Szkody | Interpretacje podatkowe

Szkody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku importu usług likwidacji szkód przez korespondenta.
Fragment:
W przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych, które miały miejsce w Niemczech, korespondent spółki, tj. firma XXX Dla prawidłowej likwidacji szkody musi pozyskać odpowiednią dokumentację, w skład której wchodzi m.in. notatka policyjna dotycząca danego zdarzenia drogowego. Zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, wnioseko udostępnienie takiej notatki musi zostać złożony do policji, prokuratury czy sądu przez adwokata. Dlatego też korespondent Spółki zaleca współpracującemu z nim adwokatowi pozyskiwanie takich notatek. Za udostępnienie takiej notatki niemieckie organy pobierają od adwokata opłatę urzędową. Następnie adwokat wystawia na rzecz XXX (korespondenta Spółki) rachunek za swoje usługi, który uwzględnia koszt pozyskania notatki policyjnej. Po zakończeniu likwidacji szkody i wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego, korespondent przesyła do spółki dokument rozliczeniowy, na którym wykazuje wszystkie przysługujące mu należności z tytułu likwidacji szkody, wyszczególnione zgodnie z ich rodzajami określonymi w regulaminie wewnętrznym, tj. odrębnie: Kwotę wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania, Kwotę poniesionych przez korespondenta kosztów zewnętrznych (np. kosztów pozyskiwania notatki policyjnej przez adwokata, wynikających z rachunku wystawionego przez adwokata na rzecz korespondenta), Kwotę honorarium korespondenta za likwidację szkody.
2016
13
gru

Istota:
Brak opodatkowania kwoty zwrotu kosztów naprawienia szkody górniczej oraz brak obowiązku wystawienia faktury VAT.
Fragment:
Czynności wykonywane w ramach zapobiegania szkodom górniczym, usuwania i naprawiania szkód górniczych przez podmiot zobowiązany do tych czynności zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm. – dalej: Prawo geologiczne i górnicze), jak również ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – dalej: Kodeks cywilny). Jak stanowi art. 148 Prawa geologicznego i górniczego jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. W myśl art. 150 tej ustawy przepisy dotyczące naprawiania szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Natomiast na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Ponadto między zdarzeniem, a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Kodeks cywilny rozróżnia dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności: kontraktową, która powstaje z mocy umowy i odnosi się do przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471) oraz deliktową, czyli wynikającą z czynów niedozwolonych (art. 415).
2016
3
gru

Istota:
Prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni
Fragment:
W analizowanym wypadku zachodzi ewidentny związek pomiędzy prowadzoną (w przeszłości) przez Spółkę działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla, opodatkowaną VAT a zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w efekcie prowadzenia tej działalności przez Spółkę. Szkody górnicze (i obowiązek ich naprawienia) stanowią bowiem efekt uboczny tej działalności. Specyfika działalności w zakresie wydobycia węgla powoduje, że szkody górnicze są w istocie jej nieodłącznym elementem – nie jest możliwe prowadzenie działalności górniczej bez konieczności naprawienia powstających w związku z nią szkód. Likwidacja szkód górniczych i wiążący się z nią zakup towarów i usług pozostaje więc w nierozerwalnym związku z opodatkowaną VAT działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla. Przy czym z uwagi na charakter tego związku, tzn. fakt, że naprawa szkody jest następstwem prowadzenia tej działalności, dla oceny istnienia tego związku nie ma znaczenia, czy w chwili likwidacji szkody podatnik nadal prowadzi działalność w powyższym zakresie. Innymi słowy, związek pomiędzy zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych a wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT jest identyczny w przypadku podatnika nadal prowadzącego zakład górniczy, którego ruch spowodował daną szkodę, oraz podatnika, który zakończył już jego eksploatację (czy to wskutek zamknięcia kopalni, czy to wskutek jej zbycia).
2016
2
gru

Istota:
Czy wypłacone dla rolnika indywidualnego odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w drzewostanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy wystawić PIT-8C w celu rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym?
Fragment:
Z tego powodu Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w K o oszacowanie szkód wyrządzonych przez bobry i wypłacenie odszkodowania za szkody spowodowane w drzewostanie gospodarstwa rolnego dotyczącego obszaru leśnego. Na podstawie dokonanych oględzin w terenie i oszacowania wartości szkody sporządzono protokół z oględzin. Do protokołu dołączona jest kalkulacja szkody ze wskazaniem podstaw jej szacowania - zarządzenie Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lutego 2001 r., w sprawie wprowadzenia do stosowania tablic służących do określania pierścienicy i miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka. Na podstawie dokonanych oględzin w terenie i oszacowania szkody biorąc pod uwagę rodzaj i miąższość drzewa, średnicę pnia oraz cenę za 1 m 3 drewna przyjętą z obowiązującego cennika wg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K wyliczono, że rekompensata za poniesione szkody wyrządzone przez bobry w drzewostanie Wnioskodawczyni wynosi 12 zł. Odszkodowanie to zostało wypłacone z dużym opóźnieniem w październiku 2014 r. Wypłacone odszkodowanie w kwocie 12 zł w żadnej mierze nie uwzględnia utraconych korzyści spowodowanych przez zniszczone i ścięte drzewo przez bobry. Przedstawiona w protokołach szacowana kalkulacja oparta na publikacjach naukowych oraz danych statystycznych zawartych w komunikatach Prezesa GUS uwzględnia jedynie średnią cenę drewna opałowego (brutto), która dla brzozy i olchy za 1 m 3 wynosi 1 zł, a dla osiki 1 zł za 1 m 3 drewna opałowego.
2016
12
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty z tytułu obowiązku naprawienia szkody określonej w wyroku sądu
Fragment:
W sprawie przedmiotowej kradzieży toczyło się bowiem postępowanie karne, w ramach którego dopiero czynione były ustalenia i przeprowadzano dowody odnoszące się do rozmiaru wyrządzonej szkody, osoby sprawcy oraz okoliczności całego zdarzenia. Wobec utrwalonego w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądu, że szkoda, do której naprawienia sąd zobowiązuje sprawcę stanowi równowartość rzeczywistej szkody wynikającej z przestępstwa i obowiązek ten ma charakter kompensacyjny, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana od zobowiązanego wyrokiem sprawcy kwota, jako kompensata poniesionej i nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów straty, nie stanowi dla niego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. przychodu podatkowego. Ad. 2) W przypadku uznania, że otrzymana tytułem obowiązku naprawienia szkody kwota stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, w zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymana kwota może korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Zgodnie, z tym przepisem, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c niemającym w sprawie zastosowania, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
2016
30
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla świadczonych usług wstępnej likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych.
Fragment:
(...) szkód ”. W praktyce, za usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych uznawane są czynności wykonywane w ramach ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, a także ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z tytułu umów ubezpieczenia. Czynności te, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z ust. 6 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej, są traktowane jako czynności ubezpieczeniowe w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za czynność wykonywaną w ramach likwidacji szkód uznaje się również wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia, która zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy również stanowi czynność ubezpieczeniową. Należy jednak podkreślić, że w świetle utrwalonej linii orzeczniczej TSUE, przewidziane w Dyrektywie 2006/112/WE zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, których celem jest uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT, i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wyroki w sprawach: C-169/04 Abbey National plc, Inscape Investment Fund przeciwko Commissioners of Customs Excise, pkt 38, C-472/03 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Arthur Andersen Co.
2015
20
gru

Istota:
1) Czy zawiązanie przez Wnioskodawcę rezerwy z tytułu kosztów likwidacji szkód oraz oszacowanie zobowiązania z tytuły przyszłej wypłaty odszkodowania oraz oszacowanych należności i przychodów z tytułu likwidacji szkód B będzie miało wpływ na wynik podatkowy (wielkość kosztów uzyskania przychodów lub przychodów do opodatkowania)?2) Czy odszkodowanie wypłacone w związku ze świadczeniem usług B na rzecz klientów Wnioskodawcy (tj. poszkodowanych) będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?3) Czy koszty likwidacji szkody w ramach usługi B, którą Wnioskodawca przeprowadził w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?4) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy odszkodowanie wypłacone w związku ze świadczeniem usług B na rzecz klientów Wnioskodawcy, będą dla Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, kosztami innymi niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów?5) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy koszty likwidacji szkody w ramach usługi B, którą Wnioskodawca przeprowadził w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, będą dla Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, kosztami innymi niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów?6) Czy wydatki związane z finansowaniem Centrum Rozliczeń przez Wnioskodawcę mające formę dotacji umożliwia uwzględnienie niniejszych wydatków w kosztach uzyskania przychodów?
Fragment:
OC zawarł poszkodowany, czynności określonych w art. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 2) oraz ust. 5 pkt 1) i 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności likwidacji szkody polegającej na zgromadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej ustalenia odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie i wysokości odszkodowania oraz wypłacie kwoty stanowiącej kompensatę). Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy, wszczęcie procesu likwidacji szkody w trybie bezpośredniej likwidacji szkody inicjuje poszkodowany: zgłaszając szkodę do własnego ubezpieczyciela z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC), a nie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia; lub składając wniosek o likwidację szkody w systemie B do zakładu ubezpieczeń sprawcy, którego zawiadomił o szkodzie. Zakład ubezpieczeń poszkodowanego będzie podejmował działania ściśle określone w Umowie. Umowa określa przedmiotowy zakres szkód likwidowanych w trybie B (§ 5 ust. 1 Umowy). Na przykład wyłączone są szkody na osobie, szkody powstałe w następstwie zdarzeń mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szkody, których wartość według wstępnego oszacowania przekracza ustaloną wysokość. W trybie B nie są likwidowane szkody w sytuacji, w której ubezpieczyciel sprawcy lub ubezpieczyciel poszkodowanego nie są stroną Porozumienia.
2015
10
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w ramach usługi B będzie przychodem wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o C1T, rozliczanym w okresach zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT?
Fragment:
OC podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę) ubezpieczycielowi, z którym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC zawarł poszkodowany. Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy, wszczęcie procesu likwidacji szkody w trybie bezpośredniej likwidacji szkody inicjuje poszkodowany: zgłaszając szkodę do własnego ubezpieczyciela z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC), a nie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia; lub składając wniosek o likwidację szkody w systemie B do zakładu ubezpieczeń sprawcy, którego zawiadomił o szkodzie. Zakład ubezpieczeń poszkodowanego będzie podejmował działania ściśle określone w Umowie. Umowa określa przedmiotowy zakres szkód likwidowanych w trybie B (§ 5 ust. 1 Umowy). Na przykład wyłączone są szkody na osobie, szkody powstałe w następstwie zdarzeń mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szkody, których wartość według wstępnego oszacowania przekracza ustaloną wysokość. W trybie B nie są likwidowane szkody w sytuacji, w której ubezpieczyciel sprawcy lub ubezpieczyciel poszkodowanego nie są stroną Porozumienia. – Postanowienie § 6 ust. 2 umowy przewiduje możliwość przekazania sprawy do likwidacji przez zakład ubezpieczeń sprawcy za zgodą obydwu zakładów ubezpieczeń.
2015
7
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym.
Fragment:
Wskazać należy, że w przepisach prawa krajowego nie istnieje prawna definicja czynności wykonywanych w ramach procesu likwidacji szkód. O ile z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950) - w szczególności z art. 16 ustawy - wywieść można, że postępowanie likwidacyjne podejmowane przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową wiąże się z podjęciem przez niego czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, o tyle brak jest w przepisach bezpośredniego odniesienia do czynności „ likwidacji szkód ”. W praktyce, za usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych uznawane są czynności wykonywane w ramach ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, a także ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z tyt. umów ubezpieczenia. Czynności te, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z ust. 6 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej, są traktowane jako czynności ubezpieczeniowe w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za czynność wykonywaną w ramach likwidacji szkód uznaje się również wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia, która zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy również stanowi czynność ubezpieczeniową.
2015
15
paź

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami.
Fragment:
Jeżeli nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody, naprawienie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania. Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Przepis ten nie narusza postanowień ust. 1. W uzasadnionych przypadkach odszkodowanie może być wypłacone z zabezpieczenia ustalonego zgodnie z art. 17. Art. 97. 1. W sprawach o naprawienie szkód uregulowanych przepisami niniejszego działu orzekają sądy powszechne. Art. 100. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za szkody spowodowane inną niż wydobywanie kopalin działalnością regulowaną ustawą. Z regulacji ww. ustaw wynika, że dla powstania odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego (tzw. szkody górniczej) niezbędne jest łączne zaistnienie trzech przesłanek: zdarzenia. z którym łączy się obowiązek naprawienia szkody (ruch zakładu górniczego), powstania szkody, związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą. W momencie złożenia pozwu do Sądu Wnioskodawczyni nie była już właścicielem nieruchomości i nie dotyczyła jej możliwość naprawy poprzez przywrócenie stanu poprzedniego.
2015
4
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.