Szkoła niepubliczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła niepubliczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której pełni funkcję dyrektora. Wnioskodawczyni pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. Jedynym źródłem pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie szkoły jest dotacja przyznana przez powiat. Szkoła prowadzona jest zgodnie z przepisami o systemie oświaty, a otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków szkoły. Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że prowadzenie przez Wnioskodawczynię niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, wypełnia przesłanki definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, co tym samym oznacza, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z prowadzenia szkoły niepublicznej stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z ww. źródła, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

2018
9
mar

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z prowadzeniem szkoły niepublicznej oraz kwalifikacja przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej do źródła przychodów

Fragment:

Odnosząc się zaś do kwestii określenia źródła przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej wskazać należy, że zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Stosownie zaś do art. 170 ust. 2 ww. ustawy, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, 1948, 1997 i 2255). Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia szkół niepublicznych w rozumieniu przepisów ww. ustawy Prawo oświatowe, są podatnikami podatku dochodowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Aby działalność mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sie

Istota:

Sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest prowadzenie Zespołu Szkół Niepublicznych oraz kursów komputerowych i innych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zespół Szkół Niepublicznych: Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych, finansowany jest tylko z dotacji jaką Wnioskodawczyni otrzymuje z Urzędu Miasta przyznaną na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Z dotacji tej pokrywa wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem ww. Szkół Niepublicznych. Z otrzymanej dotacji Wnioskodawczyni pobiera także kwoty tytułem jej pracy jako koordynatora, zarządzającej funkcjonowaniem ww. placówki. Środki te pobiera co miesiąc w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku podatkowym. Pobierane kwoty wykazuje jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ewidencji księgowej prowadzonej, do celów podatkowych oraz odprowadza zaliczki na podatek dochodowy wyliczone według zasad ogólnych. W związku z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Niepublicznych finansowaną tylko z dotacji oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, finansowaną z innych środków, nie można kosztów wspólnych dotyczących użytkowania obiektu. tj. media, Internet i inne, przypisać w całości do Szkoły lub Ośrodka, dlatego też koszty te rozlicza stosując proporcję ilości godzin pracy szkół, ilości godzin kursów do ilości godzin ogółem.

2011
1
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

Fragment:

Biura 7 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez starostwo. Szkoła prowadzona jest w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, a otrzymywane dotacje przeznaczone są na pokrywanie bieżących wydatków szkoły. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opodatkowuje tzw. podatkiem liniowym według stawki 19%. Co miesiąc Wnioskodawczyni pobiera należność za prowadzenie szkoły, która jest wydatkiem pokrytym bezpośrednio z otrzymywanych dotacji.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej dotacji udzielonej szkole niepublicznej.

Fragment:

(...) szkole niepublicznej . UZASADNIENIE W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ), stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – art.14a §4 Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 28.12.2006 r zwróciła się Pani z zapytaniem czy otrzymane dotacje z Urzędu Miasta w xxxxx na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej szkoły niepublicznej, stanowią przychód z działalności gospodarczej w 2007 roku . Analizując powyższe, należy stwierdzić: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzący dizłalność gospodarczą - niepubliczną szkołę, opodatkowaną podatkiem liniowym, poniósł wydatki na cele związane z prowadzeniem w/w szkoły.
Czy w związku z tym może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, określanego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Fragment:

Z treści zapytania wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej działalności dokonał Pan w 2004r. wydatków na cele związane z prowadzeniem szkoły, polegających na nadbudowie hali sportowej. Inwestycja została zakończona w 2005r. W związku z powyższym stwierdza Pan, biorąc pod uwagę uregulowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), że dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym są wolne od podatku dochodowego. W związku z tym zamierza Pan do części inwestycji zastosować postanowienie cyt. wyżej przepisu. Ponadto w złożonym wniosku pisze Pan , że zarówno w 2004 i 2005 roku zadeklarował Pan opodatkowanie na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe potwierdza złożone przez Pana pisemne oświadczenie o wyborze w/w sposobu opodatkowania. Analizę w/w zapytania należy rozpocząć i oprzeć o zapis art. 20 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy złożone zamówienie Przez niepubliczną placówkę oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę na ROUTER jest poprawne i spełnia warunki określone w kwestii naliczenia zerowej stawki podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,9) Ochotnicze Hufce Pracy,10) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,11) biblioteki pedagogiczne,12) kolegia pracowników służb społecznych. Z przedstawionego przez Centrum zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wynika, iż jest to niepubliczna placówka kształcenia praktycznego i jako taka nie została wymieniona w art. 43 ust. 9 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Co należy uznać za datę powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły języków obcych, gdy opłata wnoszona jest przez kursantow z góry za cały rok?

Fragment:

(...) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia nastąpiło w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.Równocześnie jednak nadal obowiązuje art. 14 ust. 3 pkt l ustawy, który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. pobranych wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Należy zauważyć, że w przepisie tym zostało użyte określenie "które zostaną wykonane", a zatem ustawodawca posłużył się tu czasem przyszłym czasownika dokonanego, co świadczyłoby, że pobrana wpłata na poczet usług staje się przychodem z działalności gospodarczej dopiero z chwilą wykonania usługi. W związku z powyższym, analizując treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których wyżej mowa, należy stwierdzić, że:l) w przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym okresie, w tym również w następnych (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004 rok kwotę dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy PDOF tj. przeznaczonego w 2003 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkoły, a nie wydatkowanego w 2003 i 2004 r.?

Fragment:

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Dokonując oceny przedstawionego stanowiska podatnika organ podatkowy stwierdza, iż zastosowany sposób wyłączenia z całości dochodu części przeznaczonej na cele szkoły nastąpiło z użyciem rozwiązania zawartego w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o ustaleniu wysokości kosztów w przypadku osiągania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz kosztów związanych z przychodami z innych źródeł a także gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu a część jest wolna od opodatkowania. Sposób ten nie mógł mieć w tym przypadku zastosowania z uwagi na fakt nie osiągania przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej przychodów ze źródeł innych niż podlegąjących opodatkowaniu. Natomiast analizując dokonane operacje księgowe w zeznaniu podatkowym za 2003 rok w zakresie zmniejszenia przychodów i zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów stwierdza się, że; - po pierwsze - operacje te nie wpłynęły negatywnie na wysokość zadeklarowanej podstawy opodatkowania, jako że podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia dochodu z tytułu przeznaczenia jego części na cele szkoły co wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy pdof, - po drugie - podatnik przeznaczył w 2003 roku część osiągniętego dochodu na cele szkoły nie w kwocie 170.000 zł, lecz w kwocie 98.110,81 zł co wynika z różnicy wykazanego dochodu w księdze podatkowej w kwocie 358.754,91 zł a zadeklarowanym dochodem w zeznaniu podatkowym w kwocie 260.644,41 zł.

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność gospodarcza, tj. Szkoła Języków Obcych, opodatkowana na zasadach ogólnych będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 21 ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, 2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców. Mając na uwadze powyższe przepisy, zwolnieniu będzie podlegał dochód w części przeznaczonej na te cele. Pozostały dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.