0114-KDIP1-3.4012.454.2017.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczenia usług kształcenia zawodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu 8 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczenia usług kształcenia zawodowego (pytanie nr 1 wniosku) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczenia usług kształcenia zawodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - dalej Spółka Akcyjna prowadzi działalność związaną z dostarczaniem, konfiguracją i serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Spółka Akcyjna nie jest placówką oświatową, nie posiada akredytacji Ministerstwa Edukacji do prowadzonych szkoleń i nie jest wpisana na listę rejestru szkół i placówek pokrewnych oraz nie otrzymała dofinansowania ze środków publicznych.

Spółka Akcyjna zawarła umowę z jednostką budżetową dalej zleceniodawcą, której przedmiotem jest budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych Resortu Finansów. Zgodnie z warunkami umowy Spółka Akcyjna dostarczy sprzęt, oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenia dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

Szkolenia obejmują wykłady i ćwiczenia praktyczne przed komputerem prowadzone w centrum szkoleniowym autoryzowanym przez producenta sprzętu i oprogramowania. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat producenta, którego dotyczy szkolenie.

Szkolenie ma celu przekazanie pełnej wiedzy na temat budowy i rozbudowy systemów mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych, systemów backupowych, systemów wirtualizacji zasobów, bramki internetowej, systemów komunikacji LAN/WAN, architektury zabezpieczeń w sieci.

Szkolenia mają za zadanie zapewnić odpowiednią jakość utrzymania systemów wewnętrznych jednostki budżetowej. Szkolenie w zakresie mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych przeprowadzone będzie na poziomie operatora systemu jak i administratora systemu i obejmować będzie administrację i użytkowanie macierzy dyskowej, omówienie architektury zaoferowanego rozwiązania, omówienie narzędzi monitorujących system dyskowy oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych polegających na konfiguracji, diagnostyce, monitoringu optymalizacji macierzy dyskowej.

Szkolenie w zakresie systemów backupowych ma za zadanie dostarczyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie instalacji, konfiguracji, i administracji systemu backupu oraz definiowania zadań backupu, wykonywania i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa.

Szkolenie z zakresu systemów wirtualizacji zasobów obejmuje instalację i konfigurację serwerów i centralnych narzędzi administracyjnych i monitorowania.

Szkolenie z zakresu bramki internetowej dotyczyć będzie między innymi implementacji techniki redystrybucji adresów sieciowych wraz z opcjami ich filtrowania.

Szkolenia zakończone zostaną wydaniem certyfikatu a niektóre z nich zakończone zostaną certyfikowanym egzaminem.

Zgodnie z umową świadczona usługa szkoleniowa stanowi usługę kształcenia, która jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego ze środków Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz usługa przeprowadzenia szkoleń, finansowane będą ze środków publicznych otrzymanych w formie dotacji na rzecz zleceniodawcy. Zleceniodawca - jednostka budżetowa ubiega się o dofinansowanie ze środków w ramach funduszy unijnych i jest podmiotem realizującym projekt. Beneficjentem dotacji jest zleceniodawca i z tych środków zleceniodawca będzie uiszczał zapłatę za realizację umowy na rzecz wnioskodawcy (Spółki Akcyjnej). Realizacja umowy następuje w etapach i fakturowana będzie odrębnie za dostarczenie towarów, oprogramowania i świadczenia usług szkolenia.

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) nie jest autoryzowanym centrum szkoleniowym. W celu spełnienia wymagań zamawiającego korzysta z usług autoryzowanych centrów szkoleniowych (podwykonawców). Podstawą świadczonych usług przez podwykonawcę wnioskującego, są zamówienia usług szkolenia zawierające informacje o zakresie szkolenia, terminie realizacji wraz z bezpośrednim wskazaniem na udział osób zamawiającego (jednostki budżetowej) w przedmiotowym szkoleniu. Podwykonawca po realizacji szkolenia wystawia fakturę obciążeniową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wnioskodawca jest zwolniony od podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług kształcenia zawodowego o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym na 1 sierpień 2017 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi szkolenia polegające na prowadzeniu specjalistycznego szkolenia zawodowego, nabywanego przez podmiot będący dysponentem środków publicznych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowanie w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje przepis rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/12WE w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77. s. 1). Zgodnie z art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśniono co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE.

W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

W świetle powyższego przepisu można stwierdzić, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego a następnie spełnienie dodatkowych warunków, jak np. finansowanie danego szkolenia ze środków publicznych.

Pojecie „szkolenie finansowane ze środków publicznych”, znajduje odzwierciedlenie w piśmie nr PT1/063-27-406/EFU/2011/488 skierowanym do MSWiA. Pojęcie szkolenia finansowanego ze środków publicznych należy rozumieć szeroko, a wiec gdy szkolenie organizuje beneficjent dotacji ze środków unijnych oraz gdy następuje opłacanie szkoleń przez jednostki sektora finansów publicznych (nie tylko w przypadku bezpośredniej zapłaty za szkolenie ze środków publicznych)

W związku z powyższym w zakresie usług szkolenia które jest realizowane na zlecenie jednostki sektora finansów publicznych, a płacącym za usługę szkolenia jest jednostka sektora publicznego, należy uznać, że źródłem finansowania są środki publiczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się również od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT wynika, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a,22- 24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 17a ww. ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z dostarczaniem, konfiguracją i serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wnioskodawca nie jest placówką oświatową, nie posiada akredytacji Ministerstwa Edukacji do prowadzonych szkoleń i nie jest wpisana na listę rejestru szkół i placówek pokrewnych oraz nie otrzymała dofinansowania ze środków publicznych. Wnioskodawca zawarł umowę z jednostką budżetową dalej zleceniodawcą, której przedmiotem jest budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów. Zgodnie z warunkami umowy Spółka Akcyjna dostarczy sprzęt, oprogramowanie oraz przeprowadzi szkolenia dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Szkolenia obejmują wykłady i ćwiczenia praktyczne przed komputerem prowadzone w centrum szkoleniowym autoryzowanym przez producenta sprzętu i oprogramowania. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat producenta którego dotyczy szkolenie. Szkolenie ma celu przekazanie pełnej wiedzy na temat budowy i rozbudowy systemów mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych, systemów backupowych, systemów wirtualizacji zasobów, bramki internetowej, systemów komunikacji LAN/WAN, architektury zabezpieczeń w sieci. Szkolenia mają za zadanie zapewnić odpowiednią jakość utrzymania systemów wewnętrznych jednostki budżetowej. Szkolenie w zakresie mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych przeprowadzone będzie na poziomie operatora systemu jak i administratora systemu i obejmować będzie administrację i użytkowanie macierzy dyskowej, omówienie architektury zaoferowanego rozwiązania, omówienie narzędzi monitorujących system dyskowy oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych polegających na konfiguracji, diagnostyce, monitoringu optymalizacji macierzy dyskowej. Szkolenie w zakresie systemów backupowych ma za zadanie dostarczyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie instalacji, konfiguracji, i administracji systemu backupu oraz definiowania zadań backupu, wykonywania i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa. Szkolenie z zakresu systemów wirtualizacji zasobów obejmuje instalację i konfigurację serwerów i centralnych narzędzi administracyjnych i monitorowania. Szkolenie z zakresu bramki internetowej dotyczyć będzie między innymi implementacji techniki redystrybucji adresów sieciowych wraz z opcjami ich filtrowania. Szkolenia zakończone zostaną wydaniem certyfikatu a niektóre z nich zakończone zostaną certyfikowanym egzaminem. Zgodnie z umową świadczona usługa szkoleniowa stanowi usługę kształcenia, która jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego ze środków Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz usługa przeprowadzenia szkoleń, finansowane będą ze środków publicznych otrzymanych w formie dotacji na rzecz zleceniodawcy. Zleceniodawca - jednostka budżetowa ubiega się o dofinansowanie ze środków w ramach funduszy unijnych i jest podmiotem realizującym projekt. Beneficjentem dotacji jest zleceniodawca i z tych środków zleceniodawca będzie uiszczał zapłatę za realizację umowy na rzecz Wnioskodawcy. Realizacja umowy następuje w etapach i fakturowana będzie odrębnie za dostarczenie towarów, oprogramowania i świadczenia usług szkolenia. Wnioskodawca nie jest autoryzowanym centrum szkoleniowym. W celu spełnienia wymagań zamawiającego korzysta z usług autoryzowanych centrów szkoleniowych (podwykonawców). Podstawą świadczonych usług przez podwykonawcę wnioskującego, są zamówienia usług szkolenia zawierające informacje o zakresie szkolenia, terminie realizacji wraz z bezpośrednim wskazaniem na udział osób zamawiającego (jednostki budżetowej) w przedmiotowym szkoleniu. Podwykonawca po realizacji szkolenia wystawia fakturę obciążeniową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług kształcenia zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zatem nie będzie w niniejszej sprawie możliwe zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie.

Zaznaczyć należy, że aby wskazane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Niemniej jednak pierwsza z przesłanek oznacza, że dla objęcia zwolnieniem od podatku określonych usług kształcenia, konieczne jest, by usługi te mieściły się w zakresie definicji usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77 str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT wobec świadczonych usług w niniejszej sprawie mają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Odnosząc przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości utrzymania systemów wewnętrznych jednostki budżetowej. Szkolenie ma na celu przekazanie pełnej wiedzy na temat budowy i rozbudowy systemów mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych, systemów backupowych, systemów wirtualizacji zasobów, bramki internetowej, systemów komunikacji LAN/WAN, architektury zabezpieczeń sieci. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat producenta, którego dotyczy szkolenie. Zatem realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników jednostki budżetowej, czyli przekazywanie wiedzy, umiejętności, wiadomości związanych z określonym zawodem i jego wykonywaniem. Tym samym spełniają pierwszą przesłankę warunkującą zwolnienie z VAT.

Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT konieczne jest, by były one finansowane w całości ze środków publicznych.

Jak wynika z opisu sprawy, zgodnie z umową świadczona usługa szkoleniowa stanowi usługę kształcenia, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem dotacji jest zleceniodawca (jednostka budżetowa) i z tych środków zleceniodawca będzie uiszczał zapłatę za realizację umowy na rzecz Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do powołanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że zlecone Wnioskodawcy przez jednostkę budżetową usługi szkoleniowe - dotyczące przeprowadzenia szkolenia na rzecz pracowników jednostki budżetowej, które to szkolenie służy uzyskaniu wiedzy do celów zawodowych - uznać należy za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Z uwagi na to, że ww. usługi szkolenia są w całości finansowane ze środków publicznych - do usług tych Wnioskodawca może zastosować zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Tym samym Wnioskodawca w odniesieniu do świadczonych usług organizacji szkoleń dla pracowników jednostki budżetowej może zastosować zwolnienie od podatku, gdyż ww. usługi spełniają warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ nadmienia, że w zakresie pytania nr 2 wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.