ITPP2/4512-92/15/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym.
ITPP2/4512-92/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. szkody
 2. usługi ubezpieczeniowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, jest m.in. działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2) oraz działalność centrów telefonicznych (call center) (80.20.Z), zaś jednym z obszarów działalności jest świadczenie przez Spółkę czynności administracyjnych i pomocniczych na rzecz ubezpieczycieli. W ramach tych czynności administruje i koordynuje działania pomocnicze związane z obsługą umów ubezpieczeniowych.

Jednym z celów Spółki w tym obszarze jest przygotowanie i wdrożenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej komplementarnej i całościowej usługi zewnętrznej likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, świadczonej przez zakłady ubezpieczeń, z którymi Spółka nawiąże współpracę.

W ofercie zakładów ubezpieczeń znajdują się produkty, określone jako „ubezpieczenie zdrowotne”. Ubezpieczenia te znajdują się w ofercie ubezpieczycieli działu I (wówczas są to „Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4”, czyli np. ubezpieczenie zdrowotne będące dodatkiem do ubezpieczenia na życie) lub działu II (wówczas są to ubezpieczenia kosztów leczenia). W tym ubezpieczeniu zdarzeniem ubezpieczeniowym jest skorzystanie przez ubezpieczonego z usługi medycznej. Może to być związane np. z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wystąpieniu choroby bądź jej wczesne wykrycie, jak również badania okresowe w ramach medycyny pracy czy zalecone przez lekarza badania profilaktyczne. W ramach zawartego ubezpieczenia, ubezpieczony ma prawo do uzyskania określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia rodzajów świadczeń zdrowotnych - usług medycznych. Przez pojęcie usług medycznych rozumiane są usługi mające na celu przywrócenie zdrowia ubezpieczonego, obejmujące leczenie, diagnostykę lub profilaktykę. Z reguły zakłady ubezpieczeń przewidują w ramach „ubezpieczenia zdrowotnego” następujące kategorie świadczeń:

 • możliwość skorzystania z usług medycznych w placówce medycznej współpracującej z zakładem ubezpieczeń,
 • dostęp do całodobowej infolinii medycznej,
 • dostęp do lekarzy prowadzących, tj. internisty, pediatry, lekarza rodzinnego, a także lekarzy specjalistów,
 • dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
 • możliwość skorzystania z zabiegów ambulatoryjnych,
 • możliwość skorzystania z wizyty domowej lekarza,
 • zniżki na leczenie stomatologiczne lub samo leczenie stomatologiczne, a także wykonanie szczepień.

Ubezpieczenia te oferowane są najczęściej wariantowo, różniąc się zakresem świadczeń i co jest z tym związane - wysokością składki. Szczegółowy wykaz świadczeń należnych w ramach określonego wariantu jest wskazywany w ogólnych warunkach ubezpieczeń lub w załączniku do nich. Świadczenia te są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyciele zastrzegają, że usługi medyczne powinny być uzasadnione z medycznego punktu widzenia. Specyfika ubezpieczeń zdrowotnych, w tym definicje „zdarzenia ubezpieczeniowego” i „szkody” w tych ubezpieczeniach decyduje o całkowitej odmienności procesu likwidacji szkód. Likwidacja szkód w ubezpieczeniach zdrowotnych obejmuje całokształt procesów zainicjowanych kontaktem ubezpieczonego (zgłoszenie roszczenia, np. na call center), poprzez umówienie i realizację usługi medycznej, aż po rozliczenie kosztów tej usługi. Na proces likwidacji szkód w ubezpieczeniach zdrowotnych składają się zatem wymienione poniżej w pkt 1-14 czynności ubezpieczeniowe, stanowiące odrębną całość.

Podkreślenia wymaga, że pośród czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 950, z późn. zm.), które mogą wykonywać ubezpieczyciele, wyodrębniono te, które mogą być zlecane innym podmiotom i takie, które mogą być wykonywane wyłącznie przez zakład ubezpieczeń. Odnośne przepisy należy interpretować bardzo szczegółowo, gdyż wśród czynności dotyczących jednej dziedziny występują takie, które mogą być zlecane innym podmiotom oraz takie, których zlecić nie można. Przykładem powyższego są czynności z zakresu tzw. postępowania likwidacyjnego, wśród których należy wyróżnić „składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów ubezpieczenia” (art. 3 ust. 3 pkt 2), które to czynności nie mogą być zlecone innym podmiotom do wykonywania w imieniu zakładu ubezpieczeń oraz „wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów” (art. 3 ust. 4 pkt 2), które mogą być zlecone. Powyższe rozróżnienie będzie miało wpływ na zakres ograniczenia zlecenia powierzanego podmiotom „zewnętrznym” wykonującym je na rzecz zakładów ubezpieczeń. Przy zachowaniu odmienności wynikających z przedmiotu i zakresu ubezpieczeń „zdrowotnych” należy przyjąć, że Spółka wykonywać będzie w ramach i w związku z takimi ubezpieczeniami czynności, które ubezpieczyciele mogą zlecić w ramach procesu likwidacji szkód (poniżej pkt 1-14).

Spółka rozważa tym samym wprowadzenie modelu obejmującego pełną obsługę procesu likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym. Przez pełną i całościową obsługę procesu likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym rozumie wykonywanie następujących czynności:

 1. stworzenie i utrzymanie sieci podmiotów leczniczych, umożliwiającej ubezpieczonym na bezgotówkowy dostęp do usług medycznych w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. przyjęcie zgłoszenia osoby ubezpieczonej o zamiarze skorzystania z określonego świadczenia zdrowotnego oraz weryfikacja faktu posiadania wymaganych skierowań,
 3. weryfikacja dostępności wskazanego świadczenia zdrowotnego w ramach posiadanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostępnych ubezpieczonemu limitów ilościowych lub kwotowych w okresie ubezpieczenia,
 4. weryfikacja dostępności wskazanego świadczenia zdrowotnego w miejscu i czasie określonym przez ubezpieczonego,
 5. umówienie ubezpieczonego na wykonanie wskazanego świadczenia zdrowotnego (konsultacji, badania, zabiegu) w placówce podmiotu medycznego,
 6. zagwarantowanie podmiotowi leczniczemu płatności za wykonanie wskazanego świadczenia zdrowotnego,
 7. poinformowanie ubezpieczonego o szczegółach umówionego świadczenia zdrowotnego (adres, data, godzina, rodzaj świadczenia, nazwisko lekarza),
 8. weryfikacja faktu wykonania umówionego świadczenia zdrowotnego,
 9. weryfikacja okresowych rozliczeń finansowych z podmiotami leczniczymi za wykonane świadczenia zdrowotne,
 10. dokonanie płatności za wykonane świadczenia zdrowotne na podstawie wystawionych przez podmioty lecznicze faktur,
 11. rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez ubezpieczonych i podmioty lecznicze, dotyczących umówienia i wykonania świadczeń zdrowotnych,
 12. przekazanie do zakładu ubezpieczeń szczegółowych raportów dotyczących ilości, rodzaju i ceny świadczeń zdrowotnych, zrealizowanych przez podmioty lecznicze na rzecz ubezpieczonych we wskazanym okresie – według parametrów określonych przez zakład ubezpieczeń,
 13. dokonanie rozliczenia z zakładem ubezpieczeń za wykonane i opłacone świadczenia zdrowotne na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę na zakład ubezpieczeń,
 14. rejestracja każdej z ww. czynności we własnym (informatycznym) systemie obsługi ubezpieczeń zdrowotnych.

Spółka zamierza tym samym świadczyć usługi likwidacji szkody w ramach ubezpieczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem własnego personelu i infrastruktury technicznej. Na tle tak przedstawionych okoliczności zdarzenia przyszłego Spółka powzięła wątpliwości, czy wykonywanie powyższych czynności w ramach usługi likwidacji szkody w ubezpieczeniach zdrowotnych spełniać będzie przesłanki usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37, a tym samym korzystać będą z możliwości zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego usługi likwidacji szkody w ubezpieczeniach zdrowotnych korzystać będą z możliwości ich zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, odpowiedź na przedstawione pytanie powinna być twierdząca. Opisane czynności mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, jako spełniające przesłanki usługi (likwidacja szkód) stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 (usługi ubezpieczeniowej), który to element sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37. Przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest bowiem obowiązkiem ubezpieczyciela (który może powierzyć innym podmiotom), stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpieczenia. Usługa przeprowadzenia likwidacji szkody, stanowiąc element usługi zasadniczej, jest właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania, co oznacza, że realizuje cele usługi zasadniczej i korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na powyżej przywołanej podstawie. Wskazane przez Spółkę czynności w pkt 1-14:

 • są czynnościami w ramach procesu likwidacji szkody, a więc usługi ubezpieczeniowej wykonywanymi przez podmiot trzeci;
 • odpowiadają pod względem przedmiotowym definicji legalnej czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu przepisu art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 • mogą być zlecone podmiotom trzecim;
 • są bezpośrednio (a nie jedynie pośrednio) związane są z umowami ubezpieczenia oraz ich wykonywaniem;
 • poza stosunkiem ubezpieczeniowym, są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia i nie mogą istnieć „w oderwaniu” od umowy ubezpieczenia;
 • jako czynności likwidacyjne, są specyficzne dla umowy ubezpieczenia;
 • mają charakter kompleksowy (a nie jedynie cząstkowy bądź fragmentaryczny) w ramach ubezpieczeń zdrowotnych
 • polegają na operacyjnej obsłudze procesu likwidacji szkody, w tym za pośrednictwem osób podległych Spółce oraz przy pomocy infrastruktury Spółki (m.in. oprogramowanie, infolinie i call center);
 • są właściwe oraz niezbędne do zwykłego i prawidłowego świadczenia usługi ubezpieczeniowej - prawidłowe świadczenie usług ubezpieczeniowych, polegających na oferowaniu ubezpieczeń zdrowotnych bez wykonywania tych czynności opisanych przez Spółkę jest niemożliwe.

W opinii Spółki, stanowisko takie potwierdza Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 20 lipca 2012 r. (PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304) oraz orzecznictwo w wyrokach z dnia 20 grudnia 2011 r. (I SA/Łd 1228/11, LEX nr 1119428), z dnia 8 marca 2012 r. (I SA/Kr 70/12, LEX nr 1125255) oraz orzecznictwo NSA w wyrokach: z dnia 4 marca 2013 r. (I FSK 577/12, LEX nr 1306281), z dnia 2 lipca 2013 r. (I FSK 675/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl), z dnia 18 czerwca 2013 r. (I FSK 1093/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl), z dnia 21 maja 2014 r. (I FSK 824/13), z dnia 25 lutego 2014 r. (I FSK 565/13) oraz z dnia 3 września 2013 r. (I FSK 1300/12). Powyższe pozwala stwierdzić, że wskazana przez Spółkę kompleksowa usługa likwidacji szkód w ubezpieczeniach zdrowotnych korzysta z możliwości zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić należy, że zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Z treści art. 43 ust. 13 ustawy wynika, że zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).

Ponadto, w świetle art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług, jest efektem implementacji do krajowego porządku prawnego przepisu art. 135 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), na podstawie którego państwa członkowskie zwalniają transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych.

Wskazać należy, że w przepisach prawa krajowego nie istnieje prawna definicja czynności wykonywanych w ramach procesu likwidacji szkód. O ile z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950) - w szczególności z art. 16 ustawy - wywieść można, że postępowanie likwidacyjne podejmowane przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową wiąże się z podjęciem przez niego czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, o tyle brak jest w przepisach bezpośredniego odniesienia do czynności „likwidacji szkód”. W praktyce, za usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych uznawane są czynności wykonywane w ramach ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, a także ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z tyt. umów ubezpieczenia.

Czynności te, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z ust. 6 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej, są traktowane jako czynności ubezpieczeniowe w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za czynność wykonywaną w ramach likwidacji szkód uznaje się również wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia, która zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy również stanowi czynność ubezpieczeniową.

W świetle utrwalonej linii orzeczniczej TSUE, przewidziane w Dyrektywie 2006/l12/WE zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, których celem jest uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT, i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wyroki w sprawach: C-169/04 Abbey National pkt 38, C-472/03 Arthur Andersen pkt 25, C- 240/99 Skandia pkt 23 i inne).

Dlatego też interpretacji zwolnień od podatku należy dokonywać w pierwszej kolejności na podstawie regulacji Dyrektywy 2006/112/WE w kontekście celu tych zwolnień i przy uwzględnieniu orzecznictwa TSUE. Wprawdzie Dyrektywa 2006/l12/WE nie zawiera definicji zwolnionych transakcji ubezpieczeniowych, jednak kwestia ta była przedmiotem orzecznictwa TSUE, z którego wynika że: „(...) istotą transakcji ubezpieczeniowej jest, w ogólnym rozumieniu, że ubezpieczyciel zobowiązuje się, w przypadku gdy zaistnieje ryzyko objęte ubezpieczeniem świadczyć ubezpieczonemu usługę uzgodnioną podczas zawierania umowy w zamian za uprzednią wpłatę składki.” (wyroki w sprawach: C-8/01 Taksatorringen pkt 39, C-349/96 CPP pkt 17, C-240/99 Skandia pkt 37). Ponadto, „transakcja ubezpieczeniowa nieodzownie pociąga za sobą istnienie umowy między dostawcą usługi ubezpieczeniowej i osobą, która jest ubezpieczona na wypadek ryzyka, czyli ubezpieczonym” (wyrok w sprawie C-8/01 Taksatorringen, pkt 41).

W tym kontekście, świadczone przez Spółkę dla ubezpieczyciela czynności w ramach likwidacji szkód, nie mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Spółka nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych. Czynność ubezpieczeniowa, w rozumieniu TSUE, charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy. Spółka nie występuje w roli ubezpieczyciela, który w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia będzie zobowiązany do wykonania świadczenia na rzecz ubezpieczonego klienta towarzystwa ubezpieczeniowego. Zauważyć należy, że „czynność ubezpieczeniowa”, w każdym wypadku związana będzie z istnieniem stosunku umownego między ubezpieczycielem, który na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia z tego podatku, a osobą, której ryzyko jest objęte ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. Natomiast z opisu sprawy wynika, że między Spółką oraz ubezpieczonymi nie istnieje żaden stosunek prawny ubezpieczenia. Spółka nie występuje w roli ubezpieczyciela, który w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz ubezpieczonego klienta.

Spółka nie świadczy również usług reasekuracyjnych, polegających na wykonywaniu czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez firmę ubezpieczeniową lub przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka. W konsekwencji, czynności wykonywane na rzecz zakładu ubezpieczeń, będące przedmiotem wniosku, nie stanowią usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych, ani usług pośrednictwa w świadczeniu usług reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, korzystających ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

W odniesieniu do możliwości objęcia usług świadczonych w ramach likwidacji szkód zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 13 ustawy należy nadmienić, że orzecznictwo TSUE w jasny sposób określa zakres zwolnień dla czynności stanowiących część składową usług finansowych i ubezpieczeniowych, wykonywaną przez podmioty zewnętrzne w ramach tzw. outsourcingu. Zwolnienie takie jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków, nie ma zatem charakteru nieograniczonego.

W reprezentatywnym dla problematyki outsourcingu usług wyroku w sprawie C-2/95 SDC TSUE podkreślił, że aby usługi pomocnicze dla zwolnionej usługi głównej mogły również korzystać ze zwolnienia „muszą, w szerokim ujęciu, tworzyć odrębną całość, spełniając w efekcie szczególne, zasadnicze funkcje opisanej usługi (...). Usługę zwolnioną z podatku na podstawie przepisów dyrektywy należy odróżnić od zwykłej fizycznej lub technicznej dostawy, takiej jak udostępnienie bankowi systemu obsługi danych” - (pkt 66 wyroku).

Warunek wypełniania specyficznych i istotnych funkcji usługi głównej przez usługę pomocniczą, uprawniający tę ostatnią do zwolnienia od podatku, był wielokrotnie przywoływany również w innych wyrokach TSUE, np.: w sprawach C-235/00 CSC (pkt 25), C-169/04 Abbey National (pkt 70 i 71), C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj (pkt 24 i 27).

Uwzględniając zatem przywołane orzecznictwo TSUE, uznać należy, że zwolnieniu od podatku nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, które nie są dla danej usługi finansowej lub ubezpieczeniowej właściwe w znaczeniu specyficzne (właściwe wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska).

W tym kontekście, zważywszy ponadto na istotne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w postanowieniu z dnia 19 listopada 2014 r. sygn. akt I FSK 1563/13 kierującym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez podmiot trzeci na rzecz zakładu ubezpieczeń, w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, który to podmiot nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z ubezpieczonym, w ocenie tutejszego organu, czynności jakie Spółka zamierza wykonywać na rzecz zakładów ubezpieczeń w ramach umowy dotyczącej likwidacji szkód trudno jest uznać za specyficzne jedynie dla sektora ubezpieczeniowego, mogą one bowiem być wykorzystywane w innych niż ubezpieczenia dziedzinach życia. Wymienione usługi stanowią czynności o charakterze technicznym. Przepis art. 43 ust. 13 ustawy dotyczący zwolnienia od podatku wyraźnie wskazuje, że usługi te muszą być właściwe do wykonania usługi podstawowej, tj. usługi ubezpieczeniowej. Aby uznać usługę za właściwą musi ona z ogólnego punktu widzenia stanowić osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi zwolnionej. Interpretacja użytego w ww. regulacji słowa „właściwy” ma swoje korzenie w orzecznictwie TSUE. Ponadto, jak wynika ze słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl), „właściwy” to m.in. «charakterystyczny dla kogoś lub czegoś», «stanowiący najważniejszą część czegoś», «mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk». W tym kontekście, wymienione wyżej usługi nie są usługami właściwymi do usług ubezpieczeniowych świadczonych przez zakład ubezpieczeń. Czynności te nie są także czynnościami wchodzącymi w zakres czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, ponieważ co do istoty, stanowią obsługę umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Innymi słowy nie zmierzają one do zawarcia umowy pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń, a stanowią wyłącznie wtórne czynności dotyczące uprzednio zawartych umów ubezpieczenia.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, że wykonywane czynności nie są objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku, będą podlegały opodatkowaniu - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - 23% stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

szkody
ILPB2/4511-1-117/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

usługi ubezpieczeniowe
IPPP1/4512-289/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ILPP1/4512-1-65/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.