Szkolenie pracownicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkolenie pracownicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w omawianym przypadku, koszt szkolenia stanowi dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy, a dla pracowników Klienta przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Czy Spółka obowiązana jest do wystawienia i przesłania uczestnikom szkoleń informacji PIT-8C?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj.: czy koszty poniesione przez Spółkę na szkolenia pracowników, płacone ryczałtowo, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług reklamowych i mediowych na rzecz podmiotów nie będących osobami fizycznymi („Klientów”). Spółka planuje zorganizować serię szkoleń, w których (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznyc ( od pracowników) może potraktować wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i wykształcenia pracowników jako wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy szkolenia te są prowadzone przez profesjonalne podmioty szkoleniowe lecz nie posiadające wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych lub nie posiadające akredytacji kuratora oświaty (statusu firmy szkolącej).?

Fragment:

(...) Na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 15 czerwca 2007 r. (data wpływu: 22 czerwca 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe . Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Wnioskodawca Sp. zo.o. jako pracodawca na podstawie art. 103 kodeksu pracy MEN i MPiPS z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) zamierza skierować na następujące (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość szkoleń zwiększa przychody do opodatkowania pracownika, jako przychody uzyskanego od pracodawcy dofinansowania lub sfinansowania szkolenia, jeśli organizator szkolenia nie jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo nie posiada akredytacji kuratora oświaty ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawione w piśmie z dnia 4 marca 2007 r., nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 4 marca 2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 6 kwietnia 2007 r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszt ponoszony przez spółki zapraszające pracowników na szkolenia firma powinna uznać jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 12.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wynika, iż Spółka produkuje narzędzia specjalne dla przemysłu motoryzacyjnego. W związku z charakterem tej produkcji spółka jest użytkownikiem systemów informatycznych potrzebnych do konstruowania produkowanych narzędzi oraz tworzenia oprogramowania sterującego pracą tych maszyn. Dostawcy zapraszają pracowników spółki odpowiedzialnych za produkcję i za techniczne przygotowanie produkcji celem przekazania informacji dotyczących własności, (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma zamierza podpisać umowę z kooperantem, polegającą na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu finalnych odbiorców towarów. Z umowy wynika, że koszty związane z zatrudnieniem pracowników będzie ponosił kooperant. Natomiast koszty związane ze szkoleniem, wyposażeniem i użytkowaniem telefonów komórkowych oraz laptopów ponosi podatnik.
Czy poniesione koszty zgodnie z umową stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a, art. 14b, art. 14 c, art. 216 par. 1, art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszalkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z uzasadnienia złożonego przez Pana wniosku wynika, iż zawarł Pan umowę z innym podmiotem gospodarczym, który będzie świadczył dla Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi polegające na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu finalnych odbiorców (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz czesnego dla nauczycieli skierowanych na studia wyższe w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i innych pracowników szkoły jest zwolnione z podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników może odbywać się w dwóch formach: szkolnej, do której zaliczana jest nauka w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, pozaszkolnej, do której zalicza się studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże zawodowe, staże specjalizacyjne. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może obejmować podnoszenie kwalifikacji posiadanych przez pracownika lub podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej pracownika. (...)