Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina powinna wystawiać PIT-8C rodzicom dzieci dowożonych samodzielnie?
Fragment:
Po przeprowadzonym postępowaniu w celu uzyskania najniższej ceny Gmina zawarła umowę z PKS, który podjął się obowiązku regularnego dowożenia dzieci do szkół. Na podstawie wykazu dzieci sporządzonym przez szkołę Gmina wykupuje bilety miesięczne. Ponieważ Gmina posiada zabudowę rozproszoną, kolonijną niektórzy rodzice szczególnie młodszych dzieci zwrócili się do Wójta o umożliwienie dowożenia dzieci własnym transportem, gdyż często dowiezienie dzieci na miejsce zbiórki jest dłuższą trasą niż późniejsza jazda autobusem lub też ktoś z rodziców pracuje w ... i razem dowozi dzieci. Na podstawie wniosku rodzica, potwierdzonego przez dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego i kalendarzowego Gmina zwraca koszty dowożenia dzieci w cenie biletów miesięcznych z tej miejscowości do szkoły w .... Gmina również zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, zapewnia dowóz uczniom niepełnosprawnym do szkół specjalnych. W tym celu zawierana jest umowa z rodzicem dziecka na każdy rok szkolny. Na koniec miesiąca na podstawie zaświadczenia ze szkoły i przedstawionego rachunku rodzica Gmina wypłaca zwrot kosztów przejazdu ucznia. Przedstawiony stan faktyczny dotyczy 2015 r. Na koniec roku Gmina sporządza dla każdego z rodziców, którzy samodzielnie dowozili dzieci PIT-8C. Przechodząc na grunt (...)
2016
21
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku posiłków w stołówce szkolnej sprzedawanych na rzecz uczniów i nauczycieli innych szkół
Fragment:
Wpłaty za posiłki szkół podstawowych dokonywane są na rachunek wyodrębniony Szkoły na podstawie wystawionych faktur VAT. W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że: Symbol PKWiU określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) dla usługi polegającej na prowadzeniu stołówki szkolnej – usługi związane z wyżywieniem – PKWiU ex 56. Szkoły podstawowe są jednostkami budżetowymi Gminy i są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Publiczne Gimnazjum świadczy usługi stołówkowe dla szkół z terenu Gminy (3 szkoły podstawowe) na podstawie umów zawartych z poszczególnymi szkołami. Umowy zawarte ze szkołami podstawowymi obejmują świadczenie usług stołówkowych dla uczniów i pracowników tych szkół. Koszt obiadu dla uczniów liczony jest w wysokości kosztu wsadu do kotła, dla personelu jest powiększony o koszt przygotowania posiłku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługi stołówkowe na rzecz uczniów i nauczycieli innych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%...
2016
13
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty
Fragment:
W myśl art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; datę i numer wpisu do ewidencji; nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; adres szkoły lub placówki; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci. (uchylony) Zatem jeżeli przedmiotowe usługi kształcenia będą prowadzone przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas zastosowanie w sprawie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, w odniesieniu do usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że będzie prowadzić ponadgimnazjalną szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej kształcącej w zawodzie technik technologii odzieży. Usługi szkoleniowe Wnioskodawczyni będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty. W związku z tym Wnioskodawczyni, mając status podmiotu objętego systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i świadcząc usługi edukacyjne dla uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie uzyskania wykształcenia w zawodzie technik technologii odzieży, spełnia zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
2016
24
lut

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie usług dostarczania posiłków na rzecze uczniów i nauczycieli szkół oraz wskazanie czy podmioty te (szkoły ) są odrębnymi podatnikami w świetle C-276/14 i I FPS 4/15
Fragment:
Wnioskodawca dostrzega dwie możliwości – pierwszą jest wystawianie przez Zakon noty obciążeniowej adresowanej do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola. Na podstawie takiej noty można przeksięgować środki odpowiadające wartości sporządzonych posiłków pomiędzy Szkołą Podstawową, Gimnazjum lub Przedszkolem a Wnioskodawcą. Drugą możliwością jest wystawienie przez Zakon faktury VAT Szkole Podstawowej, Gimnazjum lub Przedszkolu, które następnie dokonałyby płatności na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca odprowadzałoby należny podatek VAT od transakcji. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał: Gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole są podporządkowane hierarchicznie władzom Wnioskodawcy; Gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole nie kształtują swobodnie zasad wykonywania swojej pracy i nie pobierają same stanowiącego ich dochód wynagrodzenia; Gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole nie odpowiadają samodzielnie za szkody spowodowane prowadzoną działalnością; Gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością; Wnioskodawca jest organem założycielskim w stosunku do gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Wnioskodawca jest zdania, że gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole pozostają do Wnioskodawcy w podobnej relacji, jak jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.
2016
31
sty

Istota:
Ustalenia, czy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 w zw. z art. 9 ustawy o CIT, Politechnika powinna uwzględnić przychody i koszty podatkowe Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ustalone w oparciu o prowadzoną przez Szkoły odrębną ewidencję rachunkową, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Fragment:
Odnosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Zespół Szkół (obejmujący Gimnazjum i Liceum) jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej w rozumieniu art. 1 ust 2 ustawy o CIT, ponieważ: Zespół Szkół jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkołą publiczną. Szkoły realizują cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie. Zarówno Szkołom, jak i Zespołowi Szkół został nadany numer REGON. Zespół Szkół posiada również odrębny od Politechniki numer NIP. Szkoły zostały zarejestrowane w urzędowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szkoły (Zespół Szkół) posiadają własną strukturę organizacyjną i działają za pośrednictwem swoich organów. Szczegółowe zasady działania i organizacji szkół określone zostały w Statucie Gimnazjum, Statucie Liceum oraz Statucie Zespołu Szkół. Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół, Szkołą kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora. Dyrektor jest w szczególności: organizatorem oraz kierownikiem procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz opiekuńczego, kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, a także kieruje polityką kadrową Zespołu Szkół, określa zakres obowiązków pracowników, zarządza sprawami administracyjno-gospodarczymi Zespołu Szkół (w tym jest m.in. upoważniony do składania zamówień na towary i materiały), dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, oraz reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz.
2016
24
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży obiadów dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi.
Fragment:
Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy ustawy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez szkoły publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoły nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkołom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.
2016
19
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podstawą utworzenia i działania Zespołu Szkół są: przepisy UoSO, a w szczególności art. 62 w zw. z art. 58 oraz w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO; Statut Politechniki; Uchwała Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki; Akt założycielski Zespołu Szkół. Zadaniem Zespołu Szkół jest administracyjna finansowa oraz organizacyjna obsługa Szkół. Zarówno Szkołom, jak i Zespołowi Szkół został nadany numer REGON. Pierwotnie Liceum i Gimnazjum posługiwało się odrębnym numerem NIP, do czasu utworzenia Zespołu Szkół. W dniu 4 września 2014 r. został nadany odrębny numer NIP Zespołowi Szkół. Jednocześnie, w tej samej dacie, złożone zostały zgłoszenia aktualizacyjne Gimnazjum i Liceum, w których zgłoszone zostało „ ustanie bytu prawnego ”, a jako datę zakończenia działalności wskazano 1 września 2014 r. (tj. datę rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół). Zespół Szkół występuje w roli pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w Gimnazjum i Liceum pracowników. Każda ze szkół (Gimnazjum, Liceum i Zespół Szkół), posiada odrębne od Politechniki statuty i jest kierowana przez (wspólnego) Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. W świetle Statutu Zespołu Szkół do zadań Dyrektora należy: Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli (...)
2016
8
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wydatki związane z finansowaniem działalności X i Y, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy
Fragment:
Podstawą utworzenia i działania Zespołu Szkół są: przepisy UoSO, a w szczególności art. 62 w zw. z art. 58 oraz w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO; Statut Politechniki; Uchwała Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki; Akt założycielski Zespołu Szkół. Zadaniem Zespołu Szkół jest administracyjna finansowa oraz organizacyjna obsługa Szkół. Zarówno Szkołom, jak i Zespołowi Szkół został nadany numer REGON. Pierwotnie Liceum i Gimnazjum posługiwało się odrębnym numerem NIP, do czasu utworzenia Zespołu Szkół. W dniu 4 września 2014 r. został nadany odrębny numer NIP Zespołowi Szkół. Jednocześnie, w tej samej dacie, złożone zostały zgłoszenia aktualizacyjne Gimnazjum i Liceum, w których zgłoszone zostało „ ustanie bytu prawnego ”, a jako datę zakończenia działalności wskazano 1 września 2014 r. (tj. datę rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół). Zespół Szkół występuje w roli pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w Gimnazjum i Liceum pracowników. Każda ze szkół (Gimnazjum, Liceum i Zespół Szkół), posiada odrębne od Politechniki statuty i jest kierowana przez (wspólnego) Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. W świetle Statutu Zespołu Szkół do zadań Dyrektora należy: Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli (...)
2016
8
sty

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię w 2014 r. z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej, wydatkowany w 2015 r. na zakup elementów wyposażenia szkoły, tj. ławek szkolnych, stolików szkolnych i krzeseł, tj. środków trwałych, stanowiących pomoce dydaktyczne, a jednocześnie będących urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia szkoły oraz innych pomocy dydaktycznych, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 36 w zw. z art. 21 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię w 2014 r. z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej, wydatkowany w bieżącym roku podatkowym na zakup autobusu szkolnego, tj. środka trwałego, stanowiącego urządzenie niezbędne do prowadzenia szkoły, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 36 w zw. z art. 21 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej: „ ustawa o pdof ”), wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Polski system oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), obejmuje m.in. szkoły podstawowe. Natomiast przepis art. 5 ust. 1 stanowi, że szkoły, w tym także szkoły podstawowe, mogą być publiczne, albo niepubliczne. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej po spełnieniu warunków enumeratywnie wymienionych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego tylko dochody z edukacyjnej działalności szkoły (np. dotacje, czesne) są dochodami, które podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 36 PDOFizU, jeśli osoba prowadząca szkołę wydatkuje je zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 7 tej ustawy (...). W przeciwnym razie dochody uzyskane z edukacyjnej działalności szkoły, zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 PDOFizU, nie będzie przysługiwało (wyrok NSA z 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2147/08). Sąd ten uznał, że prowadzenie szkoły niepublicznej przez osobę fizyczną jest szczególnym (wyodrębnionym) rodzajem działalności gospodarczej i w konsekwencji w odniesieniu do dochodów osiąganych tylko i wyłącznie z tego źródła w grę może wchodzić zwolnienie, o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdof, pod warunkiem, że dochody te zostaną wydatkowane na cele szkoły - określone w art. 21 ust. 7 ustawy o pdof - w roku podatkowym lub po nim następującym.
2015
13
gru

Istota:
1) Czy dochód (wynagrodzenie) z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły pokrywany w całości z dotacji otrzymywanej od jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2) Czy dochód o którym mowa wyżej powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy?
3) Czy dochód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy. Z kolei art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Stosownie zaś do art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 1a–3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub (...)
2015
4
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.