PD-415/INT/62/TB/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej dotacji udzielonej szkole niepublicznej.

PD-415/INT/62/TB/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dotacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. szkoła niepubliczna
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216§ 1, art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących dotacji udzielonej szkole niepublicznej .

UZASADNIENIE

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ), stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – art.14a §4 Ordynacji podatkowej.

Pismem z dnia 28.12.2006 r zwróciła się Pani z zapytaniem czy otrzymane dotacje z Urzędu Miasta w xxxxx na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej szkoły niepublicznej, stanowią przychód z działalności gospodarczej w 2007 roku .

Analizując powyższe, należy stwierdzić:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Tak więc dotacje, w świetle powołanego wyżej przepisu, stanowią co do zasady przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym od reguły tej przewidziano dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy dotacji związanych z otrzymaniem, zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które w ogóle nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej o czym wprost stanowi zacytowany wyżej przepis. Drugi wyjątek dotyczy grupy dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisów art. 21 ustawy.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 . Zwalnia on od podatku dochodowego dotację ,w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca odszedł zatem od koncepcji tymczasowego utrzymywania powyższego zwolnienia – niegdyś było ono bowiem wprowadzone przepisami art. 21 ust.1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym. Powyższy przepis został skreślony, lecz jednocześnie przepisami przejściowymi utrzymano go w mocy ( do końca 2006 roku ). Biorąc powyższe pod uwagę otrzymywane przez Panią dotacje z Urzędu Miasta na rzecz szkoły niepublicznej o charakterze szkoły publicznej będą zwolnione od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać , iż wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie wspomnianego art.21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a wynika to ze znowelizowanego art. 23 ust.1 pkt 56 powyższej ustawy.

Zatem, tutejszy organ stwierdza, że stanowisko Pani w sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Stosownie do z art. 14b§1 Ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a§1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta . Jeżeli jednak podatnik zastosował się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowiena, o którym mowa w art. 14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja o której mowa w art.14a §1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 ( art. 14B §2 Ordynacja podatkowa ).

Od niniejszego postanowiena na podstawie art 14a §4 i art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w termine 7 dni od dnia doręczenia postanowienia – art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 229 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.