Szkoła niepubliczna | Interpretacje podatkowe

Szkoła niepubliczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoła niepubliczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 05 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 7 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania i wydatkowania dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
sie

Istota:
Dotyczy zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej dotacji udzielonej szkole niepublicznej.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216§ 1, art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących dotacji udzielonej szkole niepublicznej . UZASADNIENIE W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U Nr 8 poz 60 ze zm. z 2005 r. ), stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik prowadzący dizłalność gospodarczą - niepubliczną szkołę, opodatkowaną podatkiem liniowym, poniósł wydatki na cele związane z prowadzeniem w/w szkoły.
Czy w związku z tym może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, określanego w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art.216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), uzupełnione pismem z dnia 17 czerwca 2005 r W dniu 15 kwietnia 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 17 czerwca 2005 r. Z treści zapytania wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej działalności dokonał Pan w 2004r. wydatków na cele związane z prowadzeniem szkoły, polegających na nadbudowie hali sportowej. Inwestycja została zakończona w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy złożone zamówienie Przez niepubliczną placówkę oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę na ROUTER jest poprawne i spełnia warunki określone w kwestii naliczenia zerowej stawki podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr. 54 poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:a) dla placówek oświatowych,b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. Art. 83 ust. 14 cyt. ustawy stanowi, iż dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0 %, pod warunkiem:1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (...)
2011
1
lut

Istota:
Co należy uznać za datę powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły języków obcych, gdy opłata wnoszona jest przez kursantow z góry za cały rok?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dni 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jeżeli podatnik, osiągający dochody z działalności gospodarczej, uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w przepisach ustawy byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego na dany rok dochodu, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może odpowiednio ograniczyć wysokość tych zaliczek.Jednocześnie tut. Urząd informuje, zgodnie z art. 14 ust. 1c cyt. ustawy za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1d –l f , dzień wystawienia faktury (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004 rok kwotę dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy PDOF tj. przeznaczonego w 2003 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkoły, a nie wydatkowanego w 2003 i 2004 r.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: - w 2003 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia niepublicznych liceów ogólnokształcących (...) osiągając przychody z tego tytułu w kwocie 622.041,76 zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie 263.286,85 zł tym samym dochód w kwocie 358.754,91 zł, - część dochodu w kwocie 170.000 zł postanowił wydatkować w 2004 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkół korzystając ze (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy działalność gospodarcza, tj. Szkoła Języków Obcych, opodatkowana na zasadach ogólnych będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnione od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Natomiast w myśl art. 21 ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, 2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?
Fragment:
(...) stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Spółka jest organem prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Placówki edukacyjne wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie m. st. Warszawy. Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przepisy tej ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wyższa szkoła niepubliczna, kształcąca studentów m.in. w zakresie "zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej", z tytułu zakupu samochodu - do przewozu koni - od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) W przypadku zakupu samochodu do przewozu koni dokonanego przez wyższą szkołę niepubliczną od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli szkoła ta spełnia warunki określone w art.8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. / Dz..U. Nr 86 poz. 959 z późn. zmian./ szkoła będzie stroną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie powyższego przepisu, a obowiązek uiszczenia podatku od takiej umowy sprzedaży, wg stawki określonej w art.7 ust.1 pkt 1 lit.a cytowanej ustawy, obniżonej o 50% ciążyć będzie na stronie sprzedającej. Zgodnie bowiem z art. 8 pkt 3 powyższej ustawy zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: osoby prawne, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, dobroczynności, obrony narodowej, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony zdrowia i opieki (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.