Systemy alarmowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to systemy alarmowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi instalacji, konserwacji i naprawy systemów alarmowych montowanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym

Fragment:

W celu prawidłowego wykonywania usług, w budynkach będących przedmiotem ochrony Wnioskodawca instaluje systemy alarmowe (systemy bezpieczeństwa), świadcząc tym samym usługę instalacji systemów alarmowych. Wnioskodawca świadczy także usługi konserwacji ww. systemów alarmowych. Powyższe usługi instalacji czy konserwacji systemów alarmowych fakturowane są przez Wnioskodawcę na klientów odrębnie od usługi ochrony, świadczonej na podstawie odrębnej umowy. Umowy te mogą być zawarte z tą samą datą lub inną. Na fakturze znajduje się opis wskazujący, iż przedmiotem usługi jest instalacja lub konserwacja systemów alarmowych. Przy świadczeniu usług Wnioskodawca wykorzystuje materiały niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, których wartość stanowi jeden z elementów kalkulacji ceny usługi, jednakże nie jest ona wyszczególniona na fakturze. Wnioskodawca wykonuje powyższe usługi z własnych materiałów, a zatem wykonuje świadczenie złożone. Wnioskodawca świadczy usługi instalacji i konserwacji samodzielnie lub korzysta z podwykonawców. Z technicznego punktu widzenia można wyróżnić: wykonywanie instalacji alarmowych w budynkach w stanie surowym wraz z wykonaniem instalacji przewodowej, instalacje systemu alarmowego w budynkach wykończonych wraz z wykonaniem instalacji przewodowej, instalacje w budynkach wykończonych z wykorzystaniem okablowania zleceniodawcy, instalacje w budynkach z montażem instalacji hybrydowej - przewodowej i bezprzewodowej, instalacje z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej.

2014
22
sie

Istota:

Czy w przypadku dokonania montażu systemu alarmowego w budynku mieszkalnym (robocizna razem z materiałem) należy zastosować stawkę obniżoną 8%?

Fragment:

(...) systemu alarmowego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 maja 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla wykonywania montażu systemu alarmowego. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. Firma wykonuje montaż systemu alarmowego w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym. System ten jest trwale powiązany z budynkiem. Wnioskodawca stosuje obecnie dla takiej usługi wraz z materiałem stawkę podatku podstawową tj. 23%. Z uzupełnienia wniosku wynika, że montaż systemów alarmowy „ dotyczy budynków sklasyfikowanych w PKOB z nr 111 ”. Wnioskodawca nabywa na własny rachunek elementy składowe od innych firm i dokonuje montażu w budynku lub mieszkaniu klienta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku dokonania montażu systemu alarmowego w budynku mieszkalnym (robocizna razem z materiałem) należy zastosować stawkę obniżoną 8%... Zdaniem Wnioskodawcy dla całości „ robocizna + materiał ” należy zastosować stawkę obniżoną 8%.

2013
10
wrz

Istota:

Czy w oparciu o przepisy art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych wykonywane w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%?

Fragment:

Usługi świadczone będą zarówno przy budowie nowych budynków i instalowaniu w nich systemów alarmowych, jak również przy modernizacji już istniejących budynków i lokali mieszkalnych poprzez montaż nie zainstalowanych wcześniej systemów alarmowych. Firma planuje również wykonywać usługi konserwacji (przeglądów okresowych) zainstalowanych już systemów alarmowych. W przypadku wykonywanych robót konserwacyjnych, innych niż remont, wartość towarów bez podatku VAT wchodzących w podstawę opodatkowania wykonywanych usług nie będzie przekraczać 50% tej podstawy. Biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej stan prawny należy stwierdzić, że usługi montażu systemów alarmowych wykonywane w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego w ramach usług budowy i modernizacji, będą podlegały opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Z informacji zawartych we wniosku wynika także, iż Zainteresowany zamierza świadczyć usługi konserwacji systemów alarmowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), stawkę podatku (...)

2013
17
kwi

Istota:

Stawka podatku dla usług montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego

Fragment:

W konsekwencji powyższego, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i stan prawny należy stwierdzić, że usługi montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego została załatwiona interpretacją indywidualną z dnia 20 grudnia 2012 r. nr ILPP1/443-903/12-3/MD. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
17
kwi

Istota:

Stawka podatku dla usług konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego.

Fragment:

Usługi konserwacji polegają na okresowych przeglądach i ewentualnych naprawach systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sieci strukturalnych. Przy wykonywanej usłudze konserwacji wartość towarów bez podatku nie przekroczy 50% wartości usługi. Firma zamierza świadczyć ww. usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Instalacje będą miały charakter wewnętrzny, będą usytuowane wewnątrz budynków. Wobec powyższego, zdaniem tut. Organu, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego, spełniają definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. W związku z tym mogą korzystać z opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku. Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i stan prawny należy stwierdzić, że usługi konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych, wykonywane (...)