Szczególne zasady ustalania dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szczególne zasady ustalania dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż całego przedsiębiorstwa innemu podmiotowi gospodarczemu opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wskutek której to sprzedaży nie powataje dochód?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.Nr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia jako prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 29.06.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 09.08.2005r. i pismem z dnia 27.09.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. UZASADNIENIE W dniu 29.06.2005r. wpłynął do tut.organu podatkowego wniosek , uzupełniony pismem z dnia 09.08.2005r. i pismem z dnia 27.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży całego przedsiębiorstwa innemu podmiotowi gospodarczemu.Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy składki na ubezpieczenie społeczne związane z pracą zapłacone za granicą zwiększają dochód uzyskany za granicą i czy powinno się w tym przypadku o tę kwotę zwiększyć dochód do obliczenia stopy procentowej ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia br., który wpłynął w dniu 29 kwietnia br. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasadności doliczenia do dochodu osiągniętego z tytułu pracy najemnej w Irlandii składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych od tego dochodu za granicą celem wykazania sumy tych wartości w zeznaniu i obliczenia tzw. stopy procentowej przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 kwietnia br. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął wiosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko - bar gastronomiczny opodatkowany na zasadch ogólnych. Oprócz tego nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej w innym zakresie opodatkowaną na zasadch ryczałtu. Czy w/w sytuacji występuje obowiązek ustalania dochodu z remanentu sporządzonego na dzień likwidacji baru?

Fragment:

(...) Z pisma podatniczki wynika, że z dniem 01.01.2004 r. zlikwidowała bar gastronomiczny, sporządzając na ten dzień spis towarów i wyposażenia. Do końca 2003 roku podatniczka prowadziła przedmiotowy bar jako osoba fizyczna na zasadach ogólnych. Podatniczka działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej , rozpoczęła 01.06.1997r. Pod tym samym numerem wpisu do ewidencji od 27.04.2000 r. prowadzi także działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Z zaświadczenia o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż podatniczka nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej, a jedynie zmiany co do: oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca i przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej. W tym stanie rzeczy, organ administracji samorządowej, na wniosek podatniczki, dokonał z dniem 01.01.2004 r. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej uznając, że w tym przypadku faktycznie ma miejsce kontynuacja (...)

2011
1
lut

Istota:

Związek Zawodowy prowadzący działalność gospodarczą wnosi zapytanie: czy zysk osiągnięty z całokształtu działalności za 2003 r. przeznaczony na działalność gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji, gdy powstał głównie dzięki zwrotom podatku VAT (art. 14 a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) ?
Związek za 2003 r. nie osiągnął dochodu w świetle przepisów podatkowych (CIT-8 za 2003 r. wykazuje stratę).

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie podatnika wyjaśnia co następuje: Działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178 ze zm.) jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Związek Zawodowy prowadzący działalność gospodarczą zobligowany jest stosować w pełni przepisy ustawy o rachunkowości i prowadzić ewidencję księgową z wyodrębnieniem obydwu działalności – statutowej i gospodarczej. Dochodem – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – jest (...)

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób opodatkowane są dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskane w 2004 r. w Tajwanie?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku- Ordynacja podatkowa -Dz.U Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.07.2004r. w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych zagranicą w 2004r.- w Tajwanie- informuje: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 12.11.2003r. -Dz.U.Nr202 poz.1956 z dniem 01.01.2004r. uchyla zwolnienie przewidziane w art.21 ust.1 pkt 66 ustawy o pod. doch. od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego były dochody osób fizycznych, o których mowa w art.3 ust.1 w/w ustawy, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli zostały one opodatkowane w tym państwie podatkiem tego samego rodzaju. Likwidacja tego zwolnienia (...)