Szkoła wyższa | Interpretacje podatkowe

Szkoła wyższa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła wyższa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Szkoła Wyższa nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu naukowo-badawczego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011r. (data wpływu 18 listopada 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2011r. (data wpływu 9 grudnia 2011r.) oraz pismem z dnia 15 grudnia 2011r. (data wpływu 23 grudnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części, bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu xxx o nazwie „...” – jest (...)
2012
27
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Innowacje technologiczne i organizacyjne w podkarpackiej bioenergetyce”
Fragment:
(...) współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a gospodarką i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bioenergetyki. Rzeczowe efekty Projektu: 2 publikacje naukowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wykorzystane będą w działalności podstawowej Uczelni i nie służą czynnościom opodatkowanym. Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Uczelnia jako szkoła wyższa korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań statutowych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. Projektu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy; momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług dla Szkoły XZ, która od stycznia 2005 roku oprócz usług edukacyjnych rozpoczęła wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216, 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005 r Nr 8, poz. 60) w związku z wystąpieniem z dnia 01.02.2005 r (data wpływu 04.02.2005 r) uzupełnionym dnia 10.02.2005 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących rozpoczęcia przez Szkołę czynności opodatkowanych tym podatkiem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku informuje, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szkoła od stycznia 2005 r (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki poniesione na czesne za studia na kierunku Controling i Rachunkowość stanowią koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana..... .... z dnia 26.09.2005r.(data wpływu do tut. urzędu 28.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wniesionej za studia stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i w głównej mierze zajmuje się kontrolą, zarządzaniem, kierowaniem i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także organizowaniem zakładów produkcyjnych w fazie rozruchu i w trakcie ich dalszej działalności . Podatnik podjął studia na kierunku Controlling i Rachunkowość. Dotychczasowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki poniesione na czesne związane z kształceniem córki w szkole wyższej pobierającej rentę rodzinną w wysokości powodującej obowiązek podatkowy mogą być odliczone od podatku matki ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.11.2003 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje : Możliwość odliczania od podatku wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych reguluje art. 27a ust. l pkt. 2 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) który stanowi, że podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. Zgodnie z art. 27a ust. 11 cyt. ustawy prawo do odliczeń od podatku przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 roku życia, oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nieukończyła 25 roku (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w ramach ulgi na kształcenie w szkołach wyższych można odliczyć opłaty czesnego za studia córki, która nie ukończyła 25 roku życia, pozostawała na utrzymaniu podatniczki i nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu.
Fragment:
(...) Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą wg stanu prawnego obowiązującego w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na: odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. W myśl art. 27a ust. 3 pkt 1 lit c) ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 19 % poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c), nie więcej jednak niż kwota 760,00 zł. Stosownie do treści art. 27a ust. 6 ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 art. 27a ustala się na (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy można odliczyć od podatku w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doszkalanie zawodowe podatnika lub na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych wydatki poniesione na rzecz pełnoletniego syna?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. uprzejmie wyjaśnia, że: zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 roku, odliczeniu od podatku podlegają wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. Wyżej wymieniony przepis przewiduje prawo do zmniejszenia podatku, jeżeli podatnik poniósł wydatki na własne odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, a nie członków jego rodziny, np. dzieci. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz faktury nr 189/03 z dnia 14.11.2003 r. wynika, że poniesiony przez Pana wydatek dotyczy podniesienia kwalifikacji zawodowych pełnoletniego syna, a więc nie ma podstaw prawnych do (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych opłatę za studia zaoczne córki?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu 03.12.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. dotyczące odliczeń od podatku wydatków z tytułu kształcenia w szkole wyższej uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr. 80 poz.350 ze zmianami) prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej (o ile nie ukończył 35 roku życia) oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się w szkole wyższej (o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku dochodowego oraz (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy wydatek na studia podyplomowe podlega uldze z tytułu kształcenia w szkołach wyższych?
Fragment:
(...) 2000 roku, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych - o ile podatnik nie ukończył 35 roku życia. Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z 1990 poz. 385 ze zm.). W świetle art. 4 ust. 2 w/w ustawy szkoła wyższa zwana w ustawie uczelnią może prowadzić jednolite i uzupełniające studia magisterskie, studia wyższe zawodowe, ale również studia podyplomowe, doktoranckie i kursy specjalne. A zatem jeżeli studia podyplomowe prowadzone są przez szkołę wyższą, ulga z tytułu wydatków na ten cel będzie przysługiwała z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych w wysokości 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż kwota 760 zł. Zaznacza się, iż wydatki na (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy podlegają odliczeniu przez rodziców wydatki poniesione na kształcenie w szkole wyższej dziecka w przypadku uzyskania przez dziecko dochodów powyżej kwoty 2789,89 za 2003 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2004 r. (wpływ 12.02. br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - wyjaśnia co następuje: Zgodne z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) -dalej u.p.d.o.f- podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.