IPPP1/443-450/13-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego placówki kształcenia ustawicznego objętej systemem oświaty, są zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2013 r. (data wpływu 13.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Spółkę usług kształcenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Spółkę usług kształcenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca <dalej: Spółka lub Wnioskodawca> świadczy usługi edukacyjne i szkoleniowe. Spółka w ramach prowadzonej działalności oferuje kursy i szkolenia w zakresie następujących dziedzin: podatki, rachunkowość, finanse, kadry i płace, controlling, zarządzanie strategiczne oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. Wskazane kursy i szkolenia prowadzone są w siedzibie Spółki w Warszawie oraz w różnych miastach wojewódzkich na terenie Polski.

Spółka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. jako placówka kształcenia ustawicznego o nazwie „..............” Fakt wpisu do powyższej ewidencji udokumentowany jest Zaświadczeniem z 16 czerwca 2011 r. nr........... o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W.. Zaświadczenie wydane zostało przez Biuro Edukacji Urzędu na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) <dalej: ustawa o systemie oświaty>.

Zgodnie z powyższym zaświadczeniem, Spółka posiada status placówki kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Zakres działalności placówki obejmuje kursy i szkolenia z zakresu: podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych. Zgodnie z powyższym zaświadczeniem placówka posiada siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności w W. przy ul. D.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczone przez Spółkę na terenie Polski usługi kształcenia w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Spółkę na terenie Polski usługi kształcenia w zakresie: podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W związku z powyższym, aby Spółka mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą zostać spełnione 2 przesłanki;

 1. spółka musi być objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. usługi muszą być świadczone w zakresie kształcenia i wychowania.

Ad.1) Spółka jako jednostka objęta systemem oświaty.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty: system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Natomiast, według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

W związku z powyższym, warunkiem uzyskania statusu jednostki objętej systemem oświaty jest posiadanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, dany podmiot musi posiadać stosowny wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przez co staje się jednostką objętą systemem oświaty.

Przez jednostki objęte systemem oświaty, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, należy zatem rozumieć między innymi osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą szkoły bądź placówki niepubliczne wpisane do odpowiednich dla tych podmiotów ewidencji.

Wnioskodawca posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W., jako placówka kształcenia ustawicznego. Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskane przez Spółkę zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. Zaświadczenie zawiera elementy wymagane przepisami ustawy o systemie oświaty. Nie ulega zatem wątpliwości, że Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty.

W związku z powyższym, posiadanie przez Wnioskodawcę statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, należącej do systemu oświaty, uprawnia Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT do zwolnienia od podatku VAT prowadzonych na terytorium Polski kursów i szkoleń z zakresu; podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo;

 • w interpretacji z 2 kwietnia 2012 r. (nr IBPP1/443-1830/11/LSz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że „mając na uwadze postanowienia art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, posiadając wpis do ewidencji placówek niepublicznych, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługę w zakresie kształcenia w odniesieniu do wskazanych szkoleń. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania”.
 • w interpretacji z 27 grudnia 2011 r. (nr IPTPP2/443-548/11-6/JR) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż „,w przypadku, gdy Wnioskodawca uzyska zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, obejmujące prowadzenie i organizowanie kursów wyrównawczych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, to z chwilą uzyskania tego zaświadczenia, Wnioskodawca będzie spełniał kryteria uprawniające do zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy przedmiotowych usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 • w interpretacji z 29 kwietnia 2013 r. (nr IPPP2/443-218/13-2/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w całości potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi szkoleniowe świadczone przez podmiot posiadający status placówki kształcenia ustawicznego podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad 2) Świadczenie usług w zakresie kształcenia i wychowania.

Druga przesłanka zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT stwierdza, że zwolnienie to obejmuje usługi kształcenia i wychowania. Oznacza to, iż zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczy obu tych rodzajów usług, zarówno usług w zakresie kształcenia, jak i usług w zakresie wychowania. Nie ma przy tym konieczności, aby dana jednostka objęta systemem oświaty świadczyła jednocześnie usługi w zakresie kształcenia i usługi w zakresie wychowania. Analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT prowadzi bowiem do wniosku, że zwolnienie to obejmuje każdy z tych rodzajów usług, również wtedy, gdy dana jednostka prowadzi działalność wyłącznie w zakresie jednego z tych rodzajów, to jest wyłącznie usługi w zakresie kształcenia albo wyłącznie usługi w zakresie wychowania.

Powyższe stanowisko znajduje jednoznaczne potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe.

Przykładowo w interpretacji z 3 lipca 2012 r. (nr IPTPP1/443276/12-5/IG) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż „zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo- podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Podobnie w interpretacji z 28 lipca 2011 r. (nr ILPP1/443-649/11-4/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż „dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. l pkt 26 ustawy nie jest konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Identyczne stanowiska wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2012 r. (nr IPTPP1/443-110/12-4/AK) czy też z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 6 kwietnia 2011 r. (sygn. PT8/033/6/SBA/11/PT).

Organizowane przez Spółkę kursy i szkolenia z zakresu podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych mieszczą się niewątpliwie w zakresie usług kształcenia. W związku z powyższym spełniona jest druga przesłanka do zastosowania dla świadczonych przez Spółkę usług zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Wobec powyższego, świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium Polski usługi spełniają warunki dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji z 28 lipca 2011 r. (nr ILPP1/443-649/11-4/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że „z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługi w zakresie kształcenia, wypełniona zostaje podmiotowo przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, co oznacza, że przedmiotowe usługi od dnia 1 stycznia 2011 r. są zwolnione od podatku VAT.

Identyczne stanowiska wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2012 r. (nr IPTPP1/443-276/12-5/IG) czy też z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 grudnia 2011 r. (nr IPTPP2/443-548/11-6/IR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Natomiast w kwestii usług w zakresie wychowania, należy wskazać, iż jest ono przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. jako placówka kształcenia ustawicznego o nazwie „..........” Fakt wpisu do powyższej ewidencji udokumentowany jest Zaświadczeniem z 16 czerwca 2011 r. nr ...... o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez W. Zaświadczenie wydane zostało przez Biuro Edukacji Urzędu, na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) <dalej: ustawa o systemie oświaty>.

Zgodnie z powyższym zaświadczeniem, Spółka posiada status placówki kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Zakres działalności placówki obejmuje kursy i szkolenia z zakresu: podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego placówki kształcenia ustawicznego są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz
 2. czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

W myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu (art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci;

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania, wymienione w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż organizowane przez niego kursy i szkolenia z zakresu podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych mieszczą się w zakresie usług kształcenia. Ponadto, z uwagi na fakt, iż jak wskazano we wniosku, Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty, Wnioskodawca posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego – zostaje spełniona również druga przesłanka warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis ustawy.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem oświaty (wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) usługi w zakresie kształcenia podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.