IBPBI/1/415-7/10/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 7 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez starostwo.

Szkoła prowadzona jest w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, a otrzymywane dotacje przeznaczone są na pokrywanie bieżących wydatków szkoły.

Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opodatkowuje tzw. podatkiem liniowym według stawki 19%. Co miesiąc Wnioskodawczyni pobiera należność za prowadzenie szkoły, która jest wydatkiem pokrytym bezpośrednio z otrzymywanych dotacji. Dokumentem potwierdzających taki wydatek jest wewnętrzna nota księgowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należność za prowadzenie szkoły pobierana przez właścicielkę szkoły, a pokryta w całości z otrzymywanych dotacji będzie stanowiła przychód z tytułu prowadzonej działalności (bądź z innego tytułu), który należy opodatkować...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane dotacje na prowadzenie szkoły są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wydatki i koszty bezpośrednio finansowane z dotacji, o których mowa wyżej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (o czym stanowi wskazany w części D.3 poz. 47 wniosku ORD-IN: art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy). Dotacje, ani pokrywane z nich wydatki nie są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy do opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Pobierana przez właścicielkę szkoły należność nie stanowi dla niej przychodu, nie ma wiec obowiązku poboru i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Należność ta nie będzie ujęta w żadnym zeznaniu rocznym (PIT-36L, PIT-37).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-366 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.