Szafa wnękowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szafa wnękowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana usługa zabudowy szafy wnękowej w budynkach oznaczonych symbolem PKOB 111 i 112?

Fragment:

(...) szaf wnękowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi zabudowy szaf wnękowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje między innymi zabudowy szaf wnękowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m 2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m 2 . Przedmiotowa zabudowa montowana jest na stałe bez możliwości jej przenoszenia w inne miejsce. Montaż szafy wnękowej następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest praca remontowo – budowlana wykonana z własnego materiału dostawcy, polegająca na wykonaniu trwałej zabudowy. Faktura dokumentująca usługę zawiera jedną pozycję obejmującą całość robót wraz z wykorzystanymi materiałami, np. trwałą zabudową z drzwiami przesuwnymi z montażem, w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym. Faktury są uzupełnione o właściwy ze względu na rodzaj budynku, w którym nastąpił montaż, rodzaj PKOB: PKOB 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne, PKOB 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe.

2012
25
lip

Istota:

Stawka podatku na montaż szaf wnękowych.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług montażu szaf wnękowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług montażu szaf wnękowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność polegającą na produkcji i montażu szaf wnękowych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zabudowy te są stałe tzn. nie ma możliwości przenoszenia ich w inne miejsce. Tym samym wraz z mieszkaniem stanowią integralną całość i w przypadku sprzedaży mieszkania będą podlegały opodatkowaniu według stawki 8%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy będąc producentem szaf wnękowych i dokonując ich montażu w lokalach mieszkalnych, ma Pan prawo do zastosowania w roku bieżącym 8% stawki podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te mieszczą się w zakresie robót budowlano-montażowych, klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.32 i tym samym powinny podlegać opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, wykładni zawartych w prawomocnych orzeczeniach sądów i wiążących postanowieniach oraz decyzjach urzędów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługa zabudowu szaf wnękowych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7 %?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczącej usługi polegającej na wykonaniu stałej zabudowy - szafy wnękowej w lokalu mieszkalnym , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanawia uznać Pana stanowisko za prawidłowe Uzasadnienie 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie robót budowlano-montażowych. W ramach świadczonych usług Pana firma wykonała stałą zabudowę - szafę wnękową w lokalu mieszkalnym zaklasyfikowaną do grupowania PKW i U 45.42.13 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej. Pytanie podatnika: Czy usługa zabudowy szaf wnękowych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7% ? 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego W Pana ocenie, usługi polegające na wykonaniu stałej zabudowy - szafy wnękowej w lokalu mieszkalnym zaklasyfikowanych do PKW i U 45.42.13 jako roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%. 3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym. Odnośnie w/w zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi montażu trwałych zabudów wnęk i przestrzeni wnękowych przez producentów w przypadku zlecenia tych usług podwykonawcom (dotyczy obiektów budownictwa mieszkaniowego)?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że producent ( szaf wnękowych tj. trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej z materiałów drewnianych i drewnopochodnych ) świadczący usługę montażu szaf wnękowych korzysta z usług podwykonawców w zakresie montażu tych szaf. W świetle ww. przepisów należy stwierdzić, że w przypadku korzystania przez producenta z usług podwykonawców w zakresie montażu szaf wnękowych, prawo do stosowania 7% stawki podatku przysługuje producentowi, jeżeli świadczone przez producenta usługi stanowią roboty budowlano-montażowe lub remonty i są wykonywane w ww. obiektach budownictwa mieszkaniowego i budynkach zbiorowego zamieszkania wymienionych w powołanych wyżej przepisach. Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik jest wykonawcą usług montażu zabudów wnęk i przestrzeni wnękowychz materiałów drewnianych i drewnopodobnych zakupionych od producentówi handlowców, zamykanych drzwiami. Montowane według indywidualnych potrzeb klientów w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz budynkach zbiorowego zamieszkania szafy są trwale zawiązane z danym pomieszczeniem i nie można ich przemieszczać.
Jaką stawkę VAT winien zastosować dla tych usług?

Fragment:

Nr 156, poz. 788) remont i modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym takich jak np. pawlacze, trwałe umiejscowione szafy wnękowe, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników, traktowane są jako usługi remontowo-budowlane. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, iż jest wykonawcą usług montażu zabudów wnęk i przestrzeni wnękowych z materiałów drewnianychi drewnopodobnych zakupionych od producentów i handlowców, zamykanych drzwiami, montowanych według indywidualnych potrzeb klientów w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz budynkach zbiorowego zamieszkania. Montowane szafy są trwale związane z danym pomieszczeniem, nie można ich przemieszczać. W oparciu o powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że świadczone przez Podatnika usługi w zakresie montażu szaf wnękowych w lokalach mieszkaniowych mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych. Będzie więc miała w stosunku do nich zastosowanie 7% stawka podatku VAT obniżona na podstawie art. 146 pkt 2 lit. a. do dnia 31.12.2007r., o ile są związane z inwestycją w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź ich remontem. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia; interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
lut

Istota:

Czy za wykonane usługi instalacji mebli kuchennych i szaf wnękowych można stosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 7 %?

Fragment:

Szafy wnękowe montowane są w podobny sposób z tą różnicą, iż tory prowadzące drzwi umocowane są w sposób trwały do podłogi i sufitu natomiast elementy wnętrza umocowane są w sposób trwały pomiędzy ścianami wnęki. Montaż w/w mebli dokonywany jest w pomieszczeniach kuchennych, przedpokojach, pokojach, pokojach socjalnych, zapleczach sal konferencyjnych, pokojach gościnnych. Podatnik wskazał, że świadczone przez niego usługi sklasyfikowane są w PKWiU 45.42.13-00.00. Postawiono pytanie: Czy za wykonane usługi instalacji mebli kuchennych i szaf wnękowych można stosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 7 %? Zdaniem podatnika: Montaż kuchni oraz montaż szaf wnękowych sklasyfikowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod nr 45.42.Z ust. 2 gdzie według PKWiU pod nr 45.42.13, roboty instalacyjne pozostałych elementów stolarki budowlanej w rozszerzeniu pod nr 45.42.13-00.00 roboty instalacyjne pozostałych elementów stolarki budowlanej mogą być objęte preferencyjną stawką podatku VAT 7 %. W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco: W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku należy opodatkować montaż trwałych zabudów wnęki przestrzeni wnękowych z materiałów drewnianych i drewnopodobnych przez producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz budynkach (PKOB 1130)?

Fragment:

W związku z powyższym w przypadku wykonywania czynności w zakresie montażu szaf wnękowych przez producenta tych towarów tutejszy Organ stoi na stanowisku, że prawo do stosowania 7% stawki przysługuje jeżeli wykonywane przez niego czynności stanowią usługi (roboty budowlano-montażowe lub remonty), zgodnie z Polską Klasyfikacją Towarów i Usług i są wykonywane w ww. obiektach budownictwa mieszkaniowego i budynkach zbiorowego zamieszkania wymienionych w powołanych wyżej przepisach. Jednocześnie należy zauważyć, że w treści wniosku Pełnomocnik wskazał klasyfikację statystyczną usług wykonywanych przez podatnika i przedstawił na tę okoliczność opinię z dnia 18.06.2004r. znak: OK-5672/KW-248/14-3043 A/2004 wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych dla Centrali Koncernu K... z siedzibą w Warszawie. Opinia ta została wydana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ( Dz. U. Nr 89, poz. 844), tj. na podstawie klasyfikacji, która zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia nie może być stosowana do dnia 31 grudnia 2005r.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przypadku wykonywania usług polegających na montowaniu stałych elementów zabudowy pomieszczeń ?

Fragment:

Nr 156, poz. 788) remont i modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym takich jak np. pawlacze, trwałe umiejscowione szafy wnękowe, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników, traktowane są jako usługi remontowo–budowlane. Z powyższego wynika, że roboty montażowe w zakresie montaży szaf wnękowych pod warunkiem ich trwałego umiejscowienia w budynku mieszkalnym mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych związanych z budynkiem mieszkalnym, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b i będą opodatkowane podatkiem VAT do 31.12.2007 r. stawką 7%. Natomiast, jeżeli producent montuje i instaluje dany wyrób budowlany, jego czynność klasyfikowana jest w grupowaniu obejmującym dany wyrób i zgodnie z ustawą o VAT stanowi dostawę towarów a nie usługę. Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

2011
1
lut

Istota:

Czy zabudowa szaf wnękowych w budnykach mieszkalnych podlega opodatkowaniu według stawki 7% ?

Fragment:

Zabudowa szaf wnękowych nie jest z nazwy wymieniona w tym grupowaniu. W grupowaniu PKWiU 36.14 "meble pozostałe" znajduje się natomiast podgrupa 36.14.13-00.32 "zabudowy do przedpokoju", zatem nie jest możliwe aby wykonanie tych towarów mogło być jednocześnie sklasyfikowane w innym grupowaniu PKWiU jako usługa. W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy uważa, że według klasyfikacji statystycznych zabudowę szaf wnękowych należy traktować jako wykonanie towaru - mebla, a nie robotę budowlaną. Wobec tego do tej czynności nie odnosi się przytoczony wyżej przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zabudowa szaf wnękowych nie została wymieniona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynność podlegająca opodatkowaniu według stawki obniżonej, zatem ma do niej zastosowanie stawka podstawowa, określona w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. 22%.Stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem nieprawidłowe.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie jednocześnie zwraca uwagę, że producent, handlowiec, usługodawca obowiązany jest do zaklasyfikowania wykonywanej przez siebie działalności (czynności) według zasad określonych w klasyfikacjach statystycznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości może zwrócić się o opinię do odpowiedniej jednostki GUS (Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).