DF-415/78/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Co należy uznać za datę powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły języków obcych, gdy opłata wnoszona jest przez kursantow z góry za cały rok?

DF-415/78/03

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. moment powstania przychodów
  3. szkoła niepubliczna
  4. usługi edukacyjne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dni 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jeżeli podatnik, osiągający dochody z działalności gospodarczej, uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w przepisach ustawy byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego na dany rok dochodu, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może odpowiednio ograniczyć wysokość tych zaliczek.Jednocześnie tut. Urząd informuje, zgodnie z art. 14 ust. 1c cyt. ustawy za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1d –l f , dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:1) wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lub2) wykonanie usługi, lub 3) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Natomiast stosowanie do przepisów ust. 1 f cyt. artykułu jeżeli podatnik:1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz2) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz 3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych, dostarczenie wszelkiej postaci energii, wykonanie usługi lub otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia nastąpiło w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.Równocześnie jednak nadal obowiązuje art. 14 ust. 3 pkt l ustawy, który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. pobranych wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Należy zauważyć, że w przepisie tym zostało użyte określenie "które zostaną wykonane", a zatem ustawodawca posłużył się tu czasem przyszłym czasownika dokonanego, co świadczyłoby, że pobrana wpłata na poczet usług staje się przychodem z działalności gospodarczej dopiero z chwilą wykonania usługi.

W związku z powyższym, analizując treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których wyżej mowa, należy stwierdzić, że:l) w przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym okresie, w tym również w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, roku podatkowym), rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu (roku podatkowym) wykonania usługi lub częściowego jej wykonania lub wystawienia faktury; w przypadku usług świadczonych przez. prywatne szkoły nauki języków obcych częściowe wykonanie usługi następuje zwykle po zakończeniu danego miesiąca nauki,2) nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej pobranych wpłat na poczet umowy o wykonanie usług, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu, roku podatkowym) nie przystąpiono w ogóle do wykonywania tych usług,3) w razie częściowego wykonania w danym okresie sprawozdawczym usług objętych umową przychodem jest należność za wykonaną w tym okresie część usług.

Niezależnie od powyższego, przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na zachowanie istotnej z ekonomicznego punktu widzenia przy wykonywaniu usług zasady współmierności przychodów i kosztów.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.