IPPP3/4512-483/15-3/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania języka angielskiego lotniczego.
IPPP3/4512-483/15-3/RDinterpretacja indywidualna
 1. szkolenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług nauczania języka angielskiego lotniczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług nauczania języka angielskiego lotniczego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka „X.” S.A. (dalej: Spółka lub X.) jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o którym mowa w art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, wymienionym w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2015 r.

Spółka planuje organizować szkolenia, które zostaną skierowane do pracowników Spółki, klientów zewnętrznych oraz do pracowników innych linii lotniczych. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w odniesieniu do prowadzonego kształcenia. Szkolenia oferowane przez X. nie będą finansowane ze środków publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (z wyjątkiem szkoleń: „B.” oraz „C.”). Spółka spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych niżej szkoleń.

Poniżej Spółka przedstawia opis planowanych szkoleń wraz ze wskazaniem na podstawie jakich przepisów będą prowadzone.

 1. Szkolenia, które będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (dalej: Rozporządzenie Komisji UE) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. 2013 r. poz. 1077, (dalej: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego):

Szkolenia na licencję pilota turystycznego – PPL(A):

 1. oferowane jako szkolenie samodzielne (modułowe - uczestnik nabędzie tylko szkolenie w kierunku uzyskania licencji PPL(A)),
 2. oferowane jako szkolenie będące elementem szkolenia na uprawnienia szersze niż wynikające z licencji PPL(A) (zintegrowane m.in. na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL(A), CPL/IR).

Po odbyciu szkolenia modułowego i uzyskaniu licencji, posiadacz licencji PPL(A) będzie uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. Charakterystyczne dla licencji PPL(A) jest to, że z jednej strony przyznaje ona uprawnienia w zakresie niekomercyjnych operacji lotniczych, natomiast z drugiej strony uzyskanie tej licencji jest warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o licencję zawodową (np. CPL(A) i inne).

W przypadku szkolenia zintegrowanego np. na licencję zawodową CPL(A), uczestnik nie posiadający licencji PPL(A) będzie odbywał jedno szkolenie, które skupia elementy szkolenia na licencję niezawodową PPL(A) oraz na licencję zawodową CPL(A). To jedno szkolenie zintegrowane może zakończyć się, po zrealizowaniu innych warunków, uzyskaniem bezpośrednio uprawnień zawodowych.

 • Szkolenia na licencję pilota zawodowego - CPL(A)

Osoba kończąca szkolenie posiadająca licencję CPL(A) będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniona do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi PPL(A) oraz do wykonywania czynności:

 • pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy;
 • pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym
 • drugiego pilota statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.
 • Szkolenia na licencję pilota liniowego - ATPL(A)

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu licencji ATPL posiadacz będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji, PPL(A) i CPL(A) oraz wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

 1. Szkolenia, które będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE)
 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)

Do tego szkolenia może zostać dopuszczony uczestnik nieposiadający żadnej licencji lotniczej i wówczas w ramach szkolenia zintegrowanego CPL(A) będzie odbywał szkolenie, którego zakres odpowiada szkoleniu modułowemu na licencję CPL(A). Celem szkolenia zintegrowanego CPL(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji CPL(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)/IR(A)

Celem zintegrowanego szkolenia CPL(A) i IR(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do obsługi jednosilnikowych lub wielosilnikowych samolotów z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A)/IR(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Zintegrowane szkolenia ATPL(A)

Celem zintegrowanego szkolenia ATPL(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do umożliwienia mu wykonywania czynności drugiego pilota na samolotach wielosilnikowych z załogą wieloosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane ATPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów - IR(A)

Operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) mogą być wykonywane tylko przez posiadaczy licencji PPL(A), CPL(A), MPL (licencja uprawniająca do wykonywania czynności drugiego pilota na wielosilnikowych turbinowych samolotach transportu lotniczego z załogą wieloosobową w lotach IFR i VFR) oraz ATPL(A), którzy posiadają uprawnienia IR(A) odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego, bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem.

 • Szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej - MCC

Celem szkolenia współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) jest nauczenie pilotów optymalnego podejmowania decyzji, porozumiewania się, podziału czynności, używania list kontrolnych czynności (checklist), wzajemnego kontrolowania, pracy zespołowej oraz pomagania we wszystkich fazach lotu w sytuacjach normalnych, nietypowych i awaryjnych. Szkolenia będą odbywały się z wykorzystaniem symulatora.

 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night

Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji PPL w warunkach VFR w noc, kandydat musi mieć ukończone szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Ukończenie szkolenia VFR night uprawnienia do wykonywania lotów nocnych.

 • Szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training)

Szkolenia będą odbywały się z wykorzystaniem symulatora - urządzenia szkoleniowego odwzorowującego środowisko kabiny załogi lub kokpitu, z zainstalowanymi urządzeniami i programami komputerowymi koniecznymi do odwzorowania typu lub klasy statku powietrznego w operacjach powietrznych, w takim zakresie, by wydawało się, że systemy funkcjonują jak w statku powietrznym.

Ponadto, X. planuje stopniowo wprowadzać inne szkolenia, tj.:

 1. Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - Crew Resource Management (CRM), które będzie prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)(dalej: Rozporządzenie Komisji (UE).
 1. Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych - prowadzone na podstawie:
  • IATA Dangerous Goods Regulations,
  • ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - przewóz materiałów niebezpiecznych (Part-SPA Subpart G, Annex 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 zał., ze zm., dalej: Konwencja chicagowska).
 1. Szkolenia dla dyspozytorów lotniczych - prowadzone na podstawie:
  • ICAO Part D-3, Second Edition, 1998 TRAINING MANUAL FLIGHT OPERATIONS OFFICERS/FLIGHT DISPATCHERS,
  • Załącznik 1 oraz Załącznik 6 do Konwencji chicagowskiej,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.
 1. B.
 1. C. - szkolenie dla osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda praca pilota. W ramach tego szkolenia przewidziany jest lot symulatorem, spotkanie z pilotem, przygotowanie do lotu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (we wniosku oznaczone numerem 14):

Czy oferowane przez Spółkę szkolenia „B.” będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Szkolenia „B.” będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 (usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach).

W świetle powyższego przepisu, aby usługi mogły być objęte zwolnieniem od VAT, muszą spełnić łącznie następujące warunki. Po pierwsze świadczone usługi muszą być usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Drugim warunkiem jest uznanie tych usług za prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Definicja „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego” nie została zawarta ani w ustawie o VAT, ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. nr 347 s. 1, dalej: Dyrektywa VAT).

Natomiast Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE z 2011 r. nr 77, s. 1, dalej: Rozporządzenie 282/2011) zawiera informacje odnośnie prawidłowego rozumienia pojęcia „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego”, i tak, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia 282/2011, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy VAT obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, przy czym czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Zatem, aby dane usługi mogły zostać uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, muszą spełniać kryteria wynikające z przytoczonej definicji zawartej w Rozporządzeniu 282/2011.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku w pełnym zakresie. Przepisy nie wprowadzają żadnych dodatkowych warunków, których spełnienie pozwala objąć daną usługę zwolnieniem. Zatem świadczenie usług nauczania języków obcych (w dowolnej formie edukacyjnej) podlega zwolnieniu od VAT. Tym samym Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenie w zakresie nauczania języka angielskiego lotniczego będzie zwolnione z podatku VAT na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do ust. 1 pkt 27 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie z ust. 1 pkt 28 tego artykułu, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując powołane wyżej uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług jest spełnienie m.in. przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką (bez względu na to, czy ma ona charakter publiczny, czy niepubliczny) objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy świadczący usługi powinien być uczelnią, jednostka naukową PAN lub jednostką badawczo-rozwojową.

Również z analizy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy wynika, iż warunkiem zastosowania zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, a także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok TSUE, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE). W wyroku tym wskazano także, że „Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci – EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten – a nie Thomas Eulitz – pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów” (pkt 52).

Natomiast, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

 1. formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,
 2. na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 3. szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Z kolei przepis art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalniający od podatku usługi nauczania języków obcych, obejmuje usługi, które nie korzystają ze zwolnień określonych w ust. 1 pkt 26, 27 lub 29 tego artykułu. Zatem należy w pierwszej kolejności zbadać, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języka obcego nie stanowią usług wymienionych w tych punktach.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym planuje prowadzić szkolenia m.in. B.. Spółka planuje organizować szkolenia, które zostaną skierowane do pracowników Spółki, klientów zewnętrznych oraz do pracowników innych linii lotniczych. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w odniesieniu do prowadzonego kształcenia. Szkolenia oferowane przez X. nie będą finansowane ze środków publicznych. Szkolenie B. nie będzie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Analizując przedstawione we wniosku okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był jednostką objętą systemem oświaty, czy też uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w ww. artykule. Zatem zwolnienie określone w tym przepisie nie może być zastosowane.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mogą również korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy ponieważ jak wynika z przytoczonego artykułu zwolnienie dotyczy nauczania na odpowiednim poziomie (przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym) świadczonych przez nauczycieli. Wnioskodawca jako przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym o którym mowa w art. 83 ust. 1a ustawy nie spełnia ww. przesłanek co powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Odnośnie zaś zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

O ile prowadzone przez Wnioskodawce szkolenie B. można uznać za spełniający definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, gdyż świadczone usługi są nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników, jednakże prowadzone szkolenie jak sam wskazał Wnioskodawca nie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz prowadzone usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Zatem nie została spełniona druga przesłanka warunkująca zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a, b, c ustawy. Tym samym, stwierdzić należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenie B. nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a, b, c ustawy o VAT.

Skoro więc wykluczono zastosowanie zwolnienia od podatku dla przedmiotowych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy przy świadczeniu przedmiotowych usług nauczania Języka angielskiego lotniczego, Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy usług nauczania Języka angielskiego lotniczego w zakresie usług szkoleń lotniczych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

szkolenie
IBPP1/4512-505/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.