IPPB5/4510-312/15-6/AS | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w ramach usługi B będzie przychodem wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o C1T, rozliczanym w okresach zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT?
IPPB5/4510-312/15-6/ASinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. przychód
 3. spółka kapitałowa
 4. szkody
 5. ubezpieczenia
 6. wynagrodzenia
 7. zakład ubezpieczeniowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data nadania 27 kwietnia 2015 r., data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nr IPPB5/4510-312/15-2/AS (data nadania 16 kwietnia 2015 r., data odbioru 20 kwietnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data nadania 1 lipca 2015 r., data wpływu 3 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów odnoszących się do świadczenia usług bezpośredniej likwidacji szkód – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych przychodów odnoszących się do świadczenia usług bezpośredniej likwidacji szkód.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca, będący spółką zarejestrowaną na terytorium Polski, jest podmiotem wykonującym działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950) dalej: „uDU”, na podstawie stosownego. Wnioskodawca, zgodnie z art. 3 uDU świadczy na rzecz swoich klientów usługi ubezpieczeniowe polegające na oferowaniu i udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych. W rezultacie, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania na rzecz podmiotu (tj. zasadniczo poszkodowanego), któremu przysługuje roszczenie.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej (OC), podmiot będący poszkodowanym w zdarzeniu komunikacyjnym zgłasza roszczenie o odszkodowanie do sprawcy lub ubezpieczyciela udzielającego ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia zdarzeń objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Na tej podstawie, zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku, po przeanalizowaniu zdarzenia i uznaniu przedmiotowego roszczenia, dokonuje stosownej rekompensaty na rzecz poszkodowanego w zdarzeniu komunikacyjnym. Powyższy proces stanowi czynność likwidacji szkody będącą elementem usługi ubezpieczeniowej.

Wnioskodawca planuje wprowadzić do swojej oferty usługi bezpośredniej likwidacji szkód wykonywane na rzecz zakładu ubezpieczeń sprawcy danego zdarzenia komunikacyjnego (dalej: „B”).

Celem wprowadzenia usługi B jest zapewnienie świadczenia lepszej jakości usług przez Wnioskodawcę oraz większej konkurencyjności oferty Spółki. Powyższe wyrażą się przez to, iż z założenia B znacznie uprości proces likwidacji szkody.

Tym samym, B ma podnieść satysfakcję klienta ze współpracy z Wnioskodawcą.

W tym celu Wnioskodawca planuje zawrzeć z innymi zakładami ubezpieczeń umowę wielostronną o współpracy w zakresie 5,:j bezpośredniej likwidacji szkód z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „Umowa”). Umowa zawarta będzie na czas nieokreślony. Rozwiązanie Umowy możliwe będzie tylko na podstawie wypowiedzenia. Rozliczenie między stronami Umowy następować będzie w określonych w Umowie okresach, krótszych niż rok.

Rozliczenie pomiędzy Wnioskodawcą a innymi zakładami ubezpieczeń będzie się odbywać za pomocą Centrum Rozliczeń (dalej: „Centrum Rozliczeń”), które będzie komórką Polskiej Izby . Centrum Rozliczeń będzie wspomagało strony Umowy w procesie rozliczeń poprzez umożliwienie i nadzorowanie wymiany danych, w tym będzie zestawiało wszystkie należne wynagrodzenia od stron Umowy i generowało raport zobowiązań dla każdej ze stron. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług B w odpowiedniej wysokości od innych zakładów ubezpieczeń. Zgodnie z Umową Wnioskodawca nie będzie dokonywał potrąceń od zobowiązań wobec innych zakładów ubezpieczeń, zatem przelewy będą zawsze dokonywane w pełnej wysokości. Na podstawie wskazanej wyżej Umowy Wnioskodawca oraz pozostałe zakłady ubezpieczeń - strony Umowy, zobowiązują się do współpracy polegającej na wzajemnym zlecaniu sobie usług likwidacji szkód majątkowych z ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tj. wykonywania czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 uDU oraz ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 1 i 2 uDU) oraz na rozliczaniu w ustalonym okresie rozliczeniowym należności z tego tytułu.

Usługa B wykonywana będzie zasadniczo przez zakład ubezpieczeń poszkodowanego (tj. Wnioskodawcę) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń sprawcy, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego Spółce.

Istotą B będzie podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności wskazanych w wyżej wymienionych przepisach, tj. m.in.:

 • ustalania przyczyny i okoliczności powstałego zdarzenia losowego;
 • ustalenia rozmiaru szkód oraz wysokości odszkodowań należnych poszkodowanym z umów OC;
 • składania oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowanie należne z tytułu umów OC;
 • wypłacania odszkodowań należnych z tytułu umów OC.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia usług B Wnioskodawca, z tytułu likwidacji szkody będzie otrzymywał wynagrodzenie kalkulowane zgodnie z postanowieniami Umowy, na które składać się będą w szczególności:

 • wynagrodzenie odszkodowawcze (niezryczałtowane albo zryczałtowane), za dokonanie likwidacji szkody i
 • odszkodowanie wypłacone na rzecz klientów Wnioskodawcy, którzy zostali poszkodowani przez sprawcę będącego klientem innego zakładu ubezpieczeń,
 • zryczałtowana kwota wynagrodzenia z tytułu kosztów likwidacji.

Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca, będący wykonawcą usługi B:

 • nie ubezpiecza ryzyka odpowiedzialności cywilnej sprawcy, który będzie odpowiedzialny za zdarzenie,
 • nie otrzymuje przychodu ze składek ubezpieczeniowych płaconych przez sprawcę.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, zawarta zostanie ona na czas nieokreślony. Strony Umowy zobowiązują się do ciągłego i wzajemnego świadczenia sobie usług B w trakcie jej trwania. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu wykonywania wyżej opisanych czynności następować będzie w okresach rozliczeniowych określonych w Umowie, które to okresy będą krótsze niż rok.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku ORD-IN Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nr IPPB5/4510-312/15-2/AS do uzupełnienia wniosku – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie odebrano w dniu 20 kwietnia 2015 r., zatem termin do jego uzupełnienia mijał z dniem 27 kwietnia 2015 r.

W tym czasie Wnioskodawca pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data nadania 27 kwietnia 2015 r., data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) uzupełnił braki formalne wniosku ORD-IN stosownie do treści ww. wezwania i doprecyzował opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, wskazując że:

 • Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód („Umowa”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma usługa bezpośredniej likwidacji szkód (tzw. B) polega na zleceniu przez ubezpieczyciela sprawcy (tj. ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę) ubezpieczycielowi, z którym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC zawarł poszkodowany.
 • Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy, wszczęcie procesu likwidacji szkody w trybie bezpośredniej likwidacji szkody inicjuje poszkodowany:
  1. zgłaszając szkodę do własnego ubezpieczyciela z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC), a nie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia; lub
  2. składając wniosek o likwidację szkody w systemie B do zakładu ubezpieczeń sprawcy, którego zawiadomił o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń poszkodowanego będzie podejmował działania ściśle określone w Umowie.

Umowa określa przedmiotowy zakres szkód likwidowanych w trybie B (§ 5 ust. 1 Umowy). Na przykład wyłączone są szkody na osobie, szkody powstałe w następstwie zdarzeń mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szkody, których wartość według wstępnego oszacowania przekracza ustaloną wysokość.

W trybie B nie są likwidowane szkody w sytuacji, w której ubezpieczyciel sprawcy lub ubezpieczyciel poszkodowanego nie są stroną Porozumienia.

– Postanowienie § 6 ust. 2 umowy przewiduje możliwość przekazania sprawy do likwidacji przez zakład ubezpieczeń sprawcy za zgodą obydwu zakładów ubezpieczeń. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń sprawcy będzie likwidował szkodę w sposób wynikający z ustawy.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują własnym klientom rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC o likwidację szkód, za które odpowiedzialność cywilną ponoszą inne podmioty, ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej u innych ubezpieczycieli. Taki rozszerzony zakres ochrony może być świadczony również w ramach ubezpieczenia autocasco za dodatkową składkę lub bez niej.

 • Zgodnie z § 38 Umowy, wynagrodzenie wypłacane Umowy przez zakład ubezpieczeń sprawcy zakładowi ubezpieczeń poszkodowanego jest w części wynagrodzeniem o charakterze ryczałtowym, obejmującym:
  • w przypadku wypłaty odszkodowania:
   1. ryczałt kosztowy 1;
   2. ryczałt odszkodowawczy, albo
   3. wynagrodzenie niezryczałtowane;
  • w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania:
   1. ryczałt kosztowy 1, albo
   2. ryczałt kosztowy 2.
 • Okresem rozliczeniowym jest okres kolejnych czterech miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła pierwsza wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania. Za datę wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania uznaje się datę, o której mowa w art. 102 ust. 3 pkt 8) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu i Polskim Biurze.
 • Polska Izba jest stroną Umowy. Poza P stronami Umowy są także zakłady ubezpieczeń, które przystąpiły do systemu B.
 • Wykonywanie przez PIU opisanych czynności na rzecz poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych w ramach ich współpracy w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych w modelu bezpośredniej likwidacji szkód ma charakter działalności statutowej, wynikającej z art. 220 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w ramach usługi B będzie przychodem wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o C1T, rozliczanym w okresach zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w ramach usługi B będzie przychodem wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), rozliczanym w okresach zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe”.

Zgodnie z ww. regulacją, otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz innych zakładów ubezpieczeniowych usług B stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu.

Ponadto, co do zasady, przychód winien być rozpoznawany z momentem jego otrzymania.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT: „Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku”.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, zawarta zostanie ona na czas nieokreślony. Strony Umowy zobowiązują się do ciągłego i wzajemnego świadczenia sobie usług B w trakcie jej trwania. W ocenie Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Spółkę mają więc charakter ciągły ze względu na ich powtarzalność, co potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 roku (nr ITPB3/423-397/14/KK), w której stwierdza, że „Usługi o charakterze ciągłym obejmują czynności polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu strony zobowiązanej do ich świadczenia. Wynikają one ze zobowiązania o charakterze ciągłym, które wytwarza trwały stosunek prawny i z którego wypływają obowiązki ciągłe bądź okresowe. Istotą usług o charakterze ciągłym jest stałe i powtarzalne zachowanie się osoby zobowiązanej do ich świadczenia zgodnie z treścią umowy i w okresie, na jaki została ona zawarta”. Ponadto, zgodnie z intencją stron Umowy, rozliczenie z tytułu wykonywania ww. czynności następować będzie w okresach rozliczeniowych określonych w Umowie, krótszych niż rok, co w ocenie Wnioskodawcy spełnia dyspozycję art. 12 ust. 3c ustawy o CIT.

Powyższe przykładowo potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 grudnia 2012 r. (sygn.. I SA/Wrl 146/12), wskakując, że: „Sformułowanie „nie rzadziej niż raz w roku” oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Wystąpienie więc tej sytuacji - zależnej wyłącznie od woli stron - skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w zgodzie z cytowanym przepisem art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w okresach rozliczeniowych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie przychodów odnoszących się do świadczenia usług bezpośredniej likwidacji szkód, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.