Szczególne zasady ustalania dochodu | Interpretacje podatkowe

Szczególne zasady ustalania dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szczególne zasady ustalania dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż całego przedsiębiorstwa innemu podmiotowi gospodarczemu opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wskutek której to sprzedaży nie powataje dochód?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.Nr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia jako prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 29.06.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 09.08.2005r. i pismem z dnia 27.09.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. UZASADNIENIE W dniu 29.06.2005r. wpłynął do tut.organu podatkowego wniosek , uzupełniony pismem z dnia 09.08.2005r. i pismem z dnia 27.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży całego przedsiębiorstwa innemu podmiotowi gospodarczemu.Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy składki na ubezpieczenie społeczne związane z pracą zapłacone za granicą zwiększają dochód uzyskany za granicą i czy powinno się w tym przypadku o tę kwotę zwiększyć dochód do obliczenia stopy procentowej ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia br., który wpłynął w dniu 29 kwietnia br. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasadności doliczenia do dochodu osiągniętego z tytułu pracy najemnej w Irlandii składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych od tego dochodu za granicą celem wykazania sumy tych wartości w zeznaniu i obliczenia tzw. stopy procentowej przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 kwietnia br. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął wiosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko - bar gastronomiczny opodatkowany na zasadch ogólnych. Oprócz tego nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej w innym zakresie opodatkowaną na zasadch ryczałtu. Czy w/w sytuacji występuje obowiązek ustalania dochodu z remanentu sporządzonego na dzień likwidacji baru?
Fragment:
(...) Z pisma podatniczki wynika, że z dniem 01.01.2004 r. zlikwidowała bar gastronomiczny, sporządzając na ten dzień spis towarów i wyposażenia. Do końca 2003 roku podatniczka prowadziła przedmiotowy bar jako osoba fizyczna na zasadach ogólnych. Podatniczka działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej , rozpoczęła 01.06.1997r. Pod tym samym numerem wpisu do ewidencji od 27.04.2000 r. prowadzi także działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Z zaświadczenia o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż podatniczka nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej, a jedynie zmiany co do: oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca i przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej. W tym stanie rzeczy, organ administracji samorządowej, na wniosek podatniczki, dokonał z dniem 01.01.2004 r. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej uznając, że w tym przypadku faktycznie ma miejsce kontynuacja (...)
2011
1
lut

Istota:
Związek Zawodowy prowadzący działalność gospodarczą wnosi zapytanie: czy zysk osiągnięty z całokształtu działalności za 2003 r. przeznaczony na działalność gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji, gdy powstał głównie dzięki zwrotom podatku VAT (art. 14 a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) ?
Związek za 2003 r. nie osiągnął dochodu w świetle przepisów podatkowych (CIT-8 za 2003 r. wykazuje stratę).
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie podatnika wyjaśnia co następuje: Działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178 ze zm.) jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Związek Zawodowy prowadzący działalność gospodarczą zobligowany jest stosować w pełni przepisy ustawy o rachunkowości i prowadzić ewidencję księgową z wyodrębnieniem obydwu działalności – statutowej i gospodarczej. Dochodem – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – jest (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób opodatkowane są dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskane w 2004 r. w Tajwanie?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku- Ordynacja podatkowa -Dz.U Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.07.2004r. w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych zagranicą w 2004r.- w Tajwanie- informuje: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 12.11.2003r. -Dz.U.Nr202 poz.1956 z dniem 01.01.2004r. uchyla zwolnienie przewidziane w art.21 ust.1 pkt 66 ustawy o pod. doch. od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego były dochody osób fizycznych, o których mowa w art.3 ust.1 w/w ustawy, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli zostały one opodatkowane w tym państwie podatkiem tego samego rodzaju. Likwidacja tego zwolnienia (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.