US72/ROP1/423/107/MP/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?

US72/ROP1/423/107/MP/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. placówka oświatowa
  2. przedszkole
  3. status
  4. szkoła niepubliczna
  5. zakład pracy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Spółka jest organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Placówki edukacyjne wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie m. st. Warszawy.

Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przepisy tej ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej.

Szkoły oraz placówki niepubliczne powinny posiadać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) ujawniony w ewidencji:- adres, - nazwę,- określony numer ewidencji,- własny statut określający organy szkoły lub placówki oraz zakres ich działań, organizację, a także prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów- z czego wynika, że są one zakładami pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), czyli mogą występować w obrocie samodzielnie.

Zatem szkoły i placówki niepubliczne – jakkolwiek są prowadzone przez osoby prawne, np. spółki – stanowią, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, wyodrębniony zespół środków organizacyjnych i majątkowych i wykazują dostateczny stopień niezależności i samodzielności, aby być uznane za jednostki organizacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe, niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, jeżeli posiadają określone przymioty charakteryzujące je jako jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (takie jak m. in. majątek i wykształconą strukturę organizacyjną), to w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winny być uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, że organy podatkowe udzielają w trybie art. 14a. ustawy Ordynacja podatkowa informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, płatnika lub inkasenta. Wniosek Spółki dotyczący wyjaśnienia sposobu rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie stanowi zapytania o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego. Zatem tutejszy organ podatkowy nie jest właściwy do udzielenia informacji w tym zakresie.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.