Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
- wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wydawania przez szkoły duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwolnienia z opodatkowania usług wyżywienia świadczonych na rzecz uczniów oraz pracowników pedagogicznych.
Fragment:
Szkoły umożliwiają uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawują opiekę nad uczniami, prowadząc zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania rozwoju uczniów w SOSW oraz w szkołach funkcjonują stołówki szkolne. Ze stołówki korzystają uczniowie szkoły jak również pracownicy pedagogiczni. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Za wyżywienie uczniów, dzieci z oddziału przedszkolnego i nauczycieli w SOSW jest wystawiana faktura ze stawką VAT – zwolniona. W szkołach opłaty za wyżywienie są opodatkowane stawką zw. art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Na podstawie pobranych opłat za wyżywienie szkoła na koniec miesiąca robi zestawienie zbiorcze na podstawie jednego dokumentu księgowego. Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cytowanej ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stołówka prowadzona jest przez personel danej szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym).
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów Szkoły i pracowników Szkoły.
Fragment:
Szkoła A jest Szkołą Niepubliczną o uprawnieniach Szkoły Publicznej, której organem jest spółka. A nie jest podatnikiem podatku VAT. Usługi stołówkowe według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) mieszczą się w grupowaniu 56.29.2. Szkoła Podstawowa rozważa dwa warianty korzystania przez uczniów i pracowników Szkoły A z obiadów w stołówce szkolnej: Wariant I: Gmina – Szkoła Podstawowa (jeden podatnik podatku od towarów i usług) podpisze umowę o świadczenie usługi żywienia (korzystania z obiadów w stołówce szkolnej) ze Szkołą i wszystkie rozliczenia będą zrealizowane pomiędzy Gminą – Szkołą Podstawową a A. Natomiast rozliczeniaz rodzicami dzieci i pracownikami A będzie dokonywać już A. Wariant II: Gmina – Szkoła Podstawowa podpisze umowy o świadczenie usług żywienia (korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej) bezpośrednio z rodzicami uczniów A oraz z pracownikami A. Wszelkie rozliczenia będą wtedy realizowane pomiędzy Gminą – Szkołą Podstawową a rodzicami uczniów A i pracownikami A. Zainteresowany wskazał, że Szkoła A jest placówką oświatową, o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
Czy bezpłatne użyczenie przez Szkoły podmiotom trzecim pomieszczeń w Szkołach z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, na zasadach wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, podlega/będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Gminy?
Fragment:
W związku z powyższym dyrektorowie Szkół w celu zapewnienia uczniom Szkół dostępności do świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy placówek oświatowych zawierają/będą zawierać z podmiotami trzecimi umowy użyczenia pomieszczeń w Szkołach wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (dalej: „ gabinety lekarskie ”). W udostępnionych pomieszczeniach są/będą świadczone przez podmioty trzecie usługi opieki zdrowotnej na rzecz uczniów Szkół. Ponadto Gmina podkreśla, że osoba biorąca w użyczenie gabinet lekarski i świadcząca usługi opieki zdrowotnej uczniom Szkół (w szczególności pielęgniarka szkolna) nie jest/nie będzie pracownikiem Szkół, nie wykonuje/nie będzie wykonywała usług opieki zdrowotnej na zlecenie Szkół czy też Gminy. Osoba taka realizuje/będzie realizowała świadczenia określone w umowie zawartej przez nią z NFZ i w trakcie wykonywania tych zadań współpracuje/będzie współpracować z dyrektorami Szkół. Zadaniem Szkół, a tym samym Gminy jest jedynie zapewnienie odpowiednio wyposażonego pomieszczenia do świadczenia opieki profilaktycznej nad uczniami, bowiem zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.
2017
16
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, usługi sprzedaży obiadów dla uczniów Szkoły, a także usługi wyżywienia wychowanków internatu (przy pomocy stołówki Szkoły), w przypadku, gdy należności za posiłki będą uiszczane również przez kluby sportowe, inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty, w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy, usług zakwaterowania (przy pomocy internatu Szkoły), w zakresie uznania wydawania przez SP obiadów dla uczniów Gimnazjum, jako świadczenie przez Miasto usługi ściśle związanej z opieką nad dziećmi, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, w zakresie wykazywania w rejestrze cząstkowym SP sprzedaży obiadów na rzecz uczniów Gimnazjum i uwzględniania osiągniętego z tego tytułu przychodu jako przychodu z działalności gospodarczej zwolnionej przy wyliczaniu współczynnika i prewspółczynnika SP, pomimo iż płatność za te obiady przekazywana jest przez Gimnazjum na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez SP.
Fragment:
Odpłatności za zakwaterowanie wychowanków internatu (będących zarówno uczniami Szkoły, jak i innych szkół – jednostek objętych centralizacją rozliczeń VAT – na podstawie porozumień podpisanych pomiędzy dyrektorami szkół) lub przez ich opiekunów prawnych, bądź też przez inne podmioty, tj.: kluby sportowe, ośrodki pomocy społecznej innych gmin. Jak wynika z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, usługi zakwaterowania świadczone przez internaty podlegają zwolnieniu, tylko w sytuacji jeżeli są świadczone na rzecz ich własnych uczniów i wychowanków – lit. a, lub gdy są świadczone na rzecz uczniów i wychowanków innych szkół, pod warunkiem, że szkoły te mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków – lit. c. Zatem, mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, że czynności, świadczone przez Miasto, w zakresie odpłatnego zakwaterowania uczniów Szkoły stanowić będą usługi korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy. Natomiast czynności w zakresie odpłatnego zakwaterowania w internacie (prowadzonym przez Szkołę) uczniów innych szkół – jednostek objętych centralizacją VAT, na podstawie porozumień podpisanych pomiędzy dyrektorami szkół – korzystają ze zwolnienia od podatku w myśl art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy.
2017
25
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły korzystać w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. ze współczynników, o których mowa w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ustawy, ustalonych dla zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie danych za rok 2016 dotyczących zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 90 ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie łącznych obrotów za rok 2017 szkół podstawowych oraz zespołów szkół,na bazie których powstały.
Fragment:
W związku z powyższym szkoły podstawowe powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy za rok 2017 na podstawie danych za rok 2016, który to współczynnik dotyczy zespołów szkół (sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów). Współczynnik tak przyjęty może również w świetle § 8 rozporządzenia stanowić prognozę na rok 2018 dla powstałych ośmioletnich szkół podstawowych. Uwzględniając natomiast dokonaną analizę należy stwierdzić, że ustalając proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy na 2018 rok, powstałe ośmioletnie szkoły podstawowe jako jednostki budżetowe, są zobowiązane do przyjęcia łącznego obrotu danej jednostki budżetowej za rok 2017, tj. w związku z faktem, że od 1 września 2017 r. na bazie zespołów szkół (sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów) powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe – łącznego obrotu zespołu szkół oraz ośmioletniej szkoły podstawowej, która na bazie tego zespołu powstała. Zatem po zakończeniu roku 2017 Gmina dokona wyliczenia ostatecznej proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy, dla ośmioletniej szkoły podstawowej w oparciu o rzeczywiste obroty za 2017 r. ustalone w oparciu o dane zespołu szkół (sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum) i ośmioletniej szkoły podstawowej. Reasumując, szkoły podstawowe powstałe na mocy przepisów (...)
2017
12
paź

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług wyżywienia świadczonych na rzecz uczniów szkół niepublicznych prowadzonych przez podmioty trzecie.
Fragment:
W szczególności, w stołówce szkolnej Gimnazjum są/będą przygotowywane posiłki, które następnie są/będą dowożone do Szkół. Odbiorcami (konsumentami) posiłków w Szkołach są/będą ich uczniowie. Gimnazjum wystawia/będzie wystawiało faktury VAT (z podaniem danych Gminy jako podatnika) na rzecz Szkół na podstawie przedstawionej przez Szkoły listy uczniów z wyszczególnioną liczbą zamawianych posiłków dla każdego ucznia w danym miesiącu. Gimnazjum sprzedaje/będzie sprzedawało posiłki na rzecz Szkół po kosztach wytworzenia („ wsad do kotła ”). Gimnazjum nie nalicza/ nie będzie naliczało dodatkowych kosztów za posiłki. Rodzice uczniów Szkół wpłacają/będą wpłacali do Szkół opłaty za posiłki dostarczane do Szkół przez Gimnazjum, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty, tj. tylko za sam „ wsad do kotła ”. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) Gimnazjum jako samorządowa jednostka budżetowa Gminy zostało z dniem 1 stycznia 2017 r. objęte obowiązkową centralizacją rozliczeń VAT w Gminie.
2017
26
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Urzędu oraz budynku Zespołu Szkół.
Fragment:
(...) Szkół należy wykorzystać wskazaną „ pre-proporcję ” przewidzianą dla Zespołu Szkół. Zasadne byłoby zastosowanie wskazanych proporcji skalkulowanych odpowiednio dla Urzędu i Zespołu Szkół, ponieważ efekty rzeczowe Inwestycji w odniesieniu do termomodernizacji budynku Urzędu będą wykorzystywane przez Urząd, natomiast w odniesieniu do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół będą wykorzystywane przez Zespół Szkół, zatem wydatki na przedmiotową Inwestycję będą dotyczyły odpowiednio obszaru działalności wskazanych jednostek organizacyjnych. Co więcej, podkreślenia wymaga, iż w przypadku gdyby wydatki będące przedmiotem wniosku były ponoszone bezpośrednio przez ww. jednostki (odpowiednio w części dotyczącej wydatków ponoszonych na ich siedziby), nie budziłoby wątpliwości zastosowanie sposobu określenia proporcji skalkulowanego właśnie dla tych jednostek (tj. odpowiednio Urzędu i Zespołu Szkół). Zdaniem Gminy, właśnie tak skalkulowane proporcje odpowiadają specyfice wykonywanej odpowiednio przez Urząd i Zespół Szkół działalności i dokonywanych przez ww. jednostki nabyć. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
2017
21
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji półkolonii, kolonii, „zielonych szkół”, „białych szkół” dla uczniów z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Fragment:
Organizowanie kolonii, półkolonii, „ białej ” czy „ zielonej szkoły ”, nie powoduje uzyskiwania dochodu przez Szkołę. Odpłatności tak są kalkulowane, aby pokryły koszty zakupu towarów i usług od innych podatników. Szkoła we własnym zakresie zapewnia opiekę uczestnikom na kolonii, półkolonii, „ białej szkole ” czy „ zielonej szkole ”. Nauczyciele Szkoły są wychowawcami i opiekunami. Z kolonii, półkolonii, „ białej ” czy „ zielonej szkoły ”, korzystają w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Wnioskodawcy. Jeżeli opiekunowie są w stanie przyjąć większą liczbę uczestników od zgłoszonych uczniów Szkoły Wnioskodawcy, to przyjmowani są uczniowie z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy. Na „ zieloną szkołę ” wyjeżdżają wyłącznie uczniowie Szkoły Wnioskodawcy, konkretnej klasy, w której rodzice uczniów wyrażają zgodę na taki wyjazd, który zastępuje tradycyjne zajęcia w klasie. W świetle powyższego Wnioskodawca uznał za istotne potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług organizacji półkolonii, kolonii, „ zielonej szkoły ” czy „ białej szkoły ” dla uczniów z innych szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy.
2017
12
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Zastosowane zabezpieczenia cieplne pozwolą na utrzymanie odpowiednich temperatur wewnątrz budynku szkoły. Miasto ..... jest właścicielem infrastruktury, która w ramach projektu zostanie poddana kompleksowej modernizacji energetycznej, tj. budynku szkolnego przy ul. ..... znajdującego się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr ... w ...... Na mocy Uchwały nr .... Rady Miejskiej w .... z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr ... im. .... do Zespołu Szkół nr ... w .... z dniem 1 września 2017 roku włącza się Szkołę Podstawową nr ... im. ... w .... z siedzibą przy ul. .... w skład Zespołu Szkół nr ... w ...., z siedzibą przy ul. ..... W wyniku włączenia Szkoły do Zespołu z dniem 31 sierpnia 2017 roku Szkoła, jako odrębna jednostka budżetowa ulega likwidacji. Od 1 września 2017 roku wejdzie obok Gimnazjum nr ... w .... i ... Liceum Ogólnokształcącego w ..... w skład Zespołu Szkół nr .... Mienie znajdujące się w użytkowaniu Szkoły zostanie przeznaczone na potrzeby Zespołu Szkół nr ..... Miasto .... jest właścicielem majątku znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr ... w .... Wobec powyższego struktura właścicielska oraz sposób wykorzystania budynku Szkoły Podstawowej nr ... w .... po realizacji projektu pozostanie bez zmian.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat za wyżywienie uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Fragment:
Gmina, przy pomocy jednostek budżetowych, a w szczególności Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dalej jako Szkoła), wykonuje zadania z zakresu edukacji, w tym wyżywienia uczniów i przedszkolaków Szkoły, za które pobiera opłaty. Klasyfikacja statystyczna usług świadczonych przez Publiczną Szkołę Podstawową zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. to 85.2 – usługi szkół podstawowych. Obiady dla uczniów i przedszkolaków, na które składają się zupa, drugie danie oraz napój, są przygotowywane przez pracowników stołówki, która to stołówka znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej. Stołówka znajdująca się w Publicznej Szkole Podstawowej nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Sprzedaż obiadów nie jest dokonywana także osobom trzecim. Publiczna Szkoła Podstawowa pobiera opłaty z tytułu wyżywienia dla uczniów i przedszkolaków. Opłaty z tytułu wyżywienia dla uczniów i przedszkolaków obejmują tzw. wkład do kotła (koszty związane z zakupem składników potrzebnych do przygotowania posiłków). Do Publicznej Szkoły Podstawowej uczęszczają także uczniowie, którzy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania do obiadów. Rozliczenie z tytułu obiadów w powyższym zakresie następuje między Szkołą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej na podstawie wystawianych not księgowych przez Szkołę dla Ośrodka Pomocy.
2017
9
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.