Szkolenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkolenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku szkoleń BHP na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

Stosownie do brzmienia § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom: zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi; poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. W § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazano, że szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 6 powołanego rozporządzenia, szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. W myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku szkoleń przygotowujących do egzaminu na operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Fragment:

Podmiot szkolący prowadzący szkolenie lotnicze lub weryfikację wiedzy i umiejętności kandydata wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego albo zaświadczenie o odbytym szkoleniu lotniczym (§ 29 ust. 3 rozporządzenia). Stosownie do treści § 32 ust. 3 rozporządzenia, szkolenie lotnicze jest prowadzone: zgodnie z: aktualnymi programami szkolenia, dotyczącymi rodzaju i zakresu szkolenia lotniczego prowadzonego przez dany podmiot szkolący, wskazanymi we wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących lub wniosku o rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących, procedurami planowania i dokumentowania przebiegu szkolenia lotniczego, materiałami szkoleniowymi odpowiednimi do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego; przez kadrę dydaktyczno-instruktorską, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego; przy wykorzystaniu bazy dydaktyczno-instruktorskiej odpowiedniej do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego; przy wykorzystaniu statków powietrznych odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego, z wyłączeniem statków powietrznych wymienionych w lit. a-c oraz h w załączniku (...)

2017
20
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczenia usług kształcenia zawodowego

Fragment:

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat producenta którego dotyczy szkolenie. Szkolenie ma celu przekazanie pełnej wiedzy na temat budowy i rozbudowy systemów mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych, systemów backupowych, systemów wirtualizacji zasobów, bramki internetowej, systemów komunikacji LAN/WAN, architektury zabezpieczeń w sieci. Szkolenia mają za zadanie zapewnić odpowiednią jakość utrzymania systemów wewnętrznych jednostki budżetowej. Szkolenie w zakresie mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych przeprowadzone będzie na poziomie operatora systemu jak i administratora systemu i obejmować będzie administrację i użytkowanie macierzy dyskowej, omówienie architektury zaoferowanego rozwiązania, omówienie narzędzi monitorujących system dyskowy oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych polegających na konfiguracji, diagnostyce, monitoringu optymalizacji macierzy dyskowej. Szkolenie w zakresie systemów backupowych ma za zadanie dostarczyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie instalacji, konfiguracji, i administracji systemu backupu oraz definiowania zadań backupu, wykonywania i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa. Szkolenie z zakresu systemów wirtualizacji zasobów obejmuje instalację i konfigurację serwerów i centralnych narzędzi administracyjnych i monitorowania.

2017
5
paź

Istota:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (tj. zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c Ustawy o VAT) z tytułu realizacji szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów po ich zakończeniu, w przypadku gdy wynikają one z jednej umowy, gdzie szkolenia zawodowe i egzaminy po ich zakończeniu zawarte są w jednej umowie, jako oddzielne pozycje budżetowe?

Fragment:

W związku z tym, gdy po spełnieniu określonych warunków, szkolenia kończą się egzaminem, to ten egzamin jest traktowany jako element ściśle związany z przeprowadzonym szkoleniem. Tym samym, egzamin jako integralny element szkolenia zawodowego, będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. W związku z tym, w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku będzie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że egzamin po zakończeniu szkolenia, jako integralny element kompleksowej usługi szkoleniowej korzysta ze zwolnienia od podatku, analogicznie jak usługa szkoleniowa. Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko, w którym Wnioskodawca twierdzi, że świadczone usługi szkoleniowe przez Zainteresowanego będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać za nieprawidłowe, bowiem podstawą do zastosowania zwolnienia będzie ww. § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów.

2017
26
cze

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT szkoleń podstawowych, bazowych i elementarnych z zakresu pierwszej pomocy

Fragment:

W oparciu o § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane przez pracodawców, lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Według § 14 ust. 1 powyższego rozporządzenia, szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Przepis § 15 ust. 1 tego aktu stanowi, że Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach , na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Z kolei w § 17 ww. rozporządzenia postanowiono, iż Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia. Wskazać należy, iż wykonywanie każdego zawodu związane jest z koniecznością poznania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych do jej podjęcia i wykonywania w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy.

2016
6
kwi

Istota:

Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z opłaceniem za nią szkolenia, a jeżeli tak, to z jakim NIP-em (Urzędu Gminy, czy Gminy)?

Fragment:

Ponadto, skoro w przedmiotowej sprawie dokonującym świadczenia był Wnioskodawca, który w części dofinansował szkolenie pielęgniarki, to w informacji PIT-8C - jako podmiot zobowiązany do wystawienia tego dokumentu – powinien wpisać swoje dane, w tym również NIP, który został jemu nadany (nie powinien zatem wpisywać NIP-u, który został nadany Urzędowi Miasta Gminy X.). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Spółkę szkoleń w zawodach kolejowych

Fragment:

W punkcie nr 8 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia w odniesieniu do stanowiska Toromistrza został określony program przygotowania zawodowego, który obejmuje: Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne. Zajęcia próbne. Przepis § 6 rozporządzenia wskazuje, iż przygotowanie zawodowe obejmuje: szkolenie teoretyczne - polegające na zorganizowanym grupowym lub indywidualnym – w toku samokształcenia - zdobywaniu wiadomości w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym, określonym programem przygotowania zawodowego i programem szkolenia, zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego w przypadku, gdy szkolenie to było wymagane w programie przygotowania zawodowego; staż stanowiskowy - polegający na zapoznaniu z pracą na danym stanowisku kolejowym, której znajomość jest niezbędna do samodzielnego wykonywania czynności objętych przygotowaniem zawodowym; szkolenie praktyczne - polegające na zorganizowanym zdobywaniu umiejętności praktycznych i poznaniu zakresu obowiązków poprzez wykonywanie czynności w określonej komórce organizacyjnej pracodawcy, na określonym stanowisku kolejowym, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika (opiekuna); zajęcia próbne - polegające na samodzielnym wykonywaniu czynności lub ich części na stanowisku kolejowym pod nadzorem opiekuna.

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Spółkę szkoleń w zawodach kolejowych

Fragment:

Program przygotowania zawodowego obejmuje: Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne, Szkolenie teoretyczne, Zajęcia próbne. Przepis § 6 rozporządzenia wskazuje, iż przygotowanie zawodowe obejmuje: szkolenie teoretyczne - polegające na zorganizowanym grupowym lub indywidualnym – w toku samokształcenia - zdobywaniu wiadomości w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym, określonym programem przygotowania zawodowego i programem szkolenia, zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego w przypadku, gdy szkolenie to było wymagane w programie przygotowania zawodowego; staż stanowiskowy - polegający na zapoznaniu z pracą na danym stanowisku kolejowym, której znajomość jest niezbędna do samodzielnego wykonywania czynności objętych przygotowaniem zawodowym; szkolenie praktyczne - polegające na zorganizowanym zdobywaniu umiejętności praktycznych i poznaniu zakresu obowiązków poprzez wykonywanie czynności w określonej komórce organizacyjnej pracodawcy, na określonym stanowisku kolejowym, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika (opiekuna); zajęcia próbne - polegające na samodzielnym wykonywaniu czynności lub ich części na stanowisku kolejowym pod nadzorem opiekuna.

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Spółkę szkoleń w zawodach kolejowych

Fragment:

Program przygotowania zawodowego obejmuje: Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne. Zajęcia próbne. -Prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe po liniach kolejowych, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dla którego został określony program przygotowania obejmujący: Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne. Zajęcia próbne. Przepis § 6 rozporządzenia wskazuje, iż przygotowanie zawodowe obejmuje: szkolenie teoretyczne - polegające na zorganizowanym grupowym lub indywidualnym – w toku samokształcenia - zdobywaniu wiadomości w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym, określonym programem przygotowania zawodowego i programem szkolenia, zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego w przypadku, gdy szkolenie to było wymagane w programie przygotowania zawodowego; staż stanowiskowy - polegający na zapoznaniu z pracą na danym stanowisku kolejowym, której znajomość jest niezbędna do samodzielnego wykonywania czynności objętych przygotowaniem zawodowym; szkolenie praktyczne - polegające na zorganizowanym zdobywaniu umiejętności praktycznych i poznaniu zakresu obowiązków poprzez wykonywanie czynności w określonej komórce organizacyjnej pracodawcy, na określonym stanowisku kolejowym, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika (opiekuna); zajęcia próbne - polegające na samodzielnym wykonywaniu czynności lub ich części na stanowisku kolejowym pod nadzorem opiekuna.

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Spółkę szkoleń w zawodach kolejowych

Fragment:

Program przygotowania zawodowego obejmuje: Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne. Zajęcia próbne. Przepis § 6 rozporządzenia wskazuje, iż przygotowanie zawodowe obejmuje: szkolenie teoretyczne - polegające na zorganizowanym grupowym lub indywidualnym – w toku samokształcenia - zdobywaniu wiadomości w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym, określonym programem przygotowania zawodowego i programem szkolenia, zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego w przypadku, gdy szkolenie to było wymagane w programie przygotowania zawodowego; staż stanowiskowy - polegający na zapoznaniu z pracą na danym stanowisku kolejowym, której znajomość jest niezbędna do samodzielnego wykonywania czynności objętych przygotowaniem zawodowym; szkolenie praktyczne - polegające na zorganizowanym zdobywaniu umiejętności praktycznych i poznaniu zakresu obowiązków poprzez wykonywanie czynności w określonej komórce organizacyjnej pracodawcy, na określonym stanowisku kolejowym, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika (opiekuna); zajęcia próbne - polegające na samodzielnym wykonywaniu czynności lub ich części na stanowisku kolejowym pod nadzorem opiekuna.