IBPB-1-1/4511-398/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem organizacji wskazanych we wniosku szkoleń
IBPB-1-1/4511-398/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r., wysłanym w tym samym dniu za pośrednictwem poczty (data wpływu do tut. Biura 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem organizacji wskazanych we wniosku szkoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem organizacji wskazanych we wniosku szkoleń.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych. W celu zwiększenia swojej sprzedaży organizuje on okresowo szkolenia m.in. dla sklepów partnerskich, hurtowni, sprzedających jego produkty odbiorcom ostatecznym (klientom końcowym). Szkolenia obejmują przedstawienie nowych produktów, omówienie właściwości produktów istniejących, zaprezentowanie technik sprzedaży, itp. Szkolenia są organizowane według planu (harmonogramu) szkoleń. Plany te są opracowywane dla poszczególnych regionów Polski, tak aby sklepy z każdego regionu sprzedające towary Wnioskodawcy mogły efektywniej sprzedawać produkty i zwiększać zarówno swoje obroty, jak i obroty Wnioskodawcy. W szkoleniach uczestniczą kontrahenci już pozyskani jak i potencjalni nabywcy, którzy odznaczają się dużymi obrotami produktów Wnioskodawcy i które działają na danym terenie.

Wnioskodawca posiada:

 • dane sklepów, które uczestniczyły w szkoleniu,
 • dane przedstawicieli handlowych współpracujących z tymi sklepami,
 • informację w jakim dniu (w jakich dniach) odbywa się szkolenie i w jakim miejscu,
 • plan szkolenia,
 • dane osób prowadzących szkolenie.

Plan szkolenia posiada szczegółowy harmonogram zajęć, przy czym organizowane szkolenia mają najczęściej charakter szkolenia dwudniowego. Plan szkolenia obejmuje wówczas: dzień przyjazdu oraz dzień wyjazdu. W dniu przyjazdu odbywa się: zameldowanie w hotelu, szkolenie (zajęcia od godzin południowych do godzin wieczornych z przerwą na obiad), kolacja oraz zabawa np. z DJem. Drugi dzień to śniadanie oraz wymeldowanie z hotelu.

Z uwagi na organizację szkolenia Wnioskodawca ponosi szereg kosztów, w tym koszty: wynajmu sali konferencyjnej, usług gastronomicznych, usług hotelowych. Z tytułu ponoszonych wydatków Wnioskodawca posiada fakturę wystawioną przez hotel miejsca organizowania szkolenia. Na fakturze są wyszczególnione wszystkie wydatki ponoszone w związku ze szkoleniem. Koszty zabawy po szkoleniu (zabawa z DJem) na fakturze nie są wyodrębnione gdyż zabawa ta nie generuje innych nadmiernych wydatków. Zabawa odbywa się w wynajętej na szkolenie sali, a hotel zapewnia muzykę w ramach usługi hotelowej (nie są to dla hotelu dodatkowe wydatki podlegające odrębnemu fakturowaniu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki ponoszone na zorganizowanie szkoleń stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodów...
 2. Czy należy ponoszone wydatki dzielić na wydatki związane w sposób ścisły ze szkoleniem (np. wynajem sali) oraz wydatki pozostałe (np. usługa gastronomiczna) i od tego uzależniać uznawanie tych wydatków za koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, całość wydatków ponoszonych przez podatnika na zorganizowanie szkoleń stanowi koszt uzyskania przychodu (dalej: „KUP”). Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”), KUP są koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 Ustawy o PIT.

W doktrynie, w związku z powyższą definicją ustawową kosztów przyjmuje się, że aby wydatek był zaliczony do KUP muszą być spełnione łącznie poniższe przesłanki:

 • został poniesiony (co do zasady nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury, ujęcie w księgach),
 • przez podatnika (nie przez inną osobę),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • jest prawidłowo udokumentowany,
 • ma związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają powyższą definicję, gdyż:

 • podatnik posiada dowody poniesienia wydatku (faktura) oraz zapłaty za ten wydatek,
 • wydatek dotyczy podatnika i jego działalności gospodarczej: szkolenie dotyczy produktów podatnika,
 • wydatek jest definitywny - nie będzie zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. zapłaty za szkolenie przez uczestników),
 • celem wydatku - szkolenia - jest zwiększenie sprzedaży produktów podatnika. Szkolenie jest ukierunkowane na przedstawienie sklepom patronackim, kontrahentom, hodowcom i innym, nowych produktów Wnioskodawcy i właściwości tych produktów (oraz produktów istniejących), omówienie technik sprzedaży, itp. Szkolenie ma więc na celu zwiększenie przychodów podatkowych zarówno sklepu, jak i podatnika, gdyż większa wiedza sklepów o produktach Wnioskodawcy pozwala na lepsze dotarcie do klienta ostatecznego;
 • wydatki na szkolenie nie zostały wymienione w art. 23 Ustawy o PIT.

Ponoszone wydatki przez podatnika są także niewątpliwie celowe i uzasadnione - mają przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów Wnioskodawcy poprzez stałe zwiększanie punktów sprzedaży.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

-wyrok NSA z 13 maja 1998 r. sygn. akt SA/Sz 1354/97

-interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu.

Zatem aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien on, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • powinien być właściwie udokumentowany.

Dokonując powyższej kwalifikacji podatnik winien mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów, zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, bądź wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami szkoleń. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych. W celu zwiększenia swojej sprzedaży Wnioskodawca organizuje okresowo szkolenia m.in. dla sklepów partnerskich, hurtowni, sprzedających produkty podatnika odbiorcom ostatecznym (klientom końcowym). Szkolenia obejmują przedstawienie nowych produktów, omówienie właściwości produktów istniejących, zaprezentowanie technik sprzedaży, itp. Szkolenia są organizowane według planu (harmonogramu) szkoleń. Celem szkolenia jest zwiększenie sprzedaży produktów podatnika. Szkolenie jest ukierunkowane na przedstawienie sklepom patronackim, kontrahentom, hodowcom i innym, nowych produktów Wnioskodawcy i właściwości tych produktów (oraz produktów istniejących), omówienie technik sprzedaży, itp. Szkolenie ma więc na celu zwiększenie przychodów podatkowych zarówno sklepu, jak i podatnika, gdyż większa wiedza sklepów o produktach Wnioskodawcy pozwala na lepsze dotarcie do klienta ostatecznego.

Mając powyższe na względzie, na gruncie przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że wydatki, o których mowa we wniosku, zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wydatki te nie zostały również ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W szczególności wydatki te, nie stanowią wydatków na reprezentację.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wskazane przez Wnioskodawcę wydatki poniesione na organizację szkolenia, tj. wynajem sali konferencyjnej, koszty usług gastronomicznych oraz usług hotelowych (obejmujących, jak wynika z wniosku koszty zabawy po szkoleniu) poniesione w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu wskazanych we wniosku podmiotów mogą (co do zasady) w całości stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. W złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał bowiem związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesieniem tych wydatków, a zwiększeniem (potencjalnym) przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

szkolenie
IPPP3/4512-483/15-3/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.