PDP/4130/1/Int-3/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004 rok kwotę dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy PDOF tj. przeznaczonego w 2003 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkoły, a nie wydatkowanego w 2003 i 2004 r.?

PDP/4130/1/Int-3/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. szkoła niepubliczna
  3. zeznanie roczne
  4. zwolnienia przedmiotowe
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:
- w 2003 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia niepublicznych liceów ogólnokształcących (...) osiągając przychody z tego tytułu w kwocie 622.041,76 zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie 263.286,85 zł tym samym dochód w kwocie 358.754,91 zł,
- część dochodu w kwocie 170.000 zł postanowił wydatkować w 2004 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkół korzystając ze zwolnienia dochodu od opodatkowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przeznaczając w/w kwotę na ten cel dokonał następujących operacji księgowych t. j. obniżył wykazane przychody 622.041,76 zł. o kwotę 170.000,- zł oraz koszty uzyskania przychodu o kwotę 71.889,19 zł stanowiącą wartość 27,3045% całości przychodu (wyliczona udziałem kwoty 170.000 zł w przychodach 622.041,76 zł),
- po wspomnianych operacjach wykazał w zeznaniu podatkowym za 2003 rok następujące kwoty;
przychody z działalności gospodarczej 452.041,76 zł
koszty uzyskania przychodu 191.397,66 zł
dochód 260.644,41 zł
- w 2004 roku podatnik wybrał opodatkowanie osiąganych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie podatku liniowego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ostatecznie kwota przeznaczona na zakup środków trwałych nie została wydatkowana w 2004 roku i zamierza w rocznym zeznaniu podatkowym Pit-36L powiększyć odpowiednio wartości przychodu i kosztów o kwoty, które pomniejszył za 2003 rok celem ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania, dlatego też zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie prawidłowości przyjętego sposobu postępowania i wyliczenia podatku dochodowego za 2004 rok.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:
Dokonując oceny przedstawionego stanowiska podatnika organ podatkowy stwierdza, iż zastosowany sposób wyłączenia z całości dochodu części przeznaczonej na cele szkoły nastąpiło z użyciem rozwiązania zawartego w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o ustaleniu wysokości kosztów w przypadku osiągania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz kosztów związanych z przychodami z innych źródeł a także gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu a część jest wolna od opodatkowania. Sposób ten nie mógł mieć w tym przypadku zastosowania z uwagi na fakt nie osiągania przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej przychodów ze źródeł innych niż podlegąjących opodatkowaniu.
Natomiast analizując dokonane operacje księgowe w zeznaniu podatkowym za 2003 rok w zakresie zmniejszenia przychodów i zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów stwierdza się, że;
- po pierwsze - operacje te nie wpłynęły negatywnie na wysokość zadeklarowanej podstawy opodatkowania, jako że podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia dochodu z tytułu przeznaczenia jego części na cele szkoły co wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy pdof,
- po drugie - podatnik przeznaczył w 2003 roku część osiągniętego dochodu na cele szkoły nie w kwocie 170.000 zł, lecz w kwocie 98.110,81 zł co wynika z różnicy wykazanego dochodu w księdze podatkowej w kwocie 358.754,91 zł a zadeklarowanym dochodem w zeznaniu podatkowym w kwocie 260.644,41 zł.
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż przedstawione we wniosku dane przez podatnika, zostały potwierdzone w toku przeprowadzonej kontroli źródłowej jak i złożonym zeznaniu podatkowym za 2003 rok, jednakże w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa jak też postępowanie przed sądem administracyjnym.
Reasumując stwierdza się, że kwota 98.110,81 zł jako niezrealizowany cel zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy pdof winna być doliczona do podstawy opodatkowania dochodów za 2004 rok. Tym samym rozwiązanie podane przez podatnika prowadzi co prawda do tego samego efektu końcowego, jednakże nie powinno mieć to wpływu na wielkości osiąganych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej za rok 2004.
Stąd należało przyjąć jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.