System oświaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to system oświaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Fragment:

Jakkolwiek Wnioskodawca jako jednostka objęta system oświaty wypełnia przesłankę podmiotową wynikając z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, to jednak ww. zestaw narzędzi nie ma na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zainteresowany zobowiązany jest tylko na wykonaniu jednego (modelowego) zestawu narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Nie są to zatem usługi kształcenia dzieci bądź młodzieży. Zatem stwierdzić należy, iż realizacja zamówienia na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji, mimo że ma na celu wspomaganie zajęć o charakterze wychowawczym w zakresie dotyczącym rozwijania umiejętności uczniów w obszarze emocjonalno-społecznym, w tym także uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, to jednak nie można uznać, iż czynności te będą stanowić usługi kształcenia i wychowania. Zatem stwierdzić należy, iż w tej sytuacji nie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, uprawniające Wnioskodawcę do zwolnienia z opodatkowania usług wykonania zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów merytorycznych mających na celu wspomaganie realizacji zajęć o charakterze wychowawczym w zakresie dotyczącym rozwijania umiejętności uczniów w obszarze emocjonalno-społecznym, w tym także uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług oraz braku obowiązku ich dokumentowania fakturami.

Fragment:

(...) akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych. Skoro bowiem art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie usług innych niż wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, to z uwagi na fakt, że w ocenie Wnioskodawcy, usługi objęte niniejszym wnioskiem mieszczą się w zakresie regulacji z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, nie stosuje się tym samym do nich zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w stanach faktycznych zbliżonych lub tożsamych ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje „ Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez W., to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego.

2014
2
lis

Istota:

Możliwość zwolnienia zużycia gazu z opodatkowania akcyzą

Fragment:

W analizowanej sprawie Dom zakonny a nie podmiot systemu oświaty zużyje wyroby gazowe do celów opałowych. Z treści wniosku wynika, że Dom zakonny nabywa wyroby gazowe celem ogrzania całego budynku, w tym części którą wynajmuje w celu prowadzenia szkoły. Dom zakonny zużywając wyroby gazowe dostarcza ciepło na użytek szkoły, lecz nie oznacza to, że wyroby gazowe zużywane są przez szkołę. Szkoła zużywa tylko ciepło wyprodukowane z wyrobów gazowych nabytych przez Dom zakonny. Zatem w analizowanym przypadku nie następuje zużycie wyrobów gazowych przez podmiot systemu oświaty. Jak wskazano wyżej na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy wyroby gazowe zużywane do celów opałowych przez podmioty systemu oświaty. Dom zakonny nie jest podmiotem systemu oświaty. Tym samym w przedmiotowej sprawie Dom zakonny nie jest podmiotem uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia względem wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 4 ustawy. Zatem Dom zakonny dokonując nabycia wyrobów gazowych dla ogrzewania szkoły nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 4 ustawy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2014
11
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę jako niepubliczną szkołę artystyczną.

Fragment:

Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje szkoły artystyczne. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty. Na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. Zgodnie z art. 82 ust. 1a ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W myśl. art. 82 ust. 2b ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.

2013
17
lip

Istota:

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego placówki kształcenia ustawicznego objętej systemem oświaty, są zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu (art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Stosownie do art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły (...)

2012
15
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności sprawdzania kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną w sytuacji gdy sprawdzenie kwalifikacji stanowi ostatni etap kursu lub seminarium przygotowującego do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

Fragment:

Na podstawie art. 1 pkt 8 tej ustawy, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Natomiast w myśl art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012r. – system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2012r. – system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. W myśl art. 3 pkt 17 ww. ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012r. – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

2012
15
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności sprawdzania kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną w sytuacji gdy osoby ubiegające się o sprawdzenie kwalifikacji bezpośrednio przed nim nie uczestniczyły w organizowanym przez Wnioskodawcę kursie lub seminarium.

Fragment:

Na podstawie art. 1 pkt 8 tej ustawy, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Natomiast w myśl art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012r. – system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2012r. – system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. W myśl art. 3 pkt 17 ww. ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012r. – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

2012
6
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług kształcenia (jednostka oświaty)

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny potwierdzić należy pogląd Stowarzyszenia, iż posiadanie przez nie statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych przez nią ww. usług, jeżeli mieszczą się one w zakresie przedmiotowym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, tj. dotyczą kształcenia. Końcowo należy zaznaczyć, że tutejszy organ nie dokonywał oceny dokumentów załączonych do wniosku, bowiem zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, a niniejszą interpretację wydano wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
24
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych świadczonych przez niepubliczną placówkę artystyczną.

Fragment:

Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie natomiast z ust. 2 pkt 2 cytowanego artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez inną osobę prawną. Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z powyższego wynika, iż z chwilą uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, w kontekście art. 82 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 oraz art. 2 pkt 3b ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca wypełni podmiotowy charakter zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Podkreślić jednakże należy, że zwolnienie określone we wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia i wychowania wymienionych w zaświadczeniu właściwego Organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

2012
26
maj

Istota:

Usługi szkolenia świadczone przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli jako jednostkę objętą systemem oświaty.

Fragment:

Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli. W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgodnie z powyższym, zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania.