Szczególny nadzór podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szczególny nadzór podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Który organ podatkowy jest właściwy do sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego przy przewozie oleju bazowego ze składu podatkowego na Łotwie do składu podatkowego w Polsce i czy podlega temu nadzorowi podmiot przewożący ten towar?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 3. UZASADNIENIE W dniu 15 marca 2006 r. Spółka złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny:Przedmiotem działalności spółki jest pośrednikiem w sprzedaży i przewozie olejów bazowych z Łotwy do odbiorców krajowych – składów podatkowych.W powyższych transakcjach spółka występuje jako pośrednik pomiędzy łotewskim składem podatkowym a składami podatkowymi nabywców w Polsce. Spółka nie posiada statusu podmiotu prowadzącego skład (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przyjęcie do magazynu spirytusu skażonego środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE, nabytego wewnątrzwspólnotowo i obrót nim podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) zmienione pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące objęcia szczególnym nadzorem podatkowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony wniosek zmieniony pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący objęcia szczególnym nadzorem podatkowym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie są opodatkowania podatkiem akcyzowym wytwarzanych przez przedsiębiorstwo estrów metylowych, gliceryny oraz zużywanych do wytworzenia tychże wyrobów surowców w postaci oleju rzepakowego i metanolu.

Fragment:

(...) 6a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) oraz § 43 i § 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.) uznał, iż XXXXXXXXX, jako podmiot wytwarzający estry metylowe, podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu oraz może być objęty stałym nadzorem. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, iż szczególny nadzór podatkowy obejmuje nie tylko wyroby kwalifikowane jako wyroby akcyzowe. Na powyższe postanowienie XXXXXXXXXX, pismem datowanym na 20.02.2006 r., wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.W zażaleniu podniesiono, iż organ I instancji błędnie zakwalifikował, uzyskiwane w trakcie prezentacji urządzeń, estry metylowe do grupy biokomponentów, a w konsekwencji błędnie przyjął, iż wyroby te podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu. W motywach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym przy sprzedaży gliceryny z przeznaczeniem do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki i domieszki do paliw silnikowych oraz czy gliceryna nieoczyszczona podlega przepisom o szczególnym nadzorze podatkowym ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony - pismo z dnia 31 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 4 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu postanawia uznać stanowisko przedstawione przez stronę za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 4.09.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek XXXXXX o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: XXXXXX, wpisana pod nr RS xxxxxxx, zajmuje się produkcją wyrobu pod nazwą estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych o symbolu PKWiU 24.66.48-90.30. Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wytwarzane są z odnawialnych źródeł energii, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy płyn do spryskiwaczy samochodowych o kodzie PKWiU 24.66.33.50 może być konfekcjonowany poza składem podatkowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art.14a,14b §1 i §2ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz złożonym zapytaniem Strony z dnia 10-10-2005 r (data wpływu do Urzędu Celnego 18.10.2005r.) postanawiam, iż stanowisko przedstawione przez Stronę a dotyczące konfekcjonowania płynu do spryskiwaczy w miejscu nie będącym składem podatkowym jest prawidłowe w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Uzasadnienie W dniu 18-10-2005 do Urzędu Celnego w Zamościu wpłynął wniosek Strony o udzielenie informacji w zakresie możliwości podjęcia i realizacji procesu konfekcjonowania produktu będącego płynem do spryskiwaczy samochodowych ? kod PKWiU 24.66.33.50 ? poza składem podatkowym. Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu na podst. art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przedkłada w załączeniu wyjaśnienia dotyczące (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia z 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. nr 65, poz.598 ze zmianami) wyrób akcyzowy o nazwie toluen (PKWiU 24.14.12-25.20) nadal jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym u podmiotu dokonującego nabycia tego towaru w kraju jako uprawniony nabywca na podstawie złożonego oświadczenia ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 § 1, § 4 i art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu po rozpatrzeniu Państwa wniosku NRp/2785/04 z dnia 14 października 2005 roku. w sprawie stosowania przepisów prawa w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i objęcia ich szczególnym nadzorem podatkowym stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Firma nabywa w kraju od podmiotu będącego składem podatkowym wyrób akcyzowy o nazwie Toluen jako uprawniony nabywca - zwolnienie z akcyzy następuje na podstawie złożonego oświadczenia.(§ 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Dz. U. z 2004 roku Nr 97 poz.966 ze zmianami zmianami). Zgodnie z nowelizacją § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania (...)