0461-ITPP2.4512.771.2016.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienia od podatku świadczonych usług oraz braku obowiązku ich dokumentowania fakturami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2016 r. (data wpływu 7 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług oraz braku obowiązku ich dokumentowania fakturami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług oraz braku obowiązku ich dokumentowania fakturami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.; dalej: „u.s.o.”).

Wskazana powyżej szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanym w art. 2 u.s.o. (dalej: „Szkoła”). Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Szkoła będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Zamierza przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej, świadczyć usługi kształcenia, mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (dalej: „Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o., na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”)?
  • Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie podlegało zwolnieniu od VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 201l r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”), usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane zwolnione są od podatku VAT.

Z powyższego wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi łącznie:

  • być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów u.s.o.,
  • świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 u.s.o., osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazana w treści niniejszego wniosku Szkoła będzie utworzona w oparciu o przepisy u.s.o. i zostanie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego będą polegały na prowadzeniu nauczania.

W konsekwencji, oba ww. warunki wymagane dla zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zostały spełnione.

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w związku z tym, że prowadzona przez Wnioskodawcę Szkoła jest objęta systemem oświaty (została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ) i Wnioskodawca, jako organ prowadzący Szkołę, świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Jednocześnie należy wskazać, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w zakresie świadczenia usług ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia i wychowania zostało doprecyzowane w treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, m. in. zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. ustawy o VAT nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a ustawy o VAT lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Nie mniej, w ocenie Wnioskodawcy, ww. regulacje nie będą miały zastosowania w niniejszej sprawie – wniosek dotyczy bowiem usług w zakresie kształcenia i wychowania, a nie usług z nimi związanych.

Podobnie w sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione od podatku VAT jest świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Skoro bowiem art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie usług innych niż wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, to z uwagi na fakt, że w ocenie Wnioskodawcy, usługi objęte niniejszym wnioskiem mieszczą się w zakresie regulacji z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, nie stosuje się tym samym do nich zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w stanach faktycznych zbliżonych lub tożsamych ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje „Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez W., to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.”, (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. IPPP3/4512-815/15-4/RM).

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podnosi, że „Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznaczą to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a zatem jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie ustawy o systemie oświaty – zostaje spełniona więc przesłanka podmiotowa warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przypis.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka objęta systemem oświaty (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, to opisane we wniosku usługi wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.”, (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2013r. sygn. IPTPP1/443-319/13-4/MH).

Reasumując, należy stwierdzić, że świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego przez Wnioskodawcę, jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów u.s.o., będzie podlegało zwolnieniu na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Skoro, jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m. in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, to nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.