0113-KDIPT2-1.4011.468.2017.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z prowadzeniem szkoły niepublicznej oraz kwalifikacja przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej do źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z prowadzeniem szkoły niepublicznej oraz kwalifikacji przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej do źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 stycznia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.468.2017.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 11 stycznia 2018 r. (data doręczenia 18 stycznia 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), nadanym w dniu 25 stycznia 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Niepubliczna Szkoła Podstawowa ..., NIP ..., REGON .... Jako przedmiot przeważającej działalności ujawniony jest kod PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe, natomiast pozostała działalność została określona kodem PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. W ramach podejmowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi Prywatną Szkołę Muzyczną oraz jest także organem prowadzącym i zarządzającym Niepubliczną Szkołą Podstawową ... w .... W dniu 9 sierpnia 2017 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ... została wpisana do ewidencji szkód i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto .... Wnioskodawca jest wskazany jako osoba fizyczna będąca płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wszelkie zawierane umowy, wystawiane i otrzymywane rachunki i faktury dotyczące Szkoły Niepublicznej, jak i Prywatnej Szkoły Muzycznej, zawierają NIP Wnioskodawcy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa uzyskała odrębny numer REGON.

Wnioskodawca jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ta nie posiada osobowości prawnej i została utworzona po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej ma nadany numer NIP i REGON. Płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących pracę na rzecz Szkoły jest Wnioskodawca. Wnioskodawca, jako organ założycielski Szkoły nieposiadającej osobowości prawnej, jest także stroną stosunków prawnych dotyczących działalności Szkoły, tj. umów o pracę, zleceń i tym samym, pracodawcom zatrudnianych na potrzeby Szkoły pracowników, stroną umów najmu i najemcą lokali wynajmowanych na potrzeby działalności Szkoły, a także stroną innych stosunków prawnych zaciągniętych na potrzeby zapewnienia Szkole normalnej działalności, takich jak umowy telekomunikacyjne, umowy z zakładem energetycznym, itp.

W piśmie z dnia 25 stycznia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że opodatkowuje przychody z prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca zawiera z pracownikami umowy o pracę. Do obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika, w związku z zawieranymi umowami z pracownikami, należy naliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz uiszczanie zaliczki na podatek. Pisząc w treści wniosku o szkole niepublicznej Wnioskodawca ma na myśli tylko Niepubliczną Szkołę Podstawową .... Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytania Nr 1, Nr 2 oraz Nr 4 zostały ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę fizyczną, stanowiąca w istocie jednostkę w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa organu prowadzącego, powinna być odrębnym płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 2. Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę fizyczną powinna mieć własny osobny numer NIP odrębny od numeru NIP posiadanego już przez tą osobę fizyczną?
 3. Na jaki podmiot powinny być wystawiane faktury za zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem niepublicznej szkoły, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
 4. Czy prowadzenie niepublicznej szkoły ma znamiona działalności gospodarczej i, czy stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które powinno być uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego po stronie Wnioskodawcy?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie zawarte w pytaniu Nr 1 oraz Nr 4, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie zagadnień zawartych w pytaniu Nr 2 oraz Nr 3, dotyczących podatku od towarów i usług, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z treścią art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Ustawodawca określa podmioty zdolne do zakładania szkół niepublicznych. Są nimi osoby prawne i fizyczne. Może to nastąpić po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jak wskazuje orzecznictwo (m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2010 r., IV SA/Wr 398/09, Legalis): „wykładnia literalna przedstawionego uregulowania wskazuje wprost, że warunkiem sine qua non założenia szkoły niepublicznej jest wcześniejsze uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Do czasu uzyskania wpisu w ewidencji nikt nie ma prawa zakładać szkoły niepublicznej”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Z uwagi na treść przywołanych wyżej przepisów należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że szkoła dysponuje znacznie ograniczoną sferą autonomii, gdyż za jej działalność odpowiada organ prowadzący, co trafnie dostrzegł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 grudnia 1992 r. (III AZP 30/92, OSNCP 1993 z 7-8, poz. 122). Powyższe ograniczenie autonomii wynika z faktu, że szkoły i placówki wchodzące w skład struktury organizacyjnej systemu oświaty - inaczej niż szkoły wyższe oraz wyższe szkoły zawodowe - są pozbawione przymiotu osobowości prawnej. Brak osobowości w rozumieniu prawa cywilnego oznacza, że szkoły i placówki są pozbawione możliwości uczestniczenia w obrocie cywilnoprawnym, czyli np. zawierania umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, czy też o roboty budowlane. Nie mają one również zdolności prawnej, a zatem nie mogą nabywać we własnym imieniu prawa własności składników majątku (nieruchomego i ruchomego) oraz w zasadzie same nie odpowiadają za zobowiązania zaciągane w związku z prowadzeniem działalności. W konsekwencji uznać należy, że szkoła jako taka, jako jednostka niesamodzielna, jest elementem zorganizowanej działalności osoby prowadzącej.

Brak całkowitej samodzielności jednostki oświatowej, jak i odpowiedzialność, jaka będzie ciążyć na Wnioskodawcy, jako organie prowadzącym jednostkę oświatową, przesądza, że w przedmiotowej sprawie to Wnioskodawca będzie miał status płatnika, a nie sama prowadzona przez Niego jednostka oświatowa.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na podmiocie zakładającym i prowadzącym placówkę, tak więc sama placówka nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył.

Istotnym w przedmiotowej sprawie jest fakt, że niepubliczna szkoła nie posiada wyodrębnionego majątku, nie ma samodzielności pozwalającej jej na niezależne funkcjonowanie, a tworzona dla jej potrzeb struktura organizacyjna jest nakierowana wyłącznie na prowadzenie procesu dydaktycznego

W tym stanie rzeczy należy uznać, że w świetle przedstawionych wyżej wytycznych, niepubliczna szkoła nie będzie płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, rolę płatnika pełni wyłącznie organ prowadzący.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki oraz formy wychowania przedszkolnego, nie stanowi działalności gospodarczej to jednak inaczej sytuacja wygląda w ustawach podatkowych. Osoby fizyczne, które osiągają dochody z prowadzenia niepublicznych szkół są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychody uzyskane z tego tytułu są zaliczane do działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2009 r., Nr ITPB1/415-611/09/WM.

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest m.in. działalność usługowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł określonych w ustawie o podatku dochodowymi od osób fizycznych (art. 5a pkt 6 ustawy o PIT).

Tym samym, w świetle definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych szkół jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań.

Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania prowadzonej szkoły do działalności gospodarczej należy ocenić zamiar, okoliczności i cel jej prowadzenia. Ponadto, prowadząc szkołę niepubliczną organ prowadzący ponosi odpowiedzialność względem jej słuchaczy, szkoły prowadzone są w miejscu i czasie ustalonym przez organ prowadzący, a także ponosi on ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Z powyższego wynika zatem, że prowadzenie niepublicznych szkół ma znamiona działalności gospodarczej i stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji otrzymane na działalność oświatową stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak są one objęte zwolnieniem, co oznacza że nie trzeba płacić od nich podatku dochodowego. Natomiast wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji zwolnionych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Podobnie sytuacja wygląda na gruncie ustawy o VAT. Tu również prowadzenie szkoły niepublicznej, czy przedszkola mieści się w definicji działalności gospodarczej i jest objęte ustawą o VAT.

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Pracodawca dokonujący w ciągu roku podatkowego poboru zaliczek na podatek dochodowy działa jako płatnik. Wiąże się z tym nałożenie na pracodawców odpowiedzialności za pobranie zaliczek.

Zważając na powyższe należy zaznaczyć, że z uwagi na brak całkowitej samodzielności jednostki oświatowej, jak i odpowiedzialność jaka ciąży na Wnioskodawcy, jako Jej założycielu, to wyłącznie Wnioskodawca może posiadać status płatnika, a nie założona przez Niego szkoła niepubliczna.

Porządkując powyżej określone stanowisko w kontekście zadanych pytań Wnioskodawca tytułem podsumowania wskazuje, że w Jego ocenie:

 • Szkoła niepubliczna nie może być odrębnym płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w takim przypadku płatnikiem jest Wnioskodawca,
 • prowadzenie niepublicznej szkoły ma znamiona działalności gospodarczej i stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które powinno być uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego Wnioskodawcy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.), pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Stosownie do art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Zgodnie natomiast z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle powyższego należy zauważyć, że odrębną kwestią jest bycie pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli (a co za tym idzie, bycie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), odrębną natomiast prowadzenie określonego rodzaju szkoły i zapewnienie jej obsługi finansowej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Niepubliczna Szkoła Podstawowa .... W ramach podejmowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest organem prowadzącym i zarządzającym Niepubliczną Szkołą Podstawową. W dniu 9 sierpnia 2017 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa została wpisana do ewidencji szkód i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto .... Wnioskodawca jest wskazany jako osoba fizyczna będąca płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wszelkie zawierane umowy, wystawiane i otrzymywane rachunki i faktury dotyczące szkoły niepublicznej zawierają NIP Wnioskodawcy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa uzyskała odrębny numer REGON. Wnioskodawca jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ta nie posiada osobowości prawnej i została utworzona po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących pracę na rzecz szkoły jest Wnioskodawca. Wnioskodawca, jako organ założycielski Szkoły nieposiadającej osobowości prawnej, jest także stroną stosunków prawnych dotyczących działalności Szkoły, tj. umów o pracę, zleceń i tym samym, pracodawcom zatrudnianych na potrzeby Szkoły pracowników, stroną umów najmu i najemcą lokali wynajmowanych na potrzeby działalności Szkoły, a także stroną innych stosunków prawnych zaciągniętych na potrzeby zapewnienia Szkole normalnej działalności, takich jak umowy telekomunikacyjne, umowy z zakładem energetycznym, itp.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że szkoła niepubliczna prowadzona przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, stanowiąca w istocie jednostkę w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa organu prowadzącego, nie jest odrębnym płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tym samym, w przedmiotowej sprawie, to Wnioskodawca pełni rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odnosząc się zaś do kwestii określenia źródła przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej wskazać należy, że zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Stosownie zaś do art. 170 ust. 2 ww. ustawy, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia szkół niepublicznych w rozumieniu przepisów ww. ustawy Prawo oświatowe, są podatnikami podatku dochodowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Aby działalność mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W przepisie art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną handlową, usługową
 2. polegającą na poszukiwaniu rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż.
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl natomiast art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi ona mieć charakter zarobkowy. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań o charakterze incydentalnym i sporadycznym.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznej szkoły, o której mowa w ustawie Prawo oświatowe, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność polegająca na prowadzeniu niepublicznej szkoły ma charakter odpłatnego świadczenia usług, a zatem jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Ponadto, ma ona charakter zorganizowany, ponieważ prowadzenie powyższych placówek edukacyjnych wymaga od prowadzącego lub jego pracowników posiadania określonego wykształcenia, uprawnień i zezwoleń właściwych organów.

Wreszcie działalność taka jest prowadzona w sposób ciągły, gdyż jest prowadzona stale, nie ma charakteru okazjonalnego. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że w świetle definicji działalności gospodarczej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prowadzące niepubliczne szkoły należałoby zaliczyć do grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że prowadzenie przez Wnioskodawcę niepublicznej szkoły podstawowej, na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, wypełnia przesłanki definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, a co tym samym oznacza, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z prowadzenia szkoły niepublicznej stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które powinny zostać uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego.

Zauważyć ponadto należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest kwestia skutków podatkowych otrzymania dotacji na działalność oświatową, która została wskazana dodatkowo w stanowisku Wnioskodawcy i nie ma związku z postawionymi we wniosku pytaniami i stanowiskami do nich.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.