Szkody | Interpretacje podatkowe

Szkody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania rozliczeń zwrotu kosztów likwidacji szkody, zgodnie z udziałem w koasekuracji
Fragment:
Rozliczenie likwidacji szkody Ogólne zasady W przypadku powstania szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczyciele zobowiązani są do jej likwidacji. Z reguły, podmiotem odpowiedzialnym za likwidację szkody jest podmiot będący liderem (koasekurator wiodący). Podmiot ten jest zobowiązany do opracowania i zlikwidowania szkody w imieniu swoim oraz w imieniu koasekuratorów, których Wnioskodawca reprezentuje w tym zakresie. Koasekurator wiodący, w związku z likwidowaną przez niego szkodą, może ponosić następujące koszty: odszkodowania wypłaconego w związku z likwidacją szkody; koszty zewnętrzne dotyczące wykonania ekspertyz przez zewnętrznych ekspertów, gdy są one konieczne dla zlikwidowania danej szkody, np. koszty opinii lekarza orzecznika, koszty opinii rzeczoznawcy, koszty opinii prawnej; inne koszty powstałe m.in. w wyniku podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania, np. koszty sądowe, koszty dodatkowych ekspertyz, odsetki itp. Koszty te mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę zarówno na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Jak wskazano powyżej, odpowiedzialność za likwidację szkody powstałej wobec ubezpieczonego spoczywa na każdym z koasekuratorów. Jednocześnie, porozumienie o koasekuracji określa proporcje, w jakich każdy z koasekuratorów uczestniczy w kosztach likwidacji szkód (najczęściej proporcje te odpowiadają proporcjom, według których dzielona jest składka ubezpieczeniowa).
2018
1
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku z wybudowaniem przez Spółkę Węglową, w ramach naprawy wyrządzonej szkody górniczej, odcinka sieci kanalizacyjnej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W myśl art. 147 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 145 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód, o których mowa w art. 144 ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm., dalej jako: „ KC ”), zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W myśl art. 361 § 2 KC, w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zgodnie z art. 362 KC, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
2018
4
sty

Istota:
Szkody w uprawach rolnych – wyłączenie z opodatkowania.
Fragment:
Odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczeń, polegających na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach prawem chronionych, w tym dobrach osobistych. Chodzi zarówno o uszczerbek majątkowy jak i niemajątkowy. Naprawienie szkody obejmuje zarówno straty jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wysokość szkody wyznacza rozmiar obowiązku odszkodowawczego i jego pułap górny. Do odszkodowań zwolnionych z opodatkowania na mocy wskazanego przepisu zaliczyć należy odszkodowania, których podstawą prawną otrzymania są przepisy kodeksu cywilnego. Jedną z zasad odpowiedzialności sprawczej szkody jest w prawie cywilnym zasada ryzyka unormowana w przepisach art. 435 k.c., art. 363 § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług likwidacji szkód
Fragment:
(...) szkód – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług likwidacji szkód. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie tzw. likwidacji szkód (PKD 66.21. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat). Działalność ta polega na świadczeniu towarzystwom ubezpieczeniowym za wynagrodzeniem usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych - inaczej mówiąc rozpatrywania roszczeń kierowanych do towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Wnioskujący podpisał umowę cywilnoprawną z towarzystwem ubezpieczeniowym o kompleksową obsługę likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego z umów ubezpieczeń zawartych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe (par. 1 ust. 1 umowy). Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca został upoważniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe m.in. do (par. 2 ust. 1 umowy): obsługi klienta w zakresie przyjęcia druków zgłoszenia szkody wraz z wymaganymi (...)
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku usług likwidacji szkód
Fragment:
(...) szkody; prowadzenie likwidacji merytorycznej szkód, poprzez wykonanie analizy zgromadzonej dokumentacji i podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych; wykonanie oceny technicznej oraz ewentualnych ocen dodatkowych w przypadku szkód komunikacyjnych oraz protokołu szkody w odniesieniu do szkód majątkowych; wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej zakres szkody; wykonanie kopii wymaganych przy zgłoszeniu szkody dokumentów; przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia odszkodowanie/świadczenie oraz umieszczenie jej w teczce szkodowej, tj. załączanie obrazów elektronicznych wpływającej dokumentacji szkodowej do odpowiednich akt szkody w systemie informatycznym; archiwizację dokumentacji szkodowej; udzielanie osobom uprawnionym z umów ubezpieczenia szczegółowych informacji o procesie likwidacji szkody, w tym dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia szkody, wymaganych dokumentów i przysługujących uprawnień; prowadzenie postępowań regresowych, z wyłączeniem postępowań sądowych; rozpatrywanie odwołań i skarg dotyczących likwidacji szkód; udostępnianie osobom uprawnionym wglądu do akt szkodowych; przygotowanie przelewów i przekazów w systemie komputerowym; nadawanie i odbieranie korespondencji związanej z likwidacją szkód; prowadzenie wymaganej przez usługobiorcę sprawozdawczości w zakresie likwidowanych szkód; inne czynności wymagane do prawidłowej likwidacji szkód z umów ubezpieczenia, mające związek z czynnościami, o których mowa powyżej.
2017
23
cze

Istota:
Należy przyjąć, że w tym właśnie znaczeniu opisane we wniosku o interpretację usługi likwidacji szkód stanowią część usługi ubezpieczeniowej, jako niezbędny, specyficzny i istotny element do właściwego jej wykonania, świadczonej przez zakład ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest obowiązkiem ubezpieczyciela, stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpieczenia. Zatem, należy wskazać, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz zakładów ubezpieczeniowych stanowią odrębną całość i są niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, stanowiąc usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonywała, wykonuje i będzie wykonywać wyspecjalizowane usługi pomocnicze do ubezpieczeń majątkowych polegające na ustalaniu przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalaniu wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań i innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia związane ze szkodami powstałymi w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (dalej jako usługi likwidacji szkód majątkowych). Usługi te obejmują swym zakresem: przyjęcie zlecenia od zakładu ubezpieczeń, na podstawie którego zostaje wszczęta procedura likwidacji szkody, kontakt z ubezpieczonym, a w przypadku szkód zgłoszonych z CC także z poszkodowanym, udzielenie poszkodowanemu lub ubezpieczonemu informacji o prawach i obowiązkach z umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wykonanie oględzin i dokumentacji fotograficznej pojazdów uczestniczących w szkodzie, dokonywanie wizji lokalnych miejsc szkody, prowadzenie korespondencji bezpośrednio z ubezpieczonym i/lub poszkodowanym, gromadzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczeń ubezpieczonego lub poszkodowanego, ustalenie zakresu i szacowanie poniesionych strat, wyliczenie wysokości odszkodowania, zabezpieczenie praw regresowych przysługujących ubezpieczycielowi, sporządzenie końcowego raportu z kompleksowej procedury likwidacji szkody, ustalającego odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i wysokości należnego świadczenia ubezpieczeniowego.
2017
14
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kosztów naprawy szkód górniczych oraz odsetek od kosztów związanych z zapobieganiem takim szkodom, wypłaconych na rzecz poszkodowanego
Fragment:
Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Do naprawy szkód spowodowanych ruchem kopalni, zgodnie z art. 146 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący taki zakład. W myśl art. 147 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 148 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów. W myśl art. 150 powyższej ustawy, przepisy o naprawianiu szkód określonych niniejszym działem stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Z kolei zgodnie z art. 151 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stwierdzić należy, że koszty naprawy szkód górniczych, oraz wydatki na zapobieganie takim szkodom ściśle rzecz biorąc, nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu, natomiast pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku czynności administrowania procesem likwidacji szkód
Fragment:
Spółka zawarła także z firmą ubezpieczeniową umowę współpracy w zakresie administrowania procesem likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego zakupionego w sieci sklepów Spółki, polegającego na przyjęciu zgłoszenia szkody, zarejestrowaniu szkody, podjęciu decyzji o sposobie likwidacji szkody, likwidacji szkody przez naprawę, wymianie sprzętu lub wypłacie odszkodowania, rozliczeniu kosztów likwidacji szkody, skompletowaniu dokumentów dotyczących likwidacji szkody i przekazaniu raportów dotyczących likwidacji szkody oraz koordynowaniu współpracy z siecią zakładów naprawczych. Spółka ma obowiązek zapewnienia infrastruktury i wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie przeanalizować i obsłużyć szkody dotyczące sprzętu objętego ochroną ubezpieczeniową (m.in. upewnienie się czy wadliwy sprzęt objęty jest ochroną, identyfikacja rodzaju wady/usterki sprzętu, upewnienie się czy usterka jest objęta ochroną zg. z warunkami umowy ubezpieczenia, akceptowanie napraw wszelkiego rodzaju szkód lub podejmowanie decyzji o odmowie likwidacji szkody i informowanie o tym ubezpieczonych, ewentualne uzyskanie zgody ubezpieczyciela na dokonanie napraw przekraczających limit samodzielnej autoryzacji, skierowanie posiadacza polisy do właściwego zakładu naprawczego, założenie i prowadzenie dokumentacji szkody, w tym m.in. wprowadzanie informacji o szkodzie do informatycznej bazy danych, sporządzanie raportów szkód).
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie przy świadczeniu usług pomocniczych w procesie likwidacji szkód.
Fragment:
W ramach usługi likwidacji szkód do obowiązków Wnioskodawcy należy: Przyjmowanie zgłoszeń szkód od podmiotów zgłaszających roszczenie wobec towarzystwa ubezpieczeń; Ustalenie i rejestracja w systemie informatycznym rezerwy szkodowej oraz jej weryfikacja wtoku postępowania likwidacyjnego; Informowanie towarzystw ubezpieczeniowych o przyjętych zgłoszeniach i ustalonej kwocie rezerwy szkodowej; Ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; Dokonanie oględzin zniszczonego lub uszkodzonego mienia określenie zakresu zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszenia szkody; Dokonanie wyceny wysokości szkody w oparciu o odpowiednie narzędzia oraz wiedzę i doświadczenie osoby wykonującej wycenę; W uzasadnionych przypadkach, dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, w następstwie którego powstała szkoda lub innych miejsc i przedmiotów, mających wpływ na ocenę okoliczności zdarzenia, odpowiedzialności ubezpieczyciela lub zakres i wysokość szkody; Wykonanie oględzin przedmiotu ubezpieczenia lub mienia po wykonanej naprawie; Wykonanie dokumentacji zdjęciowej z wykonanych czynności; Ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z likwidacją szkód
Fragment:
Na podstawie ww. wniosku Strony, tut. organ wydał w dniu 21 października 2014 r. interpretację indywidualną nr IPPP1/443-840/14-2/MPe, w której stanowisko Strony w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego uznane zostało za nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia do czynności technicznych wykonywanych w ramach likwidacji szkody oraz prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia do czynności związanych z podjęciem decyzji o likwidacji szkody. Organ stwierdził, że wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach administrowania procesem likwidacji szkód czynności: przyjęcie zlecenia, na podstawie którego wszczyna się procedurę likwidacji szkody, ustalanie tożsamości ubezpieczonego, czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych, kontakt z ubezpieczonym, wykonanie oględzin miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego oraz oględzin i weryfikacji stanu pojazdu i ewentualnych uszkodzeń pojazdu (w tym dokonanie dokumentacji fotograficznej), ustalanie rozmiaru strat oraz wysokości przysługującego ubezpieczonemu odszkodowania, zbieranie dokumentacji potrzebnej do rozpoznania roszczeń ubezpieczonego (poszkodowanego), sporządzenie dokumentacji likwidacji szkody (protokół szkody, raporty końcowe ustalające odpowiedzialność ubezpieczyciela lub jej brak) - trudno jest uznać za specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego, mogą one bowiem występować w innych niż ubezpieczenie dziedzinach życia. Wymienione usługi stanowią czynności o charakterze technicznym, zmierzają do założenia i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i sporządzenia charakterystyki powstałej szkody i jej wysokości.
2017
24
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.