IBPP4/443-348/14/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych
IBPP4/443-348/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. systemy
 3. wyroby akcyzowe
 4. zakład energochłonny
 5. zwolnienie
 6. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismami z 11 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) i z 17 września 2014r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 11 i 17 września 2014 r. będącymi odpowiedziami na wezwanie Organu z 1 września 2014 r. znak IBPP4/443-348/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 108 poz. 626 ze zm.; dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) posiada status finalnego nabywcy gazowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy (dalej: „FNG”).

Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę obejmuje przede wszystkim produkcję oraz dystrybucję ciepła. Jako paliwo do produkcji ciepła Spółka zużywa m.in. gaz z odmetanowania kopalń (dalej: „gaz” lub „gaz z odmetanowania kopalń”), który stanowi mieszaninę różnego rodzaju gazów, w skład której wchodzi m.in. metan oznaczony kodem CN 2711 29 00. Zużywany przez Spółkę gaz nabywany jest od podmiotu posiadającego status pośredniczącego podmiotu gazowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy (dalej: „PPG”).

Całość nabywanego przez Spółkę gazu z odmetanowania kopalń zużywana jest jako paliwo do produkcji energii cieplnej w prowadzonym przez Spółkę Zakładzie Ciepłowniczym Y (dalej: „ZC Y” lub „Zakład”). Ciepło wytworzone w ZC Y objęte jest odrębnymi grupami taryfowymi zatwierdzonymi decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wraz z innymi taryfami obowiązującymi w Spółce. Do odbiorców ciepła wytwarzanego w ZC Y należą przede wszystkim zakłady przemysłowe, gospodarstwa domowe, a także urzędy i instytucje państwowe. Ciepło wytwarzane w ZC Y służy głównie do celów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, przygotowaniem ciepłej wody oraz procesami technologicznymi.

ZC Y, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej (dalej „Regulamin”), stanowi wyodrębnioną w ramach Pionu Technicznego komórkę organizacyjną Wnioskodawcy, która wchodzi w skład Spółki i podlega Głównemu Inżynierowi Spółki.

Składniki, w które został wyposażony ZC Y stanowią zespół różnego rodzaju urządzeń przeznaczony do produkcji i dystrybucji energii cieplnej. Wśród elementów przypisanych ZC Y są zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym również zobowiązania związane z zadaniami gospodarczymi realizowanymi przez ten Zakład. Prowadzone przez Wnioskodawcę księgi rachunkowe zasadniczo pozwalają na wyodrębnienie dla ZC Y następujących elementów majątku Spółki:

 • aktywa trwałe, wśród których należy wymienić m.in. środki trwałe wykorzystywane przez ZC Y (np. prawa użytkowania wieczystego gruntów, budowli posadowionych na tych gruntach, prawa własności budynków, m.in. ciepłowni, instalacje sieciowe, urządzenie energetyczne), wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;
 • aktywa obrotowe, takie jak np. zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe z zakresu remontów rozliczanych w czasie:
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, do których należą w szczególności rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Ponadto do ZC Y alokowani są również pracownicy związani z wykonywanymi przez ten zakład zadaniami gospodarczymi. Wśród pracowników przypisanych do ZC Y są zarówno osoby zarządzające tym zakładem (np. Kierownik Zakładu, Mistrz Zmianowy czy Inspektor ds. Administracyjnych), jak i osoby wykonujące prace fizyczne związane z realizowaną przez ZC Y działalnością produkcyjną.

Do składników przypisanych ZC Y należą również umowy, w oparciu o które zadania przypisane temu zakładowi wykonywane są na rzecz osób trzecich. Przy czym przypisanie tych umów realizowane jest poprzez określenie miejsca świadczenia usług oraz opis instalacji sieciowych, za pośrednictwem których umowa jest wykonywana.

Za pomocą przypisanych składników ZC Y jest w stanie samodzielnie realizować przypisane mu zadania gospodarcze. Zadania realizowane przez ZC Y obejmują m.in. produkcję, przesył i dystrybucję energii cieplnej do odbiorców lokalnych, realizowanie remontów oraz konserwacja maszyn i urządzeń, organizacja pracy, szkolenia pracowników tego zakładu, prowadzenie gospodarki materiałowej i rozliczania zużycia materiałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej, koordynowanie prac wykonywanych na terenie zakładu przez firmy obce, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej. ZC Y stanowi zespół składników majątkowych, który posiada zdolność do samodzielnego uzyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów. Ponadto ZC Y posiada zakres kont analitycznych przychodów i kosztów, który umożliwia ustalenie w odniesieniu do tego Zakładu wyniku ze sprzedaży towarów i usług (z podziałem na rodzaje uzyskiwanych przychodów i z przypisaniem odpowiednich kosztów). W odniesieniu do Zakładu istnieje również możliwość ustalenia odrębnego wyniku finansowego oraz bilansu, oddzielnego od wyniku i bilansu całej Spółki. System ewidencji księgowych umożliwia wyodrębnienie operacji gospodarczych i zapisów księgowych związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez ZC Y. Spółka prowadzi również odrębną ewidencję zarządcza dedykowaną dla ZC Y.

Wnioskodawca oblicza udział kosztów zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej ZC Y (dalej: „współczynnik energochłonności” lub „wskaźnik energochłonności”), o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy w oparciu o następujące dane:

 • całkowity koszt zakupu gazu wykorzystywanego przez ZC Y oraz
 • całość przychodów przypisanych do ZC Y.

Obliczone w ten sposób współczynniki energochłonności ZC Y zarówno w przypadku roku 2012 jak i2013 wynoszą co najmniej 5%. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r., nr 122, poz. 695 ze zm., dalej: „ustawa o systemie EU ETS”) właściwy organ wydał dla ZC Y zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych (dalej: „zezwolenie”). Zakres tego zezwolenia obejmuje m.in. funkcjonującą w ramach Zakładu instalację, w której zużywany jest gaz z odmetanowania kopalń.

W Spółce został wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, którego zakres obejmuje także całość funkcjonującego w Spółce ZC Y. Na potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego z Normą Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 Spółka dysponuje aktualnym certyfikatem, który został wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W piśmie z 17 września 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że współczynnik energochłonności ustalony dla ZC Y w oparciu o dane zawarte w rocznej ankiecie przedsiębiorstwa „SP” (Część IV, Dział 2-3 - poz. I „OGÓŁEM (wartość produktów wytworzonych, a dla działalności handlowej wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów)”), przekazanej przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591) oraz wyżej wymienionymi rozporządzeniami zarówno w odniesieniu do roku 2012 jak i 2013 wynosi nie mniej niż 5%.

Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym współczynnik energochłonności obliczony dla ZC Y odpowiednio dla roku 2012 i 2013 w oparciu o wartość produktów wytworzonych, a dla działalności handlowej wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, przekazanych przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w spawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1030 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych stary styki publicznej na rok 2013 (Dz.U z 2012 r. poz. 1391 ze zm.) wynosi nie mniej niż 5%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy użycie w ZC Y gazu nabytego w zwolnieniu od akcyzy skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Użycie w ZC Y gazu nabytego w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na gruncie obowiązującego brzmienia ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają m.in. wyroby gazowe, za które zgodnie z ustawą uznaje m.in. się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00. 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż tych wyrobów na rzecz FNG oraz użycie przez FNG wyrobów gazowych nabytych w ramach zwolnienia do celów innych niż zwolnione.

W świetle powyższego Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż nabywany i zużywany w ZC Y metan zawarty w gazie z odmetanowania kopalń, objęty kodem CN 2711 29 00 stanowi wyrób gazowy w rozumieniu ustawy, zaś opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż tego wyrobu na rzecz Spółki, a w przypadku nabycia gazu w zwolnieniu od akcyzy, również użycie tego wyrobu do celów innych niż zwolnione.

Obecne brzmienie ustawy w art. 31b ust. 1 pkt 5 przewiduje zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przy czym, zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Ponadto wspomniany przepis stanowi również, iż zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie powyżej przedstawionych przepisów należy stwierdzić, iż dla objęcia gazu nabywanego i zużywanego przez ZC Y zwolnieniem od akcyzy konieczne jest równoczesne spełnienie następujących warunków:

 • uznanie ZC Y za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe w rozumieniu ustawy, a także,
 • wprowadzenie w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia analizę spełnienia przez ZC Y każdej z powyższych przesłanek objęcia wyrobów gazowych zwolnieniem od akcyzy.

Uznanie ZC Y za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe

Dla uznania, że w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku doszło do spełnienia pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek konieczne jest jednoczesne wykazanie, iż: (i) ZC Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu ustawy oraz że (ii) udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej ZC Y wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

1.Uznanie ZC Y za ZCP w rozumieniu ustawy

Analiza brzmienia art. 31b ust. 10 ustawy prowadzi do wniosku, iż uznanie ZC Y za ZCP wymaga łącznego zaistnienia następujących elementów:

 • objęcia przez ZC Y zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • wyodrębnienia organizacyjnego ZC Y,
 • wyodrębnienia finansowego ZC Y,
 • składniki objęte przez ZC Y powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (tzw. odrębność funkcjonalna),
 • zespół składników przypisanych ZC Y mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze, do których jest przeznaczony ten zespół (tzw. samodzielność gospodarcza).

1.1.Objęcie przez ZC Y zespołu składników materialnych i niematerialnych

Jedną z przesłanek, od spełnienia której uzależniona jest możliwość uznania ZC Y za ZCP w rozumieniu ustawy, jest przypisanie temu zakładowi zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań. Przy czym, w rozumieniu prezentowanym przez organy podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2011 r, nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), które to ustawy zawierają definicje ZCP zbliżone do definicji zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, dla spełnienia tej przesłanki niezbędne jest, by przypisane składniki były ze sobą we wzajemnych relacjach. Takie stanowisko wynika m.in. z indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD), w której organ wskazał, iż: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Z przedstawionego opisu zdarzenia będącego przedmiotem wniosku wynika, iż w skład ZC Y wchodzą m.in. prawa własności budynków (m.in. ciepłowni), instalacje sieciowe, urządzenie energetyczne, a także wierzytelności i zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z zadaniami gospodarczymi realizowanymi przez ten zakład. Pomiędzy składnikami przypisanymi Zakładowi, w ocenie Wnioskodawcy, zachodzi odpowiednia relacja, gdyż wszystkie te elementy związane są z realizacją zadań gospodarczych przepisanych ZC Y, do których należy przede wszystkim produkcja, przesył i dystrybucja ciepła.

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy ZC Y stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który po spełnieniu pozostałych wymagań może zostać uznany za ZCP w rozumieniu ustawy.

1.2.Odrębność organizacyjna ZC Y

Kolejnym warunkiem uznania ZC Y za ZCP w rozumieniu ustawy jest wyodrębnienie organizacyjne. W świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe na gruncie ustaw zawierających podobne definicje ZCP wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż dana jednostka ma swoje miejsce przypisane w strukturze organizacyjnej danego podmiotu i może ono przybrać takie formy jak np. oddział, wydział, zakład, dział itp.

Równocześnie organy wskazują, iż wyodrębnienie organizacyjne powinno zostać dokonane w statucie, regulaminie lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dla przykładu Wnioskodawca pragnie wskazać indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2013 r. (sygn. ITPB1/415-827/13/WM), w której wskazano, iż: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.”. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW) stwierdził: „zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

ZC Y stanowi odrębny zakład produkcyjny stanowiący jedną z komórek organizacyjnych wyodrębnionych w Regulaminie Spółki. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż w odniesieniu do ZC Y została spełniona przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego.

1.3.Odrębność finansowa ZC Y

Jednym z warunków uznania ZC Y za ZCP w rozumieniu ustawy jest również odrębność finansowa. Wyodrębnienie finansowe zazwyczaj rozumiane jest przez organy podatkowe jako możliwość przypisania do danej części przedsiębiorstwa określonych przychodów, kosztów, zobowiązań, a także należności. Przy czym w praktyce organy wielokrotnie wskazywały, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej (tak np Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 8 stycznia 2014 r, sygn. IPPP1/443-1296/13-2/lgo oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 13 września 2012 r., sygn. IBPP3/443-588/12/KG).

Powyższe podejście zostało zaprezentowane na gruncie innych ustaw podatkowych m.in. w indywidulanej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD), w której organ wskazał, iż wyodrębnienie finansowe ZCP „oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych.

We wstępnej części Wnioskodawca wskazał, iż ZC Y posiada zakres kont analitycznych przychodów i kosztów, który umożliwia ustalenie w odniesieniu do tego Zakładu wyniku ze sprzedaży towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca jest w stanie ustalić dla tego Zakładu wynik finansowy i bilans odrębny od wyniku i bilansu ustalanego dla całej Spółki. Ponadto system ewidencji księgowych umożliwia wyodrębnienie operacji gospodarczych i zapisów księgowych związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez ZC Y, a Spółka prowadzi również odrębną ewidencję zarządcza dedykowaną dla ZC Y.

O wyodrębnieniu finansowym świadczy również fakt, iż dla ZC Y zostały określone również odrębne grupy taryfowe zatwierdzone decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W świetle powyższych informacji należy uznać, iż w komentowanym przypadku została spełniona przesłanka wyodrębnienia finansowego ZC Y.

1.4.Odrębność funkcjonalna ZC Y

Kolejną płaszczyzną wyodrębnienia ZCP jest płaszczyzna funkcjonalna. Jako wyodrębnienie funkcjonalne zazwyczaj w praktyce organy podatkowe rozumieją przeznaczenie wyodrębnionego zespołu składników do określonych zadań gospodarczych. Takie rozumienie wynika m.in. z indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW) oraz z indywidualnej interpretacji z dnia 2 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD).

Z informacji wskazanych w opisie zdarzenia będącego przedmiotem wniosku wynika, iż ZC Y w ramach Spółki realizuje przypisane mu zadania gospodarcze, do których należy przede wszystkim produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej do odbiorców lokalnych. Przy czym zespół składników przypisanych do ZC Y jest wystarczający dla samodzielnej realizacji wspomnianych zadań przez ten zakład.

W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sytuacji została spełniona przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego ZC Y.

1.5.Samodzielność gospodarcza

Kolejną przesłanką, której spełnienie jest niezbędne w celu uznania ZC Y za ZCP w rozumieniu ustawy jest samodzielność gospodarcza tego zakładu. Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy samodzielność gospodarcza oznacza, iż wyodrębniony zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze przypisane temu zespołowi. Przy czym w praktyce zasadniczo przyjmuje się, że wyodrębnienie funkcjonalne oznacza jedynie, iż dany zespół składników jest w stanie realizować przypisane mu działania. Tym samym wyodrębnienie to nie wiąże się z koniecznością całkowitej rezygnacji z wszelkich usług zewnętrznych, spośród których można wymienić m.in. usługi księgowe, kadrowe czy informatyczne. Takie rozumienie pojęcia samodzielności gospodarczej wynika m.in. z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1383/10, orzeczenie prawomocne), w którym wskazano, iż: „Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te bowiem, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego.

W omawianej sytuacji ZC Y dysponuje zespołem składników pozwalających mu na samodzielną realizację zadań gospodarczych przypisanych temu zakładowi, jakim jest zwłaszcza produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej. Samodzielność gospodarcza ZC Y znajduje swój wyraz m.in. w odrębnych grupach taryfowych zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu regulacji Energetyki oraz w odrębnym zezwoleniu wydanym na podstawie ustawy o systemie EU ETS. Za uznaniem ZC Y za ZCP przemawia również fakt, iż do przypisanych mu składników należą również umowy, w oparciu o które przypisane temu zakładowi zadania realizowane są na rzecz osób trzecich, a także wierzytelności i zobowiązania wynikające z umów związanych z tą działalnością.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż w odniesieniu do ZC Y została spełniona przesłanka samodzielności gospodarczej.

1.6.Podsumowanie

Powyższe argumenty, w ocenie Wnioskodawcy świadczą o tym, iż ZC Y stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy ZC Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

2.Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej ZC Y

Dla uznania ZC Y za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy konieczne jest również ustalenie odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej tego zakładu (dalej: „wskaźnik energochłonności”). Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy dla uznania danego podmiotu za zakład energochłonny niezbędne jest osiągnięcie współczynnika energochłonności nie mniejszego niż 5%. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie wartości produkcji sprzedanej, tym samym należy uznać, iż ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość wyboru metodologii obliczania wskaźnika energochłonności na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym.

Celem dokonania prawidłowego obliczenia wskaźnika energochłonności ZC Y Wnioskodawca uwzględnia następujące pozycje:

 • całkowity koszt zakupu gazu przez ZC Y oraz
 • wartość produkcji sprzedanej rozumianą jako całość przychodów przypisanych ZC Y.

W piśmie z 17 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że współczynnik energochłonności obliczony dla ZC Y odpowiednio dla roku 2012 i 2013 w oparciu o wartość produktów wytworzonych, a dla działalności handlowej wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, przekazanych przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w spawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1030 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych stary styki publicznej na rok 2013 (Dz.U z 2012 r. poz. 1391 ze zm.) wynosi nie mniej niż 5%.

Obliczony w oparciu o powyższe dane wskaźnik energochłonności ZC Y zarówno w roku 2012 jak i 2013 przekraczał minimalny poziom określony w art. 31b ust. 10 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, ZC Y osiąga wymagany przepisami ustawy o podatku akcyzowym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, w konsekwencji czego może on zostać uznany za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy.

3.Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy, ZC Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy, a udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Zakładu wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział, w konsekwencji czego na gruncie ustawy o podatku akcyzowym ZC Y stanowi zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe.

I.Wprowadzenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej

Dla objęcia gazu zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy niezbędne jest również wprowadzenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przy czym ustawa o podatku akcyzowym nie wymienia systemów uprawniających do zastosowania komentowanego zwolnienia od akcyzy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, literalne rozumienie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy pozwala twierdzić, że za system uprawniający do zastosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego w tym przepisie może zostać uznany każdy system, który prowadzi do realizacji wyżej wymienionych celów.

W praktyce za jeden z takich systemów uważa się m.in. system handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych (dalej: „system EU ETS”), o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r., nr 122, poz. 695 ze zm.). Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP3/443A-77/13-2/KK) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-541/13/EK).

Dodatkowo jako podstawę do zastosowania komentowanego zwolnienia uznaje się również wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z certyfikatem ISO 14001. Takie stanowisko zostało potwierdzone m in. w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej 24 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-568/13/PK), w której organ wskazał, iż: „systemem pozwalającym korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest System Zarządzania Środowiskowego Przedsiębiorstwa potwierdzony aktualnym certyfikatem ISO 14001: 2004.” Analogiczne stanowisko zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. ILPP3/443 97/13-4/TW) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2014 r. (sygn IPTPP3/443A-68/13-3/BJ).

Spółka posiada zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy o systemie EU ETS. Zakres otrzymanego zezwolenia obejmuje min. funkcjonującą w ramach ZC Y instalację, w której zużywany jest gaz z odmetanowania kopalń. Ponadto w Spółce została wdrożona norma zarządzania środowiskowego zgodna z normą ISO 14001:2004. Na potwierdzenie wdrożenia tej normy Spółka dysponuje aktualnym certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Uzyskany certyfikat obejmuje całość Spółki, w tym również ZC Y i funkcjonującą w ramach tego podmiotu instalację w której spalany jest gaz z odmetanowania kopalń.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż certyfikat ISO 14001:2004 przyznawany jest na czas określony, a każde ponowne uzyskanie takiego certyfikatu lub przedłużenie okresu jego ważności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia (z pozytywnym rezultatem) procedury sprawdzającej zgodność wdrożonego w Spółce systemu zarządzania środowiskowego z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 (tzw. audyty).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, ZC Y stanowi podmiot, w którym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

II.Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy ZC Y stanowi zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, w związku z czym użycie w ZC Y gazu nabytego w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W przypadku wyrobów gazowych, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

1.winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz

2.w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:

 1. system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
 2. do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem uznania tej części za zorganizowaną jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu ww. przepisu, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Reasumując: tak rozumiana zorganizowana cześć przedsiębiorstwa może korzystać ze zwolnienia od akcyzy z tytułu bycia zakładem energochłonnym i zużycia wyrobów gazowych.

W takim przypadku warunki wskazane w art. 31b ust. 10 ustawy muszą zostać spełnione przez tak wyodrębnioną w strukturze podmiotu (przedsiębiorstwa) jednostkę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i dystrybucji ciepła. Wnioskodawca posiada status finalnego nabywcy gazowego. Jako paliwo do produkcji ciepła Wnioskodawca zużywam m.in. gaz z odmetanowania kopalń (gaz ten stanowi mieszaninę różnych rodzajów gazów a w jego składzie jest m.in. metan o kodzie CN 2711 29 00), który jest nabywany od pośredniczącego podmiotu gazowego. Całość tego gazu jest zużywania do produkcji energii cieplnej w Zakładzie Ciepłowniczym Y. Zakład ten został wyodrębniony w ramach Pionu technicznego komórkę organizacyjną, w skład której wchodzą składniki materialne, jaki i niematerialne, zobowiązania związane z zadaniami gospodarczymi realizowanymi przez ten Zakład. Sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych pozwala na wyodrębnienie dla Zakładu Ciepłowniczego Y elementów majątku Wnioskodawcy, tj. aktywa trwałe, aktywa obrotowe oraz zobowiązania i rezerwy jak również wartość sprzedaży oraz wyodrębnienie operacji gospodarczych. Do składników tych przypisane są również umowy. Do Zakładu alokowani są również pracownicy związani z realizacją przedmiotowych zadań gospodarczych. Zakład jest w stanie samodzielnie realizować zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powyższy opis należy stwierdzić, że Zakład Ciepłowniczy Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy, gdyż odznacza się odrębnością organizacyjną, finansową i funkcjonalną, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych mogący stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca wskazał także, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej przez Zakład Ciepłowniczy - Y (udział ten został obliczony w oparciu o przepisy statystyki publicznej) wynosi co mniej 5% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Zatem jednostka Wnioskodawca – Zakład Ciepłowniczy Y spełnia wymogi dla uznania go za zakład energochłonny, o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy należy rozpatrzyć zatem czy Wnioskodawca wprowadził w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ustawodawca nie sprecyzował, jakie systemy obowiązujące w polskim systemie prawnym spełniają wymagania systemów, o których mowa w art. 31b ust.1 pkt 5 ustawy, to jest jakie systemy prowadzą do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zatem skoro brak jest odesłania do innych przepisów oraz definicji legalnych w szczególności pojęcia system to „odkodowując” normę prawną należy w pierwszej kolejności odwołać się do reguł językowych języka polskiego.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 900 „system” to przykładowo:

 • zbiór jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną, służących jednemu celowi; układ;
 • określony sposób, metoda wykonywania jakiejś czynności.

Jest to zatem układ elementów stanowiący organizacyjną całość służących jednemu celowi.

Ponadto jak wskazano w słowniku „Język polski. Współczesny słownik języka polskiego”, pod red. Bogusław Dunaj, Warszawa 2007, t. 2, s. 1757, przez system należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość.

Tym samym nie każdy tego typu układ elementów może być systemem w rozumieniu analizowanego przepisu. Musi on, co wynika wprost z brzmienia przepisu, prowadzić do osiągania jasno sprecyzowanych celów. Ponadto, przy interpretowaniu danego przepisu prawa, należy mieć na względzie to, co ustawodawca chciał przez dane stwierdzenia osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, przyjąć należy, że wprowadzenie w życie przez zakład energochłonny systemu – o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy – polega na wdrożeniu (wprowadzeniu w życie) u tego finalnego nabywcy gazowego uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu:

 • osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
 • podwyższenia efektywności energetycznej

w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne).

Powyższe oznacza, że realizacja powyższego warunku możliwa jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu w jednostkach zużywających wyroby gazowe. Nabywca zużywający gaz ma bowiem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Ponadto podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się:

 • objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695);
 • system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz.1060);
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą.

Mając zatem na uwadze, że istniejąca w ZC Y instalacja została objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak również instalacja ta objęta jest wdrożonym w Spółce, zgodnie z normą ISO 14001:2004, systemem zarządzania środowiskowego potwierdzonym aktualnym certyfikatem – Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Tym samym użycie przez ZC Y gazu nabytego w zwolnieniu nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.