ITPP2/4512-1016/15/EK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty.
ITPP2/4512-1016/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. kształcenie
  2. stawka
  3. szkolenie
  4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r. r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Towarzystwo Oddział w miejscowości X. posiada wpis do KRS w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada także wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Kuratora Oświaty z dnia 2 września 1993 r. (zmiana z dnia 16 maja 1998 r.) - typ placówki: placówka kształcenia ustawicznego

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Towarzystwo z dniem 1 stycznia 1999 r. zostało z urzędu wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego uprawnioną do rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Ponadto posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem ....

Towarzystwo prowadzi kursy i szkolenia w następujących obszarach i tematach:

Finanse, księgowość, podatki Księgowość, Podstawy księgowości, Samodzielny księgowy, Samodzielny księgowy od podstaw, Samodzielny księgowy z elementami kadr i płac, księgowość budżetowa, księga przychodów i rozchodów, Dla kandydatów na głównych księgowych, Specjalista ds. audytu finansowego i kontroli wewnętrznej, ... dla finansistów i księgowych, Zmiany w podatkach, Zmiany w VAT, Kadry, prawo pracy, administracja: Prowadzanie kadr i płac, Specjalista ds. Kadr i płac, Specjalista ds. kadr, płac i HR, Kadry i płace z obsługą programów ... i ..., Mobbing w miejscu pracy, Akademia płac, Prawo pracy w przepisach i praktyce, Czas Pracy, Nowoczesny sekretariat, Pracownik administracyjno - biurowy, Zmiany w Kodeksie pracy, Marketing, sprzedaż, obsługa klienta: Obsługa kas fiskalnych, Kasjer walutowo - złotowy, Kasjer walutowy, Kasjer złotowy, Nowoczesne narzędzia marketingowe - marketing szeptany, e-mail marketing, Social media marketing, Profesjonalna obsługa klienta, Obsługa trudnego klienta, Nowoczesny sprzedawca, Efektywna sprzedaż, e-commerce handel internetowy, Gospodarka magazynowa z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych, Fundusze unijne: Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych, Zarządzanie projektem finansowanym ze środków unijnych, Pozyskiwanie funduszy unijnych - perspektywa finansowania 2014-2020, Pracownik administracyjno-biurowy projektów finansowanych i funduszy, Komputerowe, graficzne: Jak założyć i zarządzać sklepem internetowym, Podstawy obsługi komputera, Kurs grafiki komputerowej, Projektowanie stron WWW, Krok po kroku do perfekcji, Obsługa komputera ... od A do Z, ... dla finansistów i księgowych, Komputerowe prawo jazdy ..., ..., Analiza danych: ..., ..., ..., Operator komputerowych programów księgowych, BHP i ochrona pracy: Okresowe szkolenie dla służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby, Społeczny inspektor pracy, Okresowe szkolenie bhp, Bezpieczne użytkowanie produktów zawierających azbest, Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w paragrafie 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, Okresowe szkolenie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Okresowe szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Okresowe szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP, Instruktaż ogólny BHP, Instruktaż stanowiskowy BHP, Wstępne szkolenie BHP, Umiejętności interpersonalne: Sztuka skutecznej komunikacji, Trening umiejętności negocjacyjnych, Zarządzanie czasem, Stres i wypalenie zawodowe, Mediacje i rozwiązywanie konfliktów, Zamówienia publiczne: Zmiany dotyczące przebiegu postępowania o zamówienie publiczne - ułatwienia czy utrudnienia, Prawo zamówień publicznych w praktyce, Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień publicznych, Jak udzielać zamówień publicznych do 30 tys. Euro Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne dla początkujących, Prawo zamówień publicznych w praktyce pracowników Urzędów Pracy, Specjalista ds. zamówień publicznych, Audyt zamówień publicznych, Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów, Prawo zamówień publicznych w praktyce członków komisji przetargowej, Audyt finansowy kontrola wewnętrzna, Inne: Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń, Stylizacja paznokci, Kurs makijażu, Kurs kosmetyczny, Logistyk, Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych, Abc przedsiębiorczości, ABC przedsiębiorczości - prowadzenie działalności gospodarczej wraz z pisaniem biznesplanu, ABC małej przedsiębiorczości, Nowoczesna firma, Kurs fotograficzny, Kurs masażu I stopnia (masaż klasyczny i relaksacyjny), Kurs florystyczny, Decoupage, aktywizacja zawodowa, Obsługa programu do kosztorysowania ..., Kursy językowe, Zmiany w przepisach, Zmiany w obsłudze programów komputerowych, księgowych, płacowych, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli, praca z uczniem trudnym, praca z uczniem uzdolnionym, praca z uczniem z dysfunkcjami, współpraca z rodzicami, profilaktyka uzależnień, doradztwo zawodowe, coaching”. Wszystkie świadczone przez Towarzystwo usługi wymienione powyżej są świadczone przez Towarzystwo jako jednostkę objętą systemem oświaty jako placówka kształcenia ustawicznego.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy do usług świadczonych przez Towarzystwo ma zastosowanie zwolnienie od podatku, które dotyczy usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, do wszystkich usług szkoleniowych świadczonych przez niego, ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy. Towarzystwo jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie wpisów do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych poprzez uzyskanie wpisu w rejestrze szkół i placówek niepublicznych zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, uwzględniając ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

I tak, według art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe uregulowanie stanowi odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z poźn. zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w tytule IX, rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi kształcenia na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.

Wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z treści art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że o ile wykonując usługi, o których mowa we wniosku Wnioskodawca występuje jako jednostka objęta systemem oświaty – na co wskazał w jego uzupełnieniu – to do świadczenia tych usług ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.