1424/1110/443/203/2004/IW | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy złożone zamówienie Przez niepubliczną placówkę oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę na ROUTER jest poprawne i spełnia warunki określone w kwestii naliczenia zerowej stawki podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?

1424/1110/443/203/2004/IW

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. komputery
  2. szkoła niepubliczna
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr. 54 poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:a) dla placówek oświatowych,b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. Art. 83 ust. 14 cyt. ustawy stanowi, iż dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0 %, pod warunkiem:1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Zgodnie z art. 2 ust. 1- 11 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) system oświaty obejmuje:1) przedszkola, 2) szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, artystyczne, gimnazja, 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,9) Ochotnicze Hufce Pracy,10) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,11) biblioteki pedagogiczne,12) kolegia pracowników służb społecznych.

Z przedstawionego przez Centrum zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wynika, iż jest to niepubliczna placówka kształcenia praktycznego i jako taka nie została wymieniona w art. 43 ust. 9 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Oznacza to, że Podatnik będący placówką kształcenia praktycznego nie jest uprawniony do korzystania z zerowej stawki podatku od towarów i usług przy zakupie sprzętu komputerowego na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 26 w powiązaniu z art. 43 ust. 9 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.
Ponadto do zapytania załączone zostały:
- zamówienie,
- potwierdzenie organu nadzorującego,
- ksero zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych .
Załączone do wniosku dokumenty nie poddano ocenie, a informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego za zapytanie z dnia 15.12.2004r. odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.