Systemy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to systemy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z przystąpieniem przez GC do Systemu 2 oraz w związku z uczestnictwem GC w Systemie 2, PGK będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu nieodpłatnych albo częściowo odpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

W przypadku z kolei, gdy suma sald Rachunków bieżących włączonych do Systemu 2 będzie ujemna, Bank dokona odpowiednich rozliczeń pomiędzy Rachunkami bieżącymi, RG oraz GRP, zgodnie z mechanizmem wskazanym powyżej. Transfer środków pomiędzy Systemem 1 a Systemem 2 W związku z tym, że Spółka będzie uczestnikiem zarówno Systemu 1 jak i Systemu 2, pomiędzy rachunkami GC włączonymi do Systemu 1 oraz Systemu 2 będzie dochodzić do wzajemnych przepływów środków pieniężnych. W przypadku, gdy saldo głównego rachunku płynności funkcjonującego w ramach Systemu 1 byłoby dodatnie, rachunek Spółki funkcjonujący w ramach Systemu 2 zostałby uznany wartością stanowiącą równowartość dodatniego salda głównego rachunku płynności w ramach Systemu 1. Z kolei w przypadku, gdy saldo głównego rachunku płatności funkcjonującego w ramach Systemu 1, byłoby ujemne, rachunek ten zostałby zasilony środkami zgromadzonymi na rachunku Spółki funkcjonującym w ramach Systemu 2. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną są konsekwencje uczestnictwa GC w Systemie 2 powstające na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK. Jednocześnie Wnioskodawca dla potrzeb wniosku pragnie wskazać, że nie zamierza stosować zasad dotyczących zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych w art. 15c ustawy o CIT.

2018
15
kwi

Istota:

1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepływy środków pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami bieżącymi Uczestników Systemu 2, GR oraz GRP będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będą skutkowały powstaniem ani przychodu ani kosztu podatkowego po stronie PGK w związku z udziałem GC w Systemie 2?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym z tytułu partycypacji przez GC, w Systemie 2:
- przychodem PGK będzie jedynie wartość odsetek otrzymanych albo skapitalizowanych przez GC;
-kosztem PGK będzie jedynie wartość odsetek zapłaconych przez GC na rzecz HCAG (albo skapitalizowanych przez HCAG) z zastrzeżeniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT oraz opłat uiszczanych na rzecz Banku z tytułu świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową?

Fragment:

W przypadku z kolei, gdy suma sald Rachunków bieżących włączonych do Systemu 2 będzie ujemna, Bank dokona odpowiednich rozliczeń pomiędzy Rachunkami bieżącymi, RG oraz GRP, zgodnie z mechanizmem wskazanym powyżej. Transfer środków pomiędzy Systemem 1 a Systemem 2 W związku z tym, że Spółka będzie uczestnikiem zarówno Systemu 1 jak i Systemu 2, pomiędzy rachunkami GC włączonymi do Systemu 1 oraz Systemu 2 będzie dochodzić do wzajemnych przepływów środków pieniężnych. W przypadku, gdy saldo głównego rachunku płynności funkcjonującego w ramach Systemu 1 byłoby dodatnie, rachunek Spółki funkcjonujący w ramach Systemu 2 zostałby uznany wartością stanowiącą równowartość dodatniego salda głównego rachunku płynności w ramach Systemu 1. Z kolei w przypadku, gdy saldo głównego rachunku płatności funkcjonującego w ramach Systemu 1, byłoby ujemne, rachunek ten zostałby zasilony środkami zgromadzonymi na rachunku Spółki funkcjonującym w ramach Systemu 2. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną są konsekwencje uczestnictwa GC w Systemie 2 powstające na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK. Jednocześnie Wnioskodawca dla potrzeb wniosku pragnie wskazać, że nie zamierza stosować zasad dotyczących zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych w art. 15c ustawy o CIT.

2017
12
sty

Istota:

Czy wydatki na rozbudowe Systemu Informatycznego o dodatkowe funkcje (w tym m.in. wynagrodzenia specjalistów z dziedziny technik informatycznych realizuj1cych prace w zakresie rozbudowy Systemu Informatycznego), stanowi1 tzw. koszty poorednie tj. koszty inne ni? koszty zwi1zane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: ustawa o CIT) ?

Fragment:

Wraz z prawami do Systemu Informatycznego, Spó3ka naby3a równie? inne prawa maj1tkowe umo?liwiaj1ce korzystanie z Systemu Informatycznego tj. prawa do znaków graficznych, grafik stanowi1cych identyfikacje wizualn1 i informacyjn1 Systemu Informatycznego, prawa do dokumentacji dotycz1cej Systemu Informatycznego, kodów Yród3owych, czy prawa do dysponowania domenami, pod którymi System Informatyczny mo?e bya udostepniany u?ytkownikom w formie us3ugi. Celem Wnioskodawcy jest rozbudowanie (ulepszenie) nabytego Systemu Informatycznego o dodatkowe funkcje, mo?liwooci, a nastepnie osi1ganie przychodów z udostepnienia tak rozbudowanego Systemu Informatycznego. W konsekwencji Spó3ka ponosi wydatki na rozbudowe Systemu Informatycznego m.in. w postaci wynagrodzen wspó3pracowników - specjalistów z dziedziny technik informatycznych wspó3pracuj1cych ze Spó3k1 na podstawie umów cywilnoprawnych (zarówno w ramach dzia3alnooci gospodarczej, jak i poza ni1), realizuj1cych prace zwi1zane z wdra?aniem Systemu Informatycznego oraz jego rozbudow1 o dodatkowe funkcje, mo?liwooci. Spó3ka planuje osi1gaa przychody z rozbudowanego Systemu Informatycznego w oparciu o dwa modele: Model I – System Informatyczny zostanie (...)

2016
15
mar

Istota:

Czy dla opodatkowania przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla wynosi 8,5%?

Fragment:

W 2016 r. podatnik zamierza zawrzeć umowę współpracy w ramach, której będzie wykonywał następujące usługi: projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych poprawiających sprawność i bezpieczeństwo wymiany danych w ramach sieci i systemów komputerowych, wdrażanie nowych oraz modyfikowanie istniejących funkcjonalności, produktów i usług w systemach informatycznych, przygotowywanie dokumentacji projektowej, która obejmuje specyfikacje funkcjonalne i technologiczne systemów oraz technologii informatycznych w ramach sieci i systemów komputerowych, wykonywanie analizy istniejących rozwiązań informatycznych oraz proponowanie zmian w tym zakresie, mapowanie potrzeb biznesowych pod kątem wymagań dla sieci i systemów komputerowych. Podatnik zamierza w 2016 r. zgłosić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zmianę sposobu opodatkowania na 8,5% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1, pkt 3, lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

2015
6
gru

Istota:

Ulga na nabycie nowej technologii.

Fragment:

Zapłata za wdrożenie Systemu SAP odbywała się sukcesywnie, w stosunku do realizowanych etapów wdrożenia. W największym zakresie, płatności za wdrożenie Systemu SAP dokonywane były w 2013 roku. W miarę jak w kolejnych latach pojawiały się nowe funkcjonalności Systemu SAP i ujawniane były kolejne wartości niematerialne i prawne Wnioskodawca sukcesywnie opłacał napływające faktury (rok 2014 i 2015). Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w obliczu faktu, iż w ramach prac nad Systemem SAP doszło do wykonania i wdrożenia tzw „ roll - out ” (rozumianego jako kopia Systemu SAP oraz konfiguracji różnic procesowych na wskazanej przez Wnioskodawcę Spółce X), w zakresie pozostałych wydatków poniesionych na wykonanie i wdrożenie Systemu SAP u Wnioskodawcy ma on prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie wydatków poniesionych na wykonanie i wdrożenie Systemu SAP w zakresie w jakim jest on wdrożony i wykorzystywany przez Wnioskodawcę do zintegrowanego zarządzania działalnością firmy nie dochodzi do zaistnienia negatywnej przesłanki z art. 18b ust. 8 pkt 1 Ustawy o CIT, tj. udostępnienia nowej technologii innemu podmiotowi, a ponieważ będą spełnione pozostałe przesłanki do uznania nabytej wartości niematerialnej i prawnej za nową technologię w rozumieniu art. 18b Ustawy CIT Wnioskodawca ma prawo do ulgi technologicznej w tym zakresie.

2015
18
lis

Istota:

W którym momencie pracownicy Wnioskodawcy uzyskają przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej: ustawa PDOF) - czy w momencie zasilenia punktami ich indywidualnych kont w Systemie Kafeteryjnym finansowanym ze środków ZFŚS, czy w momencie wymiany punktów na określone świadczenie dostępne w Systemie Kafeteryjnym?

Fragment:

S.A. (dalej: Spółki P) rozważają podpisanie z dostawcą usługi (dalej: Administrator) umowy obejmującej dostęp, korzystanie oraz administrowanie systemem umożliwiającym obsługę świadczeń pozapłacowych dla pracowników (dalej: System Kafeteryjny). W ramach Systemu Kafeteryjnego - pracodawca oferuje każdemu pracownikowi m.in. określoną pulę punktów do wykorzystania na udostępnione w ramach Systemu Kafeteryjnego świadczenia (tj. produkty i usługi). System Kafeteryjny umożliwia ponoszenie kosztów zakupu świadczeń m.in. ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Wnioskodawca planuje finansować zakup świadczeń dla pracowników poprzez przekazywanie za pośrednictwem Systemu Kafeteryjnego środków na nabycie odpowiednich świadczeń pochodzących z puli środków w ramach ZFŚS. Wspomniane świadczenia są przewidziane do zadysponowania na rzecz danego pracownika, w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). W tym celu, pracownicy zgłoszeni przez Wnioskodawcę do Systemu Kafeteryjnego będą otrzymywali na indywidualne konto (dalej: Konto Pracownika) określoną liczbę punktów (przyznaną z uwzględnieniem wskazanych wyżej kryteriów), na podstawie których będą następnie mogli otrzymać świadczenia o określonej wartości pieniężnej.

2015
13
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych

Fragment:

Tym samym nie każdy system, rozumiany jako uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość, jest systemem uprawniającym dany podmiot do stosowania zwolnienia od podatku. Za taki system uważa się, np. tzw. EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami), o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. UE L Nr 275, str. 32 z późn. zm.). Implementacja powyższych regulacji do krajowego porządku prawnego nastąpiła ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695, ze zm.) – obecnie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1223). Zatem kwestią pozostałą do rozstrzygnięcia w ramach tej interpretacji jest to czy podleganie przez Wnioskodawcę obowiązkom określonym w ustawie o efektywności energicznej, zgodnie z którymi Wnioskodawca uzyskuje i umarza świadectwa efektywności energetycznej, uprawnia Wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

2015
10
lip

Istota:

1) Czy w przypadku gdy użytkowane dotychczas systemy informatyczne Wnioskodawcy (istniejące WNiP) nie będą dalej użytkowane do bieżącej działalności operacyjnej na skutek wyboru systemu banku przejmowanego, ale będą one wykorzystywane jako archiwum, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach (pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego opisanego w pkt b)?2) Czy w przypadku gdy użytkowane dotychczas systemy informatyczne Wnioskodawcy (istniejące WNiP) zostaną zlikwidowane gdyż Wnioskodawca nie będzie po połączeniu wykorzystywał ich do dalszej działalności z uwagi na wybór systemu banku przejmowanego i w konsekwencji niezamortyzowana dotychczas wartość początkowa tych WNiP zostanie odniesiona w koszty rachunkowe, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości niezamortyzowanej dotychczas wartości początkowej tych WNiP (pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego opisanego w pkt c)?3) Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zrezygnuje z dalszych prac które miały w pierwotnym założeniu doprowadzić do powstania odrębnych WNiP, gdyż Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał ich do działalności operacyjnej z uwagi na nieprzydatność dla połączonego banku z uwagi na wybór systemu banku przejmowanego i w konsekwencji poniesione do tej pory nakłady na budowę nowych systemów informatycznych zostaną odniesione w koszty rachunkowe, Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości poniesionych dotychczas nakładów (pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego opisanego w pkt d)?

Fragment:

Jednym z elementów wpływającym na spodziewane oszczędności jest wybór jednego z dwóch systemów informatycznych funkcjonujących w dwóch dotychczas niezależnych bankach i tym samym rezygnacja z systemu funkcjonującego w drugim z banków. Bank podkreśla, iż w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac nad budową nowych systemów informatycznych mających doprowadzić do powstania odrębnych WNiP nie były znane żadne okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, iż implementacja tych systemów nie będzie ostatecznie sfinalizowana. Ewentualna decyzja o wycofaniu się z dalszego rozwoju nad danym systemem nie będzie więc wynikać z zaniechań czy zaniedbań po stronie Banku, ale z zasad racjonalnego gospodarowania, które sprzeciwiają się wdrażaniu systemu informatycznego, w okolicznościach gdy istnieje komplementarny system pochodzący od podmiotu przejmowanego, a który okazał się lepszy, bardziej funkcjonalny bądź posiada większe możliwości. Niniejszy wniosek odnosi się do sytuacji opisanych w pkt b), pkt c) oraz pkt d) powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku gdy użytkowane dotychczas systemy informatyczne Wnioskodawcy (istniejące WNiP) nie będą dalej użytkowane do bieżącej działalności operacyjnej na skutek wyboru systemu banku przejmowanego, ale będą one wykorzystywane jako archiwum, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach (pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego opisanego w pkt b)...

2014
19
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych

Fragment:

Ponadto podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się: objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695); system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz.1060); wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą. Mając zatem na uwadze, że istniejąca w ZC Y instalacja została objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak również instalacja ta objęta jest wdrożonym w Spółce, zgodnie z normą ISO 14001:2004, systemem zarządzania środowiskowego potwierdzonym aktualnym certyfikatem – Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

2014
19
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych

Fragment:

Ponadto podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się: objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695); system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz.1060); wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą. Mając zatem na uwadze, że istniejąca w ZC Y instalacja została objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak również instalacja ta objęta jest wdrożonym w Spółce, zgodnie z normą ISO 14001:2004, systemem zarządzania środowiskowego potwierdzonym aktualnym certyfikatem – Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.