Szacowanie podstawy opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie podstawy opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku braku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2010 r. (data wpływu 08.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania w przypadku braku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy (...)

2011
1
wrz

Istota:

Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2010 r. (data wpływu 08.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania w przypadku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania (...)

2011
1
wrz

Istota:

Szacowanie podstawy opodatkowania.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2010 r. (data wpływu 29 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania. W przedmiotowym wniosku zostało (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Merytorycznej kontroli Sądu kasacyjnego podlega tylko zarzut procesowy skierowany przeciwko wyrokowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a nie przeciwko decyzji organu podatkowego. Powołanie w skardze kasacyjnej art. 23 Ordynacji podatkowej, stanowiącego element procedury obowiązującej przed organem podatkowym, w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego, uniemożliwiło merytoryczną analizę postawionego zarzutu.
2. Organy podatkowe oceniają zgromadzone w sprawie dowody na mocy art. 191 Ordynacji podatkowej, bowiem art. 80 K.p.a. formułuje zasadę swobodnej oceny dowodów w ogólnym postępowaniu administracyjnym, a nie podatkowym.
3. Brak rozważań Sądu pierwszej instancji w zakresie argumentacji skargi dotyczących oceny przyjętej metody szacowania podstawy opodatkowania, nie stanowi istotnego naruszenia przepisów postępowania, skoro nie zmienia tego, że stanowisko wyrażone w orzeczeniu jest zgodne z prawem.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 291/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Mirosławy i Jacka K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. Jak wynika z motywów w/w orzeczenia, sporną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wymiarowe Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 11 września 2006 r., powołując się na art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), dalej O.p. Poprzednie rozstrzygnięcia wymiarowe organów podatkowych w powyższym zakresie były kilkukrotnie uchylane, w toku sądowej ich kontroli, z uwagi na poczynione przy ich wydawaniu uchybienia procesowe. U podstaw obecnie zaskarżonej decyzji legły ustalenia faktyczne, poczynione przez organy podatkowe z uwzględnieniem wytycznych zawartych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów: 15 stycznia 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 24 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 26 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 stycznia 2008 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje w jaki sposób rozliczyć podatek VAT z tytułu importu usług transportowych, w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2005 r. (data wpływu 03.10.2005 r.), uzupełnionego w dniu 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług transportowych, w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Spółka prowadzi działalność spedycyjną na terenie Unii Europejskiej. Otrzymuje faktury zakupu potwierdzające wykonanie zleconych usług transportowych od przewoźników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przedmiotowych fakturach kontrahent podaje numer NIP UE (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania ?

Fragment:

(...) niektórych kontrahentów. Faktury zniszczone przez powódź znajdują się w posiadaniu Spółki, jednakże w wyniku zalania nie można ich odczytać. W związku z zaistniałym stanem faktycznym Podatnik zadał pytanie, czy powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania. Zdaniem Podatnika, w przedstawionej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 23 ustawy - Ordynacja podatkowa, gdyż zniszczenie dokumentów nie nastąpiło wskutek zaniedbań Spółki, Spółka posiada w całości księgi rachunkowe i ewidencje VAT, a brakuje jej tylko niektórych faktur zakupu. W opinii Spółki, nie jest ona również zobowiązana do korekt odliczonego podatku, gdyż zniszczone faktury nadal znajdują się w posiadaniu Spółki, a w wyniku zalania (...)