Szkody | Interpretacje podatkowe

Szkody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z likwidacją szkód
Fragment:
Na podstawie ww. wniosku Strony, tut. organ wydał w dniu 21 października 2014 r. interpretację indywidualną nr IPPP1/443-840/14-2/MPe, w której stanowisko Strony w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego uznane zostało za nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia do czynności technicznych wykonywanych w ramach likwidacji szkody oraz prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia do czynności związanych z podjęciem decyzji o likwidacji szkody. Organ stwierdził, że wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach administrowania procesem likwidacji szkód czynności: przyjęcie zlecenia, na podstawie którego wszczyna się procedurę likwidacji szkody, ustalanie tożsamości ubezpieczonego, czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych, kontakt z ubezpieczonym, wykonanie oględzin miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego oraz oględzin i weryfikacji stanu pojazdu i ewentualnych uszkodzeń pojazdu (w tym dokonanie dokumentacji fotograficznej), ustalanie rozmiaru strat oraz wysokości przysługującego ubezpieczonemu odszkodowania, zbieranie dokumentacji potrzebnej do rozpoznania roszczeń ubezpieczonego (poszkodowanego), sporządzenie dokumentacji likwidacji szkody (protokół szkody, raporty końcowe ustalające odpowiedzialność ubezpieczyciela lub jej brak) - trudno jest uznać za specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego, mogą one bowiem występować w innych niż ubezpieczenie dziedzinach życia. Wymienione usługi stanowią czynności o charakterze technicznym, zmierzają do założenia i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i sporządzenia charakterystyki powstałej szkody i jej wysokości.
2017
24
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń
Fragment:
Czynności, polegające na ustaleniu przyczyn i okoliczności zajścia zdarzeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia, ustalaniu stanu technicznego i wartości pojazdów przed szkodą na podstawie oględzin pojazdów, wykonaniu oględzin uszkodzonych pojazdów w miejscu wskazanym przez poszkodowanego, wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia - kolizji, wizji lokalnej z udziałem uczestników, wykonaniu materiału fotograficznego dokumentującego rozmiar uszkodzeń, miejsce zdarzenia, sporządzaniu rejestracji charakteru, zakresu uszkodzeń i wprowadzania technologii naprawy, przeprowadzeniu wstępnej likwidacji szkody, której zakres obejmuje wykonanie materiału fotograficznego dokumentującego rozmiar uszkodzeń, sporządzanie kalkulacji kosztów naprawy, wyceny wartości przedmiotu szkody (pojazdu), a także w odniesieniu do szkód majątkowych czynności polegające na dokonaniu wizji lokalnej na miejscu szkody, wykonaniu dokumentacji fotograficznej uszkodzeń, dokonaniu obmiarów uszkodzeń, sporządzeniu protokołu likwidacji szkody będące przedmiotem wniosku nie stanowią również usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, korzystających ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Odnosząc się do możliwości objęcia usług świadczonych w ramach likwidacji szkód zwolnieniem określonym (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług likwidacji szkód wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń oraz innych podmiotów będących zleceniobiorcą działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
Fragment:
Najczęściej dotyczy to ustalania zakresu i wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia w odniesieniu do określonych rodzajów szkód - z szerszej gamy zgłaszanych roszczeń - wymagających wiedzy specjalnej np. szkód z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków, szkód w środkach obrotowych. Rodzaj czynności faktycznych podejmowanych w ramach wykonywanych czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkody, wynika m.in. z okoliczności danej sprawy, rodzaju umowy ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, przedmiotu zlecenia i nie zawsze jest jednakowy. Czynności faktyczne mogą polegać m.in. na: dokonywaniu oględzin i inwentaryzacji przedmiotu ubezpieczenia, przedmiotu szkody wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej przedmiotu ubezpieczenia, przedmiotu szkody; pozyskaniu informacji i dokumentów dotyczących okoliczności i przyczyny szkody, jej zakresu i wartości, w drodze: bezpośredniej lub telefonicznej rozmowy z poszkodowanymi, ubezpieczonymi, świadkami i innymi osobami mającymi wiedzę istotną w procesie likwidacji szkody, korespondencyjnej od poszkodowanych, ubezpieczonych, świadków, Policji, Straży Pożarnej i innych organów i instytucji (np.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług likwidacji szkód komunikacyjnych świadczonych od 1 lipca 2017 roku na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników towarzystw ubezpieczeniowych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług likwidacji szkód komunikacyjnych świadczonych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników towarzystw ubezpieczeniowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jawna świadczy usługi dla towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie zawartych z nimi umów w zakresie obsługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD:66.21.Z). Do zakresu prowadzonych przez Wnioskodawcę czynności należy: przyjęcie zlecenia od towarzystwa ubezpieczeniowego lub od pośrednika towarzystwa ubezpieczeniowego, umówienie się z poszkodowanym na oględziny pojazdu, wykonanie oględzin, ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia pod kątem poświadczenia ich w zawartej umowie, ustalenie wysokości i rozmiarów świadczenia, wykonanie kalkulacji naprawy, ewentualne ustalenie wartości pojazdu przy szkodzie całkowitej, przekazanie do zleceniodawcy wyników oględzin. Do tej pory Wnioskodawca stosował i stosuje dla świadczonych usług stawkę 23% VAT. Jednakże z uwagi na sprzeczne ze sobą interpretacje np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn.
2017
1
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku usług likwidacji szkód komunikacyjnych wykonywanych na zlecenie podmiotu świadczącego usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług likwidacji szkód komunikacyjnych wykonywanych na zlecenie podmiotu świadczącego usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności ubezpieczeniowej, którą wykonuje w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych z podmiotem świadczącym usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych - oznacza to, że Spółka jest podwykonawcą usług świadczonych przez podmiot wykonujący usługi bezpośrednio na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. W ramach usługi likwidacji szkód do jej obowiązków należy: przyjmowanie zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących likwidacji szkody, nagranie i archiwizacja zgłoszenia szkody, przekazanie do podmiotu świadczącego usługi bezpośrednio na rzecz ubezpieczyciela danych, o których mowa powyżej, poinformowanie zgłaszającego szkodę o wykazie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w pojeździe, poinformowanie ubezpieczającego o zgłoszeniu szkody z jego polisy autocasco, weryfikacja wariantu (...)
2017
1
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku importu usług likwidacji szkód przez korespondenta.
Fragment:
W przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych, które miały miejsce w Niemczech, korespondent spółki, tj. firma XXX Dla prawidłowej likwidacji szkody musi pozyskać odpowiednią dokumentację, w skład której wchodzi m.in. notatka policyjna dotycząca danego zdarzenia drogowego. Zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, wnioseko udostępnienie takiej notatki musi zostać złożony do policji, prokuratury czy sądu przez adwokata. Dlatego też korespondent Spółki zaleca współpracującemu z nim adwokatowi pozyskiwanie takich notatek. Za udostępnienie takiej notatki niemieckie organy pobierają od adwokata opłatę urzędową. Następnie adwokat wystawia na rzecz XXX (korespondenta Spółki) rachunek za swoje usługi, który uwzględnia koszt pozyskania notatki policyjnej. Po zakończeniu likwidacji szkody i wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego, korespondent przesyła do spółki dokument rozliczeniowy, na którym wykazuje wszystkie przysługujące mu należności z tytułu likwidacji szkody, wyszczególnione zgodnie z ich rodzajami określonymi w regulaminie wewnętrznym, tj. odrębnie: Kwotę wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania, Kwotę poniesionych przez korespondenta kosztów zewnętrznych (np. kosztów pozyskiwania notatki policyjnej przez adwokata, wynikających z rachunku wystawionego przez adwokata na rzecz korespondenta), Kwotę honorarium korespondenta za likwidację szkody.
2016
13
gru

Istota:
Brak opodatkowania kwoty zwrotu kosztów naprawienia szkody górniczej oraz brak obowiązku wystawienia faktury VAT.
Fragment:
Czynności wykonywane w ramach zapobiegania szkodom górniczym, usuwania i naprawiania szkód górniczych przez podmiot zobowiązany do tych czynności zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm. – dalej: Prawo geologiczne i górnicze), jak również ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. – dalej: Kodeks cywilny). Jak stanowi art. 148 Prawa geologicznego i górniczego jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. W myśl art. 150 tej ustawy przepisy dotyczące naprawiania szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Natomiast na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Ponadto między zdarzeniem, a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Kodeks cywilny rozróżnia dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności: kontraktową, która powstaje z mocy umowy i odnosi się do przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471) oraz deliktową, czyli wynikającą z czynów niedozwolonych (art. 415).
2016
3
gru

Istota:
Prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w związku z działalnością kopalni
Fragment:
W analizowanym wypadku zachodzi ewidentny związek pomiędzy prowadzoną (w przeszłości) przez Spółkę działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla, opodatkowaną VAT a zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych powstałych w efekcie prowadzenia tej działalności przez Spółkę. Szkody górnicze (i obowiązek ich naprawienia) stanowią bowiem efekt uboczny tej działalności. Specyfika działalności w zakresie wydobycia węgla powoduje, że szkody górnicze są w istocie jej nieodłącznym elementem – nie jest możliwe prowadzenie działalności górniczej bez konieczności naprawienia powstających w związku z nią szkód. Likwidacja szkód górniczych i wiążący się z nią zakup towarów i usług pozostaje więc w nierozerwalnym związku z opodatkowaną VAT działalnością w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla. Przy czym z uwagi na charakter tego związku, tzn. fakt, że naprawa szkody jest następstwem prowadzenia tej działalności, dla oceny istnienia tego związku nie ma znaczenia, czy w chwili likwidacji szkody podatnik nadal prowadzi działalność w powyższym zakresie. Innymi słowy, związek pomiędzy zakupem towarów i usług wykorzystywanych do likwidacji szkód górniczych a wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT jest identyczny w przypadku podatnika nadal prowadzącego zakład górniczy, którego ruch spowodował daną szkodę, oraz podatnika, który zakończył już jego eksploatację (czy to wskutek zamknięcia kopalni, czy to wskutek jej zbycia).
2016
2
gru

Istota:
Czy wypłacone dla rolnika indywidualnego odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w drzewostanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy wystawić PIT-8C w celu rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym?
Fragment:
Z tego powodu Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w K o oszacowanie szkód wyrządzonych przez bobry i wypłacenie odszkodowania za szkody spowodowane w drzewostanie gospodarstwa rolnego dotyczącego obszaru leśnego. Na podstawie dokonanych oględzin w terenie i oszacowania wartości szkody sporządzono protokół z oględzin. Do protokołu dołączona jest kalkulacja szkody ze wskazaniem podstaw jej szacowania - zarządzenie Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lutego 2001 r., w sprawie wprowadzenia do stosowania tablic służących do określania pierścienicy i miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka. Na podstawie dokonanych oględzin w terenie i oszacowania szkody biorąc pod uwagę rodzaj i miąższość drzewa, średnicę pnia oraz cenę za 1 m 3 drewna przyjętą z obowiązującego cennika wg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K wyliczono, że rekompensata za poniesione szkody wyrządzone przez bobry w drzewostanie Wnioskodawczyni wynosi 12 zł. Odszkodowanie to zostało wypłacone z dużym opóźnieniem w październiku 2014 r. Wypłacone odszkodowanie w kwocie 12 zł w żadnej mierze nie uwzględnia utraconych korzyści spowodowanych przez zniszczone i ścięte drzewo przez bobry. Przedstawiona w protokołach szacowana kalkulacja oparta na publikacjach naukowych oraz danych statystycznych zawartych w komunikatach Prezesa GUS uwzględnia jedynie średnią cenę drewna opałowego (brutto), która dla brzozy i olchy za 1 m 3 wynosi 1 zł, a dla osiki 1 zł za 1 m 3 drewna opałowego.
2016
12
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty z tytułu obowiązku naprawienia szkody określonej w wyroku sądu
Fragment:
W sprawie przedmiotowej kradzieży toczyło się bowiem postępowanie karne, w ramach którego dopiero czynione były ustalenia i przeprowadzano dowody odnoszące się do rozmiaru wyrządzonej szkody, osoby sprawcy oraz okoliczności całego zdarzenia. Wobec utrwalonego w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądu, że szkoda, do której naprawienia sąd zobowiązuje sprawcę stanowi równowartość rzeczywistej szkody wynikającej z przestępstwa i obowiązek ten ma charakter kompensacyjny, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana od zobowiązanego wyrokiem sprawcy kwota, jako kompensata poniesionej i nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów straty, nie stanowi dla niego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. przychodu podatkowego. Ad. 2) W przypadku uznania, że otrzymana tytułem obowiązku naprawienia szkody kwota stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, w zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymana kwota może korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Zgodnie, z tym przepisem, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c niemającym w sprawie zastosowania, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
2016
30
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.