1418/ZT/T/443-32/06/SG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskiem z dnia 10.04.2006 r uzupełnionym w dniu 19.04.2006 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania czynności syndyka i sposobu rozliczania tego podatku . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż:Od dnia 02.02.2002 r prowadzi Pan działalność gospodarczą pod nazwą ....... . Jednocześnie na mocy postanowienia Sądu Gospodarczego powoływany jest Pan jako osoba fizyczna do pełnienia funkcji zarządzania jednostką postawioną w stan upadłości. W piśmie pyta Pan w jaki sposób odprowadzić VAT od wynagrodzenia za czynności syndyka , czy jako osoba fizyczna powinien Pan wystawić fakturę VAT , a jeśli tak to komu .

1418/ZT/T/443-32/06/SG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. syndycy
  2. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

Zgodnie z przepisem art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą podatnikami są osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust. 2 . Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów , handlowców lub usługodawców , w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników , a także działalność osób wykonujących wolne zawody , również wówczas , gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wykonując czynności syndyka w ramach postępowania upadłościowego wykonuje Pan działalność usługodawcy zaliczaną do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług . Zatem otrzymywane przez Pana wynagrodzenie za czynności syndyka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót , z zastrzeżeniem ust. 2-22,art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 .Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży , pomniejszona o kwotę należnego podatku .Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy . Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje , subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę ( kwotę należną ) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika , pomniejszona o kwotę należnego podatku .

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy , o których mowa w art. 15 , są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży , datę dokonania sprzedaży , cenę jednostkową bez podatku , podstawę opodatkowania , stawkę i kwotę podatku , kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy , z zastrzeżeniem ust. 2 , 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art i art. 120 ust. 16 Z powyższego wynika , iż wykonując czynności syndyka jako podatnik podatku od towarów i usług jest Pan obowiązany do :wystawiania faktur VAT w zakresie ustalonego przez sąd wynagrodzenia na rzecz masy upadłości , którą Pan zarządza , ponieważ wynagrodzenie syndyka płatne jest właśnie z masy upadłości .do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy zawierającej : kwoty określone w art. 90 , dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania , wysokość podatku należnego , kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej , a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15 , art. 125 , 134 , 138- dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej .do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu , z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstał obowiązek podatkowy na rachunek urzędu skarbowego , z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 33

Zdaniem tut. organu podatkowego stanowisko Pana w odniesieniu do stanu faktycznego dotyczące dokumentowania czynności syndyka i odprowadzania podatku należnego do urzędu skarbowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.