Szkoła publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodów państwowej szkoły muzycznej przeznaczanych na realizację jej statutowych zadań

Fragment:

(...) jest z odprowadzania podatków z uzyskanych środków. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa ma zastosowanie do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Jednakże na mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zwolnione podmiotowo od uiszczania podatku są jednostki budżetowe. P. jako szkoła publiczna, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) należy do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jak stanowią przepisy ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek (...)

2011
1
sty

Istota:

Szkoła Podstawowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.), w którym wymieniono jako usługi zwolnione usługi o PKWiU ex 92 - usługi związane z rekreacją i sportem (dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług). W budynku Szkoły znajduje się basen i sala gimnastyczna, z których w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystają uczniowie szkoły i gimnazjum. W godzinach wolnych od zajęć szkoła wynajmuje ww. obiekty sportowe takim podmiotom jak: zakłady pracy, szkoły spoza miasta, kluby tenisowe szkolące dzieci i młodzież, obozy organizowane przez organizacje sportowe. Dochody miesięczne jakie osiąga Szkoła z tytułu wynajmu wynoszą około 1200 zł i pieniądze te są wpłacane na konto jej środków specjalnych. Pieniądze są wydatkowane na poprawę świadczonych usług. Zakupiono między innymi odkurzacz wodny, systematycznie kupowane są środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości do zapewnienia dobrych warunków higienicznych. W okresie wakacji i ferii Szkoła kupuje materiały budowlane do odnawiania powierzchni ścian, podłóg itp. Z tych środków kupowany jest też sprzęt sportowy zarówno do wykorzystania na pływalni i jak i sali gimnastycznej. Czy ww. usługi są zwolnione od VAT?

Fragment:

(...) Zarządzeniem nr 5 z dnia 5.11.2002 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 67) Prezes GUS postanowił, że od 1.01.2003 r. do wydawania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych (PKWiU, PKOB, PCN) właściwy jest tylko jeden organ statystyczny – Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, który mieści się przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź, tel. 042-68-39-100. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach uważa również, że podstawowa szkoła publiczna jest podmiotem, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Dlatego też usługi świadczone przez szkołę, związane ze sportem, wymienione w załączniku do ustawy nr 4 pod poz. 11, będą zwolnione od VAT, gdy szkoła wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągnie z tego tytułu, przeznaczy na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W przypadku dalszych wątpliwości odnośnie stawek VAT podatnik może się ponownie zwrócić do (...)