USI-415/9/05/int. | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik prowadzący dizłalność gospodarczą - niepubliczną szkołę, opodatkowaną podatkiem liniowym, poniósł wydatki na cele związane z prowadzeniem w/w szkoły.
Czy w związku z tym może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, określanego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

USI-415/9/05/int.

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. podatek liniowy
  3. szkoła niepubliczna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art.216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), uzupełnione pismem z dnia 17 czerwca 2005 r

W dniu 15 kwietnia 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 17 czerwca 2005 r.

Z treści zapytania wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej działalności dokonał Pan w 2004r. wydatków na cele związane z prowadzeniem szkoły, polegających na nadbudowie hali sportowej. Inwestycja została zakończona w 2005r. W związku z powyższym stwierdza Pan, biorąc pod uwagę uregulowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), że dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym są wolne od podatku dochodowego. W związku z tym zamierza Pan do części inwestycji zastosować postanowienie cyt. wyżej przepisu. Ponadto w złożonym wniosku pisze Pan , że zarówno w 2004 i 2005 roku zadeklarował Pan opodatkowanie na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe potwierdza złożone przez Pana pisemne oświadczenie o wyborze w/w sposobu opodatkowania.

Analizę w/w zapytania należy rozpocząć i oprzeć o zapis art. 20 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), która wprowadziła m.in. uregulowania dotyczące opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19%.

Przepis ten stanowi , że podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych w art.30c ustawy, o których mowa między innymi w art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wybór opodatkowania według zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według liniowej stawki 19% pozbawia Pana prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 36 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji.Niniejsza odpowiedź oparta jest na stanie prawnym obowiązującym w dniu jej udzielania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.