IPPB4/4511-366/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Wypłata odszkodowań z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie lub rekultywacji gruntów, wypłacanych na podstawie zawartych z właścicielami nieruchomości gruntowych (wchodzących w skład gospodarstw rolnych) umów o wypłatę odszkodowań za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej mieści się w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
IPPB4/4511-366/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty
 2. odszkodowania
 3. płatnik
 4. szkody
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polską spółka kapitałową zajmującą się logistyką naftową. Podstawową działalnością Spółki jest eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla producentów paliw w Polsce i Niemczech. Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową Spółka posiada także sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Usługą realizowaną przez Spółkę jest również magazynowanie ropy naftowej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka prowadzi inwestycje polegające na budowie rurociągów naftowych wraz z kablami linii światłowodowych i urządzeniami towarzyszącymi. Powyższe inwestycje prowadzone są na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę. Światłowody są wykorzystywane przede wszystkim w związku z inwestycją, np. przesył danych, monitorowanie pracy rurociągu poprzez podpiętą do światłowodów infrastrukturę informatyczną, a częściowo także dla celów komercyjnych, np. dzierżawa dla podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne. W tym kontekście montaż światłowodu prowadzony w związku z budową rurociągu ma na celu bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie rurociągu. Wykorzystanie światłowodu dla celów komercyjnych ma wtórne znaczenie i wynika wyłącznie z chęci maksymalizacji przychodów Spółki poprzez jak najefektywniejsze wykorzystanie należących do niej aktywów. W celu realizacji powyższych inwestycji Wnioskodawca zawiera z właścicielami gruntów (wchodzących w skład gospodarstw rolnych), przez które przebiegać mają planowane rurociągi, umowy o udostępnienie gruntów pod budowę rurociągu naftowego wraz z kablem łączności światłowodowej i urządzeniami towarzyszącymi. W rezultacie urządzenia techniczne, stanowiące własność Spółki, są budowane na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność podmiotów trzecich.

W wyniku powyższych działań dochodzi do szkód w uprawach rolnych i i drzewostanie w związku z czym wysuwane są przez właścicieli nieruchomości gruntowych (dalej: "Właściciele") roszczenia o wypłaty wynagrodzeń (odszkodowań). Odszkodowania z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie lub rekultywacji gruntów wypłacane są na podstawie zawartych z właścicielami nieruchomości gruntowych umów o wypłatę odszkodowań za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej (dalej: "Umowy"). Zawierane Umowy nie rozdzielają odszkodowań ze względu na szkody powstałe przy budowie światłowodu i szkody powstałe przy budowie rurociągu, gdyż rozdzielenie takie jest w praktyce niemożliwe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisaną w stanie faktycznym wypłatą przez Spółkę odszkodowań na rzecz Właścicieli Wnioskodawca, jako osoba prawna dokonująca wypłaty należności, o których mowa w art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C, w której wykaże wartość odszkodowań jako przychód Właścicieli...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwolnione z podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

-w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o gospodarce nieruchomościami”).

Według Wnioskodawcy, powyżej cytowany przepis, w pierwotnym brzmieniu dotyczył jedynie budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, został on jednak zmodyfikowany z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: „Nowelizacja”). Zmiana tego przepisu polegała na dodaniu po sformułowaniu „w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji” sformułowania „infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej”.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do Nowelizacji intencją przyświecającą ustawodawcy w związku z Nowelizacją było „rozszerzenie przedmiotowego, zwolnienia o odszkodowania wypłacane w związku z budową inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej” (Sejm RP VI Kadencji, druk sejmowy Nr 1075).

W efekcie, obecnie podatnik będący w posiadaniu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, który chce skorzystać z powyższego zwolnienia, powinien wykazać, że wypłacone mu odszkodowanie otrzymał z tytułu szkód w uprawach i drzewostanie lub z tytułu rekultywacji gruntu spowodowanych: „przez prace wykonane przez uprawniony na podstawie odrębnych przepisów podmiot, budujący infrastrukturę przesyłową ropy naftowej oraz urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie wyroku lub umowy (ugody)”.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, odszkodowania wypłacane przez Spółkę na rzecz Właścicieli są wypłacane na podstawie Umowy. Zatem w celu potwierdzenia, że odszkodowania wypłacane przez Spółkę na rzecz Właścicieli korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potwierdzić, że budowa prowadzona przez Spółkę kwalifikuje się pod to zwolnienie.

W ocenie Wnioskodawcy, wobec jednoznacznego brzmienia analizowanego przepisu nie ma wątpliwości, że w przypadku Wnioskodawcy, który buduje rurociąg do przesyłu ropy naftowej, realizowana jest inwestycja dotycząca budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Właścicieli w związku z budową rurociągu do przesyłu ropy naftowej powinno korzystać z powołanego zwolnienia.

Wnioskodawca buduje infrastrukturę przesyłową ropy naftowej wraz z kablami linii światłowodowych, jednak Umowy nie rozdzielają wypłacanych odszkodowań ze względu na szkody powstałe przy budowie światłowodu i szkody powstałe przy budowie rurociągu, gdyż rozdzielenie takie jest w praktyce niemożliwe. Wynika to z faktu, że główną inwestycją jest budowa rurociągu a linia światłowodowa jest inwestycją akcesoryjną powstającą w tym samym momencie, w oparciu o te same czynności w związku, z czym nie da się rozdzielić szkód powstałych w związku z inwestycją, na szkody spowodowane budową rurociągu i szkody spowodowane budową światłowodu skoro w praktyce są to szkody nierozerwalnie związane z jednym i drugim elementem inwestycji.

Co więcej Wnioskodawca argumentuje, że budowa światłowodu ma znaczenie wtórne dla budowy rurociągu i sama w sobie nie powoduje powstania szkód w uprawach rolnych i drzewostanie innych albo większych od tych, które powstają w związku z budową rurociągu. Wnioskodawca wskazał, że położenie światłowodu jest niezbędne dla bezpieczeństwa inwestycji, gdyż jego podstawową funkcją jest monitorowanie pracy rurociągu przez podpiętą do światłowodów infrastrukturę, a jego dzierżawa na rzecz podmiotów trzecich ma znaczenie całkowicie uboczne. W związku z powyższym budowa światłowodu nie powinna być traktowana, jako osobna inwestycja, lecz inwestycja pozostająca w bezpośrednim związku z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy wypłacone przez Spółkę odszkodowanie powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem jego wypłata nie wiąże się z koniecznością wystawienia przez Spółkę informacji PIT-8C.

Wnioskodawca zauważył, że nawet gdyby uznać budowę światłowodu za osobną inwestycję, której konsekwencje podatkowe nie powinny być rozpatrywane łącznie z konsekwencjami podatkowymi budowy rurociągu, to zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy również budowy urządzenia infrastruktury technicznej, o której mowa w art. 143 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, linia światłowodowa jest urządzeniem telekomunikacyjnym, co znajduje potwierdzenie w piśmie Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. BI/415-0732/06 cyt.: „natomiast linia światłowodowa stanowi urządzenie telekomunikacyjne”.

Zatem wypłacane przez Spółkę odszkodowanie, również w części dotyczącej światłowodu, powinno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rezultacie zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje swoim zakresem odszkodowania za szkody wynikłe zarówno z budowy rurociągu naftowego jak i linii światłowodowej.

Wnioskodawca podkreślił, że znane są mu wyroki NSA wskazujące, że w sytuacjach analogicznych do analizowanego stanu faktycznego zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przysługuje, tak np. NSA w wyroku z dnia 28 maja 2014 r. sygn. akt II FSK 1646/12, jednakże dotyczą one stanu faktycznego sprzed Nowelizacji, w związku, z czym wnioski z nich wynikające nie znajdują przełożenia na analizowany stan faktyczny. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, odszkodowania które Spółka wypłaca Właścicielom na podstawie Umów, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, Spółka nie powinna sporządzać, z tytułu ich wypłaty informacji PIT-8C, w której wykaże wartość wypłaconych odszkodowań jako przychód Właścicieli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 omawianej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, Nr 518) stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz, 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 poz. 1205, z późn. zm.), przez rekultywację gruntów rozumie się: nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest polską spółka kapitałową zajmującą się logistyką naftową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka prowadzi inwestycje polegające na budowie rurociągów naftowych wraz z kablami linii światłowodowych i urządzeniami towarzyszącymi. Powyższe inwestycje prowadzone są na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę. W celu realizacji powyższych inwestycji Wnioskodawca zawiera z właścicielami gruntów (wchodzących w skład gospodarstw rolnych), przez które przebiegać mają planowane rurociągi, umowy o udostępnienie gruntów pod budowę rurociągu naftowego wraz z kablem łączności światłowodowej i urządzeniami towarzyszącymi. W rezultacie urządzenia techniczne, stanowiące własność Spółki, są budowane na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność podmiotów trzecich.

W wyniku powyższych działań dochodzi do szkód w uprawach rolnych i i drzewostanie w związku z czym wysuwane są przez właścicieli nieruchomości gruntowych (dalej: "Właściciele") roszczenia o wypłaty wynagrodzeń (odszkodowań). Odszkodowania z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie lub rekultywacji gruntów wypłacane są na podstawie zawartych z właścicielami nieruchomości gruntowych umów o wypłatę odszkodowań za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej (dalej: "Umowy"). Zawierane Umowy nie rozdzielają odszkodowań ze względu na szkody powstałe przy budowie światłowodu i szkody powstałe przy budowie rurociągu, gdyż rozdzielenie takie jest w praktyce niemożliwe.

Z zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód poniesionych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Jednakże zaznaczyć należy, że do zastosowania przedmiotowego zwolnienia koniecznym jest również spełnienie pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie. Dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są bowiem odszkodowania, które wypłacone zostały z określonych w nim tytułów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wypłata odszkodowań z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie lub rekultywacji gruntów, wypłacanych na podstawie zawartych z właścicielami nieruchomości gruntowych (wchodzących w skład gospodarstw rolnych) umów o wypłatę odszkodowań za powstałe na tym gruncie szkody w związku z budową rurociągu ropy naftowej oraz towarzyszącej linii światłowodowej mieści się w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma Izby Skarbowej oraz wyroku sądowego należy stwierdzić, że pismo to i wyrok zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zauważyć, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał „ art. 10 ust. 9”. Tutejszy organ uznał, że jest to omyłka pisarska, a intencją Wnioskodawcy był „ art. 10 ust. 1 pkt 9”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.