Szkoła niepubliczna | Interpretacje podatkowe

Szkoła niepubliczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła niepubliczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z prowadzeniem szkoły niepublicznej oraz kwalifikacja przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej do źródła przychodów
Fragment:
Odnosząc się zaś do kwestii określenia źródła przychodów z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej wskazać należy, że zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Stosownie zaś do art. 170 ust. 2 ww. ustawy, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, 1948, 1997 i 2255). Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia szkół niepublicznych w rozumieniu przepisów ww. ustawy Prawo oświatowe, są podatnikami podatku dochodowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Aby działalność mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
9
mar

Istota:
Sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest prowadzenie Zespołu Szkół Niepublicznych oraz kursów komputerowych i innych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zespół Szkół Niepublicznych: Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych, finansowany jest tylko z dotacji jaką Wnioskodawczyni otrzymuje z Urzędu Miasta przyznaną na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Z dotacji tej pokrywa wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem ww. Szkół Niepublicznych. Z otrzymanej dotacji Wnioskodawczyni pobiera także kwoty tytułem jej pracy jako koordynatora, zarządzającej funkcjonowaniem ww. placówki. Środki te pobiera co miesiąc w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku podatkowym. Pobierane kwoty wykazuje jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ewidencji księgowej prowadzonej, do celów podatkowych oraz odprowadza zaliczki na podatek dochodowy wyliczone według zasad ogólnych. W związku z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Niepublicznych finansowaną tylko z dotacji oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, finansowaną z innych środków, nie można kosztów wspólnych dotyczących użytkowania obiektu. tj. media, Internet i inne, przypisać w całości do Szkoły lub Ośrodka, dlatego też koszty te rozlicza stosując proporcję ilości godzin pracy szkół, ilości godzin kursów do ilości godzin ogółem.
2011
1
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
Fragment:
Biura 7 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez starostwo. Szkoła prowadzona jest w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, a otrzymywane dotacje przeznaczone są na pokrywanie bieżących wydatków szkoły. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opodatkowuje tzw. podatkiem liniowym według stawki 19%. Co miesiąc Wnioskodawczyni pobiera należność za prowadzenie szkoły, która jest wydatkiem pokrytym bezpośrednio z otrzymywanych dotacji.
2011
1
sie

Istota:
Dotyczy zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej dotacji udzielonej szkole niepublicznej.
Fragment:
(...) szkole niepublicznej . UZASADNIENIE W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ), stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – art.14a §4 Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 28.12.2006 r zwróciła się Pani z zapytaniem czy otrzymane dotacje z Urzędu Miasta w xxxxx na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej szkoły niepublicznej, stanowią przychód z działalności gospodarczej w 2007 roku . Analizując powyższe, należy stwierdzić: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prowadzący dizłalność gospodarczą - niepubliczną szkołę, opodatkowaną podatkiem liniowym, poniósł wydatki na cele związane z prowadzeniem w/w szkoły.
Czy w związku z tym może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, określanego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Fragment:
Z treści zapytania wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej działalności dokonał Pan w 2004r. wydatków na cele związane z prowadzeniem szkoły, polegających na nadbudowie hali sportowej. Inwestycja została zakończona w 2005r. W związku z powyższym stwierdza Pan, biorąc pod uwagę uregulowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), że dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym są wolne od podatku dochodowego. W związku z tym zamierza Pan do części inwestycji zastosować postanowienie cyt. wyżej przepisu. Ponadto w złożonym wniosku pisze Pan , że zarówno w 2004 i 2005 roku zadeklarował Pan opodatkowanie na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe potwierdza złożone przez Pana pisemne oświadczenie o wyborze w/w sposobu opodatkowania. Analizę w/w zapytania należy rozpocząć i oprzeć o zapis art. 20 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2011
1
mar

Istota:
Czy złożone zamówienie Przez niepubliczną placówkę oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę na ROUTER jest poprawne i spełnia warunki określone w kwestii naliczenia zerowej stawki podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,9) Ochotnicze Hufce Pracy,10) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,11) biblioteki pedagogiczne,12) kolegia pracowników służb społecznych. Z przedstawionego przez Centrum zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wynika, iż jest to niepubliczna placówka kształcenia praktycznego i jako taka nie została wymieniona w art. 43 ust. 9 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.
2011
1
lut

Istota:
Co należy uznać za datę powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły języków obcych, gdy opłata wnoszona jest przez kursantow z góry za cały rok?
Fragment:
(...) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia nastąpiło w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.Równocześnie jednak nadal obowiązuje art. 14 ust. 3 pkt l ustawy, który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. pobranych wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Należy zauważyć, że w przepisie tym zostało użyte określenie "które zostaną wykonane", a zatem ustawodawca posłużył się tu czasem przyszłym czasownika dokonanego, co świadczyłoby, że pobrana wpłata na poczet usług staje się przychodem z działalności gospodarczej dopiero z chwilą wykonania usługi. W związku z powyższym, analizując treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których wyżej mowa, należy stwierdzić, że:l) w przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym okresie, w tym również w następnych (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004 rok kwotę dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy PDOF tj. przeznaczonego w 2003 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkoły, a nie wydatkowanego w 2003 i 2004 r.?
Fragment:
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Dokonując oceny przedstawionego stanowiska podatnika organ podatkowy stwierdza, iż zastosowany sposób wyłączenia z całości dochodu części przeznaczonej na cele szkoły nastąpiło z użyciem rozwiązania zawartego w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o ustaleniu wysokości kosztów w przypadku osiągania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz kosztów związanych z przychodami z innych źródeł a także gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu a część jest wolna od opodatkowania. Sposób ten nie mógł mieć w tym przypadku zastosowania z uwagi na fakt nie osiągania przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej przychodów ze źródeł innych niż podlegąjących opodatkowaniu. Natomiast analizując dokonane operacje księgowe w zeznaniu podatkowym za 2003 rok w zakresie zmniejszenia przychodów i zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów stwierdza się, że; - po pierwsze - operacje te nie wpłynęły negatywnie na wysokość zadeklarowanej podstawy opodatkowania, jako że podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia dochodu z tytułu przeznaczenia jego części na cele szkoły co wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy pdof, - po drugie - podatnik przeznaczył w 2003 roku część osiągniętego dochodu na cele szkoły nie w kwocie 170.000 zł, lecz w kwocie 98.110,81 zł co wynika z różnicy wykazanego dochodu w księdze podatkowej w kwocie 358.754,91 zł a zadeklarowanym dochodem w zeznaniu podatkowym w kwocie 260.644,41 zł.
2011
1
lut

Istota:
Czy działalność gospodarcza, tj. Szkoła Języków Obcych, opodatkowana na zasadach ogólnych będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 21 ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, 2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców. Mając na uwadze powyższe przepisy, zwolnieniu będzie podlegał dochód w części przeznaczonej na te cele. Pozostały dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
lut

Istota:
Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?
Fragment:
Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Spółka jest organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Placówki edukacyjne wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie m. st. Warszawy. Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przepisy tej ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Szkoły oraz placówki niepubliczne powinny posiadać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.