IBPP1/443-158/14/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę jako niepubliczną szkołę artystyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę jako niepubliczną szkołę artystyczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę jako niepubliczną szkołę artystyczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi Niepubliczną Policealną Szkołę Artystyczną. Przedmiotowa szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem ... . Szkoła kształci w zawodzie plastyk i specjalizacjach fotografia, reklama wizualna, techniki graficzne. Za kształcenie szkoła pobiera opłaty w formie czesnego.

Szkoła prowadzi w szczególności stałe kierunki w trybie weekendowym: Kierunek Operatorski -kształci w zawodzie plastyka specjalizacja fotografia; Podyplomowy Kurs Operatorski - kształci w zawodzie plastyka specjalizacja fotografia; Kierunek Filmowy - Specjalizacje Reżyserska i Operatorska - 2 lata - kształci w zawodzie plastyka specjalizacja fotografia, reklama wizualna; Kierunek Postprodukcja - Specjalizacje Montaż, VFX, Animacja 3 D, Koloryzacja - 2 lata - kształci w zawodzie plastyka specjalizacja techniki graficzne; Kierunek Produkcja Filmowa - kształci w zawodzie plastyka specjalizacja reklama wizualna; VIDEODSLR SCHOOL - kształci w zawodzie plastyka specjalizacja fotografia. Ponadto szkoła oferuje kilkudniowe Warsztaty i Plenery Filmowe tj. warsztaty operatorskie (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja fotograf); warsztaty dslr (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja fotograf); warsztaty montaż (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja grafika); warsztaty reżyseria reklamy (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja reklama wizualna); warsztaty reżyseria (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja fotograf/reklama wizualna); warsztaty steadicam (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja fotograf); warsztaty światło w filmie (doskonalenie zawodowe - kierunek plastyk specjalizacja fotograf); warsztaty korekcja obrazy - (doskonalenie zawodowe- kierunek plastyk specjalizacja fotograf).

Program kształcenia na powyższych kierunkach ma charakter autorski, został opracowany według wymagań Centrum Edukacji Artystycznej. Program oraz kształcenie szkoły są potwierdzane aktualizacjami wpisów do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), czyli Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła regularnie składa sprawozdania do SIO, które zawierają informacje na temat kierunków, nauczania, kadry oraz słuchaczy. Kształcenie jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych z wpisami obecności, tematów wykładów i zajęć, ocen, prowadzone są też karty ocen z przedmiotów dla każdego słuchacza, a od roku 2013 indeksy. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotowy stan faktyczny ma charakter ciągły tj. zaistniał on w przeszłości lecz będzie się powtarzał jako zdarzenie przyszłe.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że Niepubliczna Policealna Szkoła Artystyczna, której w całości dotyczy wniosek, prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzyskanego na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wszelkie czynności opisane we wniosku szkoła prowadzi w ramach uzyskanego wpisu i pod nadzorem właściwego ministra.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powyższe usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i/lub wychowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie usługi edukacyjne opisane świadczone przez Niepubliczną Policealną Szkołę Artystyczną i opisane we wniosku korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 li.t a) ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i/lub wychowania.

Z uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ww. ustawy wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. W obliczu powyższego kryterium umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy i możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch warunków: dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje m.in. szkoły artystyczne. Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie z art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła będąca przedmiotem wniosku została założona w trybie ustawy o systemie oświaty i uzyskała wpis do właściwego rejestru, w związku z czym należy wskazać, iż kryterium podmiotowe zostało spełnione. W ramach prowadzonej działalności szkoła realizuje kształcenie artystyczne, w formach i z zastosowaniem programów, które zostały zaakceptowane przez właściwe organy oraz pod nadzorem właściwego ministerstwa. W obliczu powyższego również druga przesłanka w postaci świadczenia usług w zakresie kształcenia została spełniona.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że w związku z tym, iż niepubliczna szkoła artystyczna prowadzona przez Wnioskodawcę jest jednostką objętą systemem oświaty, wpisaną do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (obowiązanego do prowadzenia tego typu niepublicznych szkół) oraz w związku z tym, iż przedmiotowa szkoła realizuje w ramach prowadzonej działalności kształcenie artystyczne, spełnione zostają przesłanki wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.

Powyższe stanowisko znajduje poparcie w interpretacjach indywidualnych: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/443-750/13-2/IGo z 23 września 2013 r., Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP1/443-52/13/KJ z 25 marca 2013 r., Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP1/443-75/12/MS, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-354/11-4/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi Niepubliczną Policealną Szkołę Artystyczną. Przedmiotowa szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty. Szkoła kształci w zawodzie plastyk i specjalizacjach fotografia, reklama wizualna, techniki graficzne. Wszelkie czynności opisane we wniosku szkoła prowadzi w ramach uzyskanego wpisu i pod nadzorem właściwego ministra.

Stosownie do art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje szkoły artystyczne.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty.

Na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1a ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W myśl. art. 82 ust. 2b ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.

Stosownie do art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.
 7. (uchylony)

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca prowadzi Niepubliczną Policealną Szkołę Artystyczną jako placówkę objętą systemem oświaty (został wpisany do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych) i w ramach uzyskanego wpisu świadczy usługi kształcenia w zawodzie plastyk i specjalizacjach fotografia, reklama wizualna, techniki graficzne to wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a tym samym podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z tym, iż niepubliczna szkoła artystyczna prowadzona przez Wnioskodawcę jest jednostką objętą systemem oświaty, wpisaną do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (obowiązanego do prowadzenia tego typu niepublicznych szkół) oraz w związku z tym, iż przedmiotowa szkoła realizuje w ramach prowadzonej działalności kształcenie artystyczne, spełnione zostają przesłanki wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług; zatem świadczenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.