Szacowanie (szacunek) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie (szacunek). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy zastosowana przez Spółkę metoda ustalenia cen w transakcji zawieranej z ... jest prawidłowa z punktu widzenia art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasad określonych w par. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników2.Czy zgodnie z par.3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia, w trakcie ewentualnej weryfikacji sposobu rozliczeń z tytułu transakcji zawieranej przez Spółkę z ..., organy podatkowe powinny stosować metodę wybraną i uzasadnioną przez Spółkę (czyli metodę koszt plus)?3.Czy sposób wyznaczenia przez Spółkę marży z tytułu realizacji transakcji na poziomie 5% dla metody koszt plus w wariancie porównania zewnętrznego spełnia wymogi określone w par. 6 ust. 2 w/w Rozporządzenia ?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Przepisy art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią podstawę prawną dla organów podatkowych i kontrolnych do określenia dochodu podatnika w sposób odmienny niż nakazuje to definicja podstawowa określona w art. 7 (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie usług polegających na szacowaniu ruchomości oraz nieruchomości, w ramach postępowań sądowych na zlecenie komorników sądowych w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami egzekucyjnymi.

Fragment:

(...) Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary, natomiast pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę autorską, tj. Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT usługi komorników sadowych świadczone na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji. Powyższe oznacza, iż zwolnienie to dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Usługi związane z „szacowaniem ruchomości oraz nieruchomości” wykonywane przez podatnika nie będącego komornikiem sądowym (działającym na podstawie ww. ustawy) winny być opodatkowane właściwą stawką podatku (...)