kolei na mocy art. 8 ust. 16 powołanej wyżej ustawy, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.

  2018
  29
  lip

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – szkół.

  Fragment:

  Proporcja, wyliczona w oparciu o art. 86 ust. 2a-2h i art. 90 ust. 2-10 ustawy dla Szkoły Podstawowej w X: prewspółczynnik wynosi: 17,35%, współczynnik: 18,00%, a dla Szkoły Podstawowej Y: prewspółczynnik i współczynnik 0%. Dotychczas wynajem (zarówno sali gimnastycznej, jak i sal lekcyjnych) był sporadyczny – kilka godzin w miesiącu. Nie można też mówić o regularności w tym zakresie – nie było wynajmów na dłuższe okresy. Od lipca 2018 r. szkoła (jak i Gmina) w ogóle nie zamierza wykorzystywać obiektu budynku Szkoły Podstawowej X do czynności opodatkowanych. Dotychczas budynek Szkoły Podstawowej Y nie był w ogóle odpłatnie udostępniany. Od lipca 2018 r. szkoła (jak i Gmina) w ogóle nie zamierza wykorzystywać obiektu budynku Szkoły Podstawowej X do czynności opodatkowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu faktur zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Szkoły Podstawowej X i Szkoły Podstawowej Y, przy zastosowaniu prewspółczynnika (i ewentualnie współczynnika), zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2a i art. 90 ust. 2 ustawy. W kontekście powołanych (...)

  2018
  31
  maj

  Istota:

  Wyłączenia od opodatkowania odpłatnych usług: wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, wyżywienia uczniów i personelu pedagogicznego, organizacji półkolonii i zielonych szkół.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, przy czym warunki korzystania ze stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z opłat w całości lub części. Z posiłków w szkołach korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach, w celu osobistego spożycia. Ponadto Szkoły organizują i pobierają opłaty za półkolonie oraz zielone szkoły. Art. 92c ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje szkoły jako jednego z możliwych organizatorów wypoczynku. Na organizatorze wypoczynku spoczywa szereg obowiązków w tym zapewnienie m.in.: bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, odpowiedniej kadry, dostępu do opieki medycznej, programu wypoczynku oraz zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników.