Szkoła wyższa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła wyższa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia oraz sposobu ich dokumentowania

Fragment:

Z wniosku wynika, że umowy o wspólnym przedsięwzięciu, które zostaną zawarte przez Wnioskodawcę, Urząd Wojewódzki oraz inne szkoły wyższe dotyczą podjęcia przez strony wspólnych działań, których celem będzie rozwój systemu informatycznego EZD poprzez jego modyfikowanie i dostosowanie do specyficznych potrzeb szkół wyższych. W ramach realizacji projektu wszystkie uczestniczące w nim uczelnie będą udzielać sobie wzajemnie konsultacji oraz pomocy we wdrożeniu, a także bezpośrednio wspierać administratorów EZD w uczelniach będących stronami umów o współpracy oraz z uwagi na różne możliwości kadrowe i zaangażowanie podmioty zamierzają refundować sobie wzajemnie koszty (m.in. koszty pracy zatrudnionych osób), proporcjonalnie do zaangażowania w wykonanych działaniach. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego, treści cytowanych przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do stwierdzenia, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z umową w ramach której następuje wykonanie przez Wnioskodawcę skonkretyzowanych zadań określonych w umowie o wspólnym przedsięwzięciu. Zatem refundacja kosztów otrzymana od innych podmiotów zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczone przez Wnioskodawcę usługi, gdyż treść wniosku wskazuje, że środki te nie są przeznaczone na ogólną działalność Szkoły, lecz na określone działanie, tj. zrealizowanie zakresu zadań wynikającego z umów o wspólnym przedsięwzięciu.

2012
27
lip

Istota:

Szkoła Wyższa nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu naukowo-badawczego.

Fragment:

Wnioskodawca jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365). Główną działalnością statutową Wnioskodawcy jest kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i szkoleń, promowanie i upowszechnianie nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Niektóre zadania uczelnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi. Uczelnia realizowała kilka zadań w oparciu o dotacje pozyskiwane w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, przekazywane na podstawie umów zawartych z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Uczelnia zrealizowała projekt nr: xxx o nazwie „ ... ” zgodnie z umową nr xxx z dnia 24 listopada 2006 roku zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Urzędem Marszałkowskim. Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet: 2 Działanie 2.6), typ projektu: naukowo-badawczy. Projekt został zakończony i jest rozliczony. Głównym celem projektu było wyznaczenie i analiza uwarunkowań rozwoju Obszaru Metropolitarnego (OM) jako regionalnego centrum wzrostu i innowacji oddziałującego pozytywnie na rozwój pozostałych terytoriów i podniesienie konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej.

2011
1
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Innowacje technologiczne i organizacyjne w podkarpackiej bioenergetyce”

Fragment:

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Uczelnia jako szkoła wyższa korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań statutowych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. Projektu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy; momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług dla Szkoły XZ, która od stycznia 2005 roku oprócz usług edukacyjnych rozpoczęła wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku pod poz. 7 wymieniono ?usługi w zakresie deukacji? PKWiU ex 80, które na mocy tego załącznika zwolnione są od podatku od towarów i usług. Tym samym obroty te nie będą wchodziły w zakres kwoty obligującej nabycie statusu podatnika podatkiem od towarów i usług ? art. 113 ust. 2. Wartość 10.000 EURO w rozumieniu art. 113 ust. 1 będą tworzyły jedynie przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie będą to przychody z tytułu najmu i odsprzedaży artykułów pozostałych po zlikwidowanym bufecie. Zatem Szkoła utraci prawo do zwolnienia w podatku VAT w momencie gdy wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczy w 2005 r kwotę 43.800 zł. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku informuje, że niniejsza interpretacja obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna ze stanem obowiązującym w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Organ podatkowy nie ma obowiązku informowania Podatnika o takiej zmianie.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione na czesne za studia na kierunku Controling i Rachunkowość stanowią koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ?

Fragment:

Zgodnie z art. 22, ust.1 z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, ust.1. Zwrot w celu oznacza, iż w rozumieniu prawa podatkowego za koszt uzyskania przychodu uważa się tylko te wydatki, które podatnik poniósł dla osiągnięcia przychodu. Zgodnie z definicją słownikową - celowość to odpowiedniość środków do celów ; przydatność do założonego celu, do jakiś potrzeb: świadome zmierzanie do celu ( Słownik Języka Polskiego PWN Warszawa 1995r. wydanie I). Zgodnie z wykładnią gramatyczną przepisów podatkowych, zwrot w celu nie może być interpretowany jako wymóg poniesienia kosztu, którego skutkiem byłoby osiągnięcie z tego tytułu przychodu. Termin, cel oznacza bowiem to do czego się dąży, co chce osiągnąć . W związku z tym kwestię celu według przepisów art.22, ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznaczać mogą także koszty, których poniesienie było spowodowane dążeniem, chęcią osiągnięcia przychodu, także te wydatki, których celem jest zabezpieczenie czy zachowanie źródła przychodów.

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione na czesne związane z kształceniem córki w szkole wyższej pobierającej rentę rodzinną w wysokości powodującej obowiązek podatkowy mogą być odliczone od podatku matki ?

Fragment:

Zgodnie z art. 27a ust. 11 cyt. ustawy prawo do odliczeń od podatku przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 roku życia, oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nieukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30, zwolnionych od podatku dochodowego lub w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Z przedłożonego w piśmie stanu faktycznego wynika, że ma Pani na utrzymaniu pełnoletnią córkę, pobierającą rentę rodzinną po zmarłym ojcu w kwocie 273,00 miesięcznie, która rozpoczęła w 2003 roku odpłatną naukę w szkole wyższej.Zatem wydatki poniesione na czesne związane z kształceniem córki w szkole wyższej nie mogą być odliczone od Pani podatku, gdyż córka za 2003 r. uzyska dochód powyżej kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku tj. 2.789,90. Przedstawiony przez Panią w piśmie z dnia 14.11.2003 r. zamiar odliczenia ww. ulgi zarówno przez córkę jak i przez Panią nie znajduje potwierdzenia w powołanych powyżej przepisach.Odliczenie wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, przysługiwać będzie wyłącznie córce od jej podatku w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2003 r.Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt. l lit. c ustawy kwota o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 19 % poniesionych wydatków na ten cel, nie więcej jednak niż 760,00 zł.

2011
1
lut

Istota:

Czy w ramach ulgi na kształcenie w szkołach wyższych można odliczyć opłaty czesnego za studia córki, która nie ukończyła 25 roku życia, pozostawała na utrzymaniu podatniczki i nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu.

Fragment:

(...) szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. W myśl art. 27a ust. 3 pkt 1 lit c) ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 19 % poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c), nie więcej jednak niż kwota 760,00 zł. Stosownie do treści art. 27a ust. 6 ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 art. 27a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ponadto zgodnie z art. 27a ust. 11 ustawy prawo do odliczeń z powyższego tytułu przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 roku życia, oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów: 1) opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30, 2) zwolnionych od podatku dochodowego, 3) w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2003 r. wynosił 2.790,00 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody osób fizycznych ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczyć od podatku w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doszkalanie zawodowe podatnika lub na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych wydatki poniesione na rzecz pełnoletniego syna?

Fragment:

Również nie może Pan skorzystać z odliczenia na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit.c )ustawy o podatku dochodowym, z tytułu ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych, bowiem poniesiony wydatek nie mieści się w katalogu tego odliczenia.

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych opłatę za studia zaoczne córki?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu 03.12.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. dotyczące odliczeń od podatku wydatków z tytułu kształcenia w szkole wyższej uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr. 80 poz.350 ze zmianami) prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej (o ile nie ukończył 35 roku życia) oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się w szkole wyższej (o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku). Podatnik nie ma prawa do ulgi od momentu, w którym studiujący osiągnie granicę wieku. W Pani przypadku może Pani odliczyć wydatki poniesione na opłacenie studiów córki do dnia ukończenia przez córkę 25 lat tj. 31.07.2003 r.

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatek na studia podyplomowe podlega uldze z tytułu kształcenia w szkołach wyższych?

Fragment:

Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych - o ile podatnik nie ukończył 35 roku życia. Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z 1990 poz. 385 ze zm.). W świetle art. 4 ust. 2 w/w ustawy szkoła wyższa zwana w ustawie uczelnią może prowadzić jednolite i uzupełniające studia magisterskie, studia wyższe zawodowe, ale również studia podyplomowe, doktoranckie i kursy specjalne. A zatem jeżeli studia podyplomowe prowadzone są przez szkołę wyższą, ulga z tytułu wydatków na ten cel będzie przysługiwała z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych w wysokości 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż kwota 760 zł. Zaznacza się, iż wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podatku z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego podatnika. W związku z powyższym wyjaśnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 24 grudnia 2003 roku w niniejszej sprawie jest nieaktualne.