Szacowanie przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku udzielenia pożyczki podmiotowi krajowemu prze podmiot z nim powiązany kapitałowo mają zastosowanie przepisy dotyczące określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen, mimo że w momencie wypłaty odsetek osoby fizyczne, czyli pożyczkodawcy, występują już jako udziałowcy spółki?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) gdy podmiot krajowy jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym - i w związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje świadczenie na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonania świadczenia, w wyniku czego nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać gdyby warunki tych świadczeń nie odbiegały od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonania świadczenia - wówczas należy odpowiednio stosować przepisy ust. 1-3 Ustawy, dotyczące określania dochodów podatników w drodze oszacowania. Analizując stan faktyczny przedstawiony we wniosku Podatnika należy stwierdzić, że Spółce została udzielona pożyczka na warunkach korzystniejszych, odbiegających od ogólnie stosowanych w czasie i (...)

2011
1
sty

Istota:

Poprawność wykazania przychodów za sprzedaży esportowanego towaru na który to przychód składają się dwa elementy wykazane w dwóch fakturach, a ryzyko oszacowania wartości przychodu według ceny rynkowej na podstawie art. 14 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Umowa sprzedaży należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, na podstawie których każda ze stron zobowiązana jest do świadczenia wobec drugiej, tego, co sama otrzymuje. Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny i odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena. Cena jaką otrzymuje sprzedawca jest więc ekwiwalentem tego, czego się ze swego majątku wyzbywa, dokonując przysporzenia kupującemu. Ekwiwalentność ceny w stosunku do przedmiotu sprzedaży jest ujmowana subiektywnie, gdyż co do zasady strony określają w umowie wysokość ceny odpowiadającej wartości sprzedawanej rzeczy lub prawa. Również przepis art. 14 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz.654 z 2000 r. ze zm.), co do zasady, przyjmuje za przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży, stanowiąc że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw (...)