IBPP1/4512-557/16-1/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 28 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez Spółkę zlikwidowane lub zbyte – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez Spółkę zlikwidowane lub zbyte.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) – prowadziła do niedawna działalność w zakresie wydobycia węgla kamiennego, a w jej skład wchodziły kopalnie – zakłady górnicze.

W związku z tym, zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, Spółka odpowiada za szkody górnicze (uszkodzenia obiektów – budynków, nawierzchni, ogrodzeń, sieci itp.) spowodowane ruchem zakładów górniczych, zgłoszone w okresie, w którym zakłady te były częścią Spółki. Spółka ponosi związane z tym koszty odszkodowań, względnie koszty robót związanych z usunięciem tych szkód. Koszty te, poza odszkodowaniami, mogą obejmować m.in. koszty nabycia przez Spółkę usług związanych z usuwaniem szkód górniczych, a w szczególności robót budowlanych, a także usług opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie której następuje naprawa szkody, koszty prac geodezyjnych, badań geofizycznych terenu, robót transportowych, wyburzeniowych itp.

Ponadto, w przypadku wykonywania przez Spółkę naprawy szkód za pomocą własnych środków, związane z tym koszty obejmują koszty wynagrodzeń, energii, pracy sprzętu, zakupu materiałów budowlanych itp.

W niektórych przypadkach naprawa szkód górniczych może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Spółkę kosztów wykupu gruntów.

W praktyce często zdarza się, że pomiędzy dniem ujawnienia szkody a poniesieniem przez Spółkę kosztów jej usunięcia (naprawy), bądź kosztów odszkodowania upływa znaczny okres czasu. Wiąże się to m.in. z procedurą postępowania w przypadku zgłoszenia szkody górniczej: uszkodzenia obiektów na powierzchni są zgłaszane przez poszkodowanego do przedsiębiorcy górniczego, który dokonuje oceny związku przyczynowo skutkowego z eksploatacją górniczą. Jeśli taki związek występuje, następuje próba zawarcia ugody z poszkodowanym dotyczącej naprawienia szkody. Naprawę tę może wykonać sam poszkodowany, względnie przedsiębiorca górniczy zlecając wykonanie robót wybranej przez siebie firmie.

W przypadku rozbieżnych stanowisk, kiedy nie dochodzi do ugody, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, które może zakończyć się wyrokiem nakazującym wypłatę poszkodowanemu określonej kwoty lub nakazującym przedsiębiorcy górniczemu wykonanie określonych robót naprawczych.

W konsekwencji od zgłoszenia szkody do jej naprawy mija pewien okres czasu – zazwyczaj kilka miesięcy, a w przypadku skomplikowanych spraw nawet kilka lat.

Powyższe okoliczności powodują, że Spółka ponosi i będzie ponosić w przyszłości koszty usunięcia szkód górniczych, które powstały wskutek działalności kopalń, które:

  1. zostały zlikwidowane lub
  2. zostały zbyte przez Spółkę, a w umowie ich zbycia zastrzeżono, że zgłoszone do daty zbycia szkody górnicze zostaną usunięte przez zbywcę (Spółkę).

Obecnie, wskutek zbycia przez Spółkę wszystkich należących do niej kopalni, nie prowadzi ona już działalności w zakresie wydobycia węgla kamiennego.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że podstawą prawną naprawy szkód górniczych jest dla Wnioskodawcy ustawa Prawo górniczo-geologiczne, w szczególności przepisy art. 144-153 tej ustawy, jak również ugody zawarte z poszkodowanymi, którzy zgłosili wnioski o naprawę szkód górniczych, a w niektórych przypadkach wyroki sądów powszechnych – gdy z poszkodowanym nie dochodzi do zawarcia ugody. Postępowanie sądowe w przypadku skomplikowanych spraw może trwać nawet kilka lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

Uzasadnienie:

Okoliczności przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych przemawiają za wnioskiem, że Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, należących w chwili ujawnienia szkody do Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

W przypadku przedmiotowych towarów i usług spełniona jest przewidziana w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przesłanka odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jaką jest „wykorzystywanie ich do wykonywania czynności opodatkowanych”.

Przesłankę tę, podobnie jak kwestię związku kosztu z przychodem, zgodnie z utrwalonym poglądem, należy interpretować w sposób szeroki: towarami i usługami „wykorzystywanymi do wykonywania czynności opodatkowanych” są nie tylko towary i usług bezpośrednio wykorzystywane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej VAT, ale również towary i usługi, których zakup jest związany z całokształtem działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, o ile jest ona opodatkowana VAT.

W analizowanym wypadku zachodzi ewidentny związek pomiędzy prowadzoną (w przeszłości) przez Spółkę działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla, opodatkowaną VAT a zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w efekcie prowadzenia tej działalności przez Spółkę. Szkody górnicze (i obowiązek ich naprawienia) stanowią bowiem efekt uboczny tej działalności. Specyfika działalności w zakresie wydobycia węgla powoduje, że szkody górnicze są w istocie jej nieodłącznym elementem – nie jest możliwe prowadzenie działalności górniczej bez konieczności naprawienia powstających w związku z nią szkód.

Likwidacja szkód górniczych i wiążący się z nią zakup towarów i usług pozostaje więc w nierozerwalnym związku z opodatkowaną VAT działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla. Przy czym z uwagi na charakter tego związku, tzn. fakt, że naprawa szkody jest następstwem prowadzenia tej działalności, dla oceny istnienia tego związku nie ma znaczenia, czy w chwili likwidacji szkody podatnik nadal prowadzi działalność w powyższym zakresie.

Innymi słowy, związek pomiędzy zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych a wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT jest identyczny w przypadku podatnika nadal prowadzącego zakład górniczy, którego ruch spowodował daną szkodę, oraz podatnika, który zakończył już jego eksploatację (czy to wskutek zamknięcia kopalni, czy to wskutek jej zbycia). Brak jest zatem podstaw do uznania, że tylko w pierwszym z tych przypadków jest możliwe odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych.

Stanowisko takie, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z usuwaniem szkód górniczych, wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 396/06:

„Każdy związek – zarówno bezpośredni, jak i pośredni – ze sprzedażą opodatkowaną, wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja. (...) ustawodawca nie sprecyzował, czy związek pomiędzy podatkiem naliczonym a sprzedażą opodatkowaną należy badać w przeszłości, w momencie odliczenia czy też w przyszłości, w szczególności nie określił, że chodzi o sprzedaż opodatkowaną obecnie wykonywaną, co oznacza, że wolą ustawodawcy było respektowanie wszystkich związków czasowych; (...).

W sytuacji, gdy podatnik wydobywający węgiel nabywa usługi służące naprawieniu szkód spowodowanych tym wydobyciem, w tym także szkód w istniejącej infrastrukturze technicznej innych podmiotów (sieci energetycznej, wodociągowej), czy polegających na pozbawieniu wody okolicznych miejscowości, to usługi te na gruncie obydwu wskazanych wyżej przepisów niewątpliwie pozostają w związku ze sprzedażą przez podatnika tego węgla, czyli ze sprzedażą opodatkowaną – i to również wtedy, gdy wykonana infrastruktura (linie energetyczne, wodociągi) została przekazana podmiotom poszkodowanym; na marginesie można zauważyć, że stosownie do art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96 ze zm.; obecnie t.j. Dz.U. z 2005 Nr 228 poz. 1947 ze zm.) naprawienie szkody (spowodowanej ruchem zakładu górniczego) powinno nastąpić przede wszystkim przez przywrócenie stanu poprzedniego, czyli przez dostarczenie m.in. obiektów budowlanych, urządzeń lub innych dóbr”.

Wskazane okoliczności przemawiają więc za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, iż Spółka jest uprawniona do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy też podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

W przedmiotowej sprawie zachodzi związek między prowadzoną przez Wnioskodawcę w przeszłości działalnością opodatkowaną podatkiem VAT w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla a zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w efekcie prowadzenia tej działalności przez Spółkę. Wnioskodawca wskazał bowiem, że specyfika działalności gospodarczej w zakresie wydobycia węgla powoduje, że szkody górnicze są w istocie jej nieodłącznym elementem i nie jest możliwe prowadzenie działalności górniczej bez konieczności naprawiania powstałych w związku z jej prowadzeniem szkód.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia czy jest ona uprawniona do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-32/03 I/S Fini H przeciwko Skatteministeriet uznał, że „(...) podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz nadal płaci czynsz oraz opłaty związane z pomieszczeniem służącym uprzednio wykonywaniu tej działalności, ponieważ umowa najmu zawiera klauzulę uniemożliwiającą jej wypowiedzenie, jest uważany za podatnika w rozumieniu tego artykułu i może odliczyć podatek VAT naliczony od poniesionych w ten sposób wydatków, o ile istnieje bezpośredni i ścisły związek między dokonanymi płatnościami a działalnością gospodarczą oraz stwierdzony zostanie brak nieuczciwego zamiaru bądź nadużycia”.

Z opisu sprawy wynika, że za szkody górnicze spowodowane ruchem zakładów górniczych Spółka ponosi koszty odszkodowań, względnie koszty robót związanych z usunięciem tych szkód, na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Czynności wykonywane w ramach zapobiegania szkodom górniczym, usuwania i naprawiania szkód górniczych przez podmiot zobowiązany do tych czynności zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm. – dalej: Prawo geologiczne i górnicze), jak również ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – dalej: Kodeks cywilny).

Jak stanowi art. 148 Prawa geologicznego i górniczego jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów.

Natomiast na gruncie prawa cywilnego rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności: kontraktową, która powstaje z mocy umowy i odnosi się do przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471) oraz deliktową, czyli wynikającą z czynów niedozwolonych (art. 415).

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W oparciu o przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

Powyższe wynika z faktu, że Spółka prowadziła do niedawna działalność w zakresie wydobycia węgla kamiennego, a w jej skład wchodziły kopalnie – zakłady górnicze. Ponadto we wniosku zawarto informację, że prowadzona (w przeszłości) przez Spółkę działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla była opodatkowana podatkiem VAT, a szkody górnicze (obowiązek ich naprawienia) stanowią efekt uboczny tej działalności.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni, wchodzących w chwili zgłoszenia szkody w skład Spółki, które zostały przez nią zlikwidowane lub zbyte.

Nadmienić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje Wnioskodawcy o ile jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.