IPPB5/4510-648/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Ulga na nabycie nowej technologii.
IPPB5/4510-648/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. nowe technologie
 2. podstawa opodatkowania
 3. systemy
 4. ulga
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-648/15-2/MW z dnia 10 września 2015 r. (data doręczenia 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowej technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowej technologii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej „B.” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem powołanym w celu zapewnienia i wspierania bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji. B. zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) i jest instytucją upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1 ustawy Prawo bankowe
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Informacje gromadzone i udostępniane przez B. obejmują dane osobowe chronione przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisami tej ustawy, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Takim szczególnym upoważnieniem ustawowym dla B. do przetwarzania danych osobowych (w tym danych obejmujących tajemnicę bankową) jest art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem działalności B. jest więc udostępnianie informacji instytucjom ustawowo upoważnionym.

W związku z rozwojem swojej działalności Wnioskodawca poniósł w ostatnich latach szereg wydatków na rozwój nowych technologii. Wydatki te dotyczyły zasadniczo usprawnienia w zakresie działalności podstawowej B., jak i działalności B. jako usługodawcy dla zależnej od siebie spółki córki (dalej Spółka X). Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie nowych technologii można zasadniczo określić jako wydatki poniesione na przygotowanie i wdrożenie w B. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP służącego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem – SAP.

W dniu 14 sierpnia 2013 roku pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką z o.o. (dalej „Wykonawca”) zawarta została umowa na dostarczenie i wdrożenie w B. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP służącego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, wspomagającego w szczególności procesy biznesowe oraz zapewniającego określone w Umowie funkcjonalności i parametry (dalej „System SAP”).

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia B. licencji na korzystanie z oprogramowania standardowego tj. oprogramowania, którego producentem jest Spółka Y , przy czym zgodnie z warunkami licencji jako użytkownik nazwany oprogramowania może być rozumiany pracownik B. lub jego spółki stowarzyszonej lub pracownik partnera biznesowego lub firmy trzeciej upoważniony przez licencjobiorcę do bezpośredniego bądź pośredniego dostępu do oprogramowania, na które udzielana jest licencja.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca przenosi na B. całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, przy czym zakresem przeniesienia nie jest objęte oprogramowanie SAP – w tym zakresie B. zawarł odrębną umowę licencyjną.

Wdrożenie Systemu SAP nie wpłynęło bezpośrednio na rodzaj prowadzonej działalności (ta pozostała bez zmian), czy wprowadzenie na rynek nowych usług.

Celem wdrożenia Systemu SAP było wsparcie B. w zarządzaniu newralgicznymi dla Wnioskodawcy danymi i informacjami, np. w następujących obszarach:

 • planowanie i budżetowanie;
 • realizacja procesów zakupów;
 • księgowanie operacji gospodarczych;
 • raportowanie zarządcze;
 • konsolidacja danych;
 • controlling (rozliczanie, alokacje, analizy);
 • analizy i raportowanie.

Nowo nabyte oprogramowanie dało możliwość integracji procesów sprawozdawczości, konsolidacji finansowej, rachunkowości zarządczej oraz raportowania i analiz w jeden wspólny mechanizm informowania o bieżących wskaźnikach i reagowania na zachodzące zmiany. Dzięki wdrożeniu Systemu SAP Wnioskodawca może szybciej mierzyć wskaźniki biznesowe i lepiej definiować i określać procesy gospodarcze na rynku w świetle działalności zarówno swojej jak i działalności podmiotu zależnego – Spółki X. Zastosowanie rozwiązań Systemu SAP w zakresie wielowymiarowych analiz controllingowych w wymierny sposób przełożyło się na funkcjonowanie organizacji, w szczególności skrócenie czasu poświęconego na utrzymanie narzędzi systemowych przez kontrolerów finansowych. Wdrożenie systemu SAP wpłynęło także na uproszczenia i ujednolicenie procesów zgłaszania przez jednostki organizacyjne zapotrzebowań dot. zakupów do centrów kosztów oraz umożliwiło elektroniczny obieg procesu realizacji zakupów, w tym zatwierdzeń.

Aneksem do umowy rozszerzono zakres zobowiązań Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany został do wykonania i wdrożenia tzw „roll - out” (rozumianego jako kopia Systemu SAP) oraz konfiguracji różnic procesowych na wskazanej przez B. Spółce X. Jak wskazano powyżej Spółka X jest spółką zależną Wnioskodawcy, a celem wykonania „roll-outu” było zapewnienie Spółce X dostępu do Systemu SAP w celu zapewnienia temu podmiotowi dostępu do określonych funkcjonalności księgowych. Dostęp ten nie oznacza jednak, że Spółka X otrzymała licencję na korzystanie z Systemu SAP. Jedyna licencja przyznana jest na rzecz Wnioskodawcy, przy czym jak zaznaczono powyżej w warunkach udzielenia licencji na oprogramowanie SAP dostęp do Systemu SAP prócz pracownika B. może mieć również pracownik spółki stowarzyszonej.

Wydatki poniesione na wykonanie i wdrożenie Systemu SAP zostały przez Wnioskodawcę rozpoznane jako nabycie wartości niematerialnej i prawnej. Koszt wykonania i wdrożenia „roll - outu” czyli kopii Systemu SAP oraz konfiguracji różnic procesowych na wskazanej przez B. Spółce X został wydzielony z całkowitych wydatków na wdrożenie.

Środowisko dla Systemu SAP, którego częścią jest oprogramowanie SAP, stworzone zostało z wykorzystaniem zasobów własnych B.. Środowisko składa się zarówno z oprogramowania, jak i sprzętu. Ze środowiska korzysta zarówno B., jak i Spółka X w zakresie, w jakim na środowisku uruchomiony jest roll - out.

Świadczone przez B. usługi kolokacji, utrzymania i zarządzania środowiskiem dotyczą środowiska, na którym uruchomiony jest System SAP, zarówno w zakresie, w jakim korzysta z niego B., jak również Spółka X w części objętej roll-out.

Wnioskodawca jest w trakcie pozyskiwania opinii niezależnej od siebie jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, która potwierdzi, że System SAP jest wiedzą technologiczną o walorze wartości niematerialnej i prawnej, która umożliwia świadczenie usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

B. planuje ubiegać się o przyznanie ulgi technologicznej w związku z nakładami poniesionymi na nabycie i wdrożenie Systemu SAP, z tym jednak, że z zakresu ulgi na nowe technologie będą wyłączone wydatki poniesione na tzw. „roll-out” rozumiany jako kopia Systemu SAP oraz wydatki na konfiguracji różnic procesowych na wskazanej przez B. Spółce X.

W zakresie wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie oprogramowania w Systemie SAP zapłata na rzecz podmiotów wdrażających została dokonana przez Wnioskodawcę w roku rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji B. i roku kolejnym oraz uwzględniona w wartości początkowej tych wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie B. nie otrzymał zwrotu poniesionych wydatków.

Ponieważ odliczenia z tytułu ulgi technologicznej dokonuje się w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym wprowadzono do ewidencji nową wartość niematerialną i prawną lub w roku następnym Wnioskodawca planuje złożyć stosowne korekty deklaracji podatkowych.

Wnioskodawca nie został postawiony w stan upadłości ani w stan likwidacji.

W uzupełnieniu wniosku, na wezwanie tut. Organu, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Dokonał wprowadzenia Systemu SAP do ewidencji środków trwałych w 2013 roku. W roku 2014 i 2015 Wnioskodawca dokonywał zakupu kolejnych licencji do Systemu SAP i w takich przypadkach ujawniał w ewidencji kolejne pozycje wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast sam „rollout”, został w pełni wdrożony u Wnioskodawcy w 2015 roku (odbiór końcowy wdrożenia rolloutu miał miejsce w 2015 roku).
 2. Zapłata za wdrożenie Systemu SAP odbywała się sukcesywnie, w stosunku do realizowanych etapów wdrożenia. W największym zakresie, płatności za wdrożenie Systemu SAP dokonywane były w 2013 roku. W miarę jak w kolejnych latach pojawiały się nowe funkcjonalności Systemu SAP i ujawniane były kolejne wartości niematerialne i prawne Wnioskodawca sukcesywnie opłacał napływające faktury (rok 2014 i 2015).
 3. Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w obliczu faktu, iż w ramach prac nad Systemem SAP doszło do wykonania i wdrożenia tzw „roll - out” (rozumianego jako kopia Systemu SAP oraz konfiguracji różnic procesowych na wskazanej przez Wnioskodawcę Spółce X), w zakresie pozostałych wydatków poniesionych na wykonanie i wdrożenie Systemu SAP u Wnioskodawcy ma on prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie wydatków poniesionych na wykonanie i wdrożenie Systemu SAP w zakresie w jakim jest on wdrożony i wykorzystywany przez Wnioskodawcę do zintegrowanego zarządzania działalnością firmy nie dochodzi do zaistnienia negatywnej przesłanki z art. 18b ust. 8 pkt 1 Ustawy o CIT, tj. udostępnienia nowej technologii innemu podmiotowi, a ponieważ będą spełnione pozostałe przesłanki do uznania nabytej wartości niematerialnej i prawnej za nową technologię w rozumieniu art. 18b Ustawy CIT Wnioskodawca ma prawo do ulgi technologicznej w tym zakresie. W szczególności fakt wykonania i wdrożenia tzw. roll-out’u, którego nabycie nie powiększyło wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej rozpoznanej przez Wnioskodawcę, a B. nie udziela na rzecz Spółki X licencji na korzystanie z Systemu SAP, pozostaje bez wpływu na możliwość skorzystania z ulgi na nowe technologie przez B..

Zgodnie z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdzie udzielenie przez SAP równolegle licencji na korzystanie z systemu SAP ERP zarówno Wnioskodawcy jak i Spółce X, przy pierwotnym poniesieniu kosztów wdrożenia tzw. roll-out’u przez B. (a następnie rozliczenia tych wydatków ze Spółką X w ten sposób, że Spółka X zwróci w ramach opłat za usługę zarządzania systemem do B. wydatki wynikające z faktury wykonawcy), nie pozbawi B. prawa do uzyskania ulgi technologicznej w zakresie, w jakim technologia ta nie jest udostępniana Spółce X i służy zarządzaniu procesami gospodarczymi i funkcjami Wnioskodawcy. Od początku bowiem zakres w jakim nowa technologia zostanie udostępniona do wykorzystywania pracownikom Spółki X był wydzielony z ogólnego planu wdrożenia, wydatki te były objęte odrębnym kosztorysem, odrębnie zafakturowane i B. nie powiększył o tę kwotę wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej.

Sam fakt wydzielenia kosztów przygotowania i wdrożenia roll-out’u mógłby nie być wystarczający do uzyskania prawa do ulgi na nowe technologie gdyby B. przed upływem trzech lat podatkowych licząc, od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, udzielił w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom, w tym Spółce X prawa do nowej technologii, tj. prawa do korzystania z SAP ERP. Takie bowiem udzielenie sublicencji czy w inny sposób przekazanie praw do użytkowania skutkowałoby to utratą prawa do ulgi technologicznej. Niemniej jednak, w przedstawionym stanie faktycznym podmiotem udzielającym prawa do korzystania z systemu SAP (czyli licencji) była firma SAP, a nie Wnioskodawca. Oznacza to, że to nie B. przekazuje dalej licencję Spółce X, ale firma SAP bezpośrednio udziela licencji zarówno B. jak i podmiotom stowarzyszonym z Wnioskodawcą w rozumieniu umowy licencyjnej, tj. Spółce X. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami ww. umowy, Spółka nie ma prawa do udzielania sublicencji na program SAP.

Wobec powyższego, przeprowadzenie samego procesu wdrożenia Systemu SAP zarówno u Wnioskodawcy jak i w Spółce X, który to proces jest koordynowany wyłącznie przez B., nie powoduje utraty przez Wnioskodawcę prawa do ulgi na nowe technologie. Nie tylko bowiem B. nie udzielił żadnego prawa do korzystania z licencji SAP na rzecz Spółki X, ale w zakresie kosztów wdrożenia w jasny sposób wyodrębnił te wydatki, które dotyczyły opracowania i wdrożenia tzw. roll-outu i nie powiększył o tę kwotę wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej rozpoznanej w ewidencji przez Wnioskodawcę, w stosunku do której chciałby się teraz ubiegać o ulgę technologiczną.

Prawidłowość powyższego podejścia potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2010 r. nr ILPB3/423-29/10-2/AP, w której organ stwierdził, iż w podobnym stanie faktycznym tj. gdy wnioskodawca koordynował oraz ponosił odpowiednio alokowaną część kosztów wdrażania, przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. o sygnaturze IPTPB3/423-332/11-8/KJ, gdzie odstępując od uzasadnienia potwierdził prawidłowość stanowiska zajętego przez podatnika na tle podobnego do opisanego w niniejszym zapytaniu stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi wyłącznie na zadane przez Wnioskodawcę pytanie, natomiast kwestia, poruszana przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, a dotycząca momentu odliczenia wydatków na nabycie ulgi technologicznej, nie objęta pytaniem, nie może być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, rozpatrzona.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.