Szkody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

Fragment:

Ze względu na wystąpienie w sierpniu 2017 r. gwałtowanych zjawisk atmosferycznych, tj. w szczególności nawalnego deszczu gospodarstwo poniosło szkody w uprawach rolniczych w wysokości 51,32% średniej produkcji w gospodarstwie rolnym. W wyniku tych szkód Wnioskodawca był zmuszony do nabywania siana w celu zrealizowania kontraktów na dostawy oraz w celu wykorzystania swoich mocy produkcyjnych, tj. wykorzystania maszyn i zapewnienia pracy swoim pracownikom. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który poniósł w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego. Wnioskodawcy otrzymał pomoc o wartości 750.910,00 zł z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych. Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność rolniczą szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego wpłynęły na zmniejszenie przychodów z działalności rolniczej. Wypłacone odszkodowanie miało na celu rekompensatę tych strat. Odszkodowanie to powoduje, że osoba je otrzymująca (Wnioskodawca) ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby szkody te nie miały miejsca. Tym samym odszkodowanie to należy uznać za przychód z działalności rolniczej, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

Ustalenia czy wypłacane Wnioskodawcy odszkodowanie pieniężne w formie zwrotu kosztów zabezpieczenia sieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, zgodnie z przepisami tej ustawy. Zgodnie z art. 92 ustawy pgig, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W myśl art. 94 ust. 1 ustawy pgig naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego. Stosownie do art. 94 ust. 2 ustawy pgig przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju. Obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na przedsiębiorcy (art. 94 ust. 4 ustawy pgig). Stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy pgig jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Przepis ten nie narusza postanowień ust. 1. Mocą art. 99 ustawy pgig ustawodawca wskazał, że przepisy dotyczące naprawiania szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Prawo cywilne rozróżnia dwa rodzaje szkód: deliktową (wynikającą z czynów niedozwolonych) oraz kontraktową (wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego).

2018
15
kwi

Istota:

Wykonywane na zlecenie zakładu ubezpieczeń przez Wnioskodawcę usługi polegające na: likwidacji szkód, szacowaniu strat w ubezpieczonym mieniu oraz ocenie ryzyka na potrzeby ubezpieczenia (tj. czynności związane z przyjęciem, zgłoszeniem szkody, udzieleniem ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, dokumentowaniem rozmiarów szkody i podejmowaniem działań zmierzających do jej zmniejszenia, sprawdzeniem uprawnień ubezpieczonych do uzyskania odszkodowania, sprawdzaniem prawidłowości wykonania usług przez podwykonawców, jak też lustracje miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego, których celem jest ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego istotnego z punktu widzenia umowy ubezpieczenia) - stanowią odrębną całość i są niezbędne oraz właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej, stanowiąc usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Fragment:

Trudno bowiem wyobrazić sobie prawidłową realizację usługi ubezpieczeniowej, bez ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, czy też ustalenia wysokości szkody oraz rozmiaru odszkodowań. Wycena szkód dokonywana jest tylko na potrzeby głównej czynności tj. wypłaty świadczenia ubezpieczonemu. W ocenie Wnioskodawcy jest zatem właściwa dla usługi ubezpieczeniowej zwolnionej z podatku VAT. Wypłata odszkodowania nie byłaby możliwa bez poprzedzającej jej czynności likwidacji szkód zmierzającej do ustalenia szkody i określenia jej wysokości. Z tego punktu widzenia jest ona zatem niezbędna dla usługi ubezpieczeniowej. Z drugiej strony w praktyce nie występują czynności likwidacji szkód świadczone jako cel sam w sobie w oderwaniu od głównej usługi. Taka usługa nie może funkcjonować samodzielnie, z jej istoty wynika bowiem, że jest nierozerwalnie związana z usługą ubezpieczeniową sensu stricte. Niewątpliwie jest ona zatem elementem głównego świadczenia. Należy też zwrócić uwagę na ewolucję usług ubezpieczeniowych, która doprowadziła do tego, że zakłady ubezpieczeń zaczęły zlecać wykonywanie niektórych elementów całej usługi wyspecjalizowanym podmiotom. Gdyby ubezpieczyciel nie zlecał czynności likwidacyjnych innemu podmiotowi a wykonywał je sam z pewnością nie byłoby wątpliwości, że czynności takie korzystają ze zwolnienia jako czynności ubezpieczeniowe.

2018
24
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT dla wykonywanych usług podzleconych oraz zwolnienie od podatku VAT dla wykonywanych przez Spółkę czynności.

Fragment:

W uzupełnieniu dodano, że: Spółka pod firmą S. sp. zo.o. w ramach świadczenia usług inspekcji, lustracji i likwidacji szkód w rozumieniu i na rzecz Ubezpieczyciela wykonuje następujące czynności: przyjmuje zgłoszenia szkód, udziela ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy oraz o dalszym postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody, organizuje pomoc w miejscu zdarzenia, dokumentuje rozmiar szkód, dokonuje inspekcji weryfikujących stan pojazdu mających być przedmiotem ubezpieczenia w ramach umów ubezpieczenia zawieranych z ubezpieczycielem oraz bada zgodność danych wpisanych we wniosku, ustala przyczyny oraz okoliczności zajścia zdarzeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia, lustracje miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego, sporządza raport z lustracji miejsca wypadku, ustala wysokość szkód oraz rozmiar odszkodowań, sporządza dokumentację zdjęciową uszkodzeń, weryfikuje czy nie zachodzi przypadek próby oszustwa ubezpieczeniowego, wylicza wysokość szkody (opracowanie i analizę zebranej dokumentacji, ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za powstałą szkodę, kwalifikacje uszkodzonych przedmiotów pod względem rozmiaru szkody), pisemne sporządzenie wyliczenia wysokości szkody zawierające propozycję co do stanowiska odpowiedzialności i wysokości szkody, dostarcza do Ubezpieczyciela całość dokumentacji szkodowej, (...)

2018
1
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania rozliczeń zwrotu kosztów likwidacji szkody, zgodnie z udziałem w koasekuracji

Fragment:

Rozliczenie likwidacji szkody Ogólne zasady W przypadku powstania szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczyciele zobowiązani są do jej likwidacji. Z reguły, podmiotem odpowiedzialnym za likwidację szkody jest podmiot będący liderem (koasekurator wiodący). Podmiot ten jest zobowiązany do opracowania i zlikwidowania szkody w imieniu swoim oraz w imieniu koasekuratorów, których Wnioskodawca reprezentuje w tym zakresie. Koasekurator wiodący, w związku z likwidowaną przez niego szkodą, może ponosić następujące koszty: odszkodowania wypłaconego w związku z likwidacją szkody; koszty zewnętrzne dotyczące wykonania ekspertyz przez zewnętrznych ekspertów, gdy są one konieczne dla zlikwidowania danej szkody, np. koszty opinii lekarza orzecznika, koszty opinii rzeczoznawcy, koszty opinii prawnej; inne koszty powstałe m.in. w wyniku podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania, np. koszty sądowe, koszty dodatkowych ekspertyz, odsetki itp. Koszty te mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę zarówno na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Jak wskazano powyżej, odpowiedzialność za likwidację szkody powstałej wobec ubezpieczonego spoczywa na każdym z koasekuratorów. Jednocześnie, porozumienie o koasekuracji określa proporcje, w jakich każdy z koasekuratorów uczestniczy w kosztach likwidacji szkód (najczęściej proporcje te odpowiadają proporcjom, według których dzielona jest składka ubezpieczeniowa).

2018
4
sty

Istota:

W zakresie ustalenia czy w związku z wybudowaniem przez Spółkę Węglową, w ramach naprawy wyrządzonej szkody górniczej, odcinka sieci kanalizacyjnej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W myśl art. 147 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 145 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód, o których mowa w art. 144 ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm., dalej jako: „ KC ”), zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W myśl art. 361 § 2 KC, w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zgodnie z art. 362 KC, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

2017
13
lip

Istota:

Szkody w uprawach rolnych – wyłączenie z opodatkowania.

Fragment:

Odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczeń, polegających na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach prawem chronionych, w tym dobrach osobistych. Chodzi zarówno o uszczerbek majątkowy jak i niemajątkowy. Naprawienie szkody obejmuje zarówno straty jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wysokość szkody wyznacza rozmiar obowiązku odszkodowawczego i jego pułap górny. Do odszkodowań zwolnionych z opodatkowania na mocy wskazanego przepisu zaliczyć należy odszkodowania, których podstawą prawną otrzymania są przepisy kodeksu cywilnego. Jedną z zasad odpowiedzialności sprawczej szkody jest w prawie cywilnym zasada ryzyka unormowana w przepisach art. 435 k.c., art. 363 § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług likwidacji szkód

Fragment:

(...) szkód – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług likwidacji szkód. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie tzw. likwidacji szkód (PKD 66.21. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat). Działalność ta polega na świadczeniu towarzystwom ubezpieczeniowym za wynagrodzeniem usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych - inaczej mówiąc rozpatrywania roszczeń kierowanych do towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Wnioskujący podpisał umowę cywilnoprawną z towarzystwem ubezpieczeniowym o kompleksową obsługę likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego z umów ubezpieczeń zawartych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe (par. 1 ust. 1 umowy). Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca został upoważniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe m.in. do (par. 2 ust. 1 umowy): obsługi klienta w zakresie przyjęcia druków zgłoszenia szkody wraz z wymaganymi (...)

2017
23
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku usług likwidacji szkód

Fragment:

(...) szkody; prowadzenie likwidacji merytorycznej szkód, poprzez wykonanie analizy zgromadzonej dokumentacji i podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych; wykonanie oceny technicznej oraz ewentualnych ocen dodatkowych w przypadku szkód komunikacyjnych oraz protokołu szkody w odniesieniu do szkód majątkowych; wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej zakres szkody; wykonanie kopii wymaganych przy zgłoszeniu szkody dokumentów; przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia odszkodowanie/świadczenie oraz umieszczenie jej w teczce szkodowej, tj. załączanie obrazów elektronicznych wpływającej dokumentacji szkodowej do odpowiednich akt szkody w systemie informatycznym; archiwizację dokumentacji szkodowej; udzielanie osobom uprawnionym z umów ubezpieczenia szczegółowych informacji o procesie likwidacji szkody, w tym dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia szkody, wymaganych dokumentów i przysługujących uprawnień; prowadzenie postępowań regresowych, z wyłączeniem postępowań sądowych; rozpatrywanie odwołań i skarg dotyczących likwidacji szkód; udostępnianie osobom uprawnionym wglądu do akt szkodowych; przygotowanie przelewów i przekazów w systemie komputerowym; nadawanie i odbieranie korespondencji związanej z likwidacją szkód; prowadzenie wymaganej przez usługobiorcę sprawozdawczości w zakresie likwidowanych szkód; inne czynności wymagane do prawidłowej likwidacji szkód z umów ubezpieczenia, mające związek z czynnościami, o których mowa powyżej.

2017
14
cze

Istota:

Należy przyjąć, że w tym właśnie znaczeniu opisane we wniosku o interpretację usługi likwidacji szkód stanowią część usługi ubezpieczeniowej, jako niezbędny, specyficzny i istotny element do właściwego jej wykonania, świadczonej przez zakład ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest obowiązkiem ubezpieczyciela, stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpieczenia. Zatem, należy wskazać, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz zakładów ubezpieczeniowych stanowią odrębną całość i są niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, stanowiąc usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonywała, wykonuje i będzie wykonywać wyspecjalizowane usługi pomocnicze do ubezpieczeń majątkowych polegające na ustalaniu przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalaniu wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań i innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia związane ze szkodami powstałymi w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (dalej jako usługi likwidacji szkód majątkowych). Usługi te obejmują swym zakresem: przyjęcie zlecenia od zakładu ubezpieczeń, na podstawie którego zostaje wszczęta procedura likwidacji szkody, kontakt z ubezpieczonym, a w przypadku szkód zgłoszonych z CC także z poszkodowanym, udzielenie poszkodowanemu lub ubezpieczonemu informacji o prawach i obowiązkach z umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wykonanie oględzin i dokumentacji fotograficznej pojazdów uczestniczących w szkodzie, dokonywanie wizji lokalnych miejsc szkody, prowadzenie korespondencji bezpośrednio z ubezpieczonym i/lub poszkodowanym, gromadzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczeń ubezpieczonego lub poszkodowanego, ustalenie zakresu i szacowanie poniesionych strat, wyliczenie wysokości odszkodowania, zabezpieczenie praw regresowych przysługujących ubezpieczycielowi, sporządzenie końcowego raportu z kompleksowej procedury likwidacji szkody, ustalającego odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i wysokości należnego świadczenia ubezpieczeniowego.