DD3/033/233/IMD/13/RD-127177/13 | Interpretacja indywidualna

Szkolenia dla członków powiatowych rad zatudnienia.
DD3/033/233/IMD/13/RD-127177/13interpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie przychodu
  2. szkolenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r. Nr ILPB2/415-391/13-2/JK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19 kwietnia 2013 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów członków Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz obowiązków płatnika.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący opis stanu faktycznego.

Wnioskodawca będący powiatową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej, wykonuje między innymi zadania określone w art. 9 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) polegające na współdziałaniu z Powiatowymi Radami Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wnioskodawca organizuje szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, którzy nie mają statusu pracownika, jak również nie wiąże ich żaden stosunek cywilnoprawny z Wnioskodawcą, a w jej skład zostali powołani przez Starostę z grona określonego w art. 23 ust. 3 ww. ustawy.

Szkolenia obejmują tematy związane z realizacją przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przeprowadzane są przez profesjonalne firmy szkoleniowe, a finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Na łączny koszt szkolenia składają się również koszty wyżywienia i zakwaterowania. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia Rady – pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od świadczenia pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Zatrudnienia, za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy u macierzystego pracodawcy – art. 23 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organizację oraz tryb działania Rad Zatrudnienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r. Nr 224, poz. 2281). Szkolenia Członków Rady Zatrudnienia są finansowane na podstawie faktur zawierających ilość uczestników, datę przeprowadzonego szkolenia oraz cenę jednostką za szkolenie członka Rady Zatrudnienia. Zapłata za szkolenie następuje w terminie określonym w umowie zawartej z jednostką szkolącą o przeprowadzenie szkolenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania i wyżywienia) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy i kiedy Wnioskodawca powinien pobrać od członka Powiatowej Rady zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8 bez pobierania zaliczki...

Drugie pytanie jest zasadne w przypadku uznania, iż koszt szkolenia finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy koszt szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a, art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy dotyczy pracowników, a z art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b dotyczy bezrobotnych. Przepisy te nie dotyczą zatem podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 cytowanej ustawy.

Płatnikiem podatku jest członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wnioskodawca nie ma możliwości wyegzekwowania od uczestników szkolenia wpłaty zaliczki na podatek po zakończeniu szkolenia, a nie może uzależniać możliwości uczestniczenia w szkoleniu od uiszczenia zaliczki „z góry” przed szkoleniem. Wnioskodawca zetknął się z informacją, że w sytuacji, gdy organizowane są szkolenia dla osób niebędących pracownikami, które stanowią przychód dla jego uczestników, organizator nie jest płatnikiem podatku i nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie wystawia informację PIT-8B o przychodach dla uczestników szkolenia, których obowiązkiem jest samodzielnie rozliczyć uzyskany przychód w zeznaniu podatkowym za dany rok.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i za nieprawidłowe w zakresie obowiązków płatnika.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji”, powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Natomiast na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o promocji, w skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. jednostek samorządu terytorialnego;
  5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto w ust. 7 w art. 23 ustawy o promocji, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego.

Z kolei z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - stanowiącego realizację powołanego powyżej upoważnienia ustawowego - wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 rozporządzenia).

Ustawa o promocji pojęcie „szkolenia” dla potrzeb tej ustawy zdefiniowała jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 37 w/w ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Istotne dla kwestii będącej przedmiotem interpretacji, jest fakt, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, iż szkolenia członków rad zatrudnienia, o których mowa w powołanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy mieszczą się w zakresie definicji pojęcia szkolenia zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji.

Biorąc pod uwagę powyższe wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń otrzymanych na podstawie uchwały rady zatrudnienia przyjętej stosownie do postanowień w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy korzystający jednak ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy. Wnioskodawca nie ma obowiązku obliczenia i pobrania podatku (zaliczki na podatek) oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na Wnioskodawcy nie ciąży również obowiązek wykazania wartości tego świadczenia w informacji o wysokości dochodu, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 updof.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19 kwietnia 2013 r. należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej Poznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. Nr ILPB2/415-391/13-2/JK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie przychodu
ILPB1/415-672/13-4/IM | Interpretacja indywidualna

szkolenie
IBPP1/443-1167/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.