1424/1120/443/4/2007/IW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z tą sprzedażą powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług i jaki podmiot jest płatnikiem?

1424/1120/443/4/2007/IW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. moment powstania obowiązku podatkowego
  2. syndycy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE
W dniu 07.03.2007r. Pan Jarosław ....... Komornik Sądowego Rewiru ........., wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Komornik Sądowy Rew. ...... prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. ........, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ........... W dniu 19.12.2006r. odbyła się pierwsza licytacja przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Nieruchomość ta została wylicytowana przez Pana .......
Do wniosku dołączono kserokopię:
- obwieszczenia o pierwszej licytacji z dnia 26.10.2006r. wskazującego przedmiot licytacji,
- opinii prawnej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług komorników sporządzoną przez prof. Witolda Modzelewskiego,
- opinii prawnej w przedmiocie czy komornik jest podatnikiem podatku VAT sporządzoną przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku dr Zenona Knypla.
Pytanie Podatnika:
W związku z powyższym powstaje zagadnienie prawne czy w związku z tą sprzedażą powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług i jaki podmiot jest płatnikiem?
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Podatnika pojawiły się sygnały, że pomimo braku przepisów regulujących tą kwestię, płatnikiem powinien być komornik. Jednak w dniu 28.02.2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną oraz wcześniejsze decyzje Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Urzędu Skarbowego w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie dzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jak pisze podatnik Sąd argumentował, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie można komornika uczynić płatnikiem podatku VAT od sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego, ze względu na fakt braku dostatecznej regulacji ustawowej umożliwiającej płatnikowi (komornikowi) wywiązanie się z nałożonego obowiązku. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości nie dysponuje kwotą uzyskaną z licytacji nieruchomości, która pozostaje w faktycznym władaniu sądu, a ten jako organ Skarbu Państwa zwolniony jest z podatku VAT. Podatnik podaje, ze zgodnie z przepisami procedury cywilnej sprzedaż nieruchomości następuje z chwilą uprawomocnienia się postępowania sądu o przysądzeniu nieruchomości. Sąd nie informuje komornika o tym postępowaniu, a tym bardziej o dacie uprawomocnienia się postępowania w przedmiocie przysądzenia własności nieruchomości. Po zakończeniu licytacji nieruchomości, dalej organem egzekucyjnym jest sąd, który przyjmuje dalsze prowadzenie egzekucji. Akta sprawy egzekucyjnej pozostają w sądzie. Komornik nie dysponuje kwotą uzyskaną z licytacji, zatem jak może pełnić funkcje płatnika. Środki uzyskane z licytacji znajdują się na jednym z rachunków sądu rejonowego, a sąd nie informuje komornika co się z tymi środkami dzieje. Zatem obarczenie komornika sądowego rolą Płatnika jest niemożliwe do wykonania z praktycznego punktu widzenia. Dlatego też stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Wnioskodawca uznaje za zasadne. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle obowiązujących przepisów komornik nie jest płatnikiem podatku VAT od sprzedanej nieruchomości w trybie egzekucji sądowej nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. ..... nr Kw ......, na podstawie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku odmiennego Stanowiska Organu podatkowego, Strona wnosi o wyraźne wskazanie komornikowi w jaki sposób miałby się wywiązać z obowiązku płatnika podatku VAT od sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej określonej w art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazanie podstawy prawnej.
Stanowisko Organu Podatkowego:
Zgodnie art.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2002r. nr 110, poz. 968 z późn. zm) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Uwzględniając powyższe, tut. Organ podatkowy przyznaje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji w rzeczywistości to sąd ustanawia konstytutywnie, iż własność nieruchomości przeszła na nabywcę. Jednakże z art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wynika, aby miało to jakiekolwiek znaczenie w odniesieniu do obowiązków wynikających z tej ustawy.
Własność nieruchomości na nabywcę przenosi dopiero prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności, vide art. 999 § 1 k.p.c. Wprawdzie egzekucja z nieruchomości należy do właściwości komornika sądowego (art.921 kpc ), który w jej zakresie dokonuje szeregu czynności egzekucyjnych, niemniej jednak, ze szczegółowych regulacji dotyczących egzekucji z nieruchomości, zawartych w kpc wynika, iż począwszy od zakończenia licytacji, wszystkie dalsze stadia egzekucji z nieruchomości należą do sądu (art. 987 k.p.c. i nast.). Powyższe nie jest sprzeczne z art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Według niej komornicy są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika, a więc od wszystkich dostaw dokonywanych w postępowaniu egzekucyjnym, a nie tylko od tych, których sami dokonują. Dodać przy tym należy, iż ustawowa definicja „towaru” zawarta jest w przepisie art.2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług (towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, a także grunty).
Płatnikiem, zgodnie z powołanym art. 8 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa może być podmiot wyznaczony tylko przez przepisy prawa podatkowego. Płatnikiem podatku VAT w przypadku sprzedaży egzekucyjnej towarów (rzeczy ruchomych i nieruchomości) cytowany przepis art.18 ustawy o VAT ustanowił komorników sądowych. Do ich obowiązków w świetle powyższego należy zatem obliczenie, pobranie i wpłacenie podatku we właściwym terminie organom podatkowym również w przypadku egzekucji sądowej z nieruchomości.
W związku z powyższym prowadzona przez komornika sądowego sprzedaż nieruchomości, w imieniu podatnika który był zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem za wyjątkiem towarów używanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiających zastosowanie zwolnienia z podatku.
Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. nr 95 poz. 798 ze zm.), organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110 poz. 968 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.) w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury VAT potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów; kopię faktury otrzymuje dłużnik.
Według § 24 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Zgodnie z § 24 ust. 3 cyt. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna spełniać warunki o których mowa w § 9 i § 11 ust. 1, cyt. rozporządzenia jak również nazwę i adresy organów egzekucyjnych. Jako sprzedawcę wpisuje się na fakturze nazwę i adres dłużnika, przy czym za podpisy osób uprawnionych do wystawienia faktury uważa się podpis kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych), o których mowa w ust. 1.
Zgodnie z § 24 ust. 4 cyt. rozporządzenia kopię przedmiotowej faktury, organ egzekucyjny przekazuje dłużnikowi, zachowując jedną kopię w swojej ewidencji.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.
Za czynność taką - stanowiącą przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – uznać należy także przeniesienie, mocą postanowienia sądu o przysądzeniu, własności nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji, na osobę nabywcy ustaloną w postanowieniu o przybiciu (będącym końcowym etapem sprzedaży licytacyjnej), co z kolei stanowi wydanie towaru w rozumieniu art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, uzyskanej w wyniku egzekucji, powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, gdyż z tą chwilą nabywca może rozporządzać towarem jak właściciel.
Reasumując komornicy są płatnikami podatku od towarów i usług od wszystkich dostaw towarów, dokonywanych w postępowaniu egzekucyjnym, w tym także podatku należnego z tytułu sprzedaży nieruchomości, dokonanej w drodze licytacji.
Zauważa się, iż przytoczony w treści wniosku wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28.02.2007r. nie stanowią dla tut. organu wiążącej wykładni prawa, ponieważ rozstrzyga w indywidualnej sprawie nie dotyczącej strony niniejszego postanowienia.
Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Załączone do wniosku kserokopie :
- obwieszczenia o pierwszej licytacji z dnia 26.10.2006r. wskazującego przedmiot licytacji,
- opinii prawnej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług komorników sporządzoną przez prof. Witolda Modzelewskiego,
- opinii prawnej w przedmiocie czy komornik jest podatnikiem podatku VAT sporządzoną przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku dr Zenona Knypla,
nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej –do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.