IBPP1/443-1758/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Usługi szkolenia świadczone przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli jako jednostkę objętą systemem oświaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 25 listopada 2011r. (data wpływu 5 grudnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) – wpisany od 2007r. do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli – prowadzi szkolenia w postaci kursów i seminariów dla rad pedagogicznych szkół publicznych w takich tematach jak np.: absencja w szkole, zrozumieć dziecko z ADHD, drama w edukacji, pedagogika zabawy, cyberprzemoc czyli dzieci w sieci zła, wywiadówka inaczej, nauczyciel mediatorem szkolnym, w poszukiwaniu autorytetu nauczyciela – o ocenianiu kształtującym, sztuka komunikacji z uczniem przeżywającym stratę, osierocenie, żałobę, mobbing w szkole itp.

Za szkolenia te Wnioskodawca wystawia faktury VAT dla szkół publicznych, gmin zarządzających tymi szkołami, albo – w sporadycznych przypadkach – dla nauczycieli będących uczestnikami tych szkoleń; wówczas poniesiony wydatek jest refundowany przez pracodawców.

Od 2011r. do usług tych Wnioskodawca stosuje stawkę 23% podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od 1 stycznia 2011r. prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do wykonywanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w postaci kursów i seminariów – usług kształcenia rad pedagogicznych szkół publicznych, za które płaci szkoła publiczna, albo urząd gminy...

Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2011r. Spółka z o.o., jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, dla wykonywanych w formie kursów i seminariów usług szkolenia nauczycieli i gron pedagogicznych, powinna stosować zwolnienie z VAT zarówno wtedy kiedy płatnikiem usług jest szkoła publiczna, jak i w przypadku kiedy odbiorcą i płatnikiem wystawionej przez Wnioskodawcę faktury jest nauczyciel będący uczestnikiem szkolenia, a pracodawca (szkoła publiczna) zwraca mu ten wydatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

A zatem usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w sytuacji gdy są świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania lub też na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT w sytuacji gdy:

  • są to usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT i jednocześnie
  • są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
  • są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub też są to usługi finansowane w całości ze środków publicznych.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – wpisany od 2007r. do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli – prowadzi szkolenia w postaci kursów i seminariów dla rad pedagogicznych szkół publicznych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli.

W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z powyższym, zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Dokonując oceny, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia są objęte zwolnieniem, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy spełnione są warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, brak jest podstaw do dalszego badania przesłanek z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca działający jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania i jeżeli wszystkie usługi wymienione we wniosku świadczone są przez Wnioskodawcę będącego Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, to usługi te są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a powołanej wyżej ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że od 1 stycznia 2011r. Spółka z o.o., jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, dla wykonywanych w formie kursów i seminariów usług szkolenia nauczycieli i gron pedagogicznych, powinna stosować zwolnienie z VAT zarówno wtedy kiedy płatnikiem usług jest szkoła publiczna, jak i w przypadku kiedy odbiorcą i płatnikiem wystawionej przez Wnioskodawcę faktury jest nauczyciel będący uczestnikiem szkolenia, a pracodawca (szkoła publiczna) zwraca mu ten wydatek – uznano za prawidłowe.

Ponieważ jednak wątpliwości Wnioskodawcy wyrażone w pytaniu dotyczyły zastosowania do wykonywanych przez niego w postaci kursów i seminariów usług kształcenia rad pedagogicznych zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zatem należy w tym miejscu wyjaśnić, iż w przedmiotowej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, więc nie ma do nich zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.