IBPBI/1/415-233/10/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 05 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest prowadzenie Zespołu Szkół Niepublicznych oraz kursów komputerowych i innych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zespół Szkół Niepublicznych: Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych, finansowany jest tylko z dotacji jaką Wnioskodawczyni otrzymuje z Urzędu Miasta przyznaną na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Z dotacji tej pokrywa wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem ww. Szkół Niepublicznych. Z otrzymanej dotacji Wnioskodawczyni pobiera także kwoty tytułem jej pracy jako koordynatora, zarządzającej funkcjonowaniem ww. placówki. Środki te pobiera co miesiąc w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku podatkowym. Pobierane kwoty wykazuje jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ewidencji księgowej prowadzonej, do celów podatkowych oraz odprowadza zaliczki na podatek dochodowy wyliczone według zasad ogólnych.

W związku z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Niepublicznych finansowaną tylko z dotacji oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, finansowaną z innych środków, nie można kosztów wspólnych dotyczących użytkowania obiektu. tj. media, Internet i inne, przypisać w całości do Szkoły lub Ośrodka, dlatego też koszty te rozlicza stosując proporcję ilości godzin pracy szkół, ilości godzin kursów do ilości godzin ogółem. Część kosztów przypadających na Szkoły Niepubliczne nie jest wykazywana w ewidencji księgowej do celów podatkowych, gdyż nie są one kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast koszty z tytułu prowadzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ujmowane są w ewidencji księgowej jako koszt uzyskania przychodu z tej działalności. Prowadzoną działalność w podatku dochodowym Wnioskodawczyni opodatkowuje według zasad ogólnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przypisywanie części kosztów uzyskania przychodów w proporcji jaką stosuje Wnioskodawczyni jest prawidłowe...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, istnieje możliwość przypisania części kosztów ogólnych ponoszonych do działalności na którą otrzymano dotację i niedotowanych, w takim przypadku należy zaliczyć koszty ogólne w części przypadającej na szkoły i ośrodek dokształcania w wysokości wskaźnika procentowego, wynikającego ze stosunku ilości godzin pracy szkoły i ilości godzin kursów do ilości godzin ogółem w danym miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodów przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Powyższą zasadę, w myśl ust. 3a tegoż artykułu, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których m.in. mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów powoduje, że do kosztów tych nie stosuje się przepisów art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli bowiem określony koszt jest wyłączony z kosztów podatkowych, to nie może być jednocześnie uwzględniany w tych kosztach w proporcji, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wobec braku możliwości rozliczenia wskazanych przez Wnioskodawczynię kosztów w oparciu proporcje wynikającą z treści powołanych przepisów, tj. art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiony we wniosku sposób rozliczenia tych kosztów należy uznać za prawidłowy, o ile koszty te nie dotyczą wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.