I/415/Z-8/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego wynika, że Pan X nabył w dniach: 06.09.1999 r., 08.09.1999 r., 09.09.1999 r., 29.12.1999 r., 12.01.2000r., 19.01.2000 r. i 23.06.2000 r. nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6,4942 ha.
Powyższe nieruchomości stanowiły majątek osobisty, nie związany z prowadzoną przez ww. działalnością gospodarczą.
W związku z ogłoszeniem upadłości wobec Pana X prowadzącego działalność gospodarczą, powyższe nieruchomości zostały zaliczone do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.
Przedmiotowe nieruchomości zostały sprzedane w dniach:
- 21.02.2006 r.
- 06.03.2006 r.
W związku z powyższym Syndyk zwraca się z zapytaniem czy przychód ze sprzedaży powyższych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

I/415/Z-8/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. masa upadłościowa
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. syndycy
  5. upadłość
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
Powyższych przepisów nie stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3).

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników,których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c.
Cytowany wyżej przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 dotyczy majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ponieważ jak wynika z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych nastąpiła po upływie pięciu lat od dnia ich nabycia i dotyczyła nieruchomości stanowiących majątek osobisty upadłego nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z powyższym, przychód ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gruntowych nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.