Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy usługach wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską, a w jakim bez obsługi operatorskiej?

Fragment:

(...) należy stwierdzić, iż usługi jakie Spółka świadczy polegające na wynajmie dźwigów wraz z obsługą operatorską zgodnie z opinią klasyfikacyjną jaką otrzymała Spółka z Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszczą się w grupie PKWiU 45.50.10-00.00 „Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską”, w związku z tym do wyżej wymienionych usług mają zastosowanie przepisy art. 19 ust 13 pkt 2 lit. d) dla których Ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do regulacji zawartej w art. 19 ust 13 pkt 2 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż jednak 30. dnia od wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Natomiast w sytuacji kiedy Podatnik świadczy usługi polegające na wynajmie dźwigów bez obsługi operatorskiej, sklasyfikowane według wcześniej wspomnianej opinii z (...)

2011
1
lip

Istota:

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw prasy w ramach prenumeraty oraz sposobu ich fakturowania.

Fragment:

(...) o charakterze ciągłym. Jednakże w opisanych w stanie faktycznym okolicznościach mamy od czynienia z dostawą prasy w prenumeracie na rok, które regulują wyżej przytoczone przepisy ustawy o podatku do towarów i usług, stąd też powyższy paragraf nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, gdyż dla dostaw prasy ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w trybie art. 19 ust. 13 pkt 3 oraz zasad dokumentowania niniejszych dostaw fakturą VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy, w sytuacji, gdy umowa nie przewiduje zwrotów wydawnictw, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, bądź otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostaw gazet, nie później jednak niż 60 dnia, licząc od dnia wydania tych towarów. W (...)

2011
1
cze

Istota:

Spółka świadczy kompleksowe usługi polegające na instalacji systemów wentylacji i oddymiania garażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 45.33.12-00.00. Do przedmiotowych usług ma zastosowanie szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy)

Fragment:

(...) – montażowych obowiązek podatkowy postaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez Spółkę kompleksowych usług polegających na instalacji systemów wentylacji i oddymiania garażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użytkowego zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu (...)

2011
1
cze

Istota:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje z mocy przepisów prawa a ustawodawca w przypadku usług budowlano – montażowych określił nieco dogodniejszy dla podatników moment jego powstania aniżeli wynikałoby to z ustawy – to tenże przepis, a nie wola podatnika wyznacza zaistnienie obowiązku podatkowego, a podatnik powinien zadeklarować podatek należny z tytułu świadczenia ww. usług w okresie rozliczeniowym, w którym ten obowiązek podatkowy powstał. Stosownie do powyższego Wnioskodawca winien skorygować deklaracje, w których przedwcześnie wykazany został podatek należny w tytułu świadczonych usług budowlano – montażowych.

Fragment:

(...) stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 – 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Od powyższej ogólnej zasady ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, między innymi dla usług budowlano – montażowych. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ww. ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano – montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Oznacza to, że z tytułu wykonania usługi budowlano – montażowej dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy firma może zastosować sposób ewidencjonowania podatku należnego przy sprzedaży wysyłkowej w dniu wydania towaru klientowi, dołączając do każdej przesyłki paragon z kasy fiskalnej bez konieczności wystawiania faktur VAT?

Fragment:

(...) w danym miesiącu towaru, a korygowany o VAT w momencie otrzymanych zwrotów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Przepis art. 19 ust. 13 pkt 6 cyt. ustawy określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z którym, w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Stosownie do art. 111 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ze (...)

2011
1
maj

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług najmu podnośnika koszowego wraz z operatorem.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa XXX przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2007 r. (data wpływu 10 lipca 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług wynajmu podnośnika wraz z operatorem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi udokumentowanej fakturą wystawioną w dniu 31.12.2005 r. powstał w grudniu 2004 r., zatem PHT dokona korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2004 r. i ureguluje zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 23.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.01.2006 r.), uzupełnionym pismami z dn. 02.03.2006 r., 20.04.2006 r. (ponadto do tut. Urzędu w dn. 13.04.2006 r. wpłynęła faksem umowa o współpracy handlowej między PHT a "producentem") w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika, w zakresie w jakim dotyczy ono momentu powstania obowiązku podatkowego oraz uwzględnienia podatku należnego w deklaracji VAT-7, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny został przedstawiony we wniosku w sposób następujący: Spółka - zwana dalej PHT - była głównym odbiorcą tkanin do produkcji konfekcji pościelowej od spółki produkcyjnej. PHT dokonywała (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa działek budowlanych, stanowiących wspólną własność małżeńską?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 06.04.2006r. oraz załączonego aktu notarialnego wynika, iż od maja 1994r. Podatnik wspólnie z żoną jest właścicielem gruntu, otrzymanego w drodze darowizny, który według planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowy grunt stanowi 10 działek budowlanych , które Podatnik zamierza sprzedać.Przedstawiając własne stanowisko Podatnik uważa, iż sprzedaż działek stanowiących współwłasność małżeńską nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą Podatnik prowadzi w zakresie auto- handlu. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie stwierdza co następuje:Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka świadczy usługi polegające na wynajmowaniu sprzętu budowlanego i burzącego (ładowarek, koparek, dźwigów, podnośników montażowych) wraz z obsługą operatorską. Usługi te, zdaniem podatnika, sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Dziale 45.5. Czy w przedmiotowej sprawie występuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego?

Fragment:

(...) i wyburzeń wraz z obsługą operatorską". W związku z tym obowiązek podatkowy przy wykonywaniu takich usług powstaje - stosownie do zapisu ww. art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, tut. organ podatkowy stwierdza, że w sytuacji wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Przedstawione przez spółkę stanowisko jest zatem prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nadpłacona kwota stanowi zaliczkę na poczet przyszłych należności i czy na podstawie art. 19 ust.11 ustawy VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania czy też traktować ją jako zaliczkę nie mającą wpływu na wysokość podatku VAT?

Fragment:

(...) Urząd Gminy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych. Z odbiorcami posiada zawarte umowy, w których są określone terminy płatności. Za ogrzewanie pomieszczeń z góry do 10-go każdego miesiąca, za dostarczanie ciepłej wody z dołu do 10-go następnego miesiąca po odczytaniu licznika wskazującego zużycie wody i dokonaniu rozliczenia. Zdarzają się przypadki iż odbiorcy energii płacą wyższe kwoty niż wynika to z umowy lub rozliczenia. Pytanie podatnika: Czy nadpłacona kwota stanowi zaliczkę na poczet przyszłych należności i na podstawie art. 19 ust.11 ustawy VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania czy też traktować ją jako zaliczkę nie mającą wpływu na wysokość podatku VAT? Własne stanowisko w sprawie: Zdaniem Podatnika nadpłacona kwota nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w terminie (...)