IPPP1-443-444/11-2/PR | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego osób wykonujących czynności agencyjne prowadzonych przez trenerów.
IPPP1-443-444/11-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. agent ubezpieczeniowy
 2. szkolenie
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego osób wykonujących czynności agencyjne prowadzonych przez trenerów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego osób wykonujących czynności agencyjne prowadzonych przez trenerów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

A. S.A. (zwana dalej: „Spółką” bądź „A. ”) prowadzi działalność m.in. w sektorze usług finansowych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi. A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) wykonującym działalność i czynności agencyjne na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. A. współpracuje również z agentami ubezpieczeniowymi, realizującymi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładów ubezpieczeń na podstawie w/w ustawy oraz zawartej między stronami umowy. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym w art. 4c ust. 1 obliguje agentów ubezpieczeniowych do doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach zawodowych, przy czym szkolenie zawodowe winno odbywać się, co najmniej raz na trzy lata. Usługi kształcenia zawodowego agentów ubezpieczeniowych realizują wyspecjalizowane osoby tzw. Trenerzy współpracujący ze Spółką na podstawie zawartej umowy. Kształcenie zawodowe prowadzone jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie (Dz. U. Nr 125, poz. 1051 za zm.) - (zwane dalej Rozporządzeniem).

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia szkolenia obejmują zagadnienia niezbędne do wykonywania czynności agencyjnych, w szczególności dotyczą następującego zakresu tematów:

 1. regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń, zwłaszcza w zakresie działalności wykonywanej przez pośredników ubezpieczeniowych;
 2. kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych, a w szczególności nowe ryzyka ubezpieczeniowe oraz warunki obejmowania ich ochroną ubezpieczeniową;
 3. podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zmiany w prowadzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej, w szczególności związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym likwidacją szkód;
 5. nowe techniki akwizycji ubezpieczeniowej oraz standardy obsługi klienta.

Szkolenia osób wykonujących czynności agencyjne zgodnie z ust. 2 Rozporządzenia powinny dodatkowo obejmować zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego są wykonywane czynności agencyjne, w szczególności obejmować następujący zakres tematów:

 1. ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń, a zwłaszcza zmiany tych warunków od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia;
 2. etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego;
 3. informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych lub zmienionych – od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia – produktów ubezpieczeniowych;
 4. zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń;
 5. rozliczenia ilościowo - wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych, a zwłaszcza zmiany tych rozliczeń od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia.

W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia szkolenie trwa 50 godzin, przy czym czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

Trenerzy indywidualnie opracowują program i materiały szkoleniowe z zakresu tematów wskazanych w Rozporządzeniu a także diagnozują potrzeby szkoleniowe mając na uwadze ochronę interesów konsumentów (ubezpieczonych). A. jako podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń również zainteresowana jest właściwym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych agentów ubezpieczeniowych, którzy są tzw. wyłącznymi agentami, czyli mają podpisaną umowę ze Spółką na wyłączność.

Pojedyncze szkolenie może być przeprowadzone z jednego lub kilku zakresu tematów wskazanych w Rozporządzeniu w zależności od potrzeb zidentyfikowanych przez Trenerów, przy czym całkowity czas trwania szkolenia to minimum 50 godzin z uwzględnieniem, że czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

Szkolenia przeprowadzane są w formie wykładów, warsztatów, prezentacji jak i w formie teletransmisji w zależności od technik szkoleniowych prowadzonych przez Trenerów.

Do 31.12.2010r. Spółka na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (zwanego dalej: „Rozporządzeniem Ministra Finansów”) wystawiała faktury w imieniu i na rachunek Trenerów ze stosownym PKWiU ex 80 potwierdzając tym samym zwolnienie z podatku od towarów i usług wynikające z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Wszelkie obowiązki pozwalające na wystawianie faktur w imieniu i na rachunek Trenerów, wynikające z w/w Rozporządzenia Ministra Finansów zostały przez Spółkę dopełnione.

Z dniem 01.01.2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wykonywanie zawodu agenta ubezpieczeniowego wymaga na podstawie art. 4c ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym permanentnego, nie rzadziej niż raz na trzy lata doskonalenia umiejętności zawodowych, co potwierdzają liczne komentarze (np.: Wieczorek Emilia komentarz LEX 2010). Sposób przeprowadzenia szkoleń zawodowych wynika z odrębnych przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie.

W związku, z czym spełnione są dwie przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT dające podstawę zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług t.j.:

 1. trenerzy wykonują usługę kształcenia zawodowego agentów ubezpieczeniowych na rzecz Spółki,
 2. usługi kształcenia zawodowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach tj. w/w Rozporządzenia.

W związku z powyższym Spółka uważa, że usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Trenerów na rzecz agentów wyłącznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT i zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów wystawia w imieniu i na rzecz Trenerów faktury VAT, w których jako podstawę zwolnienia wskazuje w/w artykuł. W przypadku usług zwolnionych na podstawie § 5 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów występuje obowiązek podania przepisu ustawy uprawniającego do zastosowania zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje usługi świadczone przez Trenerów jako zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT i tym samym stosuje właściwy przepis ustawy jako podstawę zwolnienia od podatku wystawiając faktury w imieniu i na rzecz Trenera na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ...

Zdaniem Spółki postępuje ona prawidłowo traktując usługi świadczone przez Trenerów jako zwolnione od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT) i wystawia w imieniu i na rzecz Trenerów faktury, w których jako podstawę zwolnienia wskazuje w/w przepis ustawy.

Z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ustawy uchylił załącznik nr 4 do ustawy o VAT zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień przeniesione zostały do treści ustawy. W wyniku nowelizacji przy określaniu zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając zakres zwolnienia w przepisach ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Do oceny, czy określone usługi będą zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od podatku od towarów i usług konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
 2. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Usługi szkolenia agentów ubezpieczeniowych są usługami kształcenia zawodowego związanymi z wykonywaniem zawodu agenta ubezpieczeniowego, który świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na zasadach przewidzianych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z w/w ustawą pośrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane jest wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU). Obowiązek podnoszenia umiejętności zawodowych przez agentów ubezpieczeniowych wynika z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W art. 4c ust. 1 mowa jest, że osoba wykonująca czynności agencyjne obowiązana jest doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego. Komentarze do w/w artykułu (komentarz Zakamycze 2005, Bałasz P., Szaniawski K., ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, komentarz LEX 2010 Wieczorek Emilia ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym) wskazują, że podstawową formą doskonalenia agentów ubezpieczeniowych powinny być szkolenia odbywające się, co najmniej raz na trzy lata.

Sposób przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zakres tematów oraz wymiar godzinowy zajęć został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie, zakres tematów oraz wymiar godzinowy szkoleń. Szkolenia przeprowadza się przez wykłady, warsztaty i prezentacje, organizowane przy jednoczesnej obecności osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie oraz osób przeprowadzających szkolenie w miejscu przeprowadzania szkolenia, jak i w trybie teletransmisji. Szkolenia powinny dotyczyć zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych albo czynności brokerskich. W § 2 i § 3 Rozporządzenia określono zakres tematów szkoleń, przy czym tak jak wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku Trenerzy indywidualnie opracowują program i materiały szkoleniowe z zakresu tematów wskazanych w Rozporządzeniu a także diagnozują potrzeby szkoleniowe mając na uwadze ochronę interesów konsumentów (ubezpieczonych) a także zakładu ubezpieczeń. Pojedyncze szkolenie może być przeprowadzone z jednego lub kilku zakresu tematów wskazanych w Rozporządzeniu w zależności od potrzeb zidentyfikowanych przez Trenerów, szkolenie trwa 50 godzin. Czas szkolenia nie może przekroczyć ośmiu godzin dziennie. Zdaniem Spółki wskazany w Rozporządzeniu czas szkolenia jest czasem minimalnym. Po odbyciu szkolenia Trenerzy wystawiają dokument poświadczający odbycie szkolenia zawierający elementy wymienione w § 5 Rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższą argumentację należy, stwierdzić, że usługi świadczone na rzecz Spółki przez Trenerów są usługami kształcenia zawodowego, prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Podsumowując, usługi szkolenia agentów ubezpieczeniowych współpracujących ze Spółką podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, a Spółka w prawidłowy sposób wystawia faktury w imieniu i na rzecz Trenerów na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.